Termékcsoportok
Email

Nem mindegy, hogy milyen árnyékoló teszi szebbé a kertben töltött perceket!

Ha szerenc­sések vagyunk és kertes vagy teras­zos házban élhetünk, ottho­nunk kültéri élet­terei szám­ta­lan pro­gram­le­hetőséget biz­tosí­tanak, legyen szó pihenés­ről, szórakozás­ról vagy akár munkáról, csak ki kell hozni belőle a legtöb­bet. A mai mod­ern ker­ti árnyékolók, napel­len­zők, télik­ertek, per­go­larend­sz­erek tökéletes helyszínt varáz­sol­hat­nak min­den tevékenységhez. Mutatjuk hogyan!

Kertünk éke, a pergola
Kertünk éke, a per­go­la

Süssünk ki valamit!

A hívo­gató tavaszi napfény egyre inkább a kertbe csábít­ja a sütést-főzést ked­velőket is. Élvezhetőb­bé és egysz­erűb­bé tehetjük ezt az időtöltést, ha van egy kültéri kony­há­nak alka­lmas elszeparált teraszunk, kertrészünk. Erre akár egy napel­len­ző is alka­lmas, melyet kiegészí­thetünk akár oldalele­mekkel is a privát szféra megőrzése, vagy a huzat elk­erülése végett. Ha min­dezt kom­plett módon szeretnénk megten­ni, akkor a per­go­larend­sz­er lesz a tökéletes megoldás. Legyen szó grillezőről vagy kom­plett kony­háról, bizonyára a kültéri főzés élményév­el ínyc­sik­landó ételek kerül­nek majd az asz­tal­ra.

Ha eddig nem sportoltunk, most garantáltan kipróbáljuk!

A test­mozgás fontos lépés az egészségünk megőrzéséhez. Sokan nehezen szán­ják rá magukat, talán mert egy nehéz nap után kinek lenne kedve vagy ide­je elván­szorog­ni egy edzőterem­be, ahol zárt falak mögött szip­pan­thatjuk be az izzadt lev­eg­őt. Miért ne tehet­nénk min­dezt élvezete­seb­bé?

A szabad­ban való időtöltés, sportolás áldá­sos hatására több mint négyszáz kutatás muta­tott már rá: jó hatás­sal van a szív- és az érrend­sz­er egészségére, test­sú­lyunkra, alac­sonyabb lesz a stresszszint, de jobb látás és erősebb immunrend­sz­er is köthető ahhoz, ha több időt töltünk a friss lev­eg­őn. Von­juk be a csalá­dot vagy a bará­tokat és tegyük élvezetessé a sport örömét, melyre remek lehetőségünk nyí­lik egy per­go­la alatt.  Az árnyékoló ‑alapterületétől füg­gően- nyu­godt környezetet biz­tosít akár egyéni, akár cso­por­tos sport­tevékenységekhez és azt is eldön­thetjük, hogy a napfény­ben vagy árnyék­ban szeretnénk elvégezni a felada­tokat. Az inte­grál­ható kiegészítő ele­meknek köszön­hetően ‑LED világítás, oldalele­mek, fűtés és hangtech­ni­ka- a szerkezet bár­mikor és bár­mi­lyen körülmények között tökéletes helyszínt biz­tosít például pihen­tető jóga gyako­r­la­tok végre­ha­jtásához is.

Autóbeálló / garázs építési engedély nélkül?

Elf­o­gy­ott a hivat­alosan beépí­thető terület? Ne kesered­jünk el, mert az épületünk stílusá­val összeillesz­thető per­go­larend­sz­er alka­lmazásá­val kiváló koc­si­beál­lót alakíthatunk ki, ha a terület beépí­thetősége ezt már nem ten­né lehetővé. Választhatunk alumíni­um­ból készült elfor­gath­ató tetőlamel­lás (átszel­lőző) per­golát, vagy fix, kétrétegű tetősz­erkezettel ren­delkező kivitelt. Utób­bi eset­ben a tetősz­erkezet alsó rétegét egy elegáns tex­til adja, míg a fel­ső egy stra­pabíró hul­lám­le­mezből áll. Ennek köszön­hetően max­imálisan megfelel akár luxu­sautók beál­lójá­nak is, hiszen tökéletes védel­met nyújt az időjárás vis­zon­tagsá­gai ellen.

A pihenés befektetés Önmagunkba

Sehol nem lehet gond­ta­lan­abb a pihenés, mint saját ottho­nunkban vagy saját kertünkben, ahol nem zavar sen­ki és azt csinál­hatunk amit szeretnénk. A relaxálás élményét is fel­tur­bózhatjuk egy stílu­sos ker­ti per­golá­val, hiszen ked­vünkre beren­dezhetjük, így max­i­mal­izál­hatjuk a kényelmün­ket, saját igényeinknek megfelelően. Kiegészítőként kör­beve­hetjük akusztikus fal­lal, mely egy folyam­atos, szel­lőző lamel­larend­sz­er és megfelelő kialakítás­ban kiváló hangszigetelő képességgel bír, így akkor is zavar­ta­lan­ul pihen­hetünk, ha a család töb­bi része hang­oskodik. A nyári kánikulában pedig remek mikroklímát alakíthatunk ki a per­go­la alatt, ha Fixscreen tex­tilárnyékoló­val vesszük körbe, hiszen a napen­er­gia nagyrészét kint tart­ja, vis­zont a tex­til kialakításá­nak köszön­hetően a lég­mozgást lehetővé teszi, így nem fog túlmeleged­ni a lev­egő és nem válik ful­lasztóvá sem. 

