Termékcsoportok
Email

Az V. kerületi Szervi­ta tér Budapest történel­mi belvárosá­nak építészeti kihívá­sok­ban leginkább bővelkedő környezete. A tér épületein szinte min­den újko­ri építészeti stílus felfedezhető, a barokk építészet emlékeitől kezdve a klasszicista épületeken át egészen a sze­cessz­ió jegyében született épületekig. A téren a mod­ern építészet is letette kézny­omát, ame­lynek egyik, nem túl esztétikus példá­ja az 1972-ben épült OMFB iro­daház és INTERAG parkolóház volt, ame­lynek helyén megszületett a ma látható, gyönyörű Szervi­ta Square Build­ing.

Budapest városképének e meghatározó és város­ren­dezési szem­pont­ból is kiemelt részében fejlesztette a Hori­zon Devel­op­ment a ma látható Szervi­ta Sqau­re kom­plex­u­mot. Ez az épület egy veg­yes funkciójú, irodákat, üzlethe­ly­iségeket és luxu­s­laká­sokat is magábafoglaló, mod­ern 12 emeletes, közel 29.000 m² alapterületű alkotás. Rend­hagyó for­májá­val, hom­lokza­ti kon­túr­jaival, az épület a maga nemében egyedülál­ló az ingat­lan pia­con. A pro­jek­t­ben cégünk a DVM Group Kft. felkérésére vett részt.

Fela­datunk az volt, hogy a kom­plex­um tete­jén elhe­lyezett, nagy tel­jesít­ményű gépészeti beren­dezések szel­lőzési igényét úgy biz­tosít­suk, hogy az amú­gy is zajos belvárosi környezetében plusz zajter­helés ne jelen­tkezzen. Ugyanc­sak elvárás volt az általunk java­solt megoldás­sal szem­ben, hogy az segítse az egységes burko­lati meg­je­lenést, har­mo­nizáljon az épületkép­pel és inte­grál­hatók legyenek bele a gépészeti szin­ten lévő ajtók is.

A felkérésre a Lin­ius L150 HCS akusztikus szel­lőzőlamel­la rend­sz­ert szál­lí­tot­tuk és telepítet­tük, inte­grált ajtókkal.

Linius szellőző dizájnburkolat
Linius szellőző dizájnburkolat
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szervita Square
Linius
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat vízszintes profilokból
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat vízszintes profilokból
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szervita Square
Linius
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szervita Square
Linius
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szervita Square
Linius
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat vízszintes profilokból
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat vízszintes profilokbólv
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat vízszintes profilokból
Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat vízszintes profilokból -ajtó

Projektről

  • Linius L150 HCS vízszintes alumínium profilokból álló folyamatos szellőző és dekorburkolat.
  • A Linius hő- és hangszigetelési, valamint építészeti szempontból is optimális megoldást nyújt a gépészeti kivezetések (befúvó, elszívó) homlokzati integrálására.
  • A folyamatos lamellarendszer extrudált alumínium lamellákból/profilokból áll, melyeket egy extrudált alumínium konzol rendszer rögzít (tartó profilok).
  • A Linius lamellái maximális légáteresztést biztosítanak. A lamellák a homlokzat részévé válva képesek akár egy kaput vagy egy egész garázskaput is láthatatlanná tenni.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!