fbpx
Termékcsoportok
Email

NYÍLÁSZÁRÓ ÁRNYÉKOLÁS

ZSALUZIA

A zsaluzia az egyik leg­mod­ernebb, high-tech meg­je­lenésű kültéri árnyékoló, mely nap­jainkban hatal­mas nép­sz­erűségnek örvend. Külön­böző lamel­lafor­mákkal érhető el, melyek mind külön­böző előnyökkel bír­nak. A legko­rsz­erűbb öntartó vál­toza­tok növe­lik leginkább ottho­nunk ener­gia­hatékonyságát, de kültéri árnyékoló lévén az összes típus mag­a­s­fokú hővédel­met biz­tosít. Készül­het lát­szó vagy vakol­ható tokkal egyaránt.

ZSALUZIÁK ELŐNYEI:

  • Kültéri árnyékolóként még azelőtt felfogják a beérkező hőt, hogy az elérné az üveg­felületet, így annak akár 98%-át is képe­sek kint tar­tani
  • Kiválóan alka­lmas a fény finom­sz­abá­ly­ozására, hiszen a lamel­lák nem csak le- és fel­húzhatók, hanem dön­thetők is
  • Megfelelő választás nagy nyílászárók lefedésére is, hiszen nagy fes­ztá­vok ‑akár 6 méter szé­lesség- is áthi­dal­hatók alka­lmazásá­val
  • Stra­pabíró szerkezetek, melyek hosszú élet­tar­tam­mal bír­nak

MODERN ZSALUZIÁK elérhető típusai:

S‑KOMPAKT

Az S‑Kompakt az Alumark első öntartó rend­szere, a leg­mod­ernebb kialakítá­sok közé tar­tozik. Előkon­fek­cionál­va kerül értékesítésre, így kevés hibale­hetőséggel, egysz­erűen szerel­hető. Esztétiku­san kom­binál­ható külön­böző rovarhálókkal is, tok­ja pedig hajlí­tott lemezből készül.

S‑KOMPAKT EVO

Az S‑Kompakt EVO a leg­mod­ernebb öntartó zsaluzia, mely lehetővé teszi a hőhíd­mentes kialakítást. Az S‑Kompakt továbbfe­jlesztett vál­toza­ta, tok­ja egyedülál­ló módon extrudált alumíni­um­ból készül, melynek köszön­hetően méret­pon­tosabb és alak­tartóbb, mint a koráb­bi mod­ellek.

LÁNCOS

A lán­cos zsaluzia egy újgen­erá­ciós ter­mék, melynek külön­legessége, hogy a lamel­lákat emelősza­lagok és létrák nélkül működte­th­etjük ugyana­zokkal a funkciókkal, mint a hagy­ományos rend­sz­erek esetében. Légies meg­je­lenést nyújt.

HAGYOMÁNYOS ZSALUZIÁK elérhető típusai:

STANDARD

A stan­dard zsaluzia egy klasszikus típusú rend­sz­er, mely táv­tartó kon­zolokkal kerül rögzítésre, így alka­lmazásá­val jelen­tős fényrés alakul ki. Egye­di megoldá­sok is kivitelezhetők a segít­ségév­el.

PERFEKT TOKOS

A Per­fekt tokos kialakítás­ból két típus létezik: áthi­daló helyére épí­thető és nyílászáróra épí­thető. Alka­lmazá­suk ott java­solt, ahol fontos a minél jobb hőszigetelési érték elérése, pl. passzívháza­knál.

SODRONYOS

A sodronyos zsaluzia egy hagy­ományos rend­sz­erű „kültéri reluxa”, hiszen a lamel­lák megvezetése egy műanyag bevonatú acél sodron­nyal történik. Táv­tartó kon­zolokkal rögzül, így alka­lmazásá­val jelen­tős fényrés alakul ki.

ALAKOS

Az alakos zsaluzia egy hiánypótló ter­mék, ami a négyzetestől eltérő (pl. három­szög, vagy trapéz) nyílászárók esetén alka­lmazható. Két típusa érhető el, bizonyos alakza­tok pedig kizárólag sodronyos megvezetés­sel alakíthatók ki.

HAZAI REFERENCIÁINK

SZAKÉRTŐ TANÁCSRA
VAN SZÜKSÉGE?

A meghird­e­tett árnyékolók több­sége építészeti tanác­sadást igényel ahhoz, hogy a ter­mék hosszútávon meg­bízható működést, mag­as esztétikai élményt jelentsen. Kol­légáink segítik Önt sza­k­mai kérdések­ben, legyen szó a megfelelő ter­mék kiválasztásáról, építészeti ter­vezés­ről, ter­mékrés­zletekről.

TERVEZÉSI FOLYAMAT
az Archishade szakértő csapatával

  1. Igények felmérése, a per­go­la típus kiválasztása: a vevő előzetes elképzelése alapján születik egy hoz­závetőleges (előzetes) ára­ján­lat. Ekkor még nem történik helyszíni felmérés.
  2. Ter­vezési sza­kasz (rend­kívül fontos a szak­sz­erű eljárás, itt dől el a végered­mény minősége): látványter­vvel, helyszíni felmérés­sel, vál­toz­tatá­sokkal, az anyagok, színek kiválasztásá­val, műsza­ki tanác­sadás­sal.
  3. Végső (kom­plett) ára­ján­lat készítése. Az akció keretében a ter­vezés és a helyszíni sza­k­tanác­sadás díja nem kerül kiszám­lázás­ra!
  4. Megren­delés és Szál­lítás: az Archishade munkatár­sai megren­de­lik, legyár­tatják és leszál­lít­tatják a ter­méket beszál­lító part­nertől, a szerződés­ben foglal­tak szerint.
  5. Helyszíni beépítés: engedél­lyel (sza­kvizs­gá­val) ren­delkező, szerződött vis­zon­te­ladó építi be a szerkezetet az Archishade felü­gyelete alatt/közreműködésével, hiszen a szak­sz­erű beépítés a végered­mény tek­in­tetében legalább olyan fontos, mint a ter­vezés.

ELŐZETES ÁRAJÁNLATOT KÉRNE?

Töltse ki űrla­punkat a megfelelő ter­mék­tí­pus kiválasztásá­val, vagy írjon nekünk az ajanlatkeres(kukac)archishade.hu cím­re.

KAPCSOLAT­FEL­VÉ­TEL,
elérhetőség, bemutatóterem

Irodánk és bemu­tatóter­münk ‑valamint part­nervál­lalatunk az Atenád Kft gyártó üzeme — a Dunakeszi Auchan Ipari park területén talál­ható, a McDonald’s ‑ot és Burg­er Kinget összekötő Pal­lag utcában. Bemu­tatóter­münkben per­goláink, napel­len­zőink, télik­ert árnyékolóink megtekinthetők. A ren­delkezésre álló lehetőségekről, szín- és anyagválasztékról, extra funkciókról is bővebb tájékoz­tatást adunk.

Találkoz­zunk szemé­lye­sen bemu­tatóter­münkben:
2120 Dunakeszi, Pal­lag u. 47

Nyit­vatartás: H‑P: 07–16h-ig (előzetes időpont­foglalálás aján­lott)

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!