Termékcsoportok
Email

A ter­mészetes szemé­lyeknek a szemé­lyes ada­tok kezelése tek­in­tetében történő védelméről és az ilyen ada­tok szabad áram­lásáról, valamint a 95/46/EK ren­delet hatá­ly­on kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továb­bi­ak­ban: Ren­delet) előír­ja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érin­tett részére a szemé­lyes ada­tok kezelésére vonatkozó,  min­den egyes tájékoz­tatást tömör, átlátható, érthető és kön­nyen hoz­záférhető for­mában, vilá­gosan és közér­thetően meg­fo­gal­maz­va nyújt­sa, továb­bá hogy az Adatkezelő elősegíti az érin­tett jogainak a gyako­r­lását. 

Az érin­tett előzetes tájékoz­tatási kötelezettségét az infor­má­ciós önren­delkezési jogról és az infor­má­ciósz­abad­sá­gról 2011. évi CXII. törvény is előír­ja.

Az aláb­bi­ak­ban olvasható tájékoz­tatás­sal e jogsz­abá­lyi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoz­tatást köz­zé kell ten­ni a tár­saság hon­lapján, vagy az érin­tett szemé­ly részére kérésére meg kell küldeni.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoz­tatás kiadó­ja, egy­ben az Adatkezelő: Iratkezelési Szabá­lyza­tában meghatáro­zott szemé­ly

Cégnév:ARCHISHADE Kft
Székhe­ly:2120 Dunakeszi Pal­lag u. 47
Tele­phely:2120 Dunakeszi Pal­lag u. 47.
Cég­j­e­gyzék­szám:13–09-153173
Adószám:13477493–2‑13
Tele­fon­szám:+3630/219‑4740
Fax:+3627/547–671
E‑mail cím:info@archishade.hu
Hon­lap:www.archishade.hu
Adatkezelési nyil­ván­tartási szám:…………………. (a továb­bi­ak­ban: Tár­saság)

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉS

Adat­fel­dol­go­zó: az a ter­mészetes vagy jogi szemé­ly, közhatal­mi szerv, ügy­nök­ség vagy bárme­ly egyéb szerv, ame­ly az adatkezelő nevében szemé­lyes ada­tokat kezel; (Ren­delet 4. cikk 8.)

Az adat­fel­dol­go­zó igény­bevételéhez nem kell az érin­tett előzetes bele­e­gyezése, de szük­séges a tájékoz­tatása. Ennek megfelelően a következő tájékoz­tatást adjuk:

 1. Tár­sasá­gunk IT szol­gál­tató

Tár­sasá­gunk a hon­lap­ja fen­ntartásához és kezeléséhez adat­fel­dol­go­zót vesz igénybe, aki az IT szol­gál­tatá­sokat (tárhelyszol­gál­tatás) biz­tosít­ja, és ennek keretében – a vele fen­nál­ló szerződésünk tar­tamáig – kezeli a hon­lapon megadott szemé­lyes ada­tokat, az álta­la végzett művelet a szemé­lyes ada­tok tárolása a szerveren.

IT adat­fel­dol­go­zó meg­n­evezése a következő:

Cégnév:Doc­ca Out­sourc­ing IT Kft
Székhe­ly:1124 Budapest Apor Vil­mos tér 25–26.
Cég­j­e­gyzék­szám:01–09-685394
Adószám:11962144–2‑43
E‑mail cím:kontakt@docca.hu
Hon­lap:www.docca.hu

Tárhe­ly adat­fel­dol­go­zó meg­n­evezése:

Cégnév:Tárhely.Eu Kft
Székhe­ly:1144 Budapest Ormán­ság u. 4. X/241.
Cég­j­e­gyzék­szám:01–09-909968
Adószám:14571332–2‑42
E‑mail cím:iroda@tarhely.eu
Hon­lap:www.tarhely.eu
 1. Tár­sasá­gunk könyvviteli szol­gál­tató­ja

A Tár­sasá­gunk az adó és számviteli kötelezettségei tel­jesítéséhez könyvviteli szol­gál­tatói szerződés­sel kül­ső szol­gál­tatókat vesz igénybe, akik keze­lik a Tár­sasá­gunkkal szerződés­es vagy kifizetői kapc­so­lat­ba levő ter­mészetes szemé­lyek szemé­lyes adatait is, a Tár­sasá­gunkat ter­helő adó és számviteli kötelezettségek tel­jesítése céljából. 

Könyvvizs­gáló meg­n­evezése:

Cégnév:Audit-Sys­tem Kft
Székhe­ly:2141 Csömör Nek­tár u. 103.
Cég­j­e­gyzék­szám:13–09-152510
Adószám:12206612–2‑13
E‑mail cím:auditsystem@t‑online.hu
 1. Futár szol­gál­tatá­sok, kézbesítés, cso­magküldés 

Ezen adat­fel­dol­go­zók Tár­sasá­gunk­tól megkapják a megren­delt ter­mék kézbesítéséhez szük­séges szemé­lyes ada­tokat (érin­tett neve, címe, tele­fon­szá­ma), és ennek fel­használásá­val kiszál­lít­ja a ter­méket.

Cégnév:Fürgefutár.hu Kft
Székhe­ly:1122 Budapest Maros u. 12. III. emelet
Cég­j­e­gyzék­szám:01–09946845
Adószám:22966331–2‑43
E‑mail cím:ugyfelszolgalat@furgefutar.hu
Hon­lap:www.furgefutar.hu
 1. Vagy­on­védel­mi szol­gál­tató

Ezen adat­fel­dol­go­zó a Tár­sasá­gunk meg­bí­zott kül­ső szol­gál­tató­ja, mely végzi a munka­he­lyi kamerás meg­fi­gyelést.

Cégnév:Őrmester Nyrt.
Székhe­ly:1142 Budapest Ógyal­la tér 8–9.
Cég­j­e­gyzék­szám:01–10-045715
Adószám:14016905–2‑42
E‑mail cím:ugyfelszolgalat@furgefutar.hu
Hon­lap:www.furgefutar.hu

 Munka­he­lyi kamerás meg­fi­gyelés­sel kapc­so­latos adatkezelés

Tár­sasá­gunk a székhe­lyén, tele­phelyén, az ügyfél­fo­gadás­ra nyit­va álló hely­iségeiben az emberi élet, testi épség, szemé­lyi szabad­ság, az üzleti titok védelme és a vagy­on­védelem céljából elek­tron­ikus meg­fi­gyelőrend­sz­ert alka­lmaz, ame­ly képrögzítést tesz lehetővé. Ez alapján szemé­lyes adat­nak tekinthető az érin­tett mag­a­tartása is, amit a kam­era rögzít.

Ezen adatkezelés jogalap­ja a munkál­tató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érin­tett hoz­zájárulása.

Az elek­tron­ikus meg­fi­gyelőrend­sz­er adott területen történő alka­lmazásá­nak tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen meg­je­len­ni kívánó har­madik szemé­lyek tájékozódását elősegítő módon figyelem­fel­hívó jelzést, tájékoz­tatást helyeztünk el. A tájékoz­tatás min­den egyes kam­era vonatkozásában megad­tuk. Ez a tájékoz­tatás tar­tal­maz­za az elek­tron­ikai vagy­on­védel­mi rend­sz­er által foly­ta­tott meg­fi­gyelés tényéről, valamint a rend­sz­er által rögzített, szemé­lyes ada­tokat tar­tal­mazó képfelvé­tel készítésének, tárolásá­nak céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvé­tel tárolásá­nak helyéről, a tárolás idő­tar­tamáról, a rend­sz­ert alka­lmazó (üzemeltető) szemé­lyéről, az ada­tok megis­merésére jogo­sult szemé­lyek köréről, továb­bá az érin­tet­tek jogaira és érvényesítésük rend­jére vonatkozó ren­delkezé­seiről szóló tájékoz­tatást is

A meg­fi­gyelt terüle­tre belépő har­madik szemé­lyekről (ügyfelek, láto­gatók, vendégek) képfelvé­tel a hoz­zájárulá­sukkal készí­thető és kezel­hető.  A hoz­zájárulás ráu­taló mag­a­tartás­sal is megad­ható. Ráu­taló mag­a­tartás különösen, ha az ott tartózkodó ter­mészetes szemé­ly a meg­fi­gyelt terüle­tre az oda kihe­lyezett elek­tron­ikus meg­fi­gyelő-rend­sz­er alka­lmazásáról tájékoz­tató jelzés, ismertetés ellenére a terüle­tre bem­egy.

A rögzített felvételeket fel­használás hiányában max­i­mum 15 (tizenöt) munkanapig őrizhetők meg. Fel­használás­nak az minősül, ha a rögzített kép‑, hang‑, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más szemé­lyes ada­tot bírósá­gi vagy más hatósá­gi eljárás­ban bizonyítékként kíván­ják fel­használ­ni.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép‑, hang‑, vagy a kép- és hangfelvé­tel adatá­nak rögzítése érin­ti, a kép‑, hang‑, valamint kép- és hangfelvé­tel rögzítésétől számí­tott három munkanapon belül jogá­nak vagy jogos érdekének iga­zolásá­val kérheti, hogy az ada­tot annak kezelő­je ne sem­misítse meg, illetve ne töröl­je.

Nem lehet elek­tron­ikus meg­fi­gyelőrend­sz­ert alka­lmazni olyan hely­iség­ben, amely­ben a meg­fi­gyelés az emberi méltósá­got sér­theti, így különösen az öltözők­ben, zuhanyzók­ban, az illemhe­ly­iségek­ben.

Ha a munka­he­ly területén jogsz­erűen sen­ki sem tartózkod­hat – így különösen munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon – akkor a munka­he­ly tel­jes területe (így például az öltözők, illemhe­lyek,) meg­fi­gyel­hető.

Az elek­tron­ikus meg­fi­gyelőrend­sz­er­rel rögzített ada­tok megtek­in­tésére a törvény­ben erre feljo­gosí­tot­takon kívül a jogsértések feltárása és a rend­sz­er működésének ellenőrzés céljából a kezelő szemé­lyzet, a munkál­tató vezető­je és helyettese, továb­bá a meg­fi­gyelt terület munka­he­lyi vezető­je jogo­sult.

