Termékcsoportok
Email

KERTI-ÉS TERASZ­ÁR­NYÉ­KO­LÓ RENDSZEREK

TEX­TIL­TE­TŐS PERGOLÁK

A per­go­lák manap­ság egy­re nagyobb teret hódí­ta­nak, hiszen alkal­ma­zá­suk­kal egy jól kihasz­nál­ha­tó, kényel­mes plusz helyi­ség ala­kít­ha­tó ki. A tex­til­te­tő­vel fel­sze­relt model­lek filig­rán, könnyed meg­je­le­nés­sel bír­nak, mely­nek köszön­he­tő­en jól ille­nek a modern, mini­mál épí­té­sze­ti vona­lak­hoz. Fel­sze­rel­he­tők kiegé­szí­tő ele­mek­kel és külön­bö­ző oldal­zá­rá­sok­kal is, melyek még kom­for­to­sab­bá teszik a kint töl­tött időt.

Tex­til­te­tős per­go­lák
elő­nyei

  • Egy tex­til­te­tős per­go­la remek válasz­tás, ha hom­lok­zat­hoz rög­zí­tett terasz­ár­nyé­ko­lót kere­sünk, de ter­mé­sze­te­sen elér­he­tő sza­ba­don­ál­ló kivi­tel is.
  • Ele­gáns, filig­rán meg­je­le­nés­sel bír­nak, még­is jól ille­nek a modern épí­té­sze­ti ele­mek­hez is.
  • A tel­jes kénye­le­mért  és maxi­má­lis kihasz­nál­ha­tó­sá­gért fel­sze­rel­he­tők kiegé­szí­tő ext­rák­kal és oldal­zá­rá­sok­kal is.
  • Az integ­rált víz­el­ve­ze­tés­nek köszön­he­tő­en esős idő­ben sem kell aggód­ni, hiszen a szer­ke­zet nem ázik be.
  • A szer­ke­zet bár­mi­lyen RAL szín­ben válaszható.

Tex­til­te­tős per­go­lák
elér­he­tő típusai

Lapu­re

„A Lapu­re egy ele­gáns, még­is modern rend­szer, mely a tex­til­te­tős kiala­kí­tás elle­né­re sem ázik be, dőlés­szö­gé­nek és integ­rált víz­el­ve­ze­tő rend­sze­ré­nek köszönhetően.”

Qbus 

„A Qbus egy rend­kí­vül rugal­mas tex­til­te­tős per­go­la, mely egye­dül­ál­ló módon ren­del­ke­zik egy füg­gő­le­ges árnyék­tol­dat­tal is, ami segít az ala­cso­nyan érke­ző nap­su­ga­rak kivé­dé­sé­ben is.

HAZAI REFE­REN­CI­Á­INK

SZAK­ÉR­TŐ TANÁCS­RA
VAN SZÜK­SÉ­GE?

A meg­hir­de­tett árnyé­ko­lók több­sé­ge épí­té­sze­ti tanács­adást igé­nyel ahhoz, hogy a ter­mék hosszú­tá­von meg­bíz­ha­tó műkö­dést, magas esz­té­ti­kai élményt jelent­sen. Kol­lé­gá­ink segí­tik Önt szak­mai kér­dé­sek­ben, legyen szó a meg­fe­le­lő ter­mék kivá­lasz­tá­sá­ról, épí­té­sze­ti ter­ve­zés­ről, termékrészletekről.

TER­VE­ZÉ­SI FOLYA­MAT
az Archis­ha­de szak­ér­tő csapatával

  1. Igé­nyek fel­mé­ré­se, a per­go­la típus kivá­lasz­tá­sa: a vevő elő­ze­tes elkép­ze­lé­se alap­ján szü­le­tik egy hoz­zá­ve­tő­le­ges (elő­ze­tes) áraján­lat. Ekkor még nem tör­té­nik hely­szí­ni fel­mé­rés.
  2. Ter­ve­zé­si sza­kasz (rend­kí­vül fon­tos a szak­sze­rű eljá­rás, itt dől el a vég­ered­mény minő­sé­ge): lát­vány­terv­vel, hely­szí­ni fel­mé­rés­sel, vál­toz­ta­tá­sok­kal, az anya­gok, szí­nek kivá­lasz­tá­sá­val, műsza­ki tanács­adás­sal.
  3. Vég­ső (komp­lett) áraján­lat készí­té­se. Az akció kere­té­ben a ter­ve­zés és a hely­szí­ni szak­ta­nács­adás díja nem kerül kiszámlázásra!
  4. Meg­ren­de­lés és Szál­lí­tás: az Archis­ha­de mun­ka­tár­sai meg­ren­de­lik, legyár­tat­ják és leszál­lít­tat­ják a ter­mé­ket beszál­lí­tó part­ner­től, a szer­ző­dés­ben fog­lal­tak szerint.
  5. Hely­szí­ni beépí­tés: enge­déllyel (szak­vizs­gá­val) ren­del­ke­ző, szer­ző­dött viszont­el­adó épí­ti be a szer­ke­ze­tet az Archis­ha­de fel­ügye­le­te alatt/közreműködésével, hiszen a szak­sze­rű beépí­tés a vég­ered­mény tekin­te­té­ben leg­alább olyan fon­tos, mint a tervezés.

ELŐ­ZE­TES ÁRAJÁN­LA­TOT KÉRNE?

Tölt­se ki űrla­pun­kat a meg­fe­le­lő ter­mék­tí­pus kivá­lasz­tá­sá­val, vagy írjon nekünk az ajanlatkeres(kukac)archishade.hu címre.

KAPCSOLAT­FEL­VÉ­TEL,
elér­he­tő­ség, bemutatóterem

Iro­dánk és bemu­ta­tó­ter­münk ‑vala­mint part­ner­vál­la­la­tunk az Ate­nád Kft gyár­tó üze­me — a Duna­ke­szi Auchan Ipa­ri park terü­le­tén talál­ha­tó, a McDonald’s ‑ot és Bur­ger Kin­get össze­kö­tő Pal­lag utcá­ban. Bemu­ta­tó­ter­münk­ben per­go­lá­ink, nap­el­len­ző­ink, téli­kert árnyé­ko­ló­ink meg­te­kint­he­tők. A ren­del­ke­zés­re álló lehe­tő­sé­gek­ről, szín- és anyag­vá­lasz­ték­ról, ext­ra funk­ci­ók­ról is bővebb tájé­koz­ta­tást adunk.

Talál­koz­zunk sze­mé­lye­sen bemu­ta­tó­ter­münk­ben:
2120 Duna­ke­szi, Pal­lag u. 47

Nyit­va­tar­tás: H‑P: 07 – 16h-ig (elő­ze­tes idő­pont­fog­la­lá­lás ajánlott)

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!