Termékcsoportok
Email

7+1 OK ARRA, HOGY MIÉRT NE
VEGYÜNK OLCSÓ PERGOLÁT

Az árnyékolók esetében az olcsóbb mindig többe kerül

Itt a jó idő, így sokan ter­veznek per­golát vásárol­ni kertjükbe, teraszukra. Habár köz­tu­dott, hogy egy minősé­gi per­go­la létre­hozása precíz ter­vezést és minősé­gi gyártást feltételez, sokakat elc­sábí­tanak a barkác­sáruházak „fogd és vidd” jel­legű olc­só per­go­la aján­latai és az „akár 2 hét alatt a teraszán lehet” kezde­tű behúzós ígéretek a közössé­gi médiában. Nem árt ha tudjuk; a jó minőséget min­den műsza­ki beren­dezés vásár­lásánál meg kell fizetni, ezért ha per­golát veszünk, az olc­sóbb a végén mindig többe kerül, vagyis érdemes a jobb minőségű árnyékolóra áldozni és akkor belevág­ni a pro­jek­tbe, ha ren­delkezésünkre áll az erre megfelelő összeg.

Algarve bioklimatikus lamellás pergola

Ebben a cikkben az Archishade Kft., a minősé­gi per­golák és árnyékolók haz­ai sza­kértő­je, csoko­r­ba szedte a leg­fontosabb ellenérveket arra, hogy miért ne válasszunk olc­só per­golát. Íme az ellenérvek:

1. Tartósság és stabilitás

Minősé­gi anyagok­ból készült per­golák hosszú távon is megőrzik ere­de­ti állapo­tukat és képe­sek ellenáll­ni az időjárás vis­zon­tagsá­gainak. Ugyanez nem mond­ható el az olc­só per­golákról, ame­lyek néhány év után elveszí­thetik sta­bil­itá­sukat és működőképességüket.

2. Megfelelő méretezés és tervezés

A per­golák ter­vezése sza­kértel­met igényel, miv­el az árnyékoló­nak illeszked­nie kell az épület vagy terasz szerkezeti ele­mei­hez, építészeti sajá­tossá­gai­hoz, tájolásához illetve a kert stílusához, de figyelem­be kell ven­nie az időjárási körülményeket, a szélerősséget, uralkodó szélirányt és a napjárást is. Az olc­só, áruházi per­golák esetében ez a ter­vezési folya­mat kimarad, a végered­mény pedig borítékol­ható.

Pergola tervezéstől a kivitelezésig

3. Professzionális telepítés

A per­golák telepítése is sza­kértel­met igényel; miv­el komoly szél­ter­helés­nek van­nak kitéve, megfelelő rögzítésük alapvető fontosságú. E mel­lett per­sze gon­do­skod­ni kell a szak­sz­erű vízelvezetés­ről, a motor­izált szerkezeti egységek, lamel­lák áram­mal történő ellátásáról is. Ezekre a szem­pon­tokra a szab­vány, olc­só per­golák gyártói vagy nem tudnak, vagy csak egyen megoldá­sokat tudnak kínál­ni, vagyis marad a „sufni tun­ing”.

Camargue bioklimatikus pergola beépítés

4. Anyagminőség, rozsdamentesség, élettartam

Olc­só per­golák esetében alka­lma­zott fémek hajlam­osak lehet­nek rozs­dá­sodás­ra, különösen nedves, csapadékos­abb környezetben. Ezzel szem­ben a minősé­gi, egye­di per­golák szerkezete rozs­da­mentes acél­ból, illetve alumíni­um készül, ame­lyek sokkal ellenál­lób­bak a kor­róz­ió­val szem­ben, ezért élet­tar­ta­muk is hossz­abb.

5. Szín és formatartás, esztétikai megjelenés

Az olc­só per­golák szerkezeti ele­meinek fes­téséhez használt fes­tékek és bevona­tok hajlam­osab­bak a kifakulás­ra és a lep­at­togzás­ra. Minősé­gi per­golák esetében használt fes­tékek és bevona­tok ellenál­lób­bak, kevés­bé fakul­nak ki, hosszú ideig megőrzik ere­de­ti színüket és esztétikai meg­je­lenésüket.

Camargue bioklimatikus pergola

6. Egyszerűbb karbantartás

A minősé­gi anyagok­ból készült per­golák kön­nyebben kar­ban­tarthatók. Az olc­sóbb vál­toza­tok esetében azon­ban gyakrab­ban van szük­ség kar­ban­tartás­ra, ami idő- és költ­ségigényes.

7. Bővíthetőség

A drágább, prémi­um teraszárnyékolók szá­mos extrá­val kiegészí­thetők. Akár utólag is beépí­thetők például tex­til oldalárnyékolók, toló­pan­elek, LED világtás, fűtő­pan­elek vagy hang­falak, miv­el a szerkezeti ele­meik elő van­nak készítve ezek inte­grá­ciójára. Az olc­só per­golákkal esetében ez nem, vagy csak „barkács megoldás­sal” megold­ható.

Skye bioklimatikus pergola

+1. Garancia és szervíz

A barkác­sáruháza­k­ban kapható per­golák esetében általában 1 év a garan­cia, de annak érvényesí­thetősége a távol keleti gyártókkal szem­ben kérdés­es. A minősé­gi per­golák for­gal­mazói ezzel szem­ben a szerkeze­tre 5 év, a per­go­la kiegészítőkre pedig 3 év garan­ciát biz­tosí­tanak és az esetleges javítá­sokat is rövid határidőn belül elvégzik.

Min­dezek alapján látható, hogy egy minősé­gi, pro­fesszionálisan telepített, ismert gyártótól szár­mazó per­go­la nem csupán egy egysz­erű ker­ti árnyékoló, hanem befek­tetés a kényelem­be, a gond­ta­lan ker­ti pihenés­be és az esztétiká­ba, végső soron pedig az ingat­lan értékébe is. Éppen ezért érdemes ala­posan meg­fontol­ni és sza­kem­berek segít­ségét kérni a választás során, mert dön­tésünk hosszú évekre, akár évtizedekre is szól­hat.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!