Termékcsoportok
Email

Elengedhetetlen a megfelelő árnyékoló

Egy szépen és jól megépített télik­ert a lakás egyik legked­vel­tebb része lehet, tel­jes jog­gal. Ahhoz azon­ban, hogy a nyári, for­ró nap­sütés­ben is tökélete­sen ki tudjuk használ­ni az előnyös adottsá­gokat, a megfelelő árnyékolás­ról feltétlenül gon­do­skod­nunk kell.

Alumark télikert árnyékolók
Télik­ert árnyékolás hatékony kültéri tex­tilárnyékolókkal

Tar­talom:

  1. A télik­ertek hatékony árnyékolása ter­vezést és sza­kértel­met igényel
  2. Kültéri vagy beltéri árnyékolót válasszunk a télik­ertbe?
  3. Mod­ern vagy hagy­ományos télik­ert árnyékoló?
  4. Speciális vász­nak rend­kívüli tech­nikai tula­j­don­sá­gokkal és a kilátás szabad­ságá­val
  5. Oldalárnyékolási megoldá­sok
  6. Nagy méretek, alakzatos üveg­táblák árnyékolása
  7. Ár-érték arány kon­tra prak­tikum és design
  8. Össze­foglaló
  9. Videó — Így ter­vez­zünk télik­ert árnyékolót!

Az elégte­len árnyékolástól – legyen szó középületről, tár­sas- vagy csalá­di házról – az épület tel­jes hőház­tartása fel­borul­hat, ami aztán a mag­as üzemeltetési költ­ségek­ben is komolyan meg­je­lenik majd.

Foko­zot­tan érvényes ez a nagy üveg­felületű helyekre, az ún. napterekre. A megoldást a megfelelő árnyékolás és szel­lőztetés jelen­theti. Néz­zük meg közeleb­bről, hogyan működik ez egy télik­ert esetén.

Télikert nagy üvegfelületekkel

A télikertek hatékony árnyékolása tervezést és szakértelmet igényel

A télik­ert­nek – lévén egy csu­pa üveg épít­mény – árnyékolás nélkül nincs sok értelme. Gon­do­ljunk csak bele, men­nyi ideig bírnánk az üveg­táblák alatt, a tűző napon? Nem csak mi, még a tró­pusi növények sem élnék túl sokáig ezt a meg­próbál­tatást (üveg­házhatás). Ezért kiemelten fontos, hogy már a ter­vezés során foglalkozni kell az árnyékolás­sal és nem utol­só sor­ban a szel­lőzés­sel. A ter­mészetes szel­lőzés a legjobb, még­pedig a meleg lev­egő kiáram­lását a télik­ert leg­ma­gasabb részében, a lev­egő beáram­lását pedig a legalac­sonyabb pon­ton aján­lott biz­tosí­tani.

Az árnyékolórend­sz­er, a ter­mészetes szel­lőzés és a gépészet egymást támo­gat­va teremti meg a hely­iség ideális hőmérsék­letét.

Ennek kialakításához azon­ban már a ter­vezés idősza­kában szük­ségsz­erű gon­do­lkod­nunk, sza­k­mai segít­séget igénybe ven­nünk.

Kültéri, vagy beltéri árnyékolót válasszunk a télikertbe?

Fontos ismérv, hogy a télik­erteket – logiku­san – kívül­ről kell megvé­deni a nap­sug­árzástól, hogy a hő és a fény ne juthas­son be a bel­ső térbe, mert az üve­g­en átjutó fény és hő nagy része már benn marad a bel­ső terek­ben és kialakul az üveg­házhatás. Ezért erre a cél­ra – hatékonyság szem­pon­tjából – csak a kültéri árnyékolórend­sz­erek alka­lmasak. Egy jól megválasz­tott kültéri rend­sz­er­rel 90% felet­ti árnyékolás érhető el, míg a beltéri rend­sz­erek rossz­abb hatás­fokúak és a télik­ert árnyékolására alka­lmat­lanok. Tehát télik­erthez csakis kültéri árnyékolórend­sz­ert válasszunk!

Modern vagy hagyományos télikert árnyékoló?

A leg­mod­ernebb árnyékolók vezetett sín­ben fut­nak, működtetésük egysz­erű, motor­ral történik, melyek akár intel­li­gens otthon vezér­lés­be is inte­grál­hatók. 

Télikert árnyékolás Varisol kültéri textilárnyékolóval

Három típusú télikert árnyékolót különböztetünk meg:

1. A hagy­ományos rend­sz­ert, ahol a tex­til széle és a vezető sín között hézag, azaz fényrés van, illetve, ahol a vezető sín pozí­ció­ja állítható.

Kültéri textilárnyékoló lefutósínek télikert árnyékoláshoz

2. Cip­pzáras rend­sz­erek esetén a vás­zon egy vékony sín­ben mozog, melynek szélére speciális cip­pzárat hegesztenek, ami a lefutóban elhe­lyezett műanyag betét­ben hang­ta­lan­ul, kön­nyedén sik­lik.

Télikert kültéri textilárnyékoló ZIP-es lefutósínek

3. Speciális árnyékolók – alakzatos üveg­felületekhez

Alakos kültéri textilárnyékolók

A cip­pzáras rend­sz­erek min­den szem­pont­ból ideális megoldást jelen­tenek: az inno­vatív tech­noló­gia biz­tosít­ja a kiemelkedő szélál­lósá­got, a tex­tilek anya­ga időtál­ló, rend­kívül stra­pabíró „tech­nikai” vás­zon, mely extrém időjárási körülmények között is a helyén marad, nem zörög, nem sza­kad.

