Termékcsoportok
Email

Egy csúcskategóriás kerti pergolával új lehetőségek nyílnak meg

Ki ne szeretné élvezni a szabad­ban töltött időt az év bárme­ly idősza­kában? Egy Ren­son per­golá­val szinte gyerekjáték a beltéri otthon megszokott, fényűző kényelmét a kültérbe költöztet­ni.

Egy for­ró nyári nap vagy egy borús, őszi idő sem zavarhat­ja meg kültéri ter­vein­ket, hiszen a csúc­skategóriás, eltol­ható-lamel­lás tetőv­el ren­delkező Ren­son Aero Skye rugal­masan alka­lmazkodik igényeinkhez és az időjárás vis­zon­tagsá­gai­hoz.

Ez az egyedülál­ló lamel­lák­ból álló tetősz­erkezet láthatat­lan módon inte­grál­ható egy már meglévő szerkezetbe, így rend­kívül esztétikus módon, épületünk szerves és elválaszthatat­lan részévé válik.

Skye pergola
Skye biok­li­matikus per­go­la elfor­gath­ató és elhúzható lamel­lákkal

Igényeinkhez alkalmazkodó kültéri élettér

Kényelem és luxus a szabadban időjárástól függetlenül az Aero Skye-val.

Az Aero Skye rend­kívüli lamel­lás tetősz­erkezete nap­sütés és esőzés esetén is megvé­di teraszunkat. A lamel­lák elfor­gath­atók, így lehetőségünk van a beáram­ló fény men­ny­iségének szabá­ly­ozására. Sőt mi több, a lamel­lák akár tel­je­sen el is tol­hatók, ezál­tal egy verőfényes napon élvezhetjük a csodálatos napfényt, de akár napozhatunk is per­golánk alatt. Ha esőre for­dul­na az idő, egysz­erűen bezár­juk a lamel­lákat és a hangu­lat azon­nal meghit­té válik.

A kiegészítő extrák, mint hab a tortán fokoz­zák a kényel­mi és az esztétikai élményt. Az inte­grált módon beépí­thető Beam fűtő- és zen­emod­ul a didergős napokon teszi igazán kom­for­tossá a teraszt. Ha a hőmérsék­let csökken vagy a szél kissé csípőssé válik, egysz­erűen kapc­soljuk be az infra mod­ult. A hangu­la­tot fokozhatjuk a zenele­ját­szóban felc­sendülő ked­venc dal­la­mainkkal.

És ez még nem min­den! A Ren­son Aero Skye tel­jeskörűen irányítható okostele­fon­ról. A Ren­son app­liká­ció letöltésév­el bárhon­nan, igényeink szerint eltol­hatjuk, behúzhatjuk vagy elfor­gath­atjuk a lamel­lákat. Ennek a lamel­lás tetősz­erkezetnek a bemu­tatásá­val a család, vagy éppen a baráti tár­saság körében két­ségte­lenül az este sztár­jává vál­hatunk.

Skye pergola

Egy kerti szoba, mely hozzáadott érték otthonodhoz

Több, mint egy hétköz­napi per­go­la szerkezet, hiszen ez az inte­grált lamel­lás tetőárnyékoló való­di értéket ad ottho­nunkhoz. Valójában egy kültéri szobát nyerünk, mely extra élet­teret biz­tosít.

Így látják ezt a lent említett pro­jekt tula­j­dono­sai is, akik imád­nak rengeteg időt töl­teni a szabad­ban. Mielőtt megis­merték a Ren­sont, hosszan keres­gél­tek megfelelő ter­méket annak érdekében, hogy az év során hossz­abb ideig, kom­for­tosan élvezni tudják gyönyörű kertjüket.

Miközben Spany­olország­ban utaz­gat­tak, egy olyan nyaralóban száll­tak meg, melyet lamel­lás per­golá­val szerel­tek fel. Nagy­on megtet­szett nekik a kon­cep­ció, ezért neki lát­tak hason­ló megoldás után kutat­ni, ker­ti otthonuk kialakításához. Ez nagy kihívás­nak bizonyult szá­mukra, miv­el az egyik leg­fontosabb elvárá­suk az volt, hogy az árnyékolá­son túl nyi­tot­tá is tudják ten­ni a terasz tete­jét, azaz a lamel­lák tel­je­sen elre­j­thetők legyenek. A tula­j­donosok ekkor fel­vették a kapc­so­la­tot a helyi nagykövet­tel, aki az építésszel történő egyeztetést követően a Ren­son Aero Skye‑t java­sol­ta.

Az Aero Skye tökéletes választás­nak bizonyult a beépítés tek­in­tetében, azaz a lamel­lák ‑nyi­tott állapot­ban- tel­je­sen elre­j­thetővé vál­tak a tető kiegészítésében. Ennek ered­ményeként nem keletkeztek látható, zavaró vizuális ele­mek és a per­go­la láthatat­lan módon olvad be otthonuk­ba.

Elégedettek a lamellás pergolájukkal

A tula­j­donosok rend­kívül elégedet­tek a végered­mén­nyel: „Kife­jezetten ajánljuk az Aero Skye‑t. Ezen­túl gyakrab­ban fogjuk tel­jeskörűen élvezni a szabad­ban töltött időt.” A lamel­lás tetőnek köszön­hetően nyáron a gyönyörű kék ég alatt regge­liznek, az ébredő nap sug­araitól felmelegítve. Ugyanakkor, ha az időjárás túl mele­gre for­dul, nem vár­ják meg míg felfor­ró­sodik a terasz, hanem egysz­erűen bec­sukják a lamel­lákat. Gyakran élvezik az időt odakint a hidegebb, esős napokon is. A fűtőrend­sz­er és a lamel­lák tel­jes zárhatósá­ga lehetővé teszi egész nap a kom­for­tos kin­ti tartózkodást.

Skye pergola

Fedezd fel újra kerted a Renson pergoláival

Az az érzésed, hogy a lehetőségekhez mérten nem használod ki teljesen kerted és teraszod?

Talán éppen egy Ren­son per­go­la az, amire szük­séged van. Ismerd meg közeleb­bről a Ren­son egyedülál­ló tetőmegoldását az Aero Skye‑t és továb­bi alumíni­um per­golái széles választékát. Min­den otthon­ra van megfelelő megoldás. Csakis egy Ren­son per­go­la teszi lehetővé, hogy felfedezd a kert­ed­ben rejlő, igazi lehetőségeket!

Hazai Renson pergolák, outdoor-otthonok tervezése


A mag­yarorszá­gi Ren­son per­golák hivat­a­los „Ambas­sador” kereskedő­je az Atenád Kft part­nervál­lala­ta az Archishade Kft.

Ha te is töb­bre vágysz egy kert­nél, keresd sza­kértő csap­atukat, hiszen segítenek meg­valósí­tani álmaid kültéri otthonát!

A Ren­son per­golák vagy out­door-otthonok kialakítása, ter­vezése, a megfelelő ter­mékek kiválasztása sza­kértő segít­séget, sok eset­ben ala­posan átgon­do­lt építészeti, mérnö­ki ter­vezést igényel. Ahhoz, hogy kertünk vagy teraszunk funkciójában, meg­je­lenésében, kényelmében is a lakás bel­ső tere­it tükrözze, valamint har­monikus kapc­so­la­tot teremt­sen az épület és annak környezete között, érdemes profikhoz for­dul­ni.

Videók

Trendközelben: Pergoláink bemutatkoznak a Viasat3 műsorán is!

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!