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 1. Szerződött part­nerek adatainak kezelése – vevők, szál­lítók nyil­ván­tartása

A Tár­saság szerződés tel­jesítése jogcímén a szerződés megkötése, tel­jesítése, megszűnése, szerződési ked­vezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szál­lítóként szerződött ter­mészetes szemé­ly nevét, lakcímét, adóa­zonosító jelét, adószámát, vállalkozói‑, és szemé­lyi iga­zolvány számát, székhe­ly, tele­phely címét, tele­fon­számát, e‑mail címét, hon­lap-címét, bankszám­laszámát, vevőszámát (ügyfél­számát, ren­delésszámát). Ezen adatkezelés jogsz­erűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érin­tett kérésére történő lépések megtételéhez szük­séges. A szemé­lyes ada­tok címzettjei: a Tár­saság ügyfélk­iszol­gálás­sal kapc­so­latos felada­tokat ellátó munkavál­lalói, könyvelési, adózási felada­tokat ellátó munkavál­lalói, és adat­fel­dol­go­zói. A szemé­lyes ada­tok kezelésének idő­tar­ta­ma: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Az érin­tet­tel az adatkezelés megkezdése előtt közöl­ni kell, hogy az adatkezelés a szerződés tel­jesítése jogcímén ala­pul, az a tájékoz­tatás történ­het a szerződés­ben is.

Az érin­tet­tet a szemé­lyes adatainak, adat­fel­dol­go­zó részére történő átadásáról tájékoz­tat­ni kell.

 1. Jogi szemé­ly ügyfelek, vevők, szál­lítók ter­mészetes szemé­ly képviselőinek elérhetősé­gi adatai

A kezel­hető szemé­lyes ada­tok köre: a ter­mészetes szemé­ly neve, címe, tele­fon­szá­ma, e‑mail címe, online azonosító­ja.

A szemé­lyes ada­tok kezelésének cél­ja: a Tár­saság jogi szemé­ly part­nerév­el kötött szerződés tel­jesítése, üzleti kapc­so­lat­tartás, jogalap­ja: az érin­tett hoz­zájárulása.

A szemé­lyes ada­tok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Tár­saság ügyfél­szol­gálat­tal kapc­so­latos felada­tokat ellátó munkavál­lalói.

A szemé­lyes ada­tok tárolásá­nak idő­tar­ta­ma: az üzleti kapc­so­lat, illetve az érin­tett képviselői minőségének fen­nál­lását követő 5 évig.

 1. Láto­gatói adatkezelés a Tár­saság hon­lapján

Cookie‑k (sütik) kezelése

Az Archishade Kft., illetve a meg­jelölt kül­ső szol­gál­tatók a testre szabott kiszol­gálás érdekében a fel­használó számítógépén kis adatc­so­magot, ún. sütit (cook­ie) helyeznek el és olvas­nak vis­sza. Ha a böngésző vis­sza­küld egy koráb­ban elmentett sütit, a sütit kezelő szol­gál­tató­nak lehetősége van összekapc­sol­ni a fel­használó aktuális láto­gatá­sai során elmentett adatait a koráb­bi­akkal, de kizárólag a saját tar­tal­ma tek­in­tetében.

A sütit a fel­használó képes töröl­ni saját számítógépéről, illetve letilthat­ja böngészőjében a sütik alka­lmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beál­lítá­sai alatt, cook­ie vagy süti meg­n­evezés­sel van lehetőség.

Az infor­má­ciós önren­delkezési jogról és az infor­má­ciósz­abad­sá­gról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cook­ie adatkezelése körében a következőket:

 1. a) az adat­gyűjtés ténye,
  b) az érin­tet­tek köre,
  c) az adat­gyűjtés cél­ja,
  d) az adatkezelés idő­tar­ta­ma,
  e) az ada­tok megis­merésére jogo­sult lehet­séges adatkezelők szemé­lye,
  f) az érin­tet­tek adatkezelés­sel kapc­so­latos jogainak ismertetése.

A „jel­szó­val védett munkamenethez használt cook­ie”, „bevásár­lókosárhoz szük­séges cookie‑k” és „biz­ton­sá­gi cookie‑k” használatához nem szük­séges előzetes hoz­zájárulást kérni az érin­tet­tek­től.

Az adatkezelés ténye, a kezelt ada­tok köre: A weboldal működtetése során a Szol­gál­tató jogo­sult a fel­használók­tól a következő ada­tokat gyűjteni:
egye­di azonosítószám, dátumok, időpon­tok

Az érin­tet­tek köre: A weboldalt láto­gató vala­men­nyi érin­tett.

Az adatkezelés cél­ja: a fel­használók azonosítása, egymástól való megkülön­böztetése, a láto­gatók nyomon követése, a weboldal­lá­to­gatás során rögzített ada­tok fel­használásá­val szemé­lyre szabott aján­la­tok meg­je­lenítése, a fel­használók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott ada­tok tárolása, az adatvesztés megakadá­ly­ozása,

Az adatkezelés idő­tar­ta­ma, az ada­tok tör­lésének határide­je: Az adatkezelés idő­tar­ta­ma a ses­sion cookie‑k esetén a hon­lap láto­gatásá­nak befe­jezéséig tart.

Az ada­tok megis­merésére jogo­sult lehet­séges adatkezelők szemé­lye: A szemé­lyes ada­tokat az adatkezelő maga kezeli, a fen­ti alapelvek tisztelet­ben tartásá­val. A fel­használóra vonatkozó ada­tok a Szol­gál­tató szervere­in kerül­nek tárolás­ra. A Szol­gál­tató tech­nikai hát­terét az Üzemeltető biz­tosít­ja, a szervereken elhe­lyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

Az érin­tet­tek adatkezelés­sel kapc­so­latos jogainak ismertetése: Az érin­tet­teknek lehetőségük van a cook­ie-kat töröl­ni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beál­lítá­sai alatt.

Az adatkezelés jogalap­ja: Az érin­tet­től hoz­zájárulás nem szük­séges, amen­ny­iben a cookie‑k használatá­nak kizáróla­gos cél­ja az elek­tron­ikus hírkö­zlő hálóza­ton keresztül történő közlés­továb­bítás vagy arra az elő­fizető vagy fel­használó által kife­jezetten kért, az infor­má­ciós tár­sadalom­mal össze­füg­gő szol­gál­tatás nyújtásához a szol­gál­tató­nak feltétlenül szük­sége van.

Har­madik féltől szár­mazó cookie‑k

Tájékoz­tatjuk, hogy a weboldalon más szol­gál­tatók­tól (Google, Face­book, YouTube, Pin­ter­est, Insta­gram, Issue) szár­mazó tar­tal­mak és szol­gál­tatá­sok is talál­hatók, ame­lyek cook­ie-kat használ­nak. A har­madik féltől szár­mazó cook­ie-kat a kül­ső szol­gál­tató hoz­za létre, mialatt a láto­gatók weboldalunk oldalait használják.

Webanal­i­tikai és hird­e­tés-kiszol­gáló kül­ső szol­gál­tatók

A Szol­gál­tató a weboldal működéséhez kül­ső webanal­i­tikai és hird­e­tés-kiszol­gáló tár­sasá­gokat vesz igénybe, ame­lyek a Szol­gál­tatótól függetlenül végzik tevékenységüket.

Ezek a cookie‑k a har­madik fél bir­tokában van­nak és ennek megfelelően az ebben tárolt ada­tokat csak a har­madik fél láthat­ja és kezel­heti, mi nem. Azt mi határoz­zuk meg, hogy használjuk‑e ezeket a kül­ső szol­gál­tatá­sokat a weboldalon vagy sem, és hogy ez hogyan inte­grálódik és jelenik meg a weboldalunkon, de a cookie‑t magát nem ellenőriz­zük.

A Weboldal látoga­tottságá­nak méréséhez, a láto­gatói viselkedés figyeléséhez, sta­tisztikák készítéséhez és hird­e­té­seink ered­ményessége növeléséhez a Google Ana­lyt­ics, Google Adwords remar­ket­ing, a Google Kon­verz­iókövetés és a Face­book Remar­ket­ing pro­gram­jait használ­ja. E pro­gramok a fel­használó számítógépén ún. cook­ie-kat helyeznek el, melyek fel­használói ada­tokat gyűjtenek. Ezek a cookie‑k olyan infor­má­ciókat rögzítenek, ame­lyek személya­zonosítás­ra nem alka­lmasak. A böngészők nem osztják meg a saját cook­ie-kat a domainek között.

A www.atenad.hu weboldal­ra és aldo­main­jaira láto­gatók a weboldal használatá­val egyút­tal engedé­lyezik a Szol­gál­tató részére a Google Ana­lyt­ics, Google Adwords remar­ket­ing, Adwords kon­verz­iókövetés és Face­book remar­ket­ing pro­gramok használatát, valamint hoz­zájárul­nak fel­használói viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a pro­gramok által nyúj­tott min­den szol­gál­tatás igény­bevételéhez a Szol­gál­tató részére. Min­dezek mel­lett a fel­használó­nak lehetősége van bár­mikor a cookie‑k ada­trögzítését és adat­tárolást a jövőre vonatkozóan letil­tani.

Google Ana­lyt­ics

A Szol­gál­tató a Google Ana­lyt­ics pro­gramot első­sor­ban a látoga­tottsá­gi sta­tisztikái előál­lításához használ­ja, méri vele többek között a weboldal látoga­tottságát, azonosít­ja a láto­gatá­sok for­rását és méri kam­pányai ered­ményességét. A pro­gram használatá­val a Szol­gál­tató infor­má­ciót szerez többek között arról, hogy hány láto­gató ker­este fel a weboldalát, a láto­gatók hon­nan érkeztek és men­nyi időt töltöt­tek a weboldalon, illetve hon­nan, melyik aloldalakra mentek.

Az a fel­használó, aki szeretné a Google Ana­lyt­ics jelen­tés készítését letil­tani a láto­gatásáról, telepí­theti a Google Ana­lyt­ics letiltó böngészőbővít­ményt. Ennek segít­ségév­el a Google Ana­lyt­ics JavaScript-szkrip­t­jei (ga.js, analytics.js, and dc.js) nem küldenek láto­gatási infor­má­ciókat a Google számára. Azok a láto­gatók, akik telepítet­ték ezt a letiltó böngészőbővít­ményt, a tar­tal­mi kísér­letek­ben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Ana­lyt­ics webes tevékenységét, ker­esse fel a Google Ana­lyt­ics letiltó oldalát, és telepítse a bővít­ményt böngészőjéhez. A bővít­mény telepítéséről és eltávolításáról továb­bi tájékoz­tatásért tek­intse meg az adott böngészőhöz tar­tozó súgót.

