fbpx
Termékcsoportok
Email

PRÉMIUM ÁRNYÉKOLÓK, ENERGIAHATÉKONY MEGOLDÁSOK!

Otthon felújítás árnyékolókkal

OTTHONFELÚJÍTÁST TERVEZ?
CSÖKKENTSE ENERGIAKÖLTSÉGEIT MINŐSÉGI ÉS ENERGIAHATÉKONY ÁRNYÉKOLÓINKKAL!

CSÖKKENTSE REZSIJÉT!

Otthon­felújításkor a leg­fontosabb cél man­ap­ság az ener­gia­hatékonyság. Ha ener­giakölt­ségeit szeretné csökken­teni, nyílászáró cseréhez válass­zon az erre alka­lmas kültéri árnyékolóink közül!

Minősé­gi árnyékolóink nyáron csökken­tik a bel­ső terek felmelegedését, ezál­tal feleslegessé teszik a légkondi­cionáló használatát, télen pedig mérsék­lik a nyílászárók hőveszteségét.

ÍME AZ ENERGIAHATÉKONY ÁRNYÉKOLÁS BAJNOKAI:

Alumínium redőnyök

Atenád Kompakt aluredőny

Az alumíni­um redőny az egyik leginkább ener­gia­hatékony árnyékoló. Télen csökken­ti a nyílászáró és ezál­tal a bel­ső terek hőveszteségét, nyáron pedig védi a hely­iséget a túl­zott felmelegedéstől. Ter­mék­port­fóliónkban meg­talál­hatók az ener­gia­hatékonysá­got elősegítő, falazat­ba vagy nyílászáróra épí­thető, hőszigetelt tokos redőnyök, ame­lyek kiválóan használ­hatók felújítá­sokhoz. Az örök klasszikus árnyékoló. Jó szívvel ajánljuk min­denk­inek, aki biz­tosra akar men­ni az otthon­felújítása ener­gia­hatékonysá­gi céljá­nak elérésében!

Külső textilárnyékoló

Fixscreen kültéri textilárnyékoló

A mod­ern kül­ső tex­tilárnyékolók tex­tilei külön­böző ener­getikai tula­j­doná­gokkal ren­delkeznek, anyaguk, sűrűségük és színük alapján. Leg­fontosabb tula­j­don­ságuk az árnyékolás, a beáram­ló nap­sug­arak vis­sza­verése és a hőel­nyelés, amel­lyel az épület vagy hely­iség hatékonyan és ter­mészetes módon hűthető. Nyílászáró előtt alka­lmaz­va, akár a hő 90%-át is kinn tartják, mely jelen­tős ener­giameg­takarítást jelent a for­ró nyári napokon azál­tal, hogy a légkon­dit nem kell bekapc­sol­ni. Válassza ezt az árnyékolót az otthon­felújításhoz, ha nagy üveg­felületeket kíván árnyékol­ni.

Zsaluziák

Alumark zsaluzia

Nap­jaink egyik leg­nép­sz­erűbb kültéri árnyékoló­ja a zsaluzia. Impozáns, elegáns, egye­di meg­je­lenésű lamel­lás árnyékoló. Alka­lmazásá­val a nyílászárókat érő fény hőjének akár 98%- át is kinn tarthatjuk, így jelen­tős ener­giameg­takarítást érhetünk el a nyári napokon azzal, hogy a légkon­dit nem szük­séges bekapc­sol­ni és az épület vagy hely­iség ter­mészetes módon hűthető. Ez az egyetlen olyan kom­pakt árnyékoló, amel­lyel a beeső fény átmenet nélküli szabá­ly­ozható. Válassza a zsaluz­iát az otthon­felújításhoz, ha otthona esztétikájához ez a stílus illik a legjob­ban.

Tolózsalugáterek

Atenád tolózsalugáter

Nap­jainkban reneszán­szát éli a tolózsalugáter, ame­ly egy eltol­ható pan­e­les árnyékoló. A lamel­lás pan­elek moz­gatását felülfüggesztett görgők és sín rend­sz­er biz­tosít­ja. A tolózsalugáter alka­lmazásá­val a nyílászárókat érő fény hőjének akár 98%-át is kinn tarthatjuk, így ezzel az árnyékoló­val is jelen­tős ener­giameg­takarítást érhetünk el a nyári napokon azzal, hogy a légkondi­cionáló használatát elk­erül­hetjük. Nagy előnye, hogy nincs szé­lessé­gi kor­lát, így nagy szé­lességű felületek fedésére alka­lmas. Otthon­felújítás esetén olyan ingat­lanok árnyékolására java­soljuk, ahol nagy szé­lességű felületek árnyékolása a cél és szem­pont a foko­zott szélál­lóság.

