Termékcsoportok
Email

A tökéletes végeredmény akkor jöhet létre, ha az építészet és a dizájn összhangba került!

Ottho­nunk sosem volt annyi­ra nagy­ra bec­sült, mint nap­jainkban. Az itt eltöltött idő minősége és élet­tereink környezete felértékelődött, akár a szabad­ban töltött idő. A tren­dek­ben közked­vel­tek azok az építészeti megoldá­sok, ahol a bel­ső terek hangu­latát és kényelmét a kertünkben, teraszunkon is vis­zontlátjuk, min­dezt egységes épület­meg­je­lenés­sel, stílusirányzatunknak megfelelő összhang­gal.

Out­door ottho­nunk meg­valósításához tökéletes megoldást kínál­nak az újgen­erá­ciós per­golák. A leg­nép­sz­erűbb biok­li­matikus, azaz elfor­gath­ató vagy akár tel­je­sen eltol­ható lamel­lás ker­ti teraszárnyékoló rend­sz­erekkel ját­szi kön­nyed­séggel alakíthatjuk per­golánkat ízlésünknek és igényeinknek megfelelően a rend­sz­er sokoldalú var­iál­hatóságá­nak, illetve a kiegészítő ele­mek széleskörű tárházá­nak köszön­hetően.

Ezút­tal inspirá­cióként 6 olyan stílusvilá­got mutatunk tex­túrák, színek, összhang, har­mó­nia tek­in­tetében, ame­ly megkön­nyí­theti per­golánk atmoszférájá­nak ter­vezését, annak egyedis­égév­el, hangu­latá­val. Ter­mészete­sen az árnyékoló ele­mei tel­je­sen szemé­lyre szab­hatóak igényeinkhez igazíthatóak.

1. CRYSTAL LOUNGE

A frissesség, természetesség határtalan szabadsága

A Crys­tal lounge élményét a friss és üde zöld, valamint a fehér színek adják, melyek légiessé teszik a per­go­la hangu­latát. Ez a tár­sal­gó egy mod­ern, kön­nyed építészeti művet alkot, ame­ly képes össze­mosni a kül­ső és bel­ső terek közti határ­von­alat, bele­olvad az azt körülölelő ter­mészetbe.

A szín­palet­ta külön­böző árnyala­tok között mozog, melyek a zöldes bézs, a víz­zöld és a vilá­gos szürkészöld. A matt üveg­pan­elek biz­tosítják az átláthatósá­got, míg a finom tex­tilekkel tovább növel­hetjük a légiességet, így sem­mi nem zavarhat­ja meg a har­móniát.

Ezt a stílusirányza­tot elősz­eretet­tel ajánljuk azok számára, akik szeretik a ter­mészet tisz­taságát, hiszen a flóra és fau­na együttese ezút­tal közpon­ti szerepet tölt be.

A Crys­tal lounge választásá­val egy soha véget nem érő film élményében lehet részünk, amely­ben a ter­mészeté a fősz­erep. Min­den pil­lanat­ban élvezhetjük, ahogy a nap fény­sug­arai ját­szanak az ágak között vagy ahogyan a növényzet gyengé­den lengedezik a szél­ben.

2. PURE ESSENCE

A tiszta tónusok lágy kivonata

A halvány színek és a kifi­no­mult ele­mek egy légiesen kön­nyed stílust kölc­sönöznek a Pure essence per­golá­nak. Ezen a helyen gon­do­lkodás nélkül elenged­hetjük a ter­heket és relaxál­hatunk.

A ter­mészetes fehér, a homok és a lime tónu­sok mega­lapoz­zák a Pure essence hangu­latát. Ezeknek a kifi­no­mult árnyala­tok­nak szinte földön­túli, kön­nyed hangu­latá­ba tel­je­sen bele­merül­hetünk. A külön­böző tex­túrák vis­sza­verik és szét­szór­ják a fényt, ugyanakkor a per­go­la anyaghasználatá­nak köszön­hetően ez a stílus sem vál­hat túlon­túl egysz­erűvé.

