fbpx
Termékcsoportok
Email

Milyen szerepet tölt be az Archishade Kft. a hazai piacon?

Cégün­ket több, az építői­pari kereskedelem­ben már tapasz­talt és a mag­as minőség mel­lett elkötelezett cég hív­ta éle­tre, hogy hatékony támo­gatás­sal segíthessük építész és beruházó part­nerein­ket az árnyékolástech­ni­ka iparág­ban. Az Archishade, az árnyékolás, a ter­mészetes szel­lőzés és e területek vezér­lé­seiben, valamint a hom­lokzat­burko­lati rend­sz­erek inno­vatív ter­mékeiv­el kínál átfogó megoldá­sokat a ter­mészetes klí­masz­abá­ly­ozás­ra.

Miben nyújt a cég többet, mint az árnyékolástechnikai piac egyéb szereplői?

Tapasz­ta­lat­ból merítet­tünk. Hosszú évek során azzal a tén­nyel talál­tuk magunkat szem­be, hogy nincs olyan cég ma Mag­yarorszá­gon, ame­ly az ügyfelet úgy­mond kül­ső szem­lélőként, a beruházás tel­jes folya­ma­ta alatt, min­den területen sza­kértelem­mel végig tud­ja kísérni. Min­den­ki a saját sza­kágára kon­cen­trál, így sok­szor az adott területen ugyan kiváló minőségű, de végered­mény­ben össze nem illő, nem egységes rend­sz­er kerül meg­valósítás­ra. Ezért úgy gon­do­ljuk, hogy az Archishade hiánypótló a pia­con, hiszen ügyfeleink élvezhetik annak előnyeit, hogy egyedülál­ló módon, egyetlen sza­kértő csap­at támo­gatásá­val gon­do­l­hatják át és valósíthatják meg pro­jek­t­jeiket annak érdekében, hogy ener­getikailag hatékony és mod­ern megoldá­sok kerül­jenek beter­vezésre és meg­valósítás­ra. Külön kezelve az egyes területeket: sza­k­mai segít­séget tudunk nyúj­tani a beruházó­nak, az építésznek, árnyékolási ter­mékek értékesítőinek, valamint ezen ter­mékek kivitelezőinek. Műsza­ki támo­gatást várhat­nak tőlünk az épület­felü­gyeleti és vezér­lési rend­sz­erek, valamint a ter­mészetes szel­lőztetési és hom­lokzat­burko­lati rend­sz­erek ter­vezésében, az ener­getikai szem­pon­tokat szem előtt tart­va.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Jellemzően az építésztől vagy beruházótól érkezik a megk­eresés, mely lehet egy igény vagy egy prob­lé­ma, amire megoldást keres­nek. Szemé­lyes konzultá­ció során ter­mék­javasla­tokat teszünk, melyek észsz­erű kereteken belül, nor­mál, napi lép­tékkel meg­valósíthatók, ener­getikai és költ­séghatékonyak, vis­zont a beruházói és üzemeltetői szem­pont­ból nem jár­nak kom­pro­mis­szum­mal. Első kör­ben reprezen­táljuk a ter­mék meg­je­lenését, lehet­séges beépítését műsza­ki ada­tokkal, raj­zokkal, csomópon­tokkal, képekkel, majd sza­k­tanác­sadás keretében felkészítjük az érin­tet­teket a kivitelezési eljárás­ról. E konzultá­ción való részvételt különösen java­soljuk az építésznek is, hogy ne lehessenek téves elképzelé­sei a ter­vezés során, ne ütköz­zön nehézségbe a kivitelezéskor. Majd előzetes ára­ján­la­tok, költ­ségvetések készül­nek. Ezt követően vesszük fel a kapc­so­la­tot a kivitelezőv­el, illetve ebben a sza­kaszban von­juk be a sza­kipart is, mint az árnyékolástech­nikai ter­mékek, szel­lőzés, hom­lokzat­burko­lat és vezér­lés területeket – mely saját pálya –, illetve a kül­sős szere­plőket: mint a nyílászáró cégek, hom­lokza­tépítő, hőszigetelési sza­kipar, kőműves, vil­lanysz­erelő, szárazépítő, burkoló stb. Az egyeztetéseket követően megkezdődik a ter­mékek gyártási folya­ma­ta, melyet szin­tén mi végzünk. A ter­mékek beépítése során az Archishade szerepe, az árnyékolástech­nikai kivitelező cég beszál­lító­ja és sza­k­tanác­sadó­ja. Bizonyos esetek­ben – kapac­itás és pro­jekt füg­gvényében – a sza­kkivitelező cég is mi vagyunk. A pro­jekt felü­gyeletét helyszí­nen vagy távfelü­gyelet­tel végez­zük – ahogyan a mun­ka megkíván­ja. Az üzemeltetésre és kar­ban­tartás­ra alvál­lalkozókat tudunk bevon­ni. Tel­je­sen átfogó mun­ka történik annak érdekében, hogy ener­gia­hatékony, költ­ségkímélő ered­mény szü­lessen, stílu­sos épület­meg­je­lenés­sel, a meg­bízók hosszú távú elégedettségére.

