Termékcsoportok
Email

Tervezz kellemes kerti programokat télen is!

A szeretteinkkel töltött pil­lana­tok és az Archishade csap­atá­val ter­vezett per­golák megteremtik a mese­be­li hangu­la­tot a hűvös napokhoz is.

Amikor odakint a hőmérsék­let drasztiku­san lec­sökken, fagy ural­ja a tájat, még inkább az otthon melegségére vágyunk. A rossz idő nem éppen ked­vez a ter­mészetjárás­nak, ezért a ter­mészetet kell közelebb hoz­nunk ottho­nunkhoz annak érdekében is, hogy a napfény hiányától a borús­abb hangu­latunkat ked­vezően befolyá­sol­ni tudjuk. A ter­mészet közel­sége nagy­on nagy hangsú­lyt kap a melegség megteremtésében is.

Bioklimatikus pergola
Biok­li­matikus per­go­la lapozható üveg­pan­elekkel kör­bevéve

Kertünk, teraszunk akár télen és nyáron is vonzó kültéri élettérré válhat

A titok egy téliesített biok­li­matikus per­go­larend­szer­ben rej­lik, mely maga lehet a megtestesült töké­ly, egy tökéletes menedékhe­ly az évszak átvészelésére.

A legtöbb ember számára, különösen a városi tér­ben és a frekven­tált területeken az otthon­hoz tar­tozó szabadtéri terek, kertek, teras­zok prémi­um kategóriájú kivált­sá­got, luxu­st jelen­tenek. Annak érdekében, hogy a legtöb­bet hozhas­suk ki belőle, egész évben használ­ható­nak kell lennie, nem csak nyáron. Egy prémi­um kategóriás, sza­kértelem­mel megter­vezett teraszrend­sz­er­rel, min­dez pro­fesszionálisan meg­valósítható. Az időjárás vis­zon­tagsá­gait kizáró oldalele­mek, a for­gath­ató tetőlamel­lák, az inte­grált fűtés és a beépített led világítás segít­ségév­el egész évben minősé­gi időt töl­thetünk a kert­ben vagy teraszunkon.

Bioklimatikus pergola

Teremtsük meg a hívogató és meghitt kültéri otthonunkat

Ha megépült a per­golánk, kon­cen­trál­hatunk a bel­ső tér hangu­latára. Talán az egyik legjobb dolog a tél­ben, hogy elők­erül­het­nek a puha, meleg takarók, plédek, párnák, melyek máris melegséggel töltik meg a teret. A kap­kodás nélküli, idil­li légkör eléréséhez már csak száműznünk kell minél több zavaró tényezőt. Valljuk be: épp eleget néztük már a külön­böző kütyük képernyőjét, az utób­bi időben aztán min­den eddig­inél töb­bet. Itt az ide­je előven­ni egy izgal­mas könyvet. (Per­sze az árnyékoló távirányítóját ne tegyük messzire, az még jól jöhet!)

A gyer­tyák és a kellemes illa­tok is a tél esszen­ciáját adják, segítenek ellazul­ni. A szan­tál­fa, a narancs, a fahéj és a csil­lagánizs egymás­sal nagysz­erűen kom­binál­hatók, lélek­me­lengető közeget varáz­sol­hatunk magunk köré.

Bioklimatikus pergola

A természet és az építészet kéz a kézben jár

Igaz, hogy a meghitt otthon nem a kül­sőségek­től függ, hanem a benne élők közöt­ti szeretet­től, de mégis jó az élet­terein­ket olyan­ra for­mál­ni, ami­lyenek mi vagyunk. A szabad­ban töltött minősé­gi idő élményének fokozásához az Achishade mérnö­ki csap­a­ta olyan kültéri építészeti megoldá­sokat kínál ‑akár a ter­vezéstől a kivitelezésig‑, ame­ly a funkcional­itá­son túl rend­kívül esztétikus is. Ilyenek a tren­dalkotó Ren­son kültéri kon­cep­ciói, melyek tökélete­sen illeszked­nek az otthonok sajá­tos stílusához, az egye­di igényekhez, elmossák a határt a beltér és a kültér között.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!