A Pure essence ‑mint azt a neve is mutat­ja- az alapvetésekre fókuszál. Egy hely a ter­mészet lágy ölén, melyet átjár a tisz­taság esszen­ciá­ja, ahol átad­hatjuk magunkat a gyönyörű pil­lana­tok­nak és megoszthatjuk min­dezt csalá­dunkkal, bará­tainkkal. E stílusirányzat alka­lmazásá­val magunk mögött hagy­hatjuk a min­den­napi prob­lémákat, melyeket felvált a pusz­ta élvezet.

A szinte átlát­szó, kön­nyed meg­je­lenésű beren­dezések remekül illeszked­nek ehhez a környezethez.

3. IDYLLIC GARDEN

A természet idillikus közelsége

A mérték­letes szürke és a növények által inspirált kifi­no­mult zöldek kortárs meg­je­lenést kölc­sönöznek az Idyl­lic gar­den stílusirányzat­nak, a pihen­tető időtöltés ter­mészethez való közel­ségév­el.

Az olí­va lev­eleinek mattzöld meg­je­lenése, a travertin árnyalt homok­színei és a len élénk tex­túrái: ezek azok a gon­do­san váloga­tott ter­mészetes anyagok, melyek­ből kialakult az idil­li kert ihletésű stílusirányza­ta. Az ered­mény pedig egy elegáns, légies karak­ter, egy csepp Kelet-Euró­pai hangu­lat­tal fűsz­erezve.  Ez a túl­ny­omórészt hűvös szürke árnyala­tokkal fel­sz­erelt stílus fel­fris­sülést és végte­len­séget sug­all.

A színekhez és az anyagokhoz a dolce far niente (édes sem­mit­tevés) országában ker­estünk inspirá­ciót: Olas­zország­ban. Az olas­zok min­dent tudnak arról, hogy hogyan érez­zék jól magukat egy elegáns környezetben. Nem cso­da tehát, hogy ez a stílus ideális azok számára, akik szeretnek a kert­ben kifi­no­mult módon relaxál­ni.

A zöld az a szín, mely­ben az emberi szem a legtöbb var­iá­ciót felis­meri, továb­bá ez az a szín, ame­ly a leginkább pihen­tető hatás­sal bír. Ennek okán széleskör­ben válo­gat­tunk har­monikus zöld tónu­sokat a Ker­ti idill mega­lkotása során.

4. EARTH OASIS

A Föld melegségének hívó szava

Az Earth oasis stílusirányza­tában a meleg föl­di tónu­sok éle­tre hívják a nyári életérzést. A ter­mészetes és kézműves anyagok segítenek összekapc­solód­ni a föld gazdagságá­val, illetve tökéletes har­móniát biz­tosí­tanak a kül­ső és bel­ső terek között.

Első­sor­ban a meleg színek és anyagok adtak inspirá­ciót az irányzat mega­lkotásában, melyek a keleti világ­gal hozhatók össze­füg­gés­be. A ter­rakot­ta finom naranc­sos rózsaszíne és a fűsz­erek púderes bar­na tónu­sai voltak segít­ségünkre e stílus palet­tájá­nak összeál­lítása során. A színárnyala­tok gazdagsá­ga egy messzi, nap­sütötte helyre repítenek el ben­nün­ket.

A ter­mészet végte­len inspirá­ciót kínál, így a man­du­la matt pirosas­bar­na tex­túrá­ja vált a színek és anyagok kiin­dulópon­tjává ennél a stílus­nál.

A ter­rakot­ta szó szerint „sült földet” jelent, melyet évtizedeken keresztül alka­lmaz­tak vázák és kanc­sók elkészítéséhez. Ennek az anyag­nak a színe man­ap­ság ismét divatos és csábító.

