Termékcsoportok
Email

4. § (1) A szer­zői jog azt ille­ti, aki a művet meg­al­kot­ta (szer­ző). A szer­zői jogok vala­mely mű szer­ző­jé­nek azon jogát jelen­tik, hogy műve fel­hasz­ná­lá­sá­nak bizo­nyos mód­ja­it enge­dé­lyez­ze vagy meg­tilt­sa. Min­den mű (írott, audio­vi­zu­á­lis, web­ol­dal stb.) szer­zői jogi olta­lom alatt áll, amennyi­ben ere­de­ti alko­tás­nak minő­sít­he­tő, továb­bá amennyi­ben meg­ha­tá­ro­zott for­má­ba öntöt­ték vagy meg­fog­ha­tó anya­gi hor­do­zón rögzítették.

A fen­ti­ek értel­mé­ben az Archis­ha­de Kft. hon­lap­ja szer­zői jog­vé­de­lem alatt áll, mely­nek tulaj­do­no­sa az Archis­ha­de Kft. A tulaj­do­nos min­den jogot fenn­tart, ezért tilos a hon­lap máso­lá­sa, átszer­kesz­té­se, anya­ga­i­nak felhasználása.

Az Archis­ha­de Kft. nem kor­lá­toz­za a hon­lap anya­ga­i­nak fel­hasz­ná­lá­sát, abban az eset­ben, ha az magán­célt szol­gál, min­den más eset­ben írá­sos enge­dé­lye szükséges.

A szer­zői jogok meg­sér­té­se polgári-és bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonás­sal jár.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!