Termékcsoportok
Email

Miben jobbak az újgenerációs árnyékolók, mint hagyományos társaik?

Kertünk, teraszunk egyre inkább a csalá­di életünk szín­terévé válik, szeretnénk minél több minősé­gi időt töl­teni a szabad­ban. Kültéri élet­tereink kom­for­tos kialakításához azon­ban az árnyékolási lehetőségeket is szám­ba kell ven­nünk. A jól ismert klasszikus árnyékolók, mint a kur­bli­val kiha­jtható napel­len­zők vagy épített ker­ti faper­golák mel­lett, szá­mos inno­vatív árnyékoló is segít­ségünkre lehet. De vajon melyek ezek és megéri beruházni az újdon­sá­gokra?

Tar­talom:

  1. Napel­len­zőt, de milyet?
  2. Télik­ert vagy biok­li­matikus per­go­la?
  3. Per­go­lasz­erkezetek
  4. Out­door-otthonok per­golákkal, dizájn ele­mekkel
  5. Ter­vez­zünk okosan árnyékolást! Előnyök és buk­tatók a ter­vezés során
  6. Videók
bioklimatikus, lamellás teraszárnyékoló-rendszer loggia tolópaneles oldalzárásokkal
Biok­li­matikus per­go­larend­sz­er log­gia toló­pan­el oldalzárá­sokkal hom­lokza­thoz építve

Napellenzőt, de milyet?

A nyi­tott, könyökkaros napel­len­ző valójában a múlt évezred ter­méke. A szerkezet ele­jén az un. drapéria talál­ható, mely a könyökkar kevés­bé esztétikus látványát takar­ja. Ez a típusú napel­len­ző zárt állapot­ban is ki van téve a környezeti hatá­sok­nak, ezért gyor­san elhasználódik, a tex­til hamar kifakul. Első­sor­ban olyan helyre érdemes válasz­tani, ahol vala­mi speciális körülmény nem teszi lehetővé a toko­zott napel­len­ző alka­lmazását.

Nyitott napellenző
Nyi­tott (tok nélküli) napel­len­ző

A korsz­erű, toko­zott szerkezetek anya­ga és rögzítése jól bír­ja az időjárás vis­zon­tagsá­gait. Rend­kívüli sta­bil­itá­suk az erős, extrudált alumíni­um vázsz­erkezetnek, az alumíni­um borítás­nak és a lán­cos fes­zítésű könyökkaroknak köszön­hető, melyek hosszú távon meg­bízhatóvá teszik használatukat. Moz­gatá­suk motorosan vagy okosvezér­lés­sel történik. Infra fűtő­pan­el­lel, hangszóró­val, világítás­sal otthonos, meghitt hangu­la­tot terem­thetünk akár az esti vagy hűvösebb órák­ban is.

Egyes típu­sok árnyék­tol­dat­tal is elérhetők, melyek akár motorosan is működte­th­etők. Oldalele­mek instal­lálásá­val válik tel­jessé a rend­sz­er, így egész teraszunk védett lehet a nap­sug­árzástól, széltől és a kívánc­si tek­in­tetek­től egyaránt. Inno­vatív és impozáns megoldás­nak számí­tanak a hom­lokzat­ba inte­grál­ható tokok, melyek a hom­lokzat burko­latá­val takarhatók. Különösen a mai, mod­ern építészet letisz­tult von­alait ked­velők körében nép­sz­erű ez a megoldás. Az utóla­gos sül­lyesztés is megold­ható, azon­ban költ­séges és sok munká­val jár, tehát ezzel már jobb a ház ter­vezésekor szá­mol­ni.

Télikert vagy bioklimatikus pergola?

Házunk élet­terének növelésére klasszikus megoldás a télik­ert, mely bizony összességében költ­séges megoldás. Azon­túl, hogy építési engedé­lyt kell szereznünk, a szel­lőzés mel­lett az árnyékolásáról is rend­kívül fontos gon­do­skod­nunk, hiszen az üve­g­en átjutó fény és hő nagy része benn reked a bel­ső terekbe és kialakul az üveg­házhatás.