Továb­bi infor­má­ciókat a Google Ana­lyt­ics Cook­ie-król itt olvashat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google Ana­lyt­ics-re vonatkozó adatvédel­mi tájékoz­tató: https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Google Adwords Remar­ket­ing

Tájékoz­tatjuk, hogy a Szol­gál­tató a Google Adwords remar­ket­ing pro­gramját veszi igénybe online hird­e­té­sei­hez. A Szol­gál­tató a Google Adwords remar­ket­ing pro­gram használatá­val a Google Ana­lyt­ics megszokott adatai mel­lett a Google Adwords (Dou­ble Click) cook­ie adatait is gyűjti. A Dou­ble Click cook­ie révén lehet használ­ni a remar­ket­ing szol­gál­tatást, ame­ly első­sor­ban azt biz­tosít­ja, hogy a Szol­gál­tató weboldalára láto­gatók később a Google tar­tal­mi hálóza­tán és hird­e­tési felületein, illetve a YouTube-on a Szol­gál­tató hird­e­tésév­el találkoz­zanak. A Google remar­ket­ing szol­gál­tatás nem alka­lmas személya­zonosítás­ra és szemé­lyes ada­tot nem rögzít.

A weboldal láto­gatói letilthatják ezeket a cook­ie-kat, amen­ny­iben felk­ere­sik a Google hird­e­tési beál­lítá­sok kezelőjét http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és követik az ott talál­ható utasítá­sokat. Ezt követően a szá­mukra nem fog­nak meg­je­len­ni a Szol­gál­tató szemé­lyre szabott aján­latai más weboldalak böngészése közben.

A Google Inc. Adatvédel­mi irányelveiről itt olvashat: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Google Adwords Kon­verz­iókövetés

A Google Adwords kon­verz­iókövetés cél­ja, hogy a Szol­gál­tató mérni tud­ja a Google Adwords hird­e­tések hatékonyságát. Ezt a fel­használó számítógépén elhe­lyezett cookie‑k segít­ségév­el teszi, ame­ly 30 napig létezik és nem gyűjt szemé­lyes ada­tokat.

Face­book Remar­ket­ing

Tájékoz­tatjuk, hogy a weboldal használ­ja a Face­book remar­ket­ing szol­gál­tatását.
A Szol­gál­tató a weboldalá­ba épülő Face­book remar­ket­ing pix­el követőkód segít­ségév­el a weboldal láto­gatói­nak szemé­lyre szabott aján­la­tokat, hird­e­téseket jelení­thet meg a Face­book felületén.

A weboldal láto­gatói ezzel egyút­tal elfo­gad­ják és engedé­lyezik a Szol­gál­tató részére a Face­book remar­ket­ing pro­gram használatát.

A Face­book remar­ket­ing lista nem alka­lmas személya­zonosítás­ra. A láto­gató szemé­lyes adatait nem tar­tal­maz­zák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A Face­book nem adja át az ada­tokat a hird­e­tőknek. A hird­e­tők nem is tudják össz­e­gyűjteni az ada­tokat saját adat­bázis­ba, csak hird­e­téseket tudnak meg­je­leníteni a Face­book segít­ségév­el azok­nak, akik a weboldalakat meglá­to­gat­ták.

A fel­használók bár­mikor “leiratkozhat­nak” a remar­ket­ing listákról, ehhez csupán anny­it kell ten­niük, hogy a hird­e­tések jobb fel­ső sarkában talál­ható „X” gom­bot meg­ny­omják. Itt az “About this Ad” linkre kat­tint­va eljut­nak egy felüle­tre, ahol ki lehet jelen­tkezni a remar­ket­ing listáról.

Tájékoz­tatjuk fel­használóinkat, hogy a Google Ana­lyt­ics, Google Adwords remar­ket­ing, Adwords Kon­verz­iókövetés és Face­book remar­ket­ing pro­gramok beál­lítá­sai és használa­ta tel­jes mérték­ben megfelel­nek az adatvédel­mi hatóság követelményeinek.

Web bea­cons

A kül­ső szol­gál­tatók a fel­használói szoká­sok mérésév­el, valamint a hird­e­tések kiszol­gálásá­val kapc­so­latosan, infor­má­ció­gyűjtés céljából ún. web­jelzőket (web bea­cons) is használ­nak. A web­jelzők funkció­ja hason­ló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészők­ben.


A közössé­gi média oldalak beépülő mod­ul­jai

Face­book / Insta­gram

A weboldal használ­ja az Face­book / Instagram.com (üzemeltető: Face­book Inc., Palo Alto, CA, USA, a továb­bi­ak­ban: „Face­book / Insta­gram”) közössé­gi hálózat beépülő bővít­ményeit („bővít­mények”). A bővít­ményeket az Face­book / Insta­gram logó, vagy az „Face­book / Insta­gram”, „Tet­szik” (Like) vagy „Megosz­tom” (Share) utó­tag segít­ségév­el lehet bea­zonosí­tani.

Egy ilyen beépülő mod­ult tar­tal­mazó weboldal meg­ny­itásakor kapc­so­lat­ba lép a Face­book szervereiv­el, és a beépülő mod­ul meg­je­lenik a weblapon a böngészőv­el való kom­mu­niká­ció révén. Ennek következtében a Face­book szer­vere értesül arról, hogy mely weblap­jainkat láto­gat­ta meg. Ha fel­használóként be van jelen­tkezve az Face­book / Insta­gram-ra, akkor az Face­book / Insta­gram ezt az infor­má­ciót meg fog­ja jeleníteni a szemé­lyes Face­book / Insta­gram pro­filjában. A beépülő mod­ul funkciói­nak használatakor (pl. a „Tet­szik” gomb meg­ny­omásakor vagy egy hoz­zászólás beírásakor) ezek az infor­má­ciók szin­tén meg­je­len­nek az Face­book / Insta­gram pro­filján. Ezt csak úgy tud­ja megakadá­ly­ozni, hogy a beépülő mod­ul használa­ta előtt kilép az Face­book / Insta­gram-ból.
Az ada­tok Face­book / Insta­gram általi rögzítéséről és fel­használásáról, a magán­szféra védelméhez kapc­solódó jogairól és lehetőségeiről az Face­book / Insta­gram adatvédel­mi nyi­latkoza­ta tar­tal­maz rés­zletes infor­má­ciókat.

Face­book Adatvédelem: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/
Face­book cookie‑k: https://hu-hu.facebook.com/help/cookies

Ha nem akar­ja, hogy a Face­book weboldalunkon keresztül ada­tokat gyűjt­sön Önről, jelen­tkezzen ki a Face­book-fiókjából, mielőtt weboldalunkra láto­gat.

Google Plus

Ez a weboldal használ­ja a plus.google.com (üzemeltető: Google Inc., 1600 Amphithe­atre Park­way, Moun­tain View, CA 94043, Egyesült Állam­ok, a továb­bi­ak­ban: „Google”) közössé­gi hálózat közössé­gi bővít­ményeit („bővít­mények”). A bővít­ményeket a Google+ logó, vagy a „Google+”, „Google plus” vagy „+1” utó­tag segít­ségév­el lehet bea­zonosí­tani.

Google +1 gomb: https://developers.google.com/+/web/+1button/

Ha nem akar­ja, hogy a Google weboldalunkon keresztül ada­tokat gyűjt­sön Önről, jelen­tkezzen ki a Google+ fiókjából, mielőtt weboldalunkra láto­gat.

Google Cookie‑k: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Google által használt cookie‑k típu­sai: http://www.google.com/policies/technologies/types/

YouTube

Jelen weboldal a YouTube (üzemeltető: YouTube LLC, 901 Cher­ry Ave. San Bruno, CA 94066 USA) beá­gya­zott leját­szó tech­nológiát használ­ja. A YouTube olyan plat­form, ame­ly lehetővé teszi hang- és videófájlok tárolását, leját­szását és megosztását.

A jelen web­he­ly használatá­val Ön elfo­gad­ja a youtube.com használatá­nak feltételeit. http://www.youtube.com/t/terms

Ha a láto­gató meg­ny­it egy oldalt a weboldalunkon, a beépített YouTube leját­szó kapc­so­la­tot létesít a YouTube-val annak érdekében, hogy a videó- vagy hangfájl tech­nikai továb­bítását biz­tosít­sa. Amikor létre­jön a YouTube-val a kapc­so­lat az ada­tok továb­bítód­nak a YouTube-ra.

Ezek a weboldalakon a YouTube-csatornánkról szár­mazó videók kerül­nek bec­satolás­ra. Ez kizárólag bővített adatvédel­mi üzem­mód­ban történik. Ez az üzem­mód megakadá­ly­oz­za, hogy a YouTube olyan fel­használóra vonatkozóan tároljon cook­ie-kat, aki kibővített adatvédelem­mel jelenít meg beá­gya­zott YouTube videó leját­szó­val ellá­tott weboldalt, de nem kat­tint rá a videóra, hogy elindít­sa a leját­szást.

Az adat­gyűjtés körére és céljára, adatainak a YouTube általi továb­bi fel­dol­go­zására és fel­használására, szemé­lyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beál­lítá­saira vonatkozó infor­má­ciókat a YouTube adatvédel­mi nyi­latkoza­tában talál­hat­ja.

http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
Youtube Cookie‑k: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=hu-HU


Pin­ter­est

A weboldal használ­ja a Pin­ter­est (Pin­ter­est Inc., T808 Bran­nan St. San Fran­cis­co, CA 94103–4904 USA) közössé­gi hálózat beépülő bővít­ményét

Az Ön adatainak a Pin­teres általi gyűjtésére, fel­dol­go­zására és használatára vonatkozó infor­má­ciókról a Pin­ter­est adatvédel­mi nyi­latkoza­tában olvashat (meglá­to­gath­ató az aláb­bi inter­net-címen: http://about.pinterest.com/privacy/).

Felelős szol­gál­tató a Pin­ter­est Inc., T808 Bran­nan St. San Fran­cis­co, CA 94103–4904 USA. Lehet­séges, hogy a Pin­ter­est és a „Re-pin” funkció használa­ta révén az Ön által látoga­tott weboldalak összekapc­solás­ra kerül­nek az Ön pin­ter­est-fiókjá­val és azt más fel­használók számára köz­zéteszik és ennek során a Pin­ter­est­nek-nek is adnak át ada­tokat. Erről mi nem kapunk értesítést.

Ha Ön nem szeretné, hogy a Pin­ter­est Önről ada­tokat gyűjt­sön, akkor lehetősége van arra, hogy a Pin­ter­est-nél a fiókjában módosít­sa az adatvédel­mi beál­lítá­sait a https://www.pinterest.com/settings/ inter­net-cím alatt.

Pin­ter­est: https://about.pinterest.com/hu/privacy-policy
Pin­ter­est Cook­ies:

A web­he­lyünk használ­ja a Face­book Inc., 1601 S. Cal­i­for­nia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Face­book”) vál­lalat facebook.com weboldalá­nak „nekem tet­szik” paranc­sikon­ját („beépülő mod­ul”) és a Google Inc., 1600 Amphithe­atre Park­way, Moun­tain View, CA 94043, USA (“Google”) vál­lalathoz tar­tozó Google Plus“+1″-parancsikonját.

