Termékcsoportok
Email

Már az épít­ke­zés meg­kez­dé­se előtt ter­vez­zen velünk!

Nap­ja­ink­ban az egész­sé­ges és kom­for­tos lakó- vagy mun­ka­kör­nye­zet kiala­kí­tá­sa, az ener­gia­ha­té­kony­ság, az akusz­ti­ka és dizájn jelen­tő­sen elő­tér­be kerül­tek. Igé­nye­ink meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, tuda­tos ter­ve­zés­sel és inno­vav ter­mé­kek­kel akár az épü­let egé­szé­re egy­sé­ges meg­je­le­né­sű, költ­ség­kí­mé­lő, átfo­gó kon­cep­ci­ót dol­goz­ha­tunk ki. 

Átfo­gó meg­ol­dá­sok koncepciója

Egész­sé­ges
csa­lá­di ingatlanok

Ener­gia­ha­té­kony
köz­épü­le­tek, irodák

Outdoor-otthonok

Ter­mé­ke­ink

Miért velünk?

Levesszük a vál­lá­ról a gon­dot, mert átlát­juk a
tel­jes folya­ma­tot, koor­di­nál­juk a résztvevőket.

Átfo­gó megoldások

Ter­mé­ke­ink­kel sze­ret­nénk hoz­zá­já­rul­ni az egész­sé­ges épü­le­tek, ott­ho­nok kiala­kí­tá­sá­hoz,​ a kom­for­tos bel­té­ri vagy kül­té­ri klí­ma meg­te­rem­té­sé­hez és a stí­lu­sos épületmegjelenéshez.

Ener­gia­tu­da­tos épületek

Ter­mé­ke­ink beter­ve­zé­sé­vel Ön lépé­se­ket tehet az épü­let ​fenn­tart­ha­tó­sá­gá­nak és ener­gia­ha­té­kony­sá­gá­nak javí­tá­sá­ért. Csök­kent­he­tő az ener­gia­fel­hasz­ná­lás és az ezzel járó költségek.

Inno­va­tív rendszerek

A leg­újabb és leg­kor­sze­rűbb ter­mé­ke­ket hoz­zuk a magyar piac­ra. Első­ként mutat­tuk be a zip-es tech­no­ló­gi­á­jú screen árnyé­ko­ló­kat és a több­funk­ci­ó­jú biok­li­ma­ti­kus pergolarendszereket. 

Szak­ér­tő támogatás

Egy kéz­ben a szak­ér­tő árnyé­ko­lás. Gyár­tói, kivi­te­le­zői, vég­fel­hasz­ná­lói tapasz­ta­la­ta­ink, pia­ci isme­re­te­ink, gya­kor­la­ti meg­ol­dá­sok­kal segí­tik az épí­té­sze­ket, beruházókat.

Hogyan dol­go­zunk?

Akár a ter­ve­zés­től a meg­va­ló­su­lá­sig végig kísér­jük a folyamatot

Épí­té­szek­kel, ter­ve­zők­kel, beru­há­zók­kal és a szak­ipar részt­ve­vő­i­vel kar­ölt­ve segít­jük meg­va­ló­sí­ta­ni a kívánt árnyé­ko­lást, ter­mé­sze­tes szel­lő­zést vagy hom­lok­zat­bur­ko­la­ti dizájnt.

Ingye­nes szak­mai konzultáció

Az épít­ke­zés előtt szak­sze­rű­en átgon­dolt, tuda­to­san ter­ve­zett árnyé­ko­lás egy­sé­ges épü­let­meg­je­le­nést és költ­ség­ha­té­kony meg­ol­dá­so­kat ered­mé­nyez. Szak­ér­tő­ink kiemelt figyel­met for­dí­ta­nak az egyén­re­sza­bott, opti­má­lis meg­ol­dá­sok épí­té­sze­ti tervezéséhez.

Szé­les termékskála

Ter­mé­ke­ink­kel lefed­jük a pré­mi­um kate­gó­ri­á­ban a kül­ső és bel­ső árnyé­ko­lá­si ter­mé­kek szé­les­kö­rű palet­tá­ját, gyár­tói anya­vál­la­la­tunk­nak az Ate­nád Kft-nek köszön­he­tő­en. Per­go­la­rend­sze­re­ink, hom­lok­zat­bur­ko­la­ti dizájn meg­ol­dá­sa­ink és szel­lő­ző­rend­sze­re­ink a pré­mi­um kate­gó­ri­á­ban kiemel­ke­dő, euró­pai gyár­tók inno­vá­ci­ói. Így Ön biz­tos lehet abban, hogy kivá­ló minő­sé­gű ter­mé­ket vásá­rol, hosszú­táv­ra tervezhetően.

Ingye­ne­sen igény­be vehe­tő ter­ve­zé­si segédlet

Cad fáj­lok, egyéb hasz­nos anya­gok hozzáférése

Letölt­he­tő dwg és pdf fájlok

Inter­ne­tes adatbázis

Pro­jekt­je­ink

Szá­mos hazai és kül­föl­di beépítés

A kivi­te­le­zés folya­mán gon­do­san válo­ga­tott, tovább­kép­zett, állan­dó alvál­lal­ko­zó csa­pa­tunk garan­cia a beépí­tés minőségére

Meg­bíz­ha­tó partnerkapcsolatok

Rólunk mond­ták

LEGYEN PARTNERÜNK!

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!