KÉRDÉSE VAN AZ ENERGIAHATÉKONY OTTHONFELÚJÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN?

Hívjon min­ket most! Segítünk!

Az árnyékolók ter­vezése és beépítése építészeti tanác­sadást igényel annak érdekében, hogy a ter­mék hosszútávon meg­bízhatóan működ­jön és esztétikai élményt nyújt­son Önnek.

Kol­légáink készséggel segítik Önt sza­k­mai kérdések­ben! Legyen szó a megfelelő ter­mék kiválasztásáról, építészeti ter­vezés­ről, illetve az árnyékoló és a nyílászáró inte­grál­hatóságáról — ami az ener­gia­hatékony otthon­felújítás esetében kiemelten fontos szem­pont – for­duljon hoz­zánk tanác­sért biza­lom­mal!

MIÉRT AZ ARCHISHADE?

STÍLUSOS ÁRNYÉKOLÓK VILÁGA
Enged­je el a fan­táz­iáját és válo­gas­son ked­vére a stílu­sos árnyékolók közül! Min­den igényt ki tudunk elégíteni legyen szó klasszikus vagy mod­ern árnyékolókról.
MEGTERVEZZÜK ÁRNYÉKOLÓJÁT
Mag­yarorszá­gon egyedülál­ló sza­k­mai tapasz­ta­latunkra építve, az Archishade Kft. sza­kem­berei nem csak javasla­tot tesznek, de meg is ter­vezik Önnek
árnyékolórend­sz­erét.
KIVÁLÓ ÁR / ÉRTÉK ARÁNY
A minősé­gi árnyékolókat akár évtizedekig is használjuk. Legyen az Archishade vásár­ló­ja, így időt, pénzt, energiát és kellemetlen­séget is megspórol­hat!
EGYEDI MÉRETRE GYÁRTOTT TERMÉKEK
Az egye­di mére­tre gyár­tott minősé­gi, esztétikus árnyékolók, hosszú távú megoldást jelen­tenek. Az ár-érték arányt tek­intve Ön job­ban jár, mint az olc­só, szab­vány árnyékolókkal.
ORSZÁGOSAN ELÉRHETŐ VISZONTELADÓI HÁLÓZAT
Ter­mékeink az országsz­erte elérhetők vis­zon­te­ladóinkon keresztül. Part­nereink segít­ségére lesznek a helyszíni felmérés­ben, ára­ján­lat készítés­ben és gon­do­skod­nak a beépítéséről is.
TÁMOGATÁS TERVEZÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG
Igény esetén az árnyékolási pro­jek­tet végigkísér­jük a ter­vezéstől a kivitelezésig, ezzel biz­tosít­va a sza­k­mai hát­teret a beépítés során is, kiküszöbölve a hibale­hetőséget.

ELŐZETES ÁRAJÁNLATOT KÉRNE?

Töltse ki űrla­punkat a megfelelő ter­mék­tí­pus kiválasztásá­val, vagy írjon nekünk az ajanlatkeres(kukac)archishade.hu cím­re.

KAPCSOLAT­FEL­VÉ­TEL,
elérhetőség, bemutatóterem

Találkoz­zunk szemé­lye­sen bemu­tatóter­münkben:
2151 Fót, Telkes Mária út

Nyit­vatartás: H‑P: 07–16h-ig (előzetes időpont­foglalálás aján­lott)

Az akció rés­zleteiről érdek­lőd­het tele­fonon is, kér­jen időpon­tot tanác­sadáshoz:
Bódis Lás­zló (kereskedel­mi vezető): +36 30 219 4740
Oláh Mátyás (építész sza­k­tanác­sadó): +36 70 639 2000
Szoko­lai Máté (építész sza­k­tanác­sadó): +36 70 317 5320
Sza­lai Zoltán (aján­latkérések): +36 70 323 6955

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!