Ha web­he­lyünk valame­lyik oldalát kiny­it­ja, ame­ly ilyen paranc­sikont tar­tal­maz, akkor a böngésző közvetlen kapc­so­la­tot hoz létre a Face­book és/vagy a Google szerver­rel.
A beépülő mod­ul tar­tal­ma a Face­bookról és/vagy a Google-ról közvetlenül továb­bítódik az Ön böngészőjére és az telepíti a web­he­lyre. Ezért nincs befolyá­sunk a Face­book és/vagy a Google által a beépülő mod­ul segít­ségév­el gyűjtött ada­tok ter­jedelmére.

A beépülő mod­ul telepítésév­el a Face­book és/vagy Google infor­má­ciót kap arról, hogy Ön kiny­i­tot­ta a web­he­lyünk adott oldalát. Amen­ny­iben beje­len­tkezett erre a szol­gál­tatás­ra, akkor az üzemeltető hoz­zá tud­ja ren­del­ni a láto­gatását a fel­használói fiókjához. Amen­ny­iben használ­ja a beépülő mod­ult, például rákat­tint egy paranc­sikon­ra vagy hoz­zászólást ír, akkor a megfelelő infor­má­ció a böngészőjéből közvetlenül továb­bítódik a Face­bookra és/vagy Google-re és ezt tárolják a szerveren. Abban az eset­ben is, ha Ön nem tag­ja a Face­book-nak és/vagy Google-nek, fen­náll a lehetősége annak, hogy a min­denko­ri szol­gál­tató meg­tud­ja az Ön IP-címét és tárol­ja.

A Face­book és/vagy Google általi adat­gyűjtés céljáról és ter­jedelméről és a továb­bi fel­dol­go­zás­ról, valamint az ada­tok fel­használásáról, továb­bá az Ön ezzel kapc­so­latos jogairól és beál­lítási lehetőségeiről szemé­lyes területének védelme érdekében kér­jük, tájékozód­jon a Face­book ill. a Google adatvédel­mi infor­má­ciói alapján:

https://hu-hu.facebook.com/about/privacy
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Ha Ön tag­ja a Face­book és/vagy Google web­he­lynek és nem kíván­ja, hogy a szol­gál­tató a web­he­lyünkön keresztül ada­tokat gyűjt­sön Önről, és kapc­so­lat­ba hoz­za őket a rögzített tagsá­gi ada­tokkal, akkor a web­he­lyünk felk­eresése előtt ki kell lép­nie a Face­book és/vagy Google web­he­lyről.


Google Maps:

Ez a weboldal a Google Maps-et használ­ja a Kapc­so­lat oldalon az irodánk/cégünk helyének pon­tos meghatározásához. A Google Maps cook­ie-kat használ. Azért használjuk a Google Maps inter­ak­tív térképét, mert a láto­gatók­nak ezzel sokat segítünk a hoz­zánk vezető út megter­vezésében.

A Google Maps használatakor feltételez­zük, hogy a Google betart­ja az adatvédel­mi poli­tikáját, amit itt talál­hat meg: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/és a szol­gál­tatási feltételeket.


Face­book közössé­gi oldal

Az infor­má­ciós önren­delkezési jogról és az infor­má­ciósz­abad­sá­gról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adat­továb­bítási tevékenysége körében a következőket:

 • a) az adat­gyűjtés ténye,
  b) az érin­tet­tek köre,
  c) az adat­gyűjtés cél­ja,
  d) az adatkezelés idő­tar­ta­ma,
  e) az ada­tok megis­merésére jogo­sult lehet­séges adatkezelők szemé­lye,
  f) az érin­tet­tek adatkezelés­sel kapc­so­latos jogainak ismertetése.
 • Az adat­gyűjtés ténye, a kezelt ada­tok köre:Facebook.com közössé­gi oldalon reg­isztrált neve, illetve a fel­használó nyil­vános pro­filképe.
 • Az érin­tet­tek köre:Vala­men­nyi érin­tett, aki reg­isztrált a Facebook.com közössé­gi oldalon és lájkol­ta az Archishade Kft. Face­book rajongói oldalát.
 • Az adatkezelés cél­ja:A Facebook.com oldalon, a weboldal egyes tar­tal­mi ele­meinek, ter­mékeinek, akciói­nak, vagy magá­nak a weboldal­nak a megosztása, illetve lájkolása.
 • Az adatkezelés idő­tar­ta­ma, az ada­tok megis­merésére jogo­sult lehet­séges adatkezelők szemé­lye és az érin­tet­tek adatkezelés­sel kapc­so­latos jogainak ismertetése:Az ada­tok for­rásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás mód­járól, és jogalapjáról a https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozód­hat az érin­tett.
 • Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon való­sul meg, így az adatkezelés idő­tar­tamára, mód­jára, illetve az ada­tok tör­lési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közössé­gi oldal szabá­ly­ozása vonatkozik:
  (https://hu-hu.facebook.com/legal/terms), (https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/)
 • Az adatkezelés jogalap­ja:az érin­tett önkéntes hoz­zájárulása szemé­lyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.


Adat­továb­bítás

Az infor­má­ciós önren­delkezési jogról és az infor­má­ciósz­abad­sá­gról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adat­továb­bítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adat­gyűjtés ténye,
b) az érin­tet­tek köre,
c) az adat­gyűjtés cél­ja,
d) az adatkezelés idő­tar­ta­ma,
e) az ada­tok megis­merésére jogo­sult lehet­séges adatkezelők szemé­lye,
f) az érin­tet­tek adatkezelés­sel kapc­so­latos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt ada­tok köre.

a) A továb­bí­tott ada­tok köre az ára­ján­latkérés lebony­olítása érdekében: Vezeték-és kereszt­név, e‑mail cím, tele­fon­szám, beépítés helye,
Az érin­tet­tek köre:A weboldalon ára­ján­lat kérő vala­men­nyi érin­tett.
Az adatkezelés cél­ja:Az ára­ján­lat elkészítése, ame­lyet part­ner­cégünk készít el.
Az adatkezelés idő­tar­ta­ma, az ada­tok tör­lésének határide­je:
Az aján­latkérés időpon­tjától 2 évig őriz­zük utá­na tör­lésre kerül.

Az ada­tok megis­merésére jogo­sult lehet­séges adatkezelők szemé­lye:
A szemé­lyes ada­tokat a következők kezel­hetik, a fen­ti alapelvek tisztelet­ben tartásá­val:

–       az a vis­zon­te­ladó Part­ner, akinek az aján­latkérés továb­bítás­ra került

–       az aján­latkérő maga, akit arról tájékoz­tatunk, hogy adatait továb­bí­tot­tuk a megfelelő Part­nernek

A Part­ner adatkezeléséért felelősséget nem vál­lalunk.

 1. Reg­isztrá­ció a Tár­saság hon­lapján / PARTNERKAPU reg­isztrá­ció sza­k­mai part­nerek részére

A hon­lapon a reg­isztráló ter­mészetes szemé­ly az erre vonatkozó négyzet bejelölésév­el adhat­ja meg hoz­zájárulását szemé­lyes adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés cél­ja: az Archishade Kft. sza­k­mai part­nerei a reg­isztrá­ció után egy előminősítésen vesznek, ezután a cég ellenőrzése után kerül­het­nek be a part­neri adat­bázisá­ba. A cégek ellenőrzése, előminősítése, előszűrése, majd kapc­so­lat­tartás és part­neri vis­zony fen­ntartása.

Az adatkezelés jogalap­ja az érin­tett hoz­zájárulása.

A kezelt ada­tok köre: Név, e‑mail cím, tele­fon, cég neve, ügyvezető neve, ügyvezető e‑mail címe, kapc­so­lat­tartó neve, kapc­so­lat­tartó e‑mail címe, kapc­so­lat­tartó tele­fon­szá­ma, vezetékes tele­fon, fax, adószám, tele­phely, szál­lítási cím, megye, cégjegyzékszám/vállalkozói iga­zolvány szá­ma, székhe­ly, lev­elezési cím, szám­lázási cím, weboldal, a direk­t­mar­ket­ing célú megk­ereséshez adott hoz­zájárulás.

Az adatkezelés idő­tar­ta­ma:
–    a direk­t­mar­ket­ing célú hoz­zájárulá­sok tek­in­tetében a fel­használó hoz­zájárulásá­nak vis­sza­vonásáig,
–    a pro­fi­lada­tok tek­in­tetében a part­ner utol­só vásár­lásától, vagy beje­len­tkezésétől számí­tott öt év,
–    a vásár­lá­sok adatai tek­in­tetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Az ada­tok megis­merésére jogo­sult lehet­séges adatkezelők szemé­lye: A szemé­lyes ada­tokat az adatkezelő és munkatár­sai keze­lik, a fen­ti alapelvek tisztelet­ben tartásá­val.

Az érin­tet­tek adatkezelés­sel kapc­so­latos jogainak ismertetése:

A jóváhagy­ott és vis­zon­te­ladó part­nerek a direkt mar­ket­ing üzenetek továb­bításához adott hoz­zájárulás vis­sza­vonását és a szemé­lyes ada­tok tör­lését vagy módosítását az aláb­bi elérhetőségeken lehet kérni:
–    e‑mail útján az info@archishade.hu címen, továb­bá
–    postai úton az Archishade Kft. 2120 Dunakeszi, Pal­lag u. 47.

A nem elfo­gadott és nem jóváhagy­ott vis­zon­te­ladói Part­nerkérelmek és az álta­la hoz­zánk elküldött szemé­lyes ada­tok nem kerül­nek megőrzésre, azokat az elbírálás­sal együtt töröljük.

