Termékcsoportok
Email

Nagy büszkeség és megtisztel­tetés szá­munkra, hogy mi ter­vezhet­tük meg és szál­líthat­tuk le a Kos­suth téri Szabad Györ­gy iro­daház akusztikus szel­lőzőlamel­la rend­sz­erét.

A Mag­yar Ország­gyűlés 2011. nyarán dön­tött a Kos­suth tér átépítéséről, valamint az Országház tágabb környezetének megújításáról, amiv­el kezde­tét vette a mai napig is tartó Steindl Imre Pro­gram. A pro­gram keretében a Kos­suth téren álló, a metróál­lomás­sal egy­beépült, műsza­k­i­lag elavult iro­daépület bon­tására 2016–2017 folyamán került sor, hogy helyét a Hültl-féle terv szer­in­ti hom­lokzat­tal átv­e­g­ye egy olyan, korsz­erű iro­daépület, ame­ly magában foglal­ja a metróál­lomás fel­színi épít­ményét és helyt ad az Ország­gyűlés Hivata­la számára és a térszint alatt folyosó­val köti azt össze az Országház­zal.

A megren­delő, a Stendl Imre Pro­gram Non­prof­it Zrt. elvárása az volt, hogy biz­tosít­suk a műem­lé­ki arcu­lat­tal ren­delkező, de mod­ern épület tete­jén elhe­lyezett gépészeti beren­dezések oldal­falainak akusztikai takarását, oly módon, hogy egyút­tal megfelelő szel­lőzést is biz­tosít­sunk a gépészeti beren­dezések számára.

A versenytár­gyalás keretében elny­ert megtisztelő felkérésre válaszul a Ren­son Línius L.170 ACS akusztikus szel­lőzőlamel­la rend­sz­ert valamint a Ren­son Línius l.170 DAC dekor lamel­la rend­sz­ert java­soltuk.

A Lin­ius alumíni­um pro­filok­ból álló folyam­atos szel­lőző és deko­r­burko­lat elegáns, vízsz­intes von­alvezetésű, min­i­mal­ista struk­turális árnyékoló hő- és hangszigetelési, valamint építészeti szem­pont­ból is opti­mális megoldást kínál a gépészeti beren­dezések épülethom­lokzat­ba történő inte­grálására, illetve eltakarására. A Lin­ius pro­filok fel­használásá­val speciális szerkezetek (íves for­mák, inte­grált ajtók, fix és moz­gath­ató zsalus szerkezetek, szabadon álló szerkezetek, vagy sarok ele­mek) is legyárthatók, illetve inte­grál­hatók az épület hom­lokza­tá­ba.

Linius folyamatos szellőző homlokzatburkolat
Linius folyamatos szellőző homlokzatburkolat
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szabad György Irodaház
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szabad György Irodaház
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szabad György Irodaház
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szabad György Irodaház
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szabad György Irodaház
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szabad György Irodaház
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szabad György Irodaház
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szabad György Irodaház
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szabad György Irodaház
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szabad György Irodaház
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szabad György Irodaház
Renson Linius folyamatos szellőző és dekorburkolat, Szabad György Irodaház

Projektről

  • A Linius lamellarendszere extrudált alumínium lamellákból/profilokból áll, melyeket ugyancsak alumínium tartó profilok rögzítenek.
  • Az egységes épületkép kialakításához, vagyis az épület gépészeti berendezéseinek és homlokzati része homogén struktúrájú takarásához többfajta lamellára volt szükség.
  • Elvárás volt, hogy ugyanaz a lamella kép jelenjen meg ott is ahol az akusztikus szellőző lamella van, illetve ahol a falazati burkoló lamellák kerültek elhelyezésre.
  • A szellőző lamellák esetében nagy alátámasztási közök áthidalása volt szükséges.
  • A különböző síkokon lévő lakatos szerkezetek és falazati szerkezetek esetében úgy kellett összehozni a lamellák klipszeinek rögzítését, hogy végül a különböző lamella típusok a különböző síkokra rögzítve szépen fussanak egymással.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!