fbpx
Termékcsoportok
Email

5+1 tanács az Archishade szakértőitől az árnyékolók hosszú élettartamáért

Nyakunkon a nyár, a hőmérő higanyszála már egyre több­ször kúszik 30 fok közelébe, a nap ere­jét pedig a bőrünkön érez­zük! Ha a nyarat kellemes árnyék­ban akar­juk élvezni, fontos, hogy árnyékolóinkat megfelelően felkészít­sük a sze­zon­ra. Legyen szó redőnyről, tex­tilárnyékolóról, zsaluz­iáról, napel­len­zőről vagy per­goláról, a jól működő árnyékolók nem­c­sak min­ket óvnak az erős nap­sug­árzástól, de ottho­nunk kényelmét és kellemes bel­ső terének kialakítását is szol­gálják. Az Archishade Kft. sza­kértői az aláb­bi­ak­ban csoko­r­ba szedték, hogy hogyan cél­sz­erű az árnyékolókat a nyár­ra felkészíteni. Íme a jó tanác­sok!

Varisol K450 homlokzatba süllyeszthető tokozott napellenző

1. Tisztítás

Az első és leg­fontosabb ten­nivaló az árnyékolók ala­pos tisztítása. A por és szen­nyeződések eltávolítása nem­c­sak esztétikai szem­pont­ból fontos, de a mozgó alkatrészek élet­tar­tamát is meghossz­ab­bít­ja. A tisztításhoz használjunk eny­he tisztítósz­ert és puha kefét, illetve rongy­ot a felületek áttör­léséhez. A nehezen hoz­záférhető helyeket érdemes porszívó­val kitisztí­tani. A redőnyök és zsaluz­iák lamel­láit érdemes áttöröl­ni. Napel­len­zők tex­tiljét akár mag­as nyomású mosó­val is kitisztíthatjuk, a per­golák lamel­lái­nak moz­gató szerkezete közül pedig kefév­el tisztít­suk ki a faleveleket, fenyőtűket, hogy a szerkezet mozgását sem­mi se akadá­ly­oz­za.

Redőny tisztítás

2. Szerkezeti ellenőrzés

A tisztítást követően ellenőriz­zük az árnyékolók szerkezetét. Győződ­jünk meg arról, hogy nincsenek‑e sérült vagy elhasználó­dott alkatrészek, ame­lyek javítás­ra vagy cserére szorul­nak. Ellenőriz­zük a rögzítési pon­tokat, az eset­leg meglazult rögzítéseket, csavaranyákat húz­zuk meg. Fontos, hogy ellenőriz­zük a vezetősínek állapotát; működtessük az árnyékolót pár alka­lom­mal és győződ­jünk meg arról, hogy az árnyékoló palást­ja nem szorul‑e, akadá­ly­ta­lan­ul fut‑e a vezetősín­ben.

3. Kenés és a mozgó alkatrészek ellenőrzése

Próbáljuk ki és ellenőriz­zük az árnyékolók moz­gató mech­a­niz­mu­sait, hogy az esetleges hibák még a sze­zon előtt javíthatók legyenek. Az árnyékolók mozgó alkatrészeinek — forgáspon­tok, csapá­gyak, könyökkarok csuk­lói, lamel­la moz­gató szerkezetek – kenéséről cél­sz­erű egy-két évente gon­do­skod­ni. Erre a cél­ra száraz kenőanyagot használjunk és ne szi­likont (pl. Teflon-spray, vagy eset­leg VD40). Ezzel megelőzhetjük a nyiko­rgást és a kopást, valamint biz­tosíthatjuk az árnyékolók kön­nyed, akadá­ly­ta­lan használatát.

Könyökkaros napellenző

4. UV védelem ellenőrzése

A nyári hónapok­ban különösen erős az UV sug­árzás. Éppen ezért fontos, hogy árnyékolóink megfelelő védel­met nyújt­sanak. Ellenőriz­zük, hogy az árnyékoló szövetek vagy tex­tilek nem vesztettek‑e az UV védelem hatékonyságából. Ez különösen a barkác­sáruháza­k­ban vásárolt árnyékolók tex­ilei esetében for­dul­hat elő. Amen­ny­iben szük­séges, cseréljük le az elhasználó­dott, szét­fos­zlott illetve szét­mál­lott tex­tileket, hogy az árnyékoló továb­bra is max­imális UV védel­met nyújt­son.

5. Automatizált rendszerek tesztelése

Az árnyékolók működtetéséhez és vezér­léséhez egyre többen használ­nak fény, szél és eső érzékelőket, vagy okosot­thon vezér­lést. Ha ilyen autom­a­tizált árnyékoló rend­sz­er­rel ren­delkezünk, ellenőriz­zük az érzékelők és vezér­lők megfelelő működését. Győződ­jünk meg arról, hogy az időzítők, illetve az érzékelők megfelelően reagál­nak a környezeti vál­tozá­sokra. Az esetleges hibákat időben kijavít­va, a lemerült ele­meket cserélve biz­tosíthatjuk a rend­sz­er zavar­ta­lan működését a for­ró nyári napokon. Az okosot­thon rend­sz­erek beál­lítását vagy átpro­gramozását érdemes sza­kem­berre bízni.

érzékelő pergolára szerelve

+1. Az árnyékolók használatának felülvizsgálata

Az árnyékolók kulc­ssz­erepet ját­szanak ottho­nunk ener­gia­hatékonyságá­nak növelésében. Vizs­gáljuk meg, hogy jelen­le­gi beál­lítá­saik optimálisak‑e a nyári hónapokra, illetve épületünk elhe­lyezkedéséhez, tájolásához megfelelőn vannak‑e beál­lít­va. Állít­suk be úgy az árnyékolókat, hogy azok a lehető leg­nagy­obb mérték­ben csökkentsék a nap­sug­árzás közvetlen bejutását a hely­iségekbe, ezál­tal mérsékelve a hűtési költ­ségeket és növelve a kom­fortérzetet.

árnyékolók beállítása

Mint min­den műsza­ki beren­dezés, árnyékolóink is rend­sz­eres tisztítást és kar­ban­tartást igényel­nek. Ezek a lépések azon­ban nem­c­sak azt biz­tosítják, hogy árnyékolóinkat megfelelően felkészít­sük a nyári hónapokra, de azt is, hogy meg­bízható működésüket valamint az általuk nyúj­tott kellemes és pihen­tető árnyékot hosszú éveken át élvezhessük.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!