fbpx
Termékcsoportok
Email

4. § (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet mega­lkot­ta (szerző). A szerzői jogok valame­ly mű szerzőjének azon jogát jelen­tik, hogy műve fel­használásá­nak bizonyos mód­jait engedé­lyezze vagy megtilt­sa. Min­den mű (írott, audiovizuális, weboldal stb.) szerzői jogi oltalom alatt áll, amen­ny­iben ere­de­ti alkotás­nak minősí­thető, továb­bá amen­ny­iben meghatáro­zott for­má­ba öntöt­ték vagy meg­fogható anya­gi hor­dozón rögzítet­ték.

A fen­tiek értelmében az Archishade Kft. hon­lap­ja szerzői jogvédelem alatt áll, melynek tula­j­donosa az Archishade Kft. A tula­j­donos min­den jogot fen­ntart, ezért tilos a hon­lap másolása, átsz­erkesztése, anya­gainak fel­használása.

Az Archishade Kft. nem kor­lá­toz­za a hon­lap anya­gainak fel­használását, abban az eset­ben, ha az magáncélt szol­gál, min­den más eset­ben írá­sos engedé­lye szük­séges.

A szerzői jogok megsértése pol­gári-és bün­tetőjo­gi felelőssé­gre vonás­sal jár.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!