Termékcsoportok
Email

Amire érdemes odafigyelni, ha egy modern pergolát szeretnénk!

Kertünk teraszunk kialakításánál közpon­ti szerepet töl­tenek be a pihenőterek. Az árnyékolástech­ni­ka fejlődéstörténetének köszön­hetően ma már a per­golák által nyúj­tott lehetőségek min­den igényt kielégítő módon járul­nak ehhez hoz­zá. Sokrétűen fel­használ­hatók, vál­tozatosan telepí­thetők és akár egész évben szol­gál­hatják az otthoni kom­for­tunkat. Az építkezők – felújítók közössége arra ker­este a választ, hogy melyek a minősé­gi per­golák legfőbb ismérvei, a választás­nál milyen szem­pon­tokat kell figyelem­be ven­nie annak, aki hosszútávú, esztétikus és meg­bízható rend­sz­ert keres. A témát a per­go­larend­sz­erek építészeti ter­vezésére spe­cial­izáló­dott part­nervál­lalatunk az Archishade Kft kereskedel­mi vezetőjév­el, Bódis Lás­zló­val járták körbe, aki többek között arra is fel­hív­ta az érdek­lődők figyelmét, hogy a kataló­gu­sok lapoz­gatásán túl miért érdemes szemé­lye­sen is ellá­to­gat­ni a cég Dunakeszi tele­phelyére, mielőtt dön­tést hoz­nak arról, hogy milyen per­golát szeretnének. A tel­jes inter­jú az aláb­bi­ak­ban tekinthető meg!

*A cikkhez fel­használt képi és videóanyagokat kizárólag az Archishade ref­er­en­ci­a­munkáiból kerül­tek válo­gatás­ra.
Archishade
Archishade

Az árnyékolástechnikai rendszerek legjobb, legsokoldalúbb megoldásaként egyre nagyobb teret nyernek maguknak a pergolák. Miért ilyen népszerűek ezek az árnyékolók?

Azért, mert egyre többen szeretnének úgy sok időt töl­teni a szabad­ban, hogy közben kom­for­tosan és védett módon tehetik ezt, ennek következtében növek­szik folyam­atosan az igény a per­golákra. Az Archishade Kft. égisze alatt kínálat­ba kerülő teraszárnyékoló rend­sz­erek, így a per­golák szex­epil­je is az, hogy azok a legtöbb eset­ben nem engedé­lyköte­le­sek, ugyanakkor kifi­no­mult megoldá­saink révén egy nagy­on kellemes, kom­for­tos teret tudunk létre­hozni a teras­zon, ahol minősé­gi időt töl­thet­nek el azok, akik a mi rend­sz­erein­ket választják. Az egysz­erűbb kivitelezésű ter­mékeinken túl a per­goláink között meg­talál­hatóak az olyan, akár télen is használ­ható, üveg­gel, oldalárnyékolókkal ellá­tott, kom­plex rend­sz­erek, ame­lyeknél a kültérhez mérten lehető legtel­je­sebb kom­for­tot külön­böző módon kivitelezett oldalzárá­sokkal, fűtő­pan­elekkel, világítás­sal, hangtech­niká­val biz­tosí­tunk.

Milyen szempontok szerint csoportosíthatjuk az egyes pergolarendszereket?

Például anyagok szerint. Ez lehet alumíni­um, fa, vagy éppen beton. Az Archishade per­golák szerkezete egysége­sen alumíni­um, a tető pedig készül­het alumíni­um­ból, ponyvából, tex­til­ből és fából – utób­bit leszámít­va mi min­d­e­gyiket használjuk. A legtöbb rend­sz­erünkre jellemző a moz­gath­ató tetőmegoldás. Ezek lehet­nek tex­til­tetők, vagy éppen for­gath­ató, illetve for­gath­ató és össze­húzható alumíni­um lamel­lás megoldá­sok. Cso­por­tosíthatunk továb­bá a fel­használás mód­ja szerint, vagyis, hogy a per­golát csak árnyékolás­ra, továb­bá esővédelem­re használjuk, vagy gyako­r­lati­lag négy évsza­kos jel­leggel, egész évben, mint­e­gy az épület plusz hely­iségeként.