Milyen biztonságot jelent a beruházóknak, építészeknek az Archishade márkanév?

Beszál­lító part­nereink között olyan Euró­pa szerte elis­mert márkák szere­pel­nek, mint a Heroal, a Beck­er, a Ren­son, a Varisol, a DFM, a Ves­ta­mat­ic, vagy a hazánkban széles kör­ben elis­mert anyavál­lalatunk, az Atenád Kft. Ezen cégek hírn­eve, és saját meg­győződésünk is köt ben­nün­ket, hogy kizárólag mag­as minőséget képviselő ter­mékek kerül­jenek be a dinamiku­san fejlődő ter­mékkínálatunk­ba.

Mi az Archishade missziója?

Ener­giatudatosság — Mod­ern árnyékolók — Elégedett meg­bízók. A környezettel kapc­so­latos kérdések szinte napiren­di pon­tok egy vál­lalat életében, hiszen egyre nagy­obb kihívás az épület fen­ntarthatóságá­nak és ener­gia­hatékonyságá­nak megoldása. Ter­mékkínálatunk inno­vatív rend­sz­erei segítenek csökken­teni az ener­giafel­használást és az ezzel járó költ­ségeket, továb­bá meg­növe­lik az árnyékolóinkkal védett beren­dezé­seinek élet­tar­tamát. Mind az árnyékolás, mind a ter­mészetes szel­lőztetés alapvető ter­vezési kérdés. Hisszük, hogy az inno­vatív és ener­giatudatos árnyékolási megoldá­sokon munkálkodó építész elősegíti az építési pro­jek­tek jobb megtérülését és a meg­bízók hosszú távú elégedettségét. Különösen, ha ehhez megfelelő, biz­ton­sá­got nyújtó, sza­kértő part­nert választ.

Ahol már találkozhatott velünk

Balatoni körkép — Archishade árnyékolók a HORECA szektorban

Az Octo­gon online-ban meg­je­lent cikkünk “Bal­a­toni körkép — Archishade árnyékolók a…

A hatékony külső árnyékolás esztétikuma

Pólus Károly építésszel készített inter­júnk a pro­jek­tről „A hatékony kül­ső árnyékolás…

Pólus Károly építész saját ingatlatanának tervezése, árnyékolása

Az építész házá­nak árnyékolásáról, az OCTOGON 178-as (2022/6‑os) lap­számában olvashat

Archishade árnyékolók egy óbudai luxus ingatlanon

A Szép Házak mag­a­zin “Szín- és for­maváltás” c. cikke 2021/3. számában a pro­jekt…

Energiatudatos, egyedülálló árnyékolók az Archishade-től

Az Octo­gonban olvasható cikket a pro­jek­tről “Ener­giatudatos, egyedülál­ló árnyékolók az…

Óbudai magáningatlan teljeskörű árnyékolás tervezése

A pro­jek­tről készült kisfilm a Viasat3 műsorán is. Nézze meg itt!

A Donautica napvédelme az építészeti arculat lényeges része is

A pro­jekt továb­bi rés­zleteiről olvashat az Octo­gon weboldalán “A Donau­ti­ca napvédelme…

Budai villaépület projekt

A pro­jek­tről és a zsaluz­iáinkról készült kisfilmünk a Viasat3 csatornán került…

Alumark zsaluziák, avagy luxus a budai hegyekben

“Szép Házak” mag­a­zin “Sze­mezés a táj­jal” c. cikke 2021/1. szám

Egy villaépület rejtőzködő kulcsszereplője

A pro­jek­tről bővebben olvashat “Egy vil­laépület rejtőzködő kulc­ssz­ere­plő­je” cím­mel a…
Home Info logo

Árnyékolás tervezési tippek építkezőknek-felújítóknak

Sza­k­cikkeink meg­je­len­tek a Home­in­fo portálján is.

Projektjeink

Számos hazai és külföldi beépítés

A kivitelezés folyamán gon­do­san váloga­to, továb­bképze, állandó alvál­lalkozó csap­atunk garan­cia a beépítés minőségére

Legyen Partnerünk!

“A pro­fesszionális árnyékolás és ter­mészetes szel­lőzés alapvetően ter­vezési kérdés. Ter­vez­zünk együtt!”

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!