Télikert tető- és oldalárnyékoló, ablakárnyékoló zip-es textillel
Télik­ert tető- és oldalárnyékoló, ablakárnyékoló zip-es tex­til­lel

Egy jól megválasz­tott kültéri rend­sz­er­rel 90% felet­ti árnyékolás érhető el, míg a beltéri rend­sz­erek rossz­abb hatás­fokúak, a télik­ert árnyékolására alka­lmat­lanok. A tetőárnyékolók mel­lett az oldalárnyékolási lehetőségeket is szám­ba kell ven­ni, melyre szinte bár­mi­lyen szerkezetet választhatunk, a zsaluz­iák­tól a külön­leges log­gia tolózsalugáterekig. Leg­nép­sz­erűbbek azon­ban a kül­ső tex­tilárnyékolók, azon belül is a fes­zített megvezetésű, cipzáras (Fixscreen) rend­sz­erek. Anyaguk rend­kívül stra­pabíró „tech­nikai” vás­zon, mely a vezetett, vékony sín­ben hang­ta­lan­ul sik­lik. Ez az inno­vatív zip-es tech­noló­gia biz­tosít­ja a kiemelkedő szélál­lósá­got, a tex­til extrém időjárási körülmények között is a helyén marad, nem zörög, nem sza­kad.

A télik­ert ideális hőmérsék­letét az árnyékolórend­sz­er, a ter­mészetes szel­lőzés és a gépészet együtte­sen teremti meg. Ezért, ha hatékony, ízlés­es és ár-érték arány­ban ked­vező megoldást szeretnénk elérni, már a télik­ert ter­vezés­nél kér­jük ki a ter­vező és az árnyékolási sza­kértő véleményét.

Pergolaszerkezetek

Amen­ny­iben nem szeretnénk építési engedé­lyek megsz­erzésév­el bajlód­ni, gon­do­lkod­hatunk újgen­erá­ciós, 4 évsza­kos, alumíni­um teraszrend­sz­er felál­lításában. Ezek az un. biok­li­matikus per­golák elfor­gath­ató vagy akár eltol­ható lamel­lás-tetőv­el ren­delkeznek, szabá­ly­ozható általuk a teraszunkra beeső hő- és fény men­ny­isége és annak ter­mészetes szel­lőzése.

Bioklimatikus pergola integrált Fixscreen oldalelemekkel önálló szerkezetként
Biok­li­matikus per­go­la inte­grált Fixscreen oldalele­mekkel önál­ló szerkezetként

A szerkezeteket alka­lmazhatjuk

  • teraszunkhoz építve, meg­növelve ezzel beltéri ottho­nunkat,
  • ker­ti pavilon­hoz hason­lóan önál­ló szerkezetként,
  • de akár tartóos­zlopok nélküli kivitel­ben is elérhető a lamel­lás tetősz­erkezet, mely inte­grál­ható meglévő mélyedés­be vagy épített teraszra egyaránt.

Bár nem tekinthetők tel­jeskörűen egyenértékűnek egy – télik­erthez hason­ló – zárt, beltéri egységgel, mégis oldalárnyékolóikkal, rejtett vízelvezetésükkel, led világítás­sal, hang és fűtő­mod­ul­lal max­imális kom­for­tot kínál­nak egész évben. Az autom­a­tizált vezér­lés­nek köszön­hetően, kön­nyedén irányíthatjuk teraszárnyékolónk tető‑, oldal vagy kiegészítő ele­meit, egysz­erű távirányítás­sal vagy intel­li­gens rend­sz­ereken keresztül okostele­fo­nunk, tabletünk segít­ségév­el. Első hangzás­ra kic­sit bor­sos­nak tűn­het az áruk, de min­dent lat­ba vetve – a télik­ertekkel szem­ben -, kom­plexebb, költ­séghatékonyabb megoldást kaphatunk a pénzünkért, min­imális kar­ban­tartási igén­nyel.