HÍRLEVÉL

 • A gaz­dasá­gi rek­lámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes kor­lá­tairól szóló
  2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Fel­használó előzete­sen és kife­jezetten hoz­zájárul­hat ahhoz, hogy Szol­gál­tató rek­lá­ma­ján­lataival, egyéb küldeményeiv­el a reg­isztrá­ciókor megadott megk­er­esse.
 • Továb­bá az Ügyfél a jelen tájékoz­tató ren­delkezé­seit szem előtt tart­va hoz­zájárul­hat ahhoz, hogy a Szol­gál­tató a rek­lá­ma­ján­la­tok küldéséhez szük­séges szemé­lyes adatait kezel­je.
 • A Szol­gál­tató nem küld kéretlen rek­lámüzenetet, és a Fel­használó kor­lá­tozás és indokolás nélkül, ingye­ne­sen leiratkozhat az aján­la­tok küldéséről. Ebben az eset­ben a Szol­gál­tató min­den – a rek­lámüzenetek küldéséhez szük­séges – szemé­lyes adatát tör­li nyil­ván­tartásából és továb­bi rek­lá­ma­ján­lataival nem kere­si meg a Fel­használót. A Fel­használó a rek­lámokról leiratkozhat az üzenet­ben lévő leiratkozási linkre kat­tint­va.
 • Az infor­má­ciós önren­delkezési jogról és az infor­má­ciósz­abad­sá­gról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hír­levél-küldés adatkezelése körében a következőket:
  a) az adat­gyűjtés ténye,
  b) az érin­tet­tek köre,
  c) az adat­gyűjtés cél­ja,
  d) az adatkezelés idő­tar­ta­ma,
  e) az ada­tok megis­merésére jogo­sult lehet­séges adatkezelők szemé­lye,
  f) az érin­tet­tek adatkezelés­sel kapc­so­latos jogainak ismertetése.
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt ada­tok köre:név, e‑mail cím, dátum, időpont.
 • Az érin­tet­tek köre:A hír­levélre feli­ratkozó vis­zon­te­ladó Part­nerek.
 • Az adatkezelés cél­ja:Elek­tron­ikus lev­elek küldése az érin­tett részére, célirányos tájékoz­tatás az aktuális infor­má­ciókról, ter­mékekről, akciókról, eseményekről, vál­tozá­sokról, új funkciókról stb.
 • Az adatkezelés idő­tar­ta­ma, az ada­tok tör­lésének határide­je:a hoz­zájáruló nyi­latkozat vis­sza­vonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 • Az ada­tok megis­merésére jogo­sult lehet­séges adatkezelők szemé­lye:
  A szemé­lyes ada­tokat az adatkezelő munkatár­sai kezel­hetik, a fen­ti alapelvek tisztelet­ben tartásá­val.
 • Az érin­tet­tek adatkezelés­sel kapc­so­latos jogainak ismertetése:Az érin­tett bár­mikor, ingye­ne­sen leiratkozhat a hír­levél­ről.
 • Az adatkezelés jogalap­ja:az érin­tett önkéntes hoz­zájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gaz­dasá­gi rek­lámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes kor­lá­tairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: A rek­lá­mozó, a rek­lám­szol­gál­tató, illetve a rek­lám köz­zé tevő­je – a hoz­zájárulás­ban meghatáro­zott kör­ben – a náluk hoz­zájáruló nyi­latkoza­tot tevő szemé­lyek szemé­lyes adatairól nyil­ván­tartást vezet. Az ebben a nyil­ván­tartás­ban rögzített – a rek­lám címzettjére vonatkozó – adat csak a hoz­zájáruló nyi­latkozat­ban foglal­tak­nak megfelelően, annak vis­sza­vonásáig kezel­hető, és har­madik fél számára kizárólag az érin­tett szemé­ly előzetes hoz­zájárulásá­val adható át.

Az ada­tok tárolására és a hír­levelek kiküldésére a Web­galamb hír­levélküldő szoftvert használjuk. A szoftver saját szerverünkről működik ezért a szemé­lyes ada­tok a saját szerverünkön van­nak a szoftver adat­bázisában eltárol­va. A tárolt ada­tokat har­madik fél­nek nem adjuk ki.

 1. Aján­lat kérés a Tár­saság hon­lapján / Végfel­használók (nem vis­zon­te­ladó Part­nerek) részére

Az érin­tet­tek köre: A weboldalon keresztül ára­ján­la­tot kérő vala­men­nyi érin­tett.

Az érin­tett által az aján­latkéréskor önkén­te­sen megadott szemé­lyes adatait a hoz­zá legközelebb lévő vagy sza­k­mailag leginkább felkészült, általunk kiválasz­tott vis­zon­te­ladó Part­nerünknek email-ben továb­bítjuk, csak és kizárólag az adott aján­latkérés megválas­zolása céljából. A Part­nerünk, mint önál­ló adatkezelő adatkezeléséért felelősséget nem vál­lalunk. Az aján­latkérő érin­tett aján­latkérése után tőlünk e‑mailben megkap­ja a part­ner­cégünk adatai, akinek továb­bí­tot­tuk szemé­lyes adatait az aján­latkérés elkészítéséhez. Ezen kívül a szemé­lyes ada­tokat har­madik fél­nek nem adjuk ki.

Az adatkezelés cél­ja: az Archishade Kft. ter­mékei iránt érdek­lődőknek konkrét ára­ján­lat nyújtása,

Az adatkezelés jogalap­ja: az érin­tett önkéntes hoz­zájárulása,

A kezelt ada­tok köre: Az aján­latkérő fel­használó által az aján­latkérés során kötelezően megadott ada­tok: Név, beépítés helye, e‑mail cím, tele­fon­szám,

Az adatkezelés idő­tar­ta­ma: Az aján­latkérések és szemé­lyes ada­tok a számítógépes adat­bázis­ban rögzítésre kerül­nek és 2 év után tör­lésre kerül­nek

Az ada­tok megis­merésére jogo­sult lehet­séges adatkezelők szemé­lye:
A szemé­lyes ada­tokat az adatkezelő és munkatár­sai keze­lik, a fen­ti alapelvek tisztelet­ben tartásá­val.

Az érin­tet­tek adatkezelés­sel kapc­so­latos jogainak ismertetése:

Az aján­latkérések és szemé­lyes ada­tok a számítógépes adat­bázis­ban rögzítésre kerül­nek és 2 év után tör­lésre kerül­nek. Hama­rab­bi tör­lést kérelmezhető
–    e‑mail útján az info@archishade.hu címen, továb­bá
–    postai úton az Archishade Kft. 2120 Dunakeszi, Pal­lag u. 47. címen.

 1. Közössé­gi irányelvek / Adatkezelés a Tár­saság Face­book oldalán

A Tár­saság ter­mékei, szol­gál­tatá­sai megis­mertetése, nép­sz­erűsítése céljából Face­book oldalakat tart fenn.

A Tár­saság Face­book oldalain felett kérdés nem minősül hivat­alosan benyúj­tott panasz­nak.

A Tár­saság Face­book oldalain a láto­gatók által köz­zétett szemé­lyes ada­tokat a Tár­saság nem kezeli.

A láto­gatókra a Face­book Adatvédel­mi- és Szol­gál­tatási Feltételei irányadók.

Jogel­lenes, vagy sértő tar­talom pub­likálása esetén a Tár­saság előzetes értesítés nélkül kizárhat­ja az érin­tet­tet a tagok közül, vagy töröl­heti hoz­zászólását.

A Tár­saság nem felel a Face­book fel­használók által köz­zétett jogsz­abá­lyt sértő adat­tar­tal­makért, hoz­zászólá­sokért. A Tár­saság nem felel sem­mi­lyen, a Face­book működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rend­sz­er működésének megvál­toz­tatásából fakadó prob­lémáért.

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek tel­jesítése céljából

A Tár­saság jogi kötelezettség tel­jesítése jogcímén, törvény­ben előírt adó és számviteli kötelezettségek tel­jesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szál­lítóként vele üzleti kapc­so­lat­ba lépő ter­mészetes szemé­lyek törvény­ben meghatáro­zott adatait. A kezelt ada­tok az általános for­gal­mi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási stá­tusz, a számvitel­ről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gaz­dasá­gi műveletet elren­delő szemé­ly vagy szervezet meg­jelölése, az utalvány­ozó és a ren­delkezés végre­ha­jtását iga­zoló szemé­ly, valamint a szervezettől füg­gően az ellenőr aláírása; a kés­zlet­mozgá­sok bizony­latain és a pénzkezelési bizony­la­tokon az átvevő, az ellen­nyugtákon a befizető aláírása, a szemé­lyi jövedele­madóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vál­lalkozói iga­zolvány szá­ma, őster­melői iga­zolvány szá­ma, adóa­zonosító jel.

A szemé­lyes ada­tok tárolásá­nak idő­tar­ta­ma a jogalapot adó jogvis­zony megszűnését követő 8 év.

A szemé­lyes ada­tok címzettjei: a Tár­saság adózási, könyvviteli, bérszám­fe­jtési, tár­sadalom­biz­tosítási fela­datait ellátó munkavál­lalói és adat­fel­dol­go­zó.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érin­tett jogo­sult arra, hogy az adatkezelés­sel össze­füg­gő tényekről és infor­má­ciókról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoz­tatást kapjon

A) Ren­delkezésre boc­sá­tandó infor­má­ciók, ha a szemé­lyes ada­tokat az érin­tet­től gyűjtik

 1. Ha az érin­tet­tre vonatkozó szemé­lyes ada­tokat az érin­tet­től gyűjtik, az adatkezelő a szemé­lyes ada­tok megsz­erzésének időpon­tjában az érin­tett ren­delkezésére boc­sát­ja a következő infor­má­ciók min­d­e­gyikét:

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédel­mi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a szemé­lyes ada­tok ter­vezett kezelésének cél­ja, valamint az adatkezelés jogalap­ja;

d) a Ren­delet 6. cikk (1) bekezdésének f) pon­tján (jogos érdek érvényesítés) ala­puló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy har­madik fél jogos érdekei;

e) adott eset­ben a szemé­lyes ada­tok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott eset­ben annak ténye, hogy az adatkezelő har­madik ország­ba vagy nemzetközi szervezet részére kíván­ja továb­bí­tani a szemé­lyes ada­tokat, továb­bá a Bizottság megfelelősé­gi határoza­tá­nak léte vagy annak hiánya, vagy a Ren­delet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adat­továb­bítás esetén a megfelelő és alka­lmas garan­ciák meg­jelölése, valamint az azok máso­latá­nak megsz­erzésére szol­gáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

2.   Az 1. pont­ban említett infor­má­ciók mel­lett az adatkezelő a szemé­lyes ada­tok megsz­erzésének időpon­tjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biz­tosít­sa, az   érin­tet­tet a következő kiegészítő infor­má­ciókról tájékoz­tat­ja:

a) a szemé­lyes ada­tok tárolásá­nak idő­tar­tamáról, vagy ha ez nem lehet­séges, ezen idő­tar­tam meghatározásá­nak szem­pon­t­jairól;

b) az érin­tett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó szemé­lyes ada­tokhoz való hoz­záférést, azok helyes­bítését, tör­lését vagy kezelésének kor­lá­tozását, és tiltakozhat az ilyen szemé­lyes ada­tok kezelése ellen, valamint az érin­tett adathor­dozhatósághoz való jogáról;

c) a Ren­delet 6. cikk (1) bekezdésének a) pon­tján (az érin­tett hoz­zájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pon­tján (az érin­tett hoz­zájárulása) ala­puló adatkezelés esetén a hoz­zájárulás bárme­ly időpont­ban történő vis­sza­vonásához való jog, ame­ly nem érin­ti a vis­sza­vonás előtt a hoz­zájárulás alapján végre­ha­j­tott adatkezelés jogsz­erűségét;

d) a felü­gyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásá­nak jogáról;

e) arról, hogy a szemé­lyes adat szol­gál­tatása jogsz­abá­ly­on vagy szerződés­es kötelezettsé­gen ala­pul vagy szerződés kötésének előfeltétele‑e, valamint, hogy az érin­tett köteles‑e a szemé­lyes ada­tokat megad­ni, továb­bá, hogy milyen lehet­séges következményeikkel járhat az adat­szol­gál­tatás elmaradása;

f) a Ren­delet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett autom­a­tizált dön­téshozatal ténye, ideértve a pro­fi­lalkotást is, valamint legalább ezek­ben az esetek­ben az alka­lma­zott logikára és arra vonatkozóan érthető infor­má­ciók, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelen­tőséggel, és az érin­tet­tre nézve milyen várható következményekkel bír.

