Termékcsoportok
Email

Lamellás kültéri árnyékolók

Alumark zsaluzia
Elegáns és mod­ern Alumark zsaluz­iák

KÜLTÉRI VAGY BELTÉRI ÁRNYÉKOLÁS?

A kültéri árnyékolók leg­nagy­obb előnye, hogy a nap káros sug­árzását már az üve­g­en és az épületen kívül felfogják, ezál­tal a bel­ső árnyékoló szerkezeteknél mag­a­sabb hővédel­mi hatékonyság­gal bír­nak (nem alakul ki üveg­házhatás stb.).

Stíluse­lemként is funkcionál­nak, hiszen az épület hom­lokza­tá­nak meg­je­lenésére van­nak befolyás­sal. Attól füg­gően, hogy elre­jteni vagy kiemel­ni szeretnénk ablakainkat, szín­ben és tok­tí­pus­ban (lát­szó vagy rejtett) is érdemes össze­hang­ol­ni a válasz­tott árnyékoló szerkezetet.

Alumark zsaluzia

Kültéri árnyékoló megoldá­sok

  1. Redőny
  2. Tex­tilárnyékolók

Lamel­lás kültéri árnyékoló megoldá­sok

  1. Zsaluzia
  2. Zsalugáter
  3. Log­gia toló­pan­el

LAMELLÁS ÁRNYÉKOLÓK

Alumark zsaluzia

A lamel­lás kül­ső árnyékolók hason­ló elven működ­nek, mint a közis­mert beltéri reluxa, ugya­nis a bejutó fény men­ny­isége a lamel­lák dőlésszögének köszön­hetően, illetve azok bil­len­tésév­el szabá­ly­ozható. Zsaluzia esetén a lamel­lákat akár igény szerint tel­je­sen fel‑, vagy leenged­hetjük, míg a zsalugáterek és log­gia pan­elek esetén a lamel­lák fix pozí­cióban, rögzítve van­nak elhe­lyezve a szerkezeten. Felár ellenében választhatunk elfor­gath­ató kivitelt is.

Ezek az árnyékolók nem sötétítik el a bel­ső teret, miközben a hűsítő árnyék mel­lett a szel­lőzést is biz­tosítják, a lamel­lák közöt­ti rés­nek köszön­hetően. Az újgen­erá­ciós típu­sok alumíni­um­ból készül­nek, melyek rend­kívül időtál­lóak, nem igényel­nek különösebb kar­ban­tartást, ápolást. Mod­ern épületek esetén az alumíni­um­ból készült zsaluzia és a log­gia kitűnő választás.

Meg­je­lenésük nagysz­erűen illeszkedik a mod­ern épületek hatal­mas üveg­felületei­hez. Log­giák esetén közked­vel­tek a fehér, a föld tónusú és antracit szürke színek, de a bátra­b­bak a RAL-skála bárme­ly színét választhatják. A klasszikus és mediter­rán ingat­lanok a faután­za­tú bar­na árnyala­tokkal hódí­tanak leginkább.

Alumark Zsaluziák

A mag­as műsza­ki tar­talom­mal ren­delkező alumíni­um zsaluz­iára jellemző a hatékony hővédelem, hosszú élet­tar­tam, nagy szélál­lóság. Nem igényel rend­sz­eres kar­ban­tartást, nagy méretű ablakok árnyékolására is alka­lmas. Jellemzően motoros működtetésű (kapc­soló­val vagy távirányító­val), de okos-otthon vezér­lés­sel is kom­pat­i­bilis.

