Termékcsoportok
Email

Az Archishade szakértői segítenek megtervezni kültéri otthonunkat

Ahogy bel­ső élet­tereink egyre inkább kertünkbe is kiköltöznek, úgy vál­toz­nak az árnyékoló megoldá­sok igényeinkhez iga­zod­va. Egy­fa­j­ta életérzésre vágyunk a szabad­ban, ahol időjárástól függetlenül, egész évben minősé­gi időt töl­thetünk csalá­dunkkal, bará­tainkkal.

Outdoor otthonok
Out­door otthonok árnyékoló és per­go­la megoldá­sai

Mi is az az outdoor-otthon? Megéri ebben gondolkodni?

Az out­door-otthon több, mint egy árnyékoló felál­lítása a kert­ben. Egy olyan kom­plex kültéri élet­tér kialakítása, mely­ben világítás, fűtés, zene, étkező, kony­ha és nap­pali, eset­leg meden­cepart is helyet kap, ame­lyeket kom­for­tunk érdekében külön­böző árnyékoló megoldá­sokkal élhetővé és időjárástól függetlenül kihasznál­hatóvá kell ten­ni.

Min­dez meg­való­sul­hat akár az épület és kertünk összekapc­solásá­val, nyitható és árnyékol­ható terek létre­hozásá­val, szem előtt tart­va igényein­ket, a stíluse­le­mek szinkro­n­ját, a har­móniát és a funkcional­itást. E beruházás­sal nem csak a hasznos négyzetmétereket növel­hetjük meg, hanem ingat­la­nunk értékét is.

Sajnos haz­ai tapasz­ta­lat és komoly prob­lé­ma, hogy az építkezés ter­vezési fázisában nem kap kel­lő figyel­met a ker­ti vagy terasz árnyékolás kérdése. Leg­gyakrab­ban akkor szem­besülünk vele, amikor készülünk beren­dezni a kültéri élet­tereket, és rájövünk, hogy csak komoly kom­pro­mis­szum­mal vagy igen költ­séges megoldá­sokkal tudjuk elképzelé­sein­ket meg­valósí­tani.

Milyen árnyékoló megoldások állnak rendelkezésünkre?

PERGOLA-RENDSZEREK

Az újgen­erá­ciós, 4 évsza­kos, alumíni­um terasz-rend­sz­erek segít­ségév­el az árnyékolá­son túl­mu­tatóan gon­do­lkod­hatunk.

A per­golák lehet­nek

  • össz­e­gyűj­thető, bal­dachin-meg­je­lenésű, ponyvás szerkezetek,
  • eltol­ható vagy fix­en rögzített, fes­zített (zip-es) tex­til­tetős megoldá­sok,
  • elfor­gath­ató (akár eltol­ható) alumíni­um lamel­lás, azaz biok­li­matikus rend­sz­erek is, melyeket igényeinkhez és a helyszíni adottsá­gokhoz igazíthatjuk, oldalárnyékolókkal, kényel­mi extrákkal fel­sz­erelve. E rend­sz­erek már önál­lóan is kitűnő megoldást nyúj­tanak a szabadtéri otthonok megteremtéséhez.
bioklimatikus, lamellás kerti pergolarendszer oldalárnyékolókkal
Biok­li­matikus, lamel­lás ker­ti per­go­larend­sz­er oldalárnyékolókkal

Ahhoz, hogy a legjobb ered­ményt érjük el, cél­sz­erű az árnyékolást már az építkezés előtt, a terasz és a kert kialakításá­nak ter­vezési sza­kaszában elgo­n­do­l­nunk, ugya­nis csak ebben az eset­ben vál­hat teraszunk szinte az épületünk részévé. Egye­di kialakítású per­golákkal akár újabb hely­iséget is nyer­hetünk magunknak építési engedé­ly nélkül.

bioklimatikus, lamellás teraszárnyékoló-rendszer loggia tolópaneles oldalzárásokkal
Biok­li­matikus, lamel­lás teraszárnyékoló-rend­sz­er log­gia toló­pan­e­les oldalzárá­sokkal