3.  Ha az adatkezelő a szemé­lyes ada­tokon a gyűjtésük céljától eltérő cél­ból továb­bi adatkezelést kíván végezni, a továb­bi adatkezelést megelőzően tájékoz­tat­nia kell az érin­tet­tet erről az eltérő cél­ról és a (2) bekezdés­ben említett min­den releváns kiegészítő infor­má­cióról.

4.   Az 1–3. pon­tok nem alka­lmazandó, ha és ami­lyen mérték­ben az érin­tett már ren­delkezik az infor­má­ciókkal.

(Ren­delet 13. cikk)

B) Ren­delkezésre boc­sá­tandó infor­má­ciók, ha a szemé­lyes ada­tokat nem az érin­tet­től szerezték meg

 1. Ha a szemé­lyes ada­tokat nem az érin­tet­től szerezték meg, az adatkezelő az érin­tett ren­delkezésére boc­sát­ja a következő infor­má­ciókat

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédel­mi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a szemé­lyes ada­tok ter­vezett kezelésének cél­ja, valamint az adatkezelés jogalap­ja;

d) az érin­tett szemé­lyes ada­tok kategóriái;

e) a szemé­lyes ada­tok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott eset­ben annak ténye, hogy az adatkezelő valame­ly har­madik ország­be­li címzett vagy valame­ly nemzetközi szervezet részére kíván­ja továb­bí­tani a szemé­lyes ada­tokat, továb­bá a Bizottság megfelelősé­gi határoza­tá­nak léte vagy annak hiánya, vagy a Ren­delet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adat­továb­bítás esetén a megfelelő és alka­lmas garan­ciák meg­jelölése, valamint az ezek máso­latá­nak megsz­erzésére szol­gáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

2.  Az 1. pont­ban említett infor­má­ciók mel­lett az adatkezelő az érin­tett ren­delkezésére boc­sát­ja az érin­tet­tre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biz­tosításához szük­séges következő kiegészítő infor­má­ciókat:

a) a szemé­lyes ada­tok tárolásá­nak idő­tar­ta­ma, vagy ha ez nem lehet­séges, ezen idő­tar­tam meghatározásá­nak szem­pon­t­jai;

b) ha az adatkezelés a Ren­delet 6. cikk (1) bekezdésének f) pon­tján (jogos érdek) ala­pul, az adatkezelő vagy har­madik fél jogos érdekeiről;

c) az érin­tett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó szemé­lyes ada­tokhoz való hoz­záférést, azok helyes­bítését, tör­lését vagy kezelésének kor­lá­tozását, és tiltakozhat a szemé­lyes ada­tok kezelése ellen, valamint az érin­tett adathor­dozhatósághoz való joga;

d) a Ren­delet 6. cikk (1) bekezdésének a) pon­tján (az érin­tett hoz­zájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pon­tján (az érin­tett hoz­zájárulása) ala­puló adatkezelés esetén a hoz­zájárulás bárme­ly időpont­ban való vis­sza­vonásához való jog, ame­ly nem érin­ti a vis­sza­vonás előtt a hoz­zájárulás alapján végre­ha­j­tott adatkezelés jogsz­erűségét;

e) a valame­ly felü­gyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásá­nak joga;

f) a szemé­lyes ada­tok for­rása és adott eset­ben az, hogy az ada­tok nyil­vánosan hoz­záférhető for­rá­sok­ból származnak‑e; és

g) a Ren­delet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett autom­a­tizált dön­téshozatal ténye, ideértve a pro­fi­lalkotást is, valamint legalább ezek­ben az esetek­ben az alka­lma­zott logikára és arra vonatkozó érthető infor­má­ciók, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelen­tőséggel, és az érin­tet­tre nézve milyen várható következményekkel bír.

3.  Az adatkezelő az 1. és 2. pont szer­in­ti tájékoz­tatást az aláb­bi­ak szerint adja meg:

a) a szemé­lyes ada­tok kezelésének konkrét körülményeit tek­in­tetbe véve, a szemé­lyes ada­tok megsz­erzésétől számí­tott észsz­erű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

b) ha a szemé­lyes ada­tokat az érin­tet­tel való kapc­so­lat­tartás céljára használják, legalább az érin­tet­tel való első kapc­so­lat­felvé­tel alka­lmá­val; vagy

c) ha várhatóan más címzettel is köz­lik az ada­tokat, legkésőbb a szemé­lyes ada­tok első alka­lom­mal való közlésekor.

4.  Ha az adatkezelő a szemé­lyes ada­tokon a megsz­erzésük céljától eltérő cél­ból továb­bi adatkezelést kíván végezni, a továb­bi adatkezelést megelőzően tájékoz­tat­nia kell az érin­tet­tet erről az eltérő cél­ról és a 2. pont­ban említett min­den releváns kiegészítő infor­má­cióról.

5.  Az 1–5. pon­tot nem kell alka­lmazni, ha és ami­lyen mérték­ben:

a) az érin­tett már ren­delkezik az infor­má­ciókkal;

b) a szóban forgó infor­má­ciók ren­delkezésre boc­sátása lehetetlen­nek bizonyul, vagy arány­ta­lan­ul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történel­mi kutatási cél­ból vagy sta­tisztikai cél­ból, a Ren­delet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garan­ciák figyelem­bevételév­el végzett adatkezelés esetében, vagy amen­ny­iben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsí­thetően lehetetlen­né ten­né vagy komolyan veszé­lyeztet­né ezen adatkezelés cél­jainak elérését. Ilyen esetek­ben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoz­nia – az infor­má­ciók nyil­vánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érin­tett jogainak, szabad­sá­gainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

c) az adat megsz­erzését vagy közlését kife­jezetten előír­ja az adatkezelőre alka­lmazandó uniós vagy tagál­la­mi jog, ame­ly az érin­tett jogos érdekeinek védelmét szol­gáló megfelelő intézkedésekről ren­delkezik; vagy

d) a szemé­lyes ada­tok­nak valame­ly uniós vagy tagál­la­mi jog­ban előírt sza­k­mai titok­tartási kötelezettség alapján, ideértve a jogsz­abá­ly­on ala­puló titok­tartási kötelezettséget is, bizal­mas­nak kell marad­nia.

(Ren­delet 14. cikk)

Az érin­tett hoz­záférési joga

 1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy az Adatkezelőtől vis­sza­jelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy szemé­lyes adatainak kezelése folya­mat­ban van‑e, és ha ilyen adatkezelés folya­mat­ban van, jogo­sult arra, hogy a szemé­lyes ada­tokhoz és a következő infor­má­ciókhoz hoz­záférést kapjon.

a) az adatkezelés cél­jai;

b) az érin­tett szemé­lyes ada­tok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve ame­lyekkel a szemé­lyes ada­tokat közölték vagy közöl­ni fogják, ideértve különösen a har­madik ország­be­li címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott eset­ben a szemé­lyes ada­tok tárolásá­nak ter­vezett idő­tar­ta­ma, vagy ha ez nem lehet­séges, ezen idő­tar­tam meghatározásá­nak szem­pon­t­jai;

e) az érin­tett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó szemé­lyes ada­tok helyes­bítését, tör­lését vagy kezelésének kor­lá­tozását, és tiltakozhat az ilyen szemé­lyes ada­tok kezelése ellen;

f) a valame­ly felü­gyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásá­nak joga;

g) ha az ada­tokat nem az érin­tet­től gyűjtöt­ték, a for­rá­sukra vonatkozó min­den elérhető infor­má­ció;

h) a Ren­delet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett autom­a­tizált dön­téshozatal ténye, ideértve a pro­fi­lalkotást is, valamint legalább ezek­ben az esetek­ben az alka­lma­zott logikára és arra vonatkozó érthető infor­má­ciók, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelen­tőséggel bír, és az érin­tet­tre nézve milyen várható következményekkel jár.

 1. Ha szemé­lyes ada­tok­nak har­madik ország­ba vagy nemzetközi szervezet részére történő továb­bítására kerül sor, az érin­tett jogo­sult arra, hogy tájékoz­tatást kapjon a továb­bítás­ra vonatkozóan a Ren­delet 46. cikk szer­in­ti megfelelő garan­ciákról.
 2. Az Adatkezelő az adatkezelés tár­gyát képező szemé­lyes ada­tok máso­latát az érin­tett ren­delkezésére boc­sát­ja. Az érin­tett által kért továb­bi máso­la­tokért az Adatkezelő az admin­isz­tratív költ­ségeken ala­puló, észsz­erű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érin­tett elek­tron­ikus úton nyúj­tot­ta be a kérel­met, az infor­má­ciókat széles kör­ben használt elek­tron­ikus for­má­tum­ban kell ren­delkezésre boc­sá­tani, kivéve, ha az érin­tett másként kéri. A máso­lat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabad­sá­gait.

(Ren­delet 15. cikk)

A tör­léshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indoko­lat­lan késedelem nélkül töröl­je a rá vonatkozó szemé­lyes ada­tokat, az Adatkezelő pedig köte­les arra, hogy az érin­tet­tre vonatkozó szemé­lyes ada­tokat indoko­lat­lan késedelem nélkül töröl­je, ha az aláb­bi indokok valame­lyike fen­náll:

a) a szemé­lyes ada­tokra már nincs szük­ség abból a cél­ból, amely­ből azokat gyűjtöt­ték vagy más módon kezelték;

b) az érin­tett vis­sza­von­ja a Ren­delet 6. cikk (1) bekezdésének a) pon­t­ja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pon­t­ja értelmében az adatkezelés alapját képező hoz­zájárulását, és az adatkezelés­nek nincs más jogalap­ja;

c) az érin­tett a Ren­delet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbb­séget élvező jogsz­erű ok az adatkezelésre, vagy az érin­tett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a szemé­lyes ada­tokat jogel­lene­sen kezelték;

e) a szemé­lyes ada­tokat az Adatkezelőre alka­lmazandó uniós vagy tagál­la­mi jog­ban előírt jogi kötelezettség tel­jesítéséhez töröl­ni kell;

f) a szemé­lyes ada­tok gyűjtésére a Ren­delet 8. cikk (1) bekezdésében említett, infor­má­ciós tár­sadalom­mal össze­füg­gő szol­gál­tatá­sok kínálásá­val kapc­so­latosan került sor.