5. TECH COCOON

Selyembe burkolt, hamvas energia

A Tech Cocoon (selyemgubó) stílusirányza­tá­nak esetében a dizájn kev­eredik a dinamikus, játékos színekkel, csakú­gy, mint a korall esetében. Ezt a stílust a tisz­ta átláthatóság érzése ural­ja, mely­ben olyan anyagok kap­nak hangsú­lyt, mint az üveg és a fém.

A Selyemgubó esetében a kom­plex anyagok játékos tex­túrá­ja határoz­za meg a tónust, mely­ben a Ter­raz­zo külön­böző árnyalatait kom­binál­tuk tisz­ta és finom tex­túrákkal. A szín­palet­tában az ener­getikus korall kev­eredik a fehér és finom szürke kiegészítésév­el, melyet egy zöldes árnyalat­tal erősítünk meg. A naranc­sos rózsaszín pedig egy meleg és fiat­a­los hangsú­lyt ad ennek a letisz­tult stílusirányzat­nak.

Tele energiá­val és frissességgel: Ez a Tech Cocoon. Egy meglepő stílus egy csipet­nyi fűsz­eres városias hangu­lat­tal a kert­ben.

A Selyemgubó egy fiat­a­los dizájnt hiva­tott éle­tre kel­teni. Az árnyala­tok a koralltól a ter­rakot­táig kiegyen­sú­ly­ozott, keleties hangu­lat­ba burkolóz­nak, ahol átenged­hetjük magunkat a ham­vas energiák érzésének.

6. SPIRITUAL HARMONY

Keleti, meditatív oázis

E stílusirányzat kialakítása során egye­bek mel­lett a hagy­ományos japán építészet inspirált min­ket a színek és anyagok terén. Az ered­mény egy meghitt, kortárs építészeti mű, ame­ly har­móniá­ba hoz­za a testet és a lelket.

A Spir­i­tu­al har­mo­ny szín­palet­táját azok a színek és anyagok inspirálták, melyek az ősi japán tem­plomok­ban is meg­talál­hatók. A feketés fa és a dió színeit kom­binál­tuk gabonaszín­nel, béz­zsel és olí­vazöld­del, hiszen ezek a sötét, ter­mészetes tónu­sok egy védelmező, nyug­tató légkört teremtenek.

Japán­ban a tea fogyasztása igazi rit­uálé. A hagy­ományos tea ceremó­nia több órán keresztül tart és aprólékosan kivitelezett lépések pon­tos sor­rend­jéből áll, de szerenc­sére nem kell ilyen messzire utaz­nunk, hogy élvezhessük az aut­en­tikus élményt.

Egy ker­ti per­go­la segít­ségév­el min­den évsza­kot max­imálisan kiélvezhetünk. Alka­lmazá­sukkal meg­ta­pasz­tal­hatjuk a tavasz energiáját vagy az ősz gazdagságát, koráb­ban soha nem látott módon.

Relaxáljunk a ter­mészetben bará­tokkal vagy csalá­dunkkal, de min­denkép­pen a leg­nagy­obb kényelem­ben: egy Ren­son per­go­la megan­nyi új lehetőséget nyit meg előt­tünk. Ez a spir­i­tuális har­monikus környezet egy med­i­tatív légkörbe invitál min­ket, ahol zavar­ta­lan­ul pihen­hetünk.

Tervezzen Velünk!

Ahogy láthatjuk, nem­c­sak a bel­ső tereket, hanem otthonuk környezetét, házunk kertjét is érdemes hoz­záértő és a gyako­r­lat­ban is profi sza­kem­berekkel kialakít­tat­ni.

A per­golák stílu­sos kialakítása mel­lett fontos meg­j­e­gyezni, hogy műsza­ki szem­pon­tokat is meg kell vizs­gál­ni egy-egy rend­sz­er kialakításához Építész sza­k­tanác­sadó kol­légáink készséggel segítenek a megfelelő ter­mék kiválasztásában, a ter­vezési és akár a kivitelezési folyam­a­tok­ban is.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!