FOLYAMATOS SZELLŐZŐ, DIZÁJN HOMLOKZATBURKOLATOK ÉS KIEGÉSZÍTŐI

Ottho­nunk ter­vezésénél épület­e­gyüttesünk összképét egységessé tehetjük az inno­vatív, folyam­atos szel­lőző, dizájn hom­lokzat­burko­la­tok segít­ségév­el.

komplex outdoor-otthon árnyékolóval, pergolával, átszellőző, dizájn homlokzatburkolattal és annak kiegészítőivel
Kom­plex out­door-otthon árnyékoló­val, per­golá­val, átszel­lőző, dizájn hom­lokzat­burkolt­tal és annak kiegészítőiv­el

Ezek a speciális alumíni­umpro­filok alka­lmazhatók deko­r­falként, valamint meg­je­len­nek az egye­di ker­ti ele­meken is (led világítótestek és kültéri bútorok: ültetvény­doboz-kültéri pad, biz­ton­sá­gi postalá­da). Választá­sukkal egészséges, ter­mészetes módon szel­lőző, hangu­latos kültéri-beltéri élet­tereket hozhatunk létre.

Kérjük profi szakember segítségét!

Az out­door-otthon kialakítása, ter­vezése, a megfelelő ter­mékek kiválasztása sza­kértő segít­séget, sok eset­ben ala­posan átgon­do­lt építészeti, mérnö­ki ter­vezést igényel. Ahhoz, hogy kertünk vagy teraszunk funkciójában, meg­je­lenésében, kényelmében is a lakás bel­ső tere­it tükrözze, valamint har­monikus kapc­so­la­tot teremt­sen az épület és annak környezete között, érdemes profikhoz for­dul­ni.

Ebben sza­kértő part­ner az építészekkel, beruházókkal együttműködő teraszrend­sz­er spe­cial­ista, az Archishade. Mérnö­ki csap­atuk – sza­kem­berekkel és kivitelező part­nereikkel karöltve – végigkíséri a megálmod­ott, kom­for­tos kültéri ottho­nunk meg­való­sulását a ter­vezéstől a kivitelezésig.

Pro­fesszionális árnyékolóikkal, okosot­thon-vezér­lé­seikkel, ter­mészetes szel­lőző- és hom­lokzat­burko­lati-rend­sz­ereikkel, min­den típusú helyszínre meg­bízható megoldá­sokat kínál­nak, legyen szó akár egy per­go­la-rend­sz­er­ről vagy egy kom­plett kültéri – beltéri árnyékolótér kialakításáról.

bioklimatikus pergolák loggia tolópanelekkel és dizájn homlokzatburkolattal ellátott, egyedi kültéri elemekkel
Biok­li­matikus per­golák log­gia toló­pan­elekkel és dizájn hom­lokzat­burko­lat­tal ellá­tott, egye­di kültéri ele­mekkel

Összefoglaló

Fontos meg­j­e­gyezni, hogy ma már szá­mos cég kínál teraszárnyékolókat, ahol meg­je­len­nek a biok­li­matikus per­go­larend­sz­erek jellemző jegyei, mint a lamel­lás rend­sz­erek, vízelvezetés, oldalárnyékolók vagy éppen a kiegészítő extrák. Ha meg­bízható, hosszútávú és prob­lé­ma­mentes megoldást keresünk a pénzünkért, min­denkép­pen jár­junk el körül­tek­in­tően és fordít­sunk megfelelő figyel­met a rés­zletekre, mert nincs is bosszan­tóbb, mint amikor sok pénzt kifizetünk valamiért és az mégsem válik be.

A mai kor igényeit min­den mérték­ben kielégíteni képes out­door-otthonok árnyékolói­nak ter­vezését feltétlenül bíz­zuk sza­kem­berre.

Videók

Még több tudnivaló a témában: Kerti- és teraszrendszerek az Archishade kínálatából

Trendközelben: Pergoláink bemutatkoznak a Viasat3 műsorán is!

Rövid videó a Linarte homlokzatburkolatról!

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!