Már csak azt kell eldön­tenünk, milyen stílus­ban teremtjük meg az idil­likus hangu­la­tot a per­golához.

Középpontban a család és a barátok

A kert, többek között a csalá­di, baráti össze­jövetelek meghatározó helyszíne, legyen szó egy kávézás­ról, laza beszél­getésekről egy pohár finom bor mel­let, vagy éppen gyerekzsúr­ról, par­tyzás­ról. Egy ker­ti árnyékoló szu­per körülményeket biz­tosíthat min­de­hhez, de akár nagy­obb vol­u­menű bulikra is hívhatunk vendégeket, a sik­er garan­tál­tan nem marad el. Az inte­grált led világítás, a fűtő- és hang­mod­ul elenged­hetetlen kel­lékei a meghitt vagy éppen fer­geteges hangu­lat­nak.

Hűsítsük magunkat, árnyékolótól a medencéig!

Legtöb­bünk számára egy medence a nyaralás élményét hoz­za el ottho­nunk­ba. A pandémia meg­taní­tott arra, hogy a kiszámíthatat­lan utazá­sokat magunknak kell megteremteni otthoni környezetünkben. Ehhez mutatunk néhány frap­páns ötletet.

Kényeztető pillanatok télen-nyáron

A jakuzzi töretlen nép­sz­erűségnek örvend, hiszen min­den évsza­k­ban remekül kihasznál­ható, min­dez pedig nem pusztán a meleg víznek köszön­hető. Ha lapozható üveg­pan­elekkel vesszük körbe a per­go­la szerkezetet, akkor min­den időjárási körülmény­ben fen­ntarthatjuk a megfelelő bel­ső hőmérsék­letet. Min­dez nor­mál kivitel­ben is kivitelezhető, sül­lyesztett vál­tozat­ban azon­ban két legyet üthetünk egy csapás­ra, hiszen a kültéri nap­palink egy gomb­ny­omás­ra átvál­tozhat pezs­gőfürdővé.

A hűvös esték fris­sítő eleme lehet egy for­ró sza­u­na, mely télik­ertbe építve fan­tasztikus kilátást biz­tosíthat kertünkre. A télik­ertek, az üveg­falak révén nyáron rend­kívül felmeleged­het­nek, így érdemes már a ter­vezésük előtt az árnyékolókra is gon­do­l­ni, hogy esztétikus­abb, gaz­dasá­gos­abb megoldást találjunk.

Új trendek a munkában! Beköszöntött a Homeoffice korszak

Az otthoni munkavégzés­nek meg­van éppú­gy az előnye, mint a hátránya, min­de­ne­se­tre az biz­tos, hogy ilyenkor nem árt elvonul­ni a családtól. Ehhez megfelelő környezetet terem­thetünk a per­golánk alatt, melyet a leg­nagy­obb kom­fort­ban alakíthatunk ked­vünkre. A mon­i­torok láthatóságához pedig hoz­zájárul a Fixscreen tex­til­szövet oldalzárás, mely kíméli a szemet, megkön­nyíti az okos eszközökön való munkavégzést kültéren is.

Végül mutatjuk a legfontosabb teendőt, mely az egész folyamatot elronthatja, ha nem vagyunk elég körültekintőek!

Bárme­ly árnyékoló megoldást is válasszuk kültéri tevékenységeinkhez, tisztában kell lennünk azzal, hogy a hosszútávú megoldá­sok sza­kértel­met és komolyabb anya­gi ráfordítást igényel­nek. Nem elég az árakat figyelem­be ven­ni egy-egy ter­mék választásánál és nem érdemes kom­pro­mis­szu­mot köt­ni a minőség terén sem. Az újgen­erá­ciós árnyékolók ma már sok­félekép­pen iga­zod­nak az igényeinkhez, de min­dezt külön­böző minőség­ben teszik, még ha lát­szólag nem is érzékel­hetőek igazán a különb­ségek. Ha befek­tetésként tek­in­tünk rájuk, mely nem csak élet­minőségün­ket növeli, hanem ottho­nunk értékét is, akkor a minősé­gi rend­sz­erek és sza­kértelem­mel ter­vezett, kivitelezett megoldá­sok adnak garan­ciát arra, hogy árnyékolóink hosszútávon kiszol­gálják igényein­ket anékül, hogy csalód­nánk vagy időv­el nagy­obb költ­ségek árán néznénk rossz választá­sunk ered­ményét.

Itt olvashatunk olyan gyártói tanác­sokról, melyeket érdemes fontolóra ven­ni vásár­lás előtt!

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!