Termékcsoportok
Email

A megfelelő kerti árnyékolóval úgy várhatod vendégeid, mint egy igazi profi!

A tavasztól őszig tartó hónapok­ban szívesen töltünk több időt a szabad­ban. A kin­ti sütögetés élménye az egyik leg­nép­sz­erűbb pro­gram ebben az idősza­k­ban, hiszen össze­hoz­za a csalá­dot, bará­tokat és nagysz­erűen meg­valósítható kertünkben vagy teraszunkon. Otthoni kereteken belül is lehet ezt profin csinál­ni, főleg, ha vendégek érkezéséről van szó. Mutatjuk hogyan!

Camargue pergola
Skye biok­li­matikus per­go­la elfor­gath­ató és elhúzható lamel­lákkal

1. TEREMTSÜK MEG A TÖKÉLETES HELYSZÍNT

Egy élettér, mely azonnal rabul ejt

Egy újgen­erá­ciós per­go­la rend­kívüli lehetőségeket tar­to­gat szá­munkra, ha minősé­gi időt szeretnénk eltöl­teni a saját kertünkben. Ezek az alumíni­um szerkezetek kom­plett rend­sz­ert alkot­nak, leginkább tetőrend­sz­erük eltérő, mely lehet alumíni­um lamel­lás, fes­zített vás­zon, vagy bal­dachin-gyűjtésű pony­va. Akár önál­lóan állítjuk fel a kert­ben, akár egy meglévő hom­lokza­thoz, teraszhoz építve, kiváló lehetőséget biz­tosí­tanak bár­miféle kültéri tevékenységhez, legyen szó sportról, megbeszélés­ről, csalá­di sütögetés­ről vagy egy baráti össze­jövetel­ről. Végte­len­ségig sorol­hatók, így bármekko­ra területet lefed­hetünk a segít­ségükkel.

Leg­nép­sz­erűbbek a biok­li­matikus per­golák, melyek elfor­gath­ató (és akár eltol­ható) lamel­láik­nak köszön­hetően tökéletes helyszínt biz­tosí­tanak egy kültéri élet­tér meg­valósításához. Kialakíthatunk alat­tuk kom­plett kony­harészt, ker­ti grillt vagy bár­pul­tot, de akár tágas étkezőv­el, lounge pihenőv­el, sza­uná­val vagy jacuzzi­val is fel­dob­hatjuk a teret, így kifogásta­lan szol­gála­tot tehet­nek egy-egy össze­jövetel alka­lmá­val.

  • Az elfor­gath­ató lamel­lák segít­ségév­el szabá­ly­ozhatjuk a teraszra beeső fény mértékét és a ter­mészetes szel­lőzést időjárás­nak megfelelően.
  • Rejtett vízelvezetésüknek köszön­hetően egy nyári zivatar sem ad aggodalom­ra okot, hogy beren­dezé­sein­ket biz­ton­ság­ban tudjuk.
  • Az alumíni­um szerkezet zárt állapot­ban nem ázik be, menedéket nyújt az ott tartózkodók­nak. Gon­do­ljunk csak arra, hogy a beépített kültéri bútorok használatá­val men­nyiv­el kevesebb időt és energiát kell szán­nunk a pakolás­ra.
  • Nem elhanyagol­ható szem­pont, hogy a kültéri hely­iség meg­je­lenését is nagy mérték­ben befolyá­sol­hatjuk. Per­golánkat felöltözteth­etjük a kiegészítő opciók tárházából és épületünk stílusához igazíthatjuk…így csak a képzeletünk szab határt.

2. TERÍTÉKEN A FENSÉGES ÍZEK, A VENDÉGEK LEKENYEREZÉSÉHEZ

Zseniális recept Fördős Zé-től a Street Kitchen jóvoltából

Ha ker­ti sütögetés­ről van szó, sokunknak elsőre a grillezés jut eszébe. Nem véletlenül, hiszen ínyc­sik­landó húsokat, zöld­ségeket, gyümölc­söket, de akár külön­leges dessz­erteket is készí­thetünk, egy grill­sütő és némi sza­kértelem segít­ségév­el. Bará­tokat, rokonokat vendégül lát­ni óriási felelősség, de ha jól csináljuk, hatal­mas dic­sőség is!

Hogy jól vizs­gáz­zunk, mutatunk egy brutál jó dessz­ert külön­legeséget Fördős Zé-től a Street Kitchen mag­a­zin nyári lap­számából, mely min­den érzék­sz­ervünkre egysz­erre hat és garan­tál­tan lenyűgözhető vele a vendégsereg.

Chimichanga recept

Érdekel több SK grill recept?

3. TÁLALÁSI TIPPEK

Terítsünk úgy, mint a profik!

Fokozhatjuk az emelkedett hangu­la­tot cso­daszép és ötletes terítés­sel. Bec­sem­pészhetünk némi játékossá­got egy elegáns ker­ti part­i­ba is. Használ­hatunk a terítés­nél az évsza­k­nak megfelelő gyümölc­söket, ter­méseket, melyek meg­je­len­het­nek a sza­lvétákon, a vázákon vagy akár való­di gyümölc­sként kis tálkák­ban. Az italokat cél­sz­erű külön pul­ton elhe­lyezni, erre tökélete­sen alka­lmas lehet egy folyam­atos szel­lőző lamel­lák­ból épített ker­ti bár­pult.