A pergola telepítésének milyen kritériumai vannak az elhelyezés alapján?

Telepí­thető csalá­di ház teraszára és erké­lyre is, de a per­golák nem feltétlenül kapc­solód­nak fizikailag az épülethez, ennek megfelelően építünk szabadon álló vál­toza­tokat is.

A fel­használói elvárá­sokkal össze­füg­gés­ben érdemes még hoz­záten­ni, hogy az árnyékolá­son kívül sok megren­delő igényli az eső elleni védel­met, valamint azt is, hogy a rend­sz­erek méretezve legyenek hóter­helésre. Ennek megfelelően bevizs­gált minősítések alapján tudjuk garan­tál­ni a vízelvezetési kapac­itást és a hóter­helést.

Integrált vízelvezetés
Inte­grált vízelvezetés

Aki önöknél szeretné megrendelni a kültéri árnyékolórendszerét, milyen maximális méretekben gondolkodhat?

A két oszlop­pal leg­nagy­obb szé­lessé­gi, vagy kinyúlási méret egészen 6 méterig ter­jed, ugyanakkor van­nak olyan megren­delők, akik ennél is nagy­obb méret­ben gon­do­lkod­nak. Erre is létezik megfelelő műsza­ki megoldá­sunk, ilyenkor egy segéd­sz­erkezetet alka­lmazunk, például egy vas­be­ton gerendáza­tot, ami sta­tikailag úgy van méretezve, hogy hat méternél nagy­obb, gyako­r­lati­lag tet­szőleges távol­sá­got is át tud hidal­ni. Ilyen eset­ben be kell von­nunk a kivitelezés­be sta­tikai ter­vezőt, gen­erálkivitelezőt.

Felhasználási módjait tekintve milyen széles palettáról beszélhetünk a pergolák esetében?

Kife­jezetten széles ez a skála. Használ­hatjuk például teraszfedő megoldásként, helyet adhat, ebédlőnek, otthoni edzőterem­nek, elhe­lyezhetünk benne masszázsme­dencét, de akár nagy­obb medence fölé is megépí­thető, sőt, arra is lát­tam már példát, hogy egy per­go­la autóbeál­lóként funkcionált. Azt mond­hatom, hogy a per­goláink tény­leg nagy­on sok­félekép­pen beren­dezhetőek, fel­használ­hatóak, a műsza­ki megoldá­saink jól iga­zod­nak a legtöbb kreatív ötlethez.

Ma már megkerülhetetlen kérdés: okos megoldások alkalmazhatóak az Archishade kültéri árnyékolókkal?

Szá­mos ter­mékünk kom­binál­ható okos házvezér­lési rend­sz­erekkel, illetve egyes típu­saink önál­ló intel­li­gens vezér­lés­sel is ren­delkeznek, ame­lyek app­liká­ción keresztül, tele­fon­ról irányíthatóak.

Vegyük azt a példát, hogy a házam teraszára szeretnék egy árnyékolórendszert. Hogyan jutok el az első érdeklődéstől odáig, hogy mondjuk az új pergolában vacsorázom a családommal?

Más gyártóknál, for­gal­mazóknál ez nem feltétlenül jellemző, az Archishade-nél vis­zont elenged­hetetlen, hogy a per­go­la beépítését a ter­vezéstől a kivitelezésig végigkísérik a sza­kem­bereink. Ez a folya­mat röv­i­den úgy néz ki, hogy a megren­delő igényeinek felmérése, a per­go­la típusá­nak kiválasztása után átadunk egy előzetes ára­ján­la­tot, amit aztán a látványterv elkészítése, majd a helyszíni felmérés követ, majd a műsza­ki tanác­sadá­sunk mel­lett a vevőv­el közösen kiválasztjuk az anyagokat, színeket. Szeretném rá fel­hívni a figyel­met, hogy amen­ny­iben a kiválasz­tott per­go­la megren­delésre kerül, a ter­vezés és a helyszíni sza­k­tanác­sadás egyaránt díj­mentes! A ter­vezéstől a kivitelezésig tartó munkafolyamo­tok befe­jező részeként az engedél­lyel, megfelelő sza­kvizs­gá­val ren­delkező, szerződött vis­zon­te­ladó az Archishade felü­gyelete mel­lett, a mi közreműködésünkkel építi be a cégünk által legyár­tott és kiszál­lí­tott szerkezetet.

