Termékcsoportok
Email

OUTDOOR ÁRNYÉKOLÁS

TÉLIKERT ÁRNYÉKOLÓK

Egy jól kialakí­tott télik­ert szerves része lehet a min­den­napok­nak, de a melegebb hónapok­ban rend­kívül fontos a megfelelő árnyékolók alka­lmazása, hiszen az egész épület hőház­tartását fel­boríthat­ja egy ilyen csu­pa üveg épít­mény, de az egész éves kényelem és kihasznál­hatóság is csak így biz­tosítható. Egyértelműen a kültéri megoldá­sok a leghatékonyab­bak, de ter­mék­palet­tánk rengeteg lehetőséget kínál a télik­ert árnyékolás területén is.

TÉLIKERT ÁRNYÉKOLÓK
ELŐNYEI:

  • Egy jól megválasz­tott kültéri árnyékolórend­sz­er­rel a beérkező hő akár 90%-át is felfoghatjuk, mielőtt az elérné az üveg­felületet
  • Nagy mérték­ben javítják az épület ener­gia­hatékonyságát
  • ZIP-es rend­sz­erek esetén nem kell aggód­nunk az erős szél­lökések­től sem, hiszen ezek kiemelt szélál­lóság­gal bír­nak
  • Egyes típu­sok akár 30 m² terület lefedésére is alka­lmasak egy árnyékolómezőv­el

KÜLTÉRI ZIP TÉLIKERT ÁRNYÉKOLÓK ELÉRHETŐ TÍPUSAI:

W350 ZIP

A Varisol W350 ZIP kültéri tex­tilárnyékoló az egyik leg­mod­ernebb télik­ert árnyékoló. A rugós ellen­feszítés­nek köszön­hetően a tex­til min­den állás­ban tökélete­sen fes­zített marad.

W550 ZIP

A Varisol W550 ZIP egy motoros moz­gatású, üveg­tető felet­ti árnyékoló, melyet nagy felületek árnyékolására fejlesztet­tek ki. Kife­jezetten halk és rend­kívül szélál­ló szerkezet.

Topfix

A Top­fix egy extrém szélál­ló képességgel bíró kültéri tex­tilárnyékoló. Első­sor­ban télik­ertek és ferde síkú tetőablakok árnyékolására találták ki.

Topfix Max

A Top­fix Max az első olyan extrém szélál­ló képességgel bíró kültéri tex­tilárnyékoló, mely extrém nagyságú felületek lefedésére is alka­lmas.

EGYÉB TÉLIKERT ÁRNYÉKOLÓK elérhető típusai:

W450

A Varisol W450 az egyik leg­nép­sz­erűbb motoros moz­gatású, üveg­tető felet­ti árnyékoló. Pozí­cionál­ható lefutósínekkel kerül beépítésre.

T90

A Varisol T90 egy kiváló ár/érték arán­nyal elérhető kézi moz­gatású teraszfedés. E szerkezet esetében a tex­til az üveg­felület alatt fut.

T200

A Varisol T200 az egyik leg­nép­sz­erűbb üveg­tető alá szerel­hető tex­tilárnyékoló, mely elérhető kézi vagy motoros működtetés­sel. Füg­gőleges árnyék­tol­dat­tal fel­sz­erel­hető.

T350

A Varisol T350 az egyik leg­nagy­obb üveg­tető alá szerel­hető tex­tilárnyékoló, mely mag­as szélál­ló képességgel bír. Füg­gőleges árnyék­tol­dat­tal fel­sz­erel­hető.

EGYEDI TÉLIKERT ÁRNYÉKOLÓK elérhető típusai:

M893

Az M893 egy külön­leges, három­szög for­májú kültéri tex­tilárnyékoló, mely tökéletes választás csúc­sos ablakokhoz vagy üveg­tetőkhöz. A tex­til min­den állás­ban tökélete­sen fes­zes marad.

HAZAI REFERENCIÁINK

SZAKÉRTŐ TANÁCSRA
VAN SZÜKSÉGE?

A meghird­e­tett árnyékolók több­sége építészeti tanác­sadást igényel ahhoz, hogy a ter­mék hosszútávon meg­bízható működést, mag­as esztétikai élményt jelentsen. Kol­légáink segítik Önt sza­k­mai kérdések­ben, legyen szó a megfelelő ter­mék kiválasztásáról, építészeti ter­vezés­ről, ter­mékrés­zletekről.

TERVEZÉSI FOLYAMAT
az Archishade szakértő csapatával

  1. Igények felmérése, a per­go­la típus kiválasztása: a vevő előzetes elképzelése alapján születik egy hoz­závetőleges (előzetes) ára­ján­lat. Ekkor még nem történik helyszíni felmérés.
  2. Ter­vezési sza­kasz (rend­kívül fontos a szak­sz­erű eljárás, itt dől el a végered­mény minősége): látványter­vvel, helyszíni felmérés­sel, vál­toz­tatá­sokkal, az anyagok, színek kiválasztásá­val, műsza­ki tanác­sadás­sal.
  3. Végső (kom­plett) ára­ján­lat készítése. Az akció keretében a ter­vezés és a helyszíni sza­k­tanác­sadás díja nem kerül kiszám­lázás­ra!
  4. Megren­delés és Szál­lítás: az Archishade munkatár­sai megren­de­lik, legyár­tatják és leszál­lít­tatják a ter­méket beszál­lító part­nertől, a szerződés­ben foglal­tak szerint.
  5. Helyszíni beépítés: engedél­lyel (sza­kvizs­gá­val) ren­delkező, szerződött vis­zon­te­ladó építi be a szerkezetet az Archishade felü­gyelete alatt/közreműködésével, hiszen a szak­sz­erű beépítés a végered­mény tek­in­tetében legalább olyan fontos, mint a ter­vezés.

ELŐZETES ÁRAJÁNLATOT KÉRNE?

Töltse ki űrla­punkat a megfelelő ter­mék­tí­pus kiválasztásá­val, vagy írjon nekünk az ajanlatkeres(kukac)archishade.hu cím­re.

KAPCSOLAT­FEL­VÉ­TEL,
elérhetőség, bemutatóterem

Irodánk és bemu­tatóter­münk ‑valamint part­nervál­lalatunk az Atenád Kft gyártó üzeme — a Dunakeszi Auchan Ipari park területén talál­ható, a McDonald’s ‑ot és Burg­er Kinget összekötő Pal­lag utcában. Bemu­tatóter­münkben per­goláink, napel­len­zőink, télik­ert árnyékolóink megtekinthetők. A ren­delkezésre álló lehetőségekről, szín- és anyagválasztékról, extra funkciókról is bővebb tájékoz­tatást adunk.

Találkoz­zunk szemé­lye­sen bemu­tatóter­münkben:
2120 Dunakeszi, Pal­lag u. 47

Nyit­vatartás: H‑P: 07–16h-ig (előzetes időpont­foglalálás aján­lott)

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!