ZIP-es kültéri textilárnyékolók

Speciális vásznak rendkívüli technikai tulajdonságokkal és a kilátás szabadságával

Sokan ódzkod­nak a bel­ső tér tel­jes elsötétítésétől és ragaszkod­nak ahhoz, hogy kívül­ről legalább min­imális fény szűrőd­jön be, miközben az illeték­te­len pil­lan­tá­sok­tól a hely­iség azért mentes marad­jon.

A cip­pzáras árnyékolók erre a fela­da­tra is megoldást kínál­nak, csupán ki kell válasz­tani a megfelelő sűrűségű tex­tilt. Így a panorá­ma is élvezhető, miközben a hely­iség jótékony fél­homály­ba borul. Kíván­sá­gra nem kizárt a tel­jes fényzárás sem, de a hangsú­ly mindig a bel­ső fényvis­zonyok szabá­ly­ozhatóságán van.

A cip­pzáras árnyékolókhoz használt tex­tilek között említésre méltó az üveg­szál­ból készült, valóban tex­til hatású Serge és a pvc hatású Soltis. Ezek a típu­sok rend­kívül időtál­lók és stra­pabírók, továb­bá olyan előnyös tula­j­don­sá­gaik van­nak, mint az UV-állóság, a gom­ba­mentesség, illetve a lángál­lóság.

Ezek az árnyékoláshoz ter­vezett szövetek nagy sza­kítószilárd­ságuk miatt extrém (120 km/h) szélál­lóságú ter­mékeknél is alka­lmazhatók. Használati szem­pont­ból nem igényel­nek külön­leges ápolást, ele­gendő egy folyóvizes öblítés.

Oldalárnyékolási megoldások

Ne feled­kez­zünk meg a télik­ert oldaláról sem, hiszen általában itt is üveg­táblák helyezked­nek el. Ezeket a füg­gőleges részeket hagy­ományos kültéri tex­tilárnyékoló­valzsaluz­iá­val vagy a cip­pzáras Fixscreen rend­sz­er­rel óvhatjuk a nap­sug­arak­tól.

Télikert árnyékolás kültéri textilárnyékolóval


Nagy méretek, alakzatos üvegtáblák árnyékolása

Nem jelen­thet akadá­lyt a télik­ert mérete sem. Azért mert télik­ertünk tágas, üveg­táblái nagyok, az árnyékolás még egysz­erűen megold­ható. Ekkor a nagyméretű üveg­felületeket több, egymás mel­lé kapc­solt árnyékolómezőv­el óvhatjuk a nap sug­araitól.

Nagy üvegfelületek árnyékolása kültéri textilárnyékolóval

Ugyanc­sak nem jelent prob­lémát, ha a télik­ert for­má­ja négyzetestől eltérő, vagy az üveg­táblák nem szim­metrikusak. E felületekhez speciális rend­sz­erek alka­lmasak, megold­ható például egy három­szö­gletű felület árnyékolása is.

Látható tehát, hogy sem a for­ma, sem a méret nem akadálya az árnyékolás­nak, csupán a megfelelő rend­sz­ert kell hoz­zá meg­talál­nunk. Ter­mészete­sen az extra megoldá­sok azért árban is tükröződ­nek.

Ár-érték arány, kontra praktikum és design

A méreteket figyelem­be véve, min­denkép­pen gaz­dasá­gos­abb, ha az árnyékolást egymezős szerkezettel old­juk meg, amen­ny­iben az adott helyze­tre adap­tál­ható a rend­sz­er. A négyzetestől eltérő for­mák jelen­tősen növe­lik az árnyékolási költ­ségeket.

Télikert árnyékolás

Vásár­lás előtt azon­ban nem csupán az árak, hanem a minőség tek­in­tetében is feltétlenül tájékozód­junk, ha nem szeretnénk csalód­ni.

A Varisol árnyékolók ideális megoldást jelen­tenek télik­ert árnyékolására, ár-érték arány­ban a legjob­ban tel­jesítenek. A Ren­son prémi­um cip­pzáras rend­sz­erei max­imálisan alka­lmasak kiemelten szélál­ló helyekre, míg a Mark­ilux ter­mékek alakzatos megoldá­sokra is adap­tál­hatók.

Az inno­vatív tech­nológiájú, esztétikailag igényes, minősé­gi árnyékolási rend­sz­erek mod­ern és klasszikus épít­ményekhez is kiválóan illeszked­nek.

Design tek­in­tetében a mai mod­ern építészeti tren­dek letisz­tult von­alainak ked­veznek az új, négyzetes kialakítású (square design) szerkezetek.

Kültéri textilárnyékoló square design tokkal

Összefoglaló

Összességében elmond­ható, hogy ha prak­tikus, ízlés­es és ár-érték arány­ban ked­vező megoldást szeretnénk elérni, min­denkép­pen érdemes már a télik­ert ter­vezés­nél kikérni a ter­vező és az árnyékolási sza­kértő véleményét. Előzete­sen tájékozód­junk annak szerkezeti és geome­tri­ai kialakításá­val, valamint a megálmod­ott télik­ert árnyékolási megoldá­saival kapc­so­lat­ban. Min­dezeket figyelem­be véve mér­legeljük, hogy az elképzelések meg­valósítása, a design-ár-érték aránya belefér‑e az előirány­zott pénzü­gyi keretbe.

Télikert

Videók

Így tervezzünk télikert árnyékolót!

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!