Fontos meg­j­e­gyezni, hogy a pia­con elérhető ‑első ránézésre hason­ló­nak tűnő, de árfekvés­ben eltérő- per­golák közti lényeges különb­ség a rés­zletek­ben rej­lik. A kiváló minőségű, pro­fesszionális per­golák szerkezetébe, egy kom­plett rend­sz­ert alkot­va, inte­grált módon építet­ték be az ele­meket: a vízelvezetést, elek­tro­mos kábelezést, fűtési lehetőséget és a világítást, így a kényelem a precíz von­alvezetés­sel és kima­gasló esztétikai élmén­nyel páro­sul. A típu­sok legtöbb eset­ben kiegészí­thetők oldalzárás­sal, melyek növe­lik kom­fortérzetün­ket. Ha meg­bízható, hosszútávú és prob­lé­ma­mentes megoldást keresünk a pénzünkért, min­denkép­pen jár­junk el körül­tek­in­tően és fordít­sunk megfelelő figyel­met a rés­zletekre, mert nincs is bosszan­tóbb, mint amikor sok pénzt kifizetünk valamiért és az mégsem válik be.

Outdoor-otthonok pergolákkal és dizájn elemekkel

Ottho­nunk felépítésénél ma már egyre nagy­obb jelen­tőséget tula­j­doní­tunk az egységes meg­je­lenés­nek, a kültéri‑, beltéri‑, és hom­lokza­ti ele­mek tek­in­tetében egyaránt. A 4 évsza­kos per­golák már önál­lóan is kitűnő megoldást nyúj­tanak a szabadtéri otthonok megteremtéséhez. Stílus­ban, színvilág­ban – a típusválaszték­nak és kiegészítő lehetőségeknek köszön­hetően- nagysz­erűen illesz­thetők épület­e­gyüttesünk meg­je­lenéséhez. Egyes szerkezetek alka­lmazhatók akár garázs­beál­ló­nak is, lamel­lás vagy fix vás­zon­tetős megoldás­sal.

Épület­e­gyüttesünk összképét egységessé tehetjük az inno­vatív, folyam­atos szel­lőző, dizájn hom­lokzat­burko­la­tok segít­ségév­el. Ezek a speciális alumíni­umpro­filok alka­lmazhatók deko­r­falként, valamint meg­je­len­nek az egye­di ker­ti ele­meken is (led világítótestek és kültéri bútorok: ültetvény­doboz-kültéri pad, biz­ton­sá­gi postalá­da). Választá­sukkal egészséges, ter­mészetes módon szel­lőző, hangu­latos kültéri-beltéri élet­tereket hozhatunk létre.

Tervezzünk okosan árnyékolást! Előnyök és buktatók a tervezés során!

Pro­fesszionális árnyékolókkal, okosot­thon-vezér­lésekkel, ter­mészetes szel­lőző- és hom­lokzat­burko­lati-rend­sz­erekkel, min­den típusú helyszínre meg­bízható megoldá­sokat talál­hatunk. E beruházás­sal nem­c­sak a hasznos négyzetmétereket növel­hetjük meg, de ingat­la­nunk értékét is.

Azon­ban a megfelelő árnyékolórend­sz­erek kiválasztása, ter­vezése, ma már sza­kértő segít­séget, sok eset­ben mérnö­ki ter­vezést feltételez. A pro­jekt vagy árnyékolónk sik­er­ességének kulc­sa az építész, a beruházó, az árnyékolási sza­kértő, az árnyékolási kivitelező és a megren­delő össze­hang­olt együttműködése, figyelmbe véve az igényeket, a helyszíni adottsá­gokat és a lehetőségeket.

Erre nem min­den árnyékolási kivitelező (cég) alka­lmas. Amen­ny­iben nem vagyunk biz­tosak abban mik a lehetőségeink igényeinkhez és pénztár­cánkhoz mérten, kér­jük ki az árnyékolás ter­vezésév­el foglalkozó sza­kértő cég véleményét.

Ha nem akarunk csalód­ni, ne tudjuk le a dol­got egy szim­pla ára­ján­latkérés­sel egy átalunk szim­patikus­nak vélt fotó ala­ján kiválasz­tott árnyékolóról, hanem…

…min­den eset­ben egyeztessünk sza­kértőv­el, még a ter­mékválasztás előtt! Ugya­nis az ára­ján­lat­ban szere­plő összeg megtévesztő lehet, ha nem a mi elvárá­sunknak, lehetőségeinknek, helyszíni adottsá­gunknak megfelelő árnyékolót válasz­tot­tunk!

Kér­je sza­kértőink segít­ségét!

Videók

Pergola rendszerek

Télikert árnyékolók

Tokozott napellenzők

Linarte homlokzatburkolat és dekorfal

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!