Termékcsoportok
Email
Linius Bosch Campus projekt

A Bosch Budapest Innová­ciós Kam­pusz a nemzetközi Bosch cso­port egyik leg­je­len­tősebb autói­pari fejlesztési közpon­t­ja Európában. A központ, ahol 1800 újgen­erá­ciós munka­he­ly jött létre, 70 mil­liárd forint­ból való­sult meg. Ma ez Mag­yarország legú­jabb gépjár­műtech­noló­giai fejlesztési közpon­t­ja. A központ­ban egy 14 ezer négyzetméteres kutató- és teszt­la­bor, egy külön­leges kültéri teszt­pálya is meg­talál­ható. A létesít­mény kiemelt hangsú­lyt fordít a fen­ntarthatósá­gra.

Ezt többek között kiemelkedően jó hőszigetelés­sel, környezeti hatá­sokhoz iga­zodó épületmenedzs­ment-megoldá­sokkal, hővis­szany­erős szel­lőztetés­sel, autom­a­tizált világítási rend­sz­erekkel, árnyékolás­sal, valamint az Archishade által ter­vezett, folyam­atos szel­lőző hom­lokzat­burko­lat rend­sz­er­rel érik el.

A pro­jek­tbe a lamel­lák­ból épített Lin­ius® hom­lokzat­burko­la­tot ter­veztük be inte­grált ajtóele­mekkel. Ez tet­szetős design hom­lokzat­burko­lat lehetőséget ad arra, hogy ugyanazt a kül­ső meg­je­lenésű lamel­larend­sz­ert alka­lmaz­zuk szel­lőzőlamel­laként és akár fal­burko­latként. Ezál­tal egységes, homogén és letisz­tult meg­je­lenést kölc­sönözhetünk hom­lokzat­nak és a gépészeti szel­lőzőnyílá­sok­nak.

A Bosch Kam­pusz építése során a megren­delő elvárása az volt, hogy mag­as szél­ny­omás és eső esetén is biz­tosí­tott legyen a biz­ton­sá­gos szel­lőzés, valamint hogy egységes hom­lokza­ti felület hoz­zunk létre.

Az általunk megter­vezett és szál­lí­tott Lin­ius hom­lokzat­burko­lat révén egységes lamel­lás borítást kap­tak a gépészeti beren­dezések és a hom­lokzat egyes felületei, illetve egyes nyílászárók is a homogén struk­túrá­val ren­delkező felület elérése érdekében.Linius homlokzatburkolat
Linius homlokzatburkolat
Linius homlokzatburkolat
Linius homlokzatburkolat
Linius homlokzatburkolat integrált ajtó
Linius homlokzatburkolat

Projektről

  • A Bosch Campus alkalmával elvárás volt, hogy a magas szélnyomás értékek mellett is biztosított legyen a biztonságos szellőzés, melyet esővédelmet biztosító lamella-rendszerrel (L.050w) oldottunk meg.
  • A megrendelő elképzelése alapján a megszokott szögletes design helyett kecsesebb íves lamellákat alkalmaztunk.
  • A projekt során kiemelt szerepet kapott a fenntarthatóság, amelyben az árnyékolás is fontos szerepet játszik.
  • Kiemelt ügyfél elvárás volt egy egységes homlokzati felület megteremtése, amelyre a Linius rendszer kiválóan alkalmas.
  • A projekt esetében a kreativitás is helyet kapott, burkolatba rejtett ajtókat integráltunk a rendszerbe.

Médiamegjelenések

print
2023/2 182-es lapszám

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!