Termékcsoportok
Email

Amire érdemes odafigyelni, ha zsaluzia mellett tesszük le a voksunkat!

Home­in­fo építkezők-felújítók közösségének olvasói ezút­tal arra ker­esték a választ, hogy miért érdemes árnyékolási kérdés­ben éppen a zsaluzia mel­lett leten­ni a vok­sukat, egy redőny vagy más kültéri tex­tilárnyékoló­val szem­ben. A zsaluzia előnyei mel­lett, többek között kívánc­si­ak voltak azokra a buk­tatókra is, melyek egy gyengébb minőségű már­ka választás­sal vagy szak­sz­erűtlen beépítési hibából ere­dendően jelen­tkezhet a használat közben, akár évek múl­va. Hogyan lehet min­dezeket kiküszöböl­ni, mire érdemes ügyel­ni vásár­lás előtt. A témában ezút­tal az Alumark zsaluzia márkan­evet jegyző Archishade Kft. egyik szerződött kivitelező part­nere, Mol­nár Lás­zló cégvezető kalau­zol­ja az olvasókat. Tapasz­talt vál­lalkozása az ablak­gyártás és nyílászárók beépítése mel­lett az árnyékolástech­nikai ter­mékek minőségét tek­intve is kom­pro­mis­szum­mentes megoldá­sokat kínál.

Archishade
Válo­gatás az Archishade bemu­tatóter­mében

Talán nem csak az én esetleges tájékozatlanságomból fakad, ha azt mondom, laikusként kevesebbet tudok a zsaluziákról, mint például a redőnyökről. Ezen a vonalon maradva kérdezem: mi a zsaluzia?

A zsaluzia egy kültéri árnyékolástech­nikai megoldás, ame­lynek fő funkció­ja az, hogy meg­fog­ja a bejutó fényt, s ezál­tal ele­jét veg­ye a bel­ső terek felmelegedésének. Ha már említette a redőnyt, érdemes elmon­dani, hogy míg a redőn­nyel gyako­r­lati­lag nem, illetve nagy­on kor­lá­to­zott for­mában tudjuk szabá­ly­ozni a bejövő fényt (hiszen min­imális „játék” mel­lett az vagy tel­je­sen fel van húz­va, vagy le van engedve), addig a zsaluz­iá­val, a lamel­lái­nak for­gatásá­val megte­hetjük ezt. Megfelelő beál­lítás mel­lett úgy élvezhetjük a beáram­ló napfényt, hogy közben nem melegíti fel a lakóteret, vis­zont akár olvashatunk, vagy éppen főzhetünk is mel­lette anélkül, hogy lám­pát kel­lene kapc­sol­nunk. Ugyanakkor a kül­ső árnyékoló választás­nál min­denk­inek el kell dön­te­nie, hogy men­nyire lényeges szem­pont a tel­jes fényzárás. Akinek ez nem annyi­ra fontos, akit nem zavar például a felkelő Nap beszűrődő fénye, annak min­denképp jó választás a zsaluzia.

Redőny vagy zsaluzia

Milyen lamella típusokkal vásárolhatók a zsaluziák?

Három­féle lamel­lá­val készül­nek több­ségében a zsaluz­iák, ame­lyek esztétikai, illetve műsza­ki szem­pont­ból is eltérnek egymástól. A lamel­lákat alapvetően pro­filjuk alak­ja szerint külön­böztetjük meg, ezek közül az alap­tí­pus a C pro­filú, ame­ly a másik ket­tőhöz, a Z‑hez és az S‑hez képest több fényt ereszt be. A beáram­ló fény men­ny­isége mel­lett különb­ség van a szélál­lóság tek­in­tetében is. Így a C pro­filú lamel­lánál 60–75 km/h (ami már kife­jezetten erős szelet jelent) az a határ, amikor a szélérzékelőv­el szerelt rend­sz­er a lamel­lák megóvása érdekében fel­húz­za a palás­tot, a Z, illetve az S pro­filú lamel­láknál pedig 90 km/h óra ez az érték. A Z és az S alakú lamel­lák job­ban zár­nak, és hogy szél esetén ne fém a fém­mel ütköz­zön, min­den lamel­la kapott egy gumipro­filt. Ez a megoldás egyrészt mérsék­li a hang­hatást, más­részt, miv­el job­ban felfek­szenek egymás­ra, csökken­ti a fényréseket is.

