Termékcsoportok
Email

A fejlesztés alapadatai

Ked­vezményezett neveArchishade Kft.
Pályázat neveGINOP_PLUSZ‑1.2.3–21- A mikro‑, kis- és középvál­lalkozá­sok mod­ern üzleti és ter­melési kihívá­sokhoz való alka­lmazkodását segítő fejlesztések támo­gatása
Pro­jekt címeTech­noló­giafe­jlesztés az Archishade Kft.-nél
Pro­jekt azonosítószá­maGINOP_PLUSZ‑1.2.3–21-2022–03994
Pro­jekt tar­talmá­nak bemu­tatásaA pro­jekt keretében Fóton talál­ható tele­phelyünkön új csarnok került felépítésre, mely­ben elhe­lyezésre és üzem­be helyezésre kerül­nek az aláb­bi tech­noló­giafe­jlesztést szol­gáló eszközök: 1 db fűrészgép, 2 db for­rasz anyag nyomtató, 1 db csavarkom­press­zor, 1 db tar­gonca és 1 db hul­ladék­bálázó. Az új gépek besz­erzésév­el szol­gál­tatási kapac­itá­sunk jelen­tős mérték­ben növek­szik és új ter­mékek gyártásá­nak megkezdésév­el új pia­cokat célozhatunk, növelve versenyképességünk, működésünk költ­séghatékonyab­bá válik, alvál­lalkozói kitettségünk csökken. A pro­jekt meg­valósításá­val tár­sasá­gunk növekedési és foglalkoz­tatási poten­ciál­ja javul, gaz­dasá­gi tel­jesít­ményünk erősödik, ame­lynek hatására árbevételünk növek­szik. A pro­jekt során telepítésre és üzem­be helyezésre kerül egy napelemes rend­sz­er, melynek besz­erzésév­el cégünk hosszútávú fen­ntartható és gaz­dasá­gos működését kíván­juk biz­tosí­tani. Cégünk hatékonyabb működése érdekében képzést és tanác­sadást is meg kívá­nunk valósí­tani. Utób­bi keretében elkészül üzleti ter­vünk, hogy a jelen­le­gi piaci helyzethez alka­lmazkod­va alakít­suk ki hosszútávú straté­giai elképzelé­sein­ket.
Beruházás helye2151 Fót,Hrsz: 5453/14 Hrsz: 5453/14 (5453/14 hrsz.)
Szerződött támo­gatás összege89 492 037 Ft
Támo­gatás mértéke50 %
Pro­jekt befe­jezésének dátu­ma2024.01.08.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!