A leg­mod­ernebb újgen­erá­ciós rend­sz­erek az öntartó zsaluz­iák, melyek hőhíd­mentes kialakítást tesznek lehetővé, ezál­tal növel­hetjük az ener­gia­hatékonysá­got és meg­gá­tol­hatjuk a pára­kic­sapódást, a bel­ső falak penészesedését. Ha kom­pakt rend­szer­ben gon­do­lko­dunk, ahol szeretnénk igénye­sen (rejtett módon) szúnyo­ghálót is alka­lmazni, akkor az öntartó rend­sz­er kiváló választás. A klasszikus stan­dard zsaluz­iák mel­lett újdon­ság­nak számít a lán­cos kivi­tel, mely tel­je­sen szabad átláthatósá­got nyújt a lamel­lák között, min­demel­lett biz­ton­sá­gi funkció­ja is jelen­tős. Hőszigetelési és esztétikai szem­pont­ból a szend­vic­span­e­les kivi­tel a legjobb műsza­ki megoldás. A hagy­ományos, egysz­erű, un. sodronyos zsaluz­iák hason­lí­tanak leginkább egy reluxához, vis­zont műsza­ki megoldá­suk végett, átszűrődő fényrés keletkezik az ablakon. A négyzetestől eltérő nyílászárókra alakos zsaluz­iák alka­lmazhatók, igen jelen­tős felár­ral. A mod­ern raffs­tore zsaluz­iák akár önál­ló szerkezetként is funkcionál­hat­nak, nem szük­séges ablak elé építeni őket.

ZSALUZIA VÁLASZTÁSI BUKTATÓK

A választást feltétlenül előzze meg az ala­pos ter­vezés! Ha lehetőség van rá, az árnyékolót már az épület ter­vezésénél válasszuk ki – kér­jük ki sza­kem­ber véleményét -, így érhető el leginkább, hogy a szá­munkra legvonzóbb zsaluzia típus épületünk részévé váljon. Érdemes körül­tek­in­tőnek lenni nyílászáróink kiválasztásánál is, hiszen a megszokot­tól eltérő alakos for­májú ablakok árnyékolása, illetve az egye­di színek választása súlyos pénztöb­bletekkel nyomhat­ja meg a költ­ségvetést. A minősé­gi zsaluzia garan­ciá­ja, a megfelelő TERVEZÉS és szak­sz­erű BEÉPÍTÉS!

Loggia vagy zsalugáter?

A log­gia, pan­elek­ből álló, sajá­tos zsalugáter, mely alka­lmas tolóa­jtó vagy toló­fal létre­hozására. Alumíni­um szerkezetév­el kitűnően ötvözi a mai kor igényeit, a klasszikus zsalugáter stílus­j­e­gyeiv­el. Alka­lmazása rend­kívül széleskörű. Moz­gatása leginkább kézzel történik, az egyes pan­eleket egysz­erűen eltoljuk az árnyékol­ni kívánt terüle­tre. Egye­di megoldásként, a pan­eleket használa­ton kívül tel­je­sen elre­j­thetjük, vagy akár har­moni­ka-szerűen össze­ha­jthatjuk. A klasszikus stílus ked­velői választhat­nak a tartós­abb, valósághű, faután­za­tú fes­tés­sel készülő, és a való­di fából gyár­tott típu­sok közül.  A hagy­ományos, fa zsalugáter ked­velőknek meg­fontolandó az újgen­erá­ciós, alumíni­um szerkezetek mel­lett dön­teni, melyek hason­lóan elegán­sak, ugyanakkor rend­kívül időtál­lóak, nem igényel­nek különösebb kar­ban­tartást, ápolást.

Videók

Bemutatkozik a hazai gyártású Loggia! VIDEÓ az árnyékolóról és működtetéséről!

Hazánkban kiemelt gyártóként, az Atenád Kft. 2016 óta készít megren­delésre bel­ga rend­sz­erű tolózsalugátert, gyorsabb elkészülési határidőv­el, ked­vezőbb árfekvés­sel.

Trendközelben: az Atenád Loggia bemutatkozik a Viasat3 műsorán is!

Trendközelben: az S‑Kompakt EVO zsaluzia bemutatkozik a Viasat3 műsorán is!

Még több infó a lamellás árnyékolókban rejlő lehetőségekről:

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!