Zsaluzia lamellatípusok
Zsaluzia lamel­la típu­sok

A tok elhelyezésének milyen szempontjai, adott esetben korlátai lehetnek?
Gondolok itt arra a különbségre, ami egy új építésű, és egy már kész ingatlan esetében felmerülhet.

Utólag beépített zsaluzia rend­sz­ereknél áll­hat elő az a helyzet, hogy a tok nagy­obb, mint a beépítésre ren­delkezésre álló hely. A redőn­nyel ellen­tét­ben a zsaluz­iában nem fel­tek­eredik a palást, hanem egymás alá jön­nek fel a lamel­lák, aminek következtében azok számától és pro­filjától füg­gően a tok­nak hosszirány­ban nagy­obb a kiter­jedése. A kivitelezés szerint választhatunk lát­szó­tokos rend­sz­ert vagy vakol­ható tokos kialakítást. Utób­binál a hom­lokzat­ba, hom­lokza­ti szigetelés­be vagy az áthi­daló rend­szerbe sül­lyesztve kerül be a tok, így használat közben a zsaluzia olyan hatást kelt, mintha egye­ne­sen a fal­ból ereszkedne le. Ráadá­sul, ennél a faj­ta kivitelezés­nél az ablakunk tel­jes üveg­felületén biz­tosít­ja a kilátást.

Külső és vakolható tokos zsaluzia

Árnyékolók fontos eleme a lefutó is.

Ez így igaz. A lefutó első­sor­ban a lamel­lák megvezetésére szol­gál, de akár a tel­jes tok meg­tartására is van pél­da oly módon, hogy a tok egyéb rögzítésére már nincs is szük­ség. Az Archishade Alumark zsaluz­iái­nak nagy előnye, hogy két­féle lefutó­val ren­del­hetők. A széle­sebb típus­ba szerel­hető (akár utólag is!) füg­gőleges, vagy vízsz­intes irányú moz­gatású pliszé szúnyo­gháló. A zsaluzia moz­gatása közben az alumíni­um lefutók­ban egy műanyag betételem vezeti a lamel­la­palás­tot. Egy esetleges sérülés­nél (például nekic­sapódik egy lab­da) a javításhoz nem szük­séges kic­serél­ni a tel­jes beltar­tal­mat, mert a műanyag betét egysz­erűen lev­e­hető és cserél­hető, így nem kell meg­bon­tani az alumíni­um lefutót.

Zsaluzia lefutósín

A beszélgetésre készülve az Alumark márkatípusok esetén találkoztam azzal a kifejezéssel, hogy öntartó zsaluzia. Ez mit jelent pontosan?

Az öntartó rend­sz­erek egyik fő előnye a hagy­ományos zsaluz­iákkal szem­ben, hogy hőhíd­mentes kialakítást tesznek lehetővé, mel­lyel növel­hetjük az ener­gia­hatékonysá­got és meg­gá­tol­hatjuk a pára­kic­sapódást, a bel­ső falak penészesedését. Az épület­ben lakók kom­fortérzetét is javítják azál­tal, hogy egészséges, kellemes klímát biz­tosí­tanak az épületen belül.

Műsza­ki sajá­tossá­ga, hogy a tel­jes lamel­lac­so­magot tar­tal­mazó tokot a lefutó tart­ja, ami azt jelen­ti, hogy a pia­con elérhető legtöbb zsaluz­iá­val ellen­tét­ben ablakra, illetve ajtóra is szerel­hető. Az S‑Kompakt típus a teherhordó vál­toza­tok leg­erősebb típusa, ame­lyik nem hajlí­tott lemezből, hanem tartós­abb, erősebb, sta­bi­l­abb extrudált alumíni­um­ból készül. Az Archishade kínálatában már elérhető az S‑Kompakt ter­mékc­salád legú­jabb, második gen­erá­ciós tag­ja, az S‑Kompakt EVO is, ame­lyet az ugyanc­sak kiváló előd­jéhez képest még tovább finomí­tott műsza­ki megoldá­sok jelle­meznek. Például az EVO vastag, húzott pro­filú tokjá­ba külön­böző speciális csatornákat építet­tek be, ami prak­tikus a rögzítés és a kábelvezetés szem­pon­tjából is. A fejlesztések a funkcional­itá­son túl az esztétikai élményt is növe­lik.