 1. Ha az Adatkezelő nyil­vánossá­gra hoz­ta a szemé­lyes ada­tot, és az előb­bi 1. pont értelmében azt töröl­ni köte­les, az elérhető tech­noló­gia és a meg­valósítás költ­ségeinek figyelem­bevételév­el megteszi az észsz­erűen elvárható lépéseket – ideértve tech­nikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoz­tas­sa az ada­tokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érin­tett kérelmezte tőlük a szóban forgó szemé­lyes ada­tokra mutató linkek vagy e szemé­lyes ada­tok máso­latá­nak, illetve másod­példányá­nak tör­lését.
 2. Az 1. és 2. pont nem alka­lmazandó, amen­ny­iben az adatkezelés szük­séges:

a) a véleményny­il­vánítás szabad­ságához és a tájékozódáshoz való jog gyako­r­lása céljából;

b) a szemé­lyes ada­tok kezelését előíró, az Adatkezelőre alka­lmazandó uniós vagy tagál­la­mi jog szer­in­ti kötelezettség tel­jesítése, illetve közérdek­ből vagy az Adatkezelőre ruhá­zott közhatal­mi jogosítvány gyako­r­lása keretében végzett fela­dat végre­ha­jtása céljából;

c) a Ren­delet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pon­tjá­nak, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségü­gy területét érin­tő közérdek alapján;

d) a Ren­delet 89. cikk (1) bekezdésév­el összhang­ban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történel­mi kutatási cél­ból vagy sta­tisztikai cél­ból, amen­ny­iben az 1. pont­ban említett jog valószínűsí­thetően lehetetlen­né ten­né vagy komolyan veszé­lyeztet­né ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előter­jesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

(Ren­delet 17. cikk)

Az adatkezelés kor­lá­tozásához való jog

 1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy kérésére az Adatkezelő kor­lá­toz­za az adatkezelést, ha az aláb­bi­ak valame­lyike tel­jesül:

a) az érin­tett vitat­ja a szemé­lyes ada­tok pon­tosságát, ez eset­ben a kor­lá­tozás arra az idő­tar­tam­ra vonatkozik, ame­ly lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a szemé­lyes ada­tok pon­tosságát;

b) az adatkezelés jogel­lenes, és az érin­tett ellen­zi az ada­tok tör­lését, és ehe­lyett kéri azok fel­használásá­nak kor­lá­tozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szük­sége a szemé­lyes ada­tokra adatkezelés céljából, de az érin­tett igényli azokat jogi igények előter­jesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érin­tett a Ren­delet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltako­zott az adatkezelés ellen; ez eset­ben a kor­lá­tozás arra az idő­tar­tam­ra vonatkozik, amíg megál­lapítás­ra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbb­séget élveznek‑e az érin­tett jogos indokaival szem­ben.

 1. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján kor­lá­tozás alá esik, az ilyen szemé­lyes ada­tokat a tárolás kivételév­el csak az érin­tett hoz­zájárulásá­val, vagy jogi igények előter­jesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más ter­mészetes vagy jogi szemé­ly jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valame­ly tagál­lam fontos közérdekéből lehet kezel­ni.
 2. Az Adatkezelő az érin­tet­tet, akinek a kérésére az 1. pont alapján kor­lá­tozták az adatkezelést, az adatkezelés kor­lá­tozásá­nak feloldásáról előzete­sen tájékoz­tat­ja.

(Ren­delet 18. cikk)

Az adathor­dozhatósághoz való jog

 1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy a rá vonatkozó, álta­la egy Adatkezelő ren­delkezésére boc­sá­tott szemé­lyes ada­tokat tagolt, széles kör­ben használt, gép­pel olvasható for­má­tum­ban megkap­ja, továb­bá jogo­sult arra, hogy ezeket az ada­tokat egy másik Adatkezelőnek továb­bít­sa anélkül, hogy ezt akadá­ly­ozná az az Adatkezelő, ame­lynek a szemé­lyes ada­tokat a ren­delkezésére boc­sá­tot­ta, ha:

a) az adatkezelés a Ren­delet 6. cikk (1) bekezdésének a) pon­t­ja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pon­t­ja szer­in­ti hoz­zájárulá­son, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pon­t­ja szer­in­ti szerződésen ala­pul; és

b) az adatkezelés autom­a­tizált módon történik.

 1. Az ada­tok hor­dozhatóságához való jog 1. pont szer­in­ti gyako­r­lása során az érin­tett jogo­sult arra, hogy – ha ez tech­nikailag meg­valósítható – kér­je a szemé­lyes ada­tok Adatkezelők közöt­ti közvetlen továb­bítását.
 2. E jog gyako­r­lása nem sér­theti a Ren­delet 17. cikkét. Az említett jog nem alka­lmazandó abban az eset­ben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruhá­zott közhatal­mi jogosítványai gyako­r­lásá­nak keretében végzett fela­dat végre­ha­jtásához szük­séges.
 3. Az 1. pont­ban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabad­sá­gait.

(Ren­delet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

 1. Az érin­tett jogo­sult arra, hogy a saját helyzetév­el kapc­so­latos okok­ból bár­mikor tiltakoz­zon szemé­lyes adatainak a Ren­delet 6. cikk (1) bekezdésének e) pon­tján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruhá­zott közhatal­mi jogosítvány gyako­r­lásá­nak keretében végzett fela­dat végre­ha­jtásához szük­séges) vagy f) pon­tján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy har­madik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szük­séges) ala­puló kezelése ellen, ideértve az említett ren­delkezéseken ala­puló pro­fi­lalkotást is. Ebben az eset­ben az Adatkezelő a szemé­lyes ada­tokat nem kezel­heti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyít­ja, hogy az adatkezelést olyan kénysz­erítő ere­jű jogos okok indokolják, ame­lyek elsőbb­séget élveznek az érin­tett érdekeiv­el, jogaival és szabad­sá­gaival szem­ben, vagy ame­lyek jogi igények előter­jesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapc­solód­nak.
 2. Ha a szemé­lyes ada­tok kezelése közvetlen üzlet­sz­erzés érdekében történik, az érin­tett jogo­sult arra, hogy bár­mikor tiltakoz­zon a rá vonatkozó szemé­lyes ada­tok e cél­ból történő kezelése ellen, ideértve a pro­fi­lalkotást is, amen­ny­iben az a közvetlen üzlet­sz­erzéshez kapc­solódik.
 3. Ha az érin­tett tiltakozik a szemé­lyes ada­tok közvetlen üzlet­sz­erzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a szemé­lyes ada­tok a továb­bi­ak­ban e cél­ból nem kezel­hetők.
 4. Az 1. és 2. pon­tok­ban említett jogra legkésőbb az érin­tet­tel való első kapc­so­lat­felvé­tel során kife­jezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoz­tatást egyértelműen és min­den más infor­má­ciótól elkülönítve kell meg­je­leníteni.
 5. Az infor­má­ciós tár­sadalom­mal össze­füg­gő szol­gál­tatá­sok igény­bevételéhez kapc­solódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érin­tett a tiltakozáshoz való jogot műsza­ki előírá­sokon ala­puló autom­a­tizált eszközökkel is gyako­rol­hat­ja.
 6. Ha a szemé­lyes ada­tok kezelésére a Ren­delet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történel­mi kutatási cél­ból vagy sta­tisztikai cél­ból kerül sor, az érin­tett jogo­sult arra, hogy a saját helyzetév­el kapc­so­latos okok­ból tiltakozhas­son a rá vonatkozó szemé­lyes ada­tok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett fela­dat végre­ha­jtása érdekében van szük­ség.

(Ren­delet 21. cikk)

Kor­lá­tozá­sok

 1. Az Adatkezelőre vagy adat­fel­dol­go­zóra alka­lmazandó uniós vagy tagál­la­mi jog jogalkotási intézkedésekkel kor­lá­tozhat­ja a Ren­delet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatáro­zott jogokkal és kötelezettségekkel összhang­ban lévő ren­delkezé­sei tek­in­tetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatá­lyát, ha a kor­lá­tozás tisztelet­ben tart­ja az alapvető jogok és szabad­sá­gok lényeges tar­talmát, valamint az aláb­bi­ak védelméhez szük­séges és arányos intézkedés egy demokratikus tár­sadalom­ban:

a) nemzetbiz­ton­ság;

b) hon­védelem;

c) közbiz­ton­ság;

d) bűnc­se­lek­mények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefoly­tatása, illetve bün­tetőjo­gi szankciók végre­ha­jtása, beleértve a közbiz­ton­sá­got fenyegető veszé­lyekkel szem­beni védel­met és e veszé­lyek megelőzését;

e) az Unió vagy valame­ly tagál­lam egyéb fontos, általános közérdekű célk­itűzé­sei, különösen az Unió vagy valame­ly tagál­lam fontos gaz­dasá­gi vagy pénzü­gyi érdeke, beleértve a mon­etáris, a költ­ségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségü­gyet és a szo­ciális biz­ton­sá­got;

f) a bírói független­ség és a bírósá­gi eljárá­sok védelme;

g) a szabá­ly­ozott foglalkozá­sok esetében az etikai vét­ségek megelőzése, kivizs­gálása, felderítése és az ezekkel kapc­so­latos eljárá­sok lefoly­tatása;

h) az a)–e) és a g) pont­ban említett esetek­ben – akár alka­lmanként – a közhatal­mi felada­tok ellátásához kapc­solódó ellenőrzési, vizs­gálati vagy szabá­ly­ozási tevékenység;

i) az érin­tett védelme vagy mások jogainak és szabad­sá­gainak védelme;

j) pol­gári jogi követelések érvényesítése.

 1. Az 1 pont­ban említett jogalkotási intézkedések adott eset­ben rés­zletes ren­delkezéseket tar­tal­maz­nak legalább:

a) az adatkezelés cél­jaira vagy az adatkezelés kategóriái­ra,

b) a szemé­lyes ada­tok kategóriái­ra,

c) a bevezetett kor­lá­tozá­sok hatá­lyára,

d) a vis­sza­élésre, illetve a jogo­su­lat­lan hoz­záférésre vagy továb­bítás megakadá­ly­ozását célzó garan­ciákra,

e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriái­nak meghatározására,

f) az adat­tárolás idő­tar­tamára, valamint az alka­lmazandó garan­ciákra, figyelem­be véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jel­legét, hatá­lyát és cél­jait,

g) az érin­tet­tek jogait és szabad­sá­gait érin­tő kock­áza­tokra, és

h) az érin­tet­tek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoz­tatást kap­janak a kor­lá­tozás­ról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyá­sol­hat­ja a kor­lá­tozás célját.