4. KOMFORTOS BELSŐ TÉR MINDEN IDŐBEN

Az időjárás változása nem lehet akadály

Megérkeztek a vendégek és felfor­ró­sodott vagy éppen elrom­lott az idő? Kár lenne lefújni a par­tit, ha már enny­it készültünk. Jöhet kániku­la, eső, vihar vagy hur­rikán, oldalzárá­sokkal és az oldal­falként alka­lmazható, lapozható üveg­pan­elekkel megoldódik a prob­lé­ma. Tény­leg min­den időjárási körülmény­ben és min­den nap­sza­k­ban jól érezhetjük magunkat.

Sze­les vagy for­ró napokon vessük be az extrém szélál­lóság­gal bíró, ener­getikai szövetek­ből készült Fixscreen tex­tilárnyékolót, mely használat közben sem zavar a kilátás­ban, miközben intim szférát teremt a per­go­la alatt. Ha pedig a fagyos­abb idősza­k­ban is kihasznál­hatóvá szeretnénk ten­ni kültéri élet­terün­ket, akkor bátran kom­bináljuk ezeket a tex­tileket üveg­pan­elekkel.

Oldalzárá­sok esetén a fa szerelme­sei is meg­talál­hatják számítá­saikat és választhat­nak a log­gia toló­pan­elek széles kínálatából. Ha a folyam­atos ter­mészetes szel­lőzést is előtérbe helyeznénk, a Lin­ius lamel­lák­ból készült oldal­falak kínál­nak alter­natívát.

5. ESZKÖZÖK A HANGULAT FOKOZÁSÁHOZ

A kiegészítők és extrák exkluzív módon, integráltan beépítve egy gombnyomással elérhetők


Amen­ny­iben extra kiegészítőket is válasz­tunk a rend­sz­er­hez, min­den olyan elemet láthatat­lan módon inte­grál­hatunk, melyek a min­den­napi kényelmün­ket szol­gálják.

A hangu­lat fontos eleme a fények és az esti megvilágítás. Lehetőség van több típusú beépített LED közül válasz­tani, melyek akár a tartó oszlopokon, a lamel­lák­ban vagy a geren­dapro­filok­ban jelen­nek meg. A meleg fehér fény tökéletes a meghitt baráti össze­jövetelekhez, a tisz­ta fehér fény olvasáshoz cél­sz­erű, a színes RGB fényekkel pedig játékossá­got érhetünk el per­golánkkal. Alka­lomhoz illően beál­líthatjuk a világításá­nak fény­ere­jét is.

Beárnyékol a per­go­la? Az átlát­szó ‑úgy­n­evezett LINEO LUCE- lamel­lák zárt állapot­ban is fokoz­zák a nyi­tott tér hatását, mindig kel­lő fény lesz teraszunk alatt.

Érdemes még elgo­n­do­lkod­ni a BEAM mod­ul fan­tázianéven ismert fűtés & hangtech­ni­ka rend­sz­er inte­grálásán is. A geren­dapro­fil­ba sül­lyesztett, dizájnos meg­je­lenésű hősug­árzó egyen­letes hőelosztása biz­tosít­ja a bel­ső hőmérsék­let sta­bil­itását, akár eny­he hőmérsék­let csökkenés esetén is. A mod­ul síkképernyős, „plane wave” tech­nológiá­val készült hangszórói­nak köszön­hetően tökéletes akusztiká­val hall­gath­atjuk ked­venc zenéin­ket. Min­dezzel megko­ronázhatjuk a hangu­la­tot anélkül, hogy bár­mi­lyen egyéb eszközre (hor­dozható hang­fal, hőgom­ba, stb.) figyel­met kel­lene fordí­ta­nunk.

+1 ÉLVEZZÜK A SZABADBAN TÖLTÖTT IDŐT

“A pihenés, befektetés önmagunkba”

Per­sze, nem csak egy szűk kör­ben eltöltött sütögetés jöhet szó­ba, ha a per­go­la alat­ti étkezésre gon­do­l­unk. Akár nagy­obb csalá­di vagy baráti össze­jöveteleket is tarthatunk, de ren­dezvények helyszíneként is tökélete­sen megáll­ja a helyét egy megfelelő méretű és jól kialakí­tott per­go­larend­sz­er.

Ha vis­zont a vendégsereg haz­a­tér, szán­junk kel­lő énidőt magunkra is…toljuk el a tetőlamel­lákat, hup­pan­juk bele a nyugá­gy­ba, kapc­soljuk be a hangszórókat egy kelleme­sen ellazító chill out zenév­el, élvez­zük a poz­itív energiákat…és pihen­jük ki ala­posan magunkat.

Skye bioklimatikus pergola
Skye biok­li­matikus per­go­la

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!