Alumark zsaluzia

Említette a hőhídmentes kialakítást az öntartó típusok esetében. A standard zsaluziáknál mekkora a veszélye a hőhíd kialakulásának?

Első­sor­ban nem az árnyékoló fela­da­ta a hőszigetelés, és ezzel a hőhíd megelőzése, ennek a kellemetlen, penészedéshez vezető jelen­ségnek a megfelelő építészeti megoldás­sal kell ele­jét ven­ni. Például, ha a házon húsz cen­timéter vastag a szigetelés, akkor nem elég a tokot 5 cen­ti vastag szigetelés­sel ellát­ni, hiszen a jelen­tősen eltérő szigetelőképesség miatt ebben az eset­ben is kialakul a hőhíd. Fontos meg­j­e­gyezni, hogy az Archishade áthi­daló helyére beépí­thető rend­szere hőszigetelt tokkal készül.

Egy külső árnyékoló lényeges tulajdonsága az is, hogy milyen szélességig működtethető teljesen üzembiztosan, meghajlás nélkül. Ebben a képességben milyen különbségek vannak a redőny és a zsaluzia között?

Míg az alumíni­um redőny szé­lessége legfel­jebb 3 méter, addig a zsaluz­iáknál ez akár 4,5–5 méter is lehet. Ez annak tudható be, hogy a redőnynél a két végén van­nak rögzítve a lamel­lák, a zsaluz­iánál vis­zont a füg­gőleges merevséget biz­tosító a sza­lagok, az úgy­n­evezett „létrák” szá­ma a szé­lesség füg­gvényében növel­hető.

Mi végzi a lamellapalást mozgatását?

Kife­jezetten zsaluzia moz­gatásához készült motor került beépítésre a rend­szerbe, ez moz­gat­ja le és fel a lamel­lákat, illetve bil­len­ti meg azokat a kívánt szög­ben. Az 5 éves garan­ciá­val ren­delkező, mag­as minőséget képviselő Geiger motor működte­th­ető oldal­fali kapc­soló­val és távirányító­val is, illetve okosot­thon rend­sz­erekbe inte­grál­va tele­fon­ról is irányítható.

Zsaluzia motor

A technikai tartalmak mellett a választásnál lényegesek az esztétikai szempontok is. Az Alumark zsaluziák milyen színben találhatóak meg a kínálatban?

Ha a színek kiválasztásán gon­do­lko­dunk, alapvetően két dön­tést hozunk, hiszen színt kell válasz­ta­nunk a tok­nak és a lefutó­nak, valamint a lamel­lák­nak is. Előb­biek a RAL szín­skálán szere­plő bárme­lyik szín­nel ren­del­hetők, utób­binál szűkösebbek a lehetőségek, de még így is több, mint húsz szín közül választhatunk. Köztük olyanokat, ame­lyek ugyanc­sak elérhetőek a RAL skálán, tehát összhang­ba hozható a zsaluzia egyes fes­tett ele­meinek a színe, így a meg­bízható működés szép esztétikai meg­je­lenés­sel páro­sul­va nyújt megoldást az árnyékolás­ra.

Zsaluzia színminták

Ha már a zsaluzia mellett döntöttünk, számos gyártó kínálatát megtaláljuk a piacon. Mire ügyeljünk a márka kiválasztásánál?

A leg­fontosabb, hogy kom­plett rend­sz­ert érdemes válasz­tani, ahol az ele­mek, mint a lamel­lac­so­mag, tokrend­sz­er vagy szúnyo­gháló, átgon­do­lt módon, együtte­sen kerül­tek kialakítás­ra így elk­erül­hető, hogy a ter­mék részei nem illeszked­nek tökélete­sen. A jól kitalált, kom­plett rend­sz­erek a beépítés­nél és a végered­mény szem­pon­tjából is komoly előn­nyel bír­nak.

Más­felől, ma már nagy­on sok cég készít nagy­on jó mar­ket­ing-anyagokat a ter­mékeiről. Sajnos ezek alapján nehéz megítél­ni, hogy mi a különb­ség a külön­böző gyártók ter­mékei között. Lényeges tehát, hogy a ter­mékeket feltétlenül néz­zük meg élőben is, lehető­leg minél nagy­obb mintán. Ha a ter­mék már ránézésre sem tűnik meg­győzőnek, érdemes máshol körül­nézni.