(Ren­delet 23. cikk)

Az érin­tett tájékoz­tatása az adatvédel­mi inci­den­sről

 1. Ha az adatvédel­mi inci­dens valószínűsí­thetően mag­as kock­ázat­tal jár a ter­mészetes szemé­lyek jogaira és szabad­sá­gaira nézve, az Adatkezelő indoko­lat­lan késedelem nélkül tájékoz­tat­ja az érin­tet­tet az adatvédel­mi inci­den­sről.
 2. Az 1. pont­ban említett, az érin­tett részére adott tájékoz­tatás­ban vilá­gosan és közér­thetően ismertet­ni kell az adatvédel­mi inci­dens jel­legét, és közöl­ni kell legalább a Ren­delet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pon­tjában említett infor­má­ciókat és intézkedéseket.
 3. Az érin­tet­tet nem kell az 1. pont­ban említet­tek szerint tájékoz­tat­ni, ha a következő feltételek bárme­lyike tel­jesül:

a) az Adatkezelő megfelelő tech­nikai és szervezési védel­mi intézkedéseket haj­tott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédel­mi inci­dens által érin­tett ada­tok tek­in­tetében alka­lmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alka­lmazása –, ame­lyek a szemé­lyes ada­tokhoz való hoz­záférésre fel nem jogosí­tott szemé­lyek számára értelmezhetetlen­né teszik az ada­tokat;

b) az Adatkezelő az adatvédel­mi inci­denst követően olyan továb­bi intézkedéseket tett, ame­lyek biz­tosítják, hogy az érin­tett jogaira és szabad­sá­gaira jelen­tett, az 1. pont­ban említett mag­as kock­ázat a továb­bi­ak­ban valószínűsí­thetően nem való­sul meg;

c) a tájékoz­tatás arány­ta­lan erőfeszítést tenne szük­ségessé. Ilyen esetek­ben az érin­tet­teket nyil­vánosan köz­zétett infor­má­ciók útján kell tájékoz­tat­ni, vagy olyan hason­ló intézkedést kell hozni, ame­ly biz­tosít­ja az érin­tet­tek hason­lóan hatékony tájékoz­tatását.

 1. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érin­tet­tet az adatvédel­mi inci­den­sről, a felü­gyeleti hatóság, miután mér­legelte, hogy az adatvédel­mi inci­dens valószínűsí­thetően mag­as kock­ázat­tal jár‑e, elren­del­heti az érin­tett tájékoz­tatását, vagy megál­lapíthat­ja a 3. pont­ban említett feltételek valame­lyikének tel­jesülését.

(Ren­delet 34. cikk)

A felü­gyeleti hatóságnál történő panasztétel­hez való jog

 1. Az egyéb közigaz­gatási vagy bírósá­gi jogor­vosla­tok sérelme nélkül, min­den érin­tett jogo­sult arra, hogy panaszt tegyen egy felü­gyeleti hatóságnál – különösen a szoká­sos tartózkodási helye, a munka­he­lye vagy a feltételezett jogsértés helye szer­in­ti tagál­lam­ban –, ha az érin­tett megítélése szerint a rá vonatkozó szemé­lyes ada­tok kezelése megsér­ti e ren­deletet.
 2. Az a felü­gyeleti hatóság, ame­ly­hez a panaszt benyúj­tot­ták, köte­les tájékoz­tat­ni az ügyfelet a panasszal kapc­so­latos eljárási fejleményekről és annak ered­ményéről, ideértve azt is, hogy a Ren­delet 78. cikk alapján az ügyfél jogo­sult bírósá­gi jogor­voslat­tal élni.

(Ren­delet 77. cikk)

A felü­gyeleti hatóság­gal szem­beni hatékony bírósá­gi jogor­voslathoz való jog

 1. Az egyéb közigaz­gatási vagy nem bírósá­gi útra tar­tozó jogor­vosla­tok sérelme nélkül, min­den ter­mészetes és jogi szemé­ly jogo­sult a hatékony bírósá­gi jogor­vosla­tra a felü­gyeleti hatóság rá vonatkozó, jogi­lag kötelező ere­jű dön­tésév­el szem­ben.
 2. Az egyéb közigaz­gatási vagy nem bírósá­gi útra tar­tozó jogor­vosla­tok sérelme nélkül, min­den érin­tett jogo­sult a hatékony bírósá­gi jogor­vosla­tra, ha a Ren­delet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felü­gyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoz­tat­ja az érin­tet­tet a 77. cikk alapján benyúj­tott panasszal kapc­so­latos eljárási fejleményekről vagy annak ered­ményéről.
 3. A felü­gyeleti hatóság­gal szem­beni eljárást a felü­gyeleti hatóság székhe­lye szer­in­ti tagál­lam bírósá­ga előtt kell megindí­tani.
 4. Ha a felü­gyeleti hatóság olyan dön­tése ellen indí­tanak eljárást, amel­lyel kapc­so­lat­ban az egységessé­gi mech­a­niz­mus keretében a Testület előző­leg véleményt boc­sá­tott ki vagy dön­tést hozott, a felü­gyeleti hatóság köte­les ezt a véleményt vagy dön­tést a bíróság­nak megküldeni.

(Ren­delet 78. cikk)

Az adatkezelőv­el vagy az adat­fel­dol­go­zó­val szem­beni hatékony bírósá­gi jogor­voslathoz való jog

 1. A ren­delkezésre álló közigaz­gatási vagy nem bírósá­gi útra tar­tozó jogor­vosla­tok – köztük a felü­gyeleti hatóságnál történő panasztétel­hez való, Ren­delet 77. cikk szer­in­ti jog – sérelme nélkül, min­den érin­tett hatékony bírósá­gi jogor­vosla­tra jogo­sult, ha megítélése szerint a szemé­lyes adatainak e ren­delet­nek nem megfelelő kezelése következtében megsértet­ték az e ren­delet szer­in­ti jogait.
 2. Az adatkezelőv­el vagy az adat­fel­dol­go­zó­val szem­beni eljárást az adatkezelő vagy az adat­fel­dol­go­zó tevékenysé­gi helye szer­in­ti tagál­lam bírósá­ga előtt kell megindí­tani. Az ilyen eljárás megindítható az érin­tett szoká­sos tartózkodási helye szer­in­ti tagál­lam bírósá­ga előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adat­fel­dol­go­zó valame­ly tagál­lam­nak a közhatal­mi jogkörében eljáró közhatal­mi szerve. (Ren­delet 79. cikk)

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 1. Az Adatkezelő indoko­lat­lan késedelem nélkül, de min­den­félekép­pen a kérelem beérkezésétől számí­tott egy hónapon belül tájékoz­tat­ja az érin­tet­tet a jogai gyako­r­lására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 2. Szük­ség esetén, figyelem­be véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő továb­bi két hónap­pal meghossz­ab­bítható. A határidő meghossz­ab­bításáról az Adatkezelő a késedelem okainak meg­jelölésév­el a kérelem kézhezvételétől számí­tott egy hónapon belül tájékoz­tat­ja az érin­tet­tet.
 3. Ha az érin­tett elek­tron­ikus úton nyúj­tot­ta be a kérel­met, a tájékoz­tatást lehetőség szerint elek­tron­ikus úton kell megad­ni, kivéve, ha az érin­tett azt másként kéri.
 4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érin­tett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számí­tott egy hónapon belül tájékoz­tat­ja az érin­tet­tet az intézkedés elmaradásá­nak okairól, valamint arról, hogy az érin­tett panaszt nyújthat be valame­ly felü­gyeleti hatóságnál, és élhet bírósá­gi jogor­voslati jogá­val.
 5. Az Adatkezelő a Ren­delet 13. és 14. cikk szer­in­ti infor­má­ciókat és az érin­tett jogairól szóló tájékoz­tatást (Ren­delt 15–22. és 34. cikk) és intézkedést díj­mente­sen biz­tosít­ja. Ha az érin­tett kérelme egyértelműen mega­lapozat­lan vagy – különösen ismétlődő jel­lege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelem­mel a kért infor­má­ció vagy tájékoz­tatás nyújtásá­val vagy a kért intézkedés meghozatalá­val járó admin­isz­tratív költ­ségekre:

a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy

b) meg­ta­gad­hat­ja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen mega­lapozat­lan vagy túlzó jel­legének bizonyítása az Adatkezelőt ter­he­li.

 1. Ha az Adatkezelőnek mega­lapo­zott két­ségei van­nak a kérel­met benyújtó ter­mészetes szemé­ly kilétév­el kapc­so­lat­ban, továb­bi, az érin­tett személya­zonosságá­nak megerősítéséhez szük­séges infor­má­ciók nyújtását kérheti.

ARCHISHADE Kft

Záró ren­delkezések

Szol­gál­tató, a weboldal­ra vonatkozó jelen adatkezelési elveket tar­tal­mazó doku­men­tu­mot 2018. május 25. napján készítette és ezen nap­tól fog­va ismeri el a hon­lapra vonatkozóan a hatá­lyos irányelveket tar­tal­mazó doku­men­tum­nak.

Az Adatkezelő fen­ntart­ja a jogot, hogy az adatvédel­mi tájékoz­tatóját bár­mikor megvál­toz­tas­sa. Erre különösen akkor kerül­het sor, ha a szol­gál­tatá­sok köre bővül, vagy ha jogsz­abá­ly azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megvál­tozása nem jelen­theti a szemé­lyes ada­tok jelen tájékoz­tatóban meghatáro­zott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoz­tatást az Adatkezelő tizenöt nap­pal előre köz­zéteszi hon­lapján.

Az adatvédel­mi tájékoz­tató elkészítése során figyelem­mel voltunk az aláb­bi jogsz­abá­lyokra:

– EU 2016/679 számú, Szemé­lyes ada­tok védelméről hozott ren­delete

– 2011. évi CXII. törvény – az infor­má­ciós önren­delkezési jogról és az infor­má­ciósz­abad­sá­gról (a továb­bi­ak­ban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elek­tron­ikus kereskedel­mi szol­gál­tatá­sok, valamint az infor­má­ciós tár­sadalom­mal össze­füg­gő szol­gál­tatá­sok egyes kérdé­seiről (főképp a 13/A. §-a)

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szem­beni tisztességte­len kereskedel­mi gyako­r­lat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gaz­dasá­gi rek­lámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes kor­lá­tairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elek­tron­ikus infor­má­ciósz­abad­sá­gról

– 2003. évi C. törvény az elek­tron­ikus hírkö­zlés­ről (kife­jezetten a 155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online rek­lám bevált gyako­r­latára vonatkozó EASA/IAB-aján­lás­ró

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!