fbpx
Termékcsoportok
Email

Termékeink

Már az építkezés megkezdése előtt ter­vezzen velünk!

Nap­jainkban az egészséges és kom­for­tos lakó- vagy munkakörnyezet kialakítása, az ener­gia­hatékonyság, az akuszti­ka és dizájn jelen­tősen előtérbe kerül­tek. Igényeink meg­valósításához, tudatos ter­vezés­sel és inno­vav ter­mékekkel akár az épület egészére egységes meg­je­lenésű, költ­ségkímélő, átfogó kon­cep­ciót dol­go­zhatunk ki.

Átfogó megoldások koncepciója

Egészséges
csalá­di ingat­lanok

Ener­gia­hatékony
középületek, irodák

Out­door-otthonok

Miért velünk?

Levesszük a vál­láról a gon­dot, mert átlátjuk a
tel­jes folyam­a­tot, koordináljuk a résztvevőket.

Átfogó megoldások

Ter­mékeinkkel szeretnénk hoz­zájárul­ni az egészséges épületek, otthonok kialakításához,​ a kom­for­tos beltéri vagy kültéri klí­ma megteremtéséhez és a stílu­sos épület­meg­je­lenéshez.

Energiatudatos épületek

Ter­mékeink beter­vezésév­el Ön lépéseket tehet az épület ​fen­ntarthatóságá­nak és ener­gia­hatékonyságá­nak javításáért. Csökken­thető az ener­giafel­használás és az ezzel járó költ­ségek.

Innovatív rendszerek

A legú­jabb és legko­rsz­erűbb ter­mékeket hoz­zuk a mag­yar piacra. Elsőként mutat­tuk be a zip-es tech­nológiájú screen árnyékolókat és a több­funkciójú biok­li­matikus per­go­larend­sz­ereket. 

Szakértő támogatás

Egy kézben a sza­kértő árnyékolás. Gyártói, kivitelezői, végfel­használói tapasz­ta­lataink, piaci ismereteink, gyako­r­lati megoldá­sokkal segítik az építészeket, beruházókat.​

Hogyan dolgozunk?

Akár a tervezéstől a megvalósulásig végig kísérjük a folyamatot

Építészekkel, ter­vezőkkel, beruházókkal és a sza­kipar résztvevőiv­el karöltve segítjük meg­valósí­tani a kívánt árnyékolást, ter­mészetes szel­lőzést vagy hom­lokzat­burko­lati dizájnt.

Ingyenes szakmai konzultáció

Az építkezés előtt szak­sz­erűen átgon­do­lt, tudatosan ter­vezett árnyékolás egységes épület­meg­je­lenést és költ­séghatékony megoldá­sokat ered­ményez. Sza­kértőink kiemelt figyel­met fordí­tanak az egyén­resz­abott, opti­mális megoldá­sok építészeti ter­vezéséhez.

Széles termékskála

Ter­mékeinkkel lefed­jük a prémi­um kategóriában a kül­ső és bel­ső árnyékolási ter­mékek széleskörű palet­táját, gyártói anyavál­lalatunknak az Atenád Kft-nek köszön­hetően. Per­go­larend­sz­ereink, hom­lokzat­burko­lati dizájn megoldá­saink és szel­lőzőrend­sz­ereink a prémi­um kategóriában kiemelkedő, euró­pai gyártók innová­ciói. Így Ön biz­tos lehet abban, hogy kiváló minőségű ter­méket vásárol, hosszútávra ter­vezhetően.

Ingyenesen igénybe vehető tervezési segédlet

Cad fájlok, egyéb hasznos anyagok hozzáférése

Letölthető dwg és pdf fájlok

Internetes adatbázis

Projektjeink

Számos hazai és külföldi beépítés

A kivitelezés folyamán gon­do­san váloga­tott, továb­bképzett, állandó alvál­lalkozó csap­atunk garan­cia a beépítés minőségére

Megbízható partner­kapcsolatok

Rólunk mondták

LEGYEN PARTNERÜNK!

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!