Gyenge minőségű ter­mékek esetén még a laiku­sok számára is árulkodó jel lehet, amikor lát­szó, napfénynek bár­mi­lyen mérték­ben kitett műanyag alkatrészekkel találkozunk. Kivételt képeznek az UV-álló műanyag­ból készült vezető-betétek a lefutósínek­ben.

Ugyanc­sak felis­mer­hető jelen­ség, ha a lamel­lák nem tel­je­sen egye­ne­sek, vagy csukott állapot­ban nem zár­nak össze szépen csak a széleken, és középen rés jelenik meg a lamel­lák között.

Gyanús lehet az is, ha a lamel­lák anyag­vastagsá­ga 0,42 mm alatt van.

Aggodalom­ra adhat okot, ha az emelősza­lagok átvezetésénél nem vis­sza­pere­mezett lyukasztá­sok van­nak.

Végül, ha még mindig bizony­ta­lanok vagyunk, akkor ter­mészete­sen érdemes ref­er­en­cia-munkát megtek­in­teni az adott ter­mékek­ből.

Azt értem már, hogy miért érdemes zsaluziák esetén is a megbízható márka mellett letenni a voksunkat. De ennek ellenére, lehetnek‑e egyéb buktatók, melyek az idő folyamán károkat okozhatnak a felhasználónak? Gondolok itt arra, mely akár egy szakszerűtlen beépítés következményéből eredhet.

Ter­mészete­sen igen.

Lát­tunk már sajnos olyan zsaluzia-beépítéseket is például, ahol a nem megfelelő csavar és rögzítés-tech­noló­gia megválasztásából adódóan a fel­sz­erelést követően néhány hónap múl­va leesett a zsaluzia a helyéről, a 2. emeletről.

De hogy még hétköz­napibb példát említ­sek, a mozgó szerkezetek, így a zsaluz­iák esetén is nagy­on fontos az átlók, párhuzamok, vízsz­in­tek és füg­gőlege­sek betartása. A zsaluz­iák az ezek­ből adódó eltéréseket eleinte vis­zony­lag jól tol­erálják, de előbb-utóbb ezek az eltérések külön­böző hibák for­májában fog­nak meg­je­len­ni. Ilyen esetek­ben ter­mészete­sen a gyártó nem tud felelőséget vál­lal­ni, hiszen nem a ter­mékkel, hanem a beépítés­sel van a hiba – sok eset­ben pedig azok a cégek, akik ilyen tre­hány módon építik be a ter­mékeket, sajnos nem fog­nak eleget ten­ni a saját garan­ciális kötelezettségeiknek. Nyil­ván ilyen eseteken peres úton lehet érvényt szerezni az igazunknak, de ez is sok energiá­val és vesződ­séggel jár. Nem is beszélve azokról a szi­tuá­ciókról, amikor az ezek­ből eredő hibák már éppen a garan­ciális időszak lejár­ta után jelen­tkeznek.

Beépítési hibákból néhány példa, melyekkel találkoztam:

Útravalóként milyen gondolatokat fogalmazna meg tapasztalt szakemberként az építkezőknek, felújítóknak?

Hosszú évtizedek óta pros­peráló, nyílászárókkal foglalkozó vál­lalkozóként elmond­hatom, hogy többek között azért dön­töt­tünk az Alumark zsaluz­iák mel­lett, mert hosszútávú üzleti kapc­so­la­tok­ban gon­do­lko­dunk a minőség zás­zla­ja alatt. Az Archishade ter­vező sza­kem­berei – műsza­ki támo­gatás mellett‑, azon dol­go­z­nak, hogy fejleszté­seikkel a lehető leg­gy­orsab­ban és egyút­tal a legjobb minőség­ben tud­janak reagál­ni a fel­használói igényekre. Az S‑Kompakt zsaluzia rend­sz­ereik a redőnyökhöz hason­ló módon szerel­hetők be, ami azért is fontos, mert aki egysz­er már elsajátí­tot­ta, és mag­a­biz­tosan végzi a redőnyök besz­erelését, az az Alumark zsaluz­iáit is pon­tosan, min­den lényeges sza­k­mai kritéri­um­nak megfelelően tud­ja beépíteni, aminek első­sor­ban a megren­delő lesz a leg­nagy­obb nyertese azál­tal, hogy a prémi­um minőségű ter­mék kifogásta­lan­ul fog működ­ni.

Archishade
alumark by archishade

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!