Említette a színeket, az anyagokat – van lehetőség ezekkel fizikailag is megismerkedni, mielőtt döntést hozunk? Nem biztos, hogy pusztán a weblapokat böngészve, vagy prospektusokat lapozgatva el tudunk igazodni.

Fontos, és erre bíz­ta­tok is min­denkit, hogy jöjjön el a dunakeszi tele­phelyünkre, itt meg tudjuk mutat­ni ter­mékeink mag­as minőségének alapvető ismérveit, elmon­dani az érdek­lődőnek, hogy mi alapján, és miért attól a bizonyos – dön­tő több­ségében nyu­gat-euró­pai – gyártótól ren­deltük meg az adott alkatrészt. Itt szeretném meg­j­e­gyezni, hogy külföl­di part­nereink – akik ezt több­ször is hangsú­ly­ozták felénk – nagy­on odafi­gyel­nek a meglátá­sainkra, észrevételeinkre, vagyis ami igény, megoldási javaslat tőlünk érkezik, azt ők komolyan veszik, és abba az irány­ba fejlesztik a ter­mékeiket. Évtizedes tapasz­ta­latunk alapján széleskörű rálátá­sunk van arra, hogy melyek a jó ter­mékek, a minősé­gi árnyékoló legjobb alkotóele­mei, és hogy a versenytár­saink hol van­nak minősé­gi hátrány­ban a part­nereinkhez képest, például az összesz­erelés pon­tosságában.

Archishade pergola bemutatása
Archishade per­go­la bemu­tatása

Amikor eljutunk odáig, hogy pergolát szeretnénk, mire figyeljünk különös tekintettel, hol lehetnek a buktatók, mit tehetünk, hogy később, a használat során ne érezzünk csalódást a választásunk miatt?

Ami igazán lényeges különb­ség, azt laikusként nem biz­tos, sőt, valószínű, hogy nem igazán vesszük észre. Ugyanakkor megle­hetősen szem­betűnőek az illesztési prob­lémák, ami fakad­hat a fel­használt anyagok gyenge minőségéből, de ugyaní­gy a hanyag kivitelezés­ből is, azaz egy nagy­on jó szerkezetet is össze lehet rakni nagy­on rosszul. Ilyenkor nem stim­mel­nek az átlók, ami meg­mu­tatkozik az illesztéseken és az oldalzárá­sokon. Érdemes rés­zle­tra­j­zokat igényel­ni, megkérni a kivitelezőt, hogy mutas­sa be a ter­vezett műsza­ki megoldá­sokat, például hogy hogyan old­ja meg a sarokc­somópon­tok illesztését a szerkezetben, mert ez kulcs­fontosságú a végered­mény szem­pon­tjából. Szin­tén fontos, és ezt a poten­ciális fel­használó nem fog­ja lát­ni, mert felül­ről kell meg­nézni, hogy a moz­gatóru­dazat helyte­len, pon­tat­lan telepítése miatt nem történt‑e defor­málódás.

Beépítési hibákból néhány példa, melyekkel találkoztam:

Milyen garanciával, garanciákkal számolhatunk az Archishade pergoláknál?

A garan­cia idő­tar­ta­ma ter­mékc­so­por­tonként eltérő, de általában elmond­ható, hogy a kom­plexebb teraszárnyékolókra öt év garan­ciát tudunk vál­lal­ni, bizonyos tech­noló­giai ele­mekre pedig 7, vagy akár 10 évet is.

Összefoglaló

Összességében elmond­ható, hogy ezek a prémi­um per­golák némi odafi­gyelés­sel, örök darab­jai lehet­nek kertünknek. Min­dezt bizonyít­ja és öröm­mel tölt el, amikor is évek múltán ellá­to­gatunk egy-egy koráb­bi helyszínre és a büszke tula­j­donosok elégedet­ten szá­mol­nak be kertjük szépítéséről, melynek közpon­ti ékessége a per­golánk.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!