Termékcsoportok
Email

Árnyékolási ”all in one”. Ebben a budai luxu­sin­gat­lanban min­den korsz­erű árnyékolástech­nikai eszköz meg­talál­ható, ami ma elérhető.

Imád­tunk a Fin­ta Építész Stúdió által ter­vezett budai luxu­sin­gat­lanon dol­go­zni, mert cégünk és ter­vezőink évtizedes sza­k­mai kom­pe­ten­ciájára és tapasz­ta­lataira egysz­erre volt szük­ség benne. A pro­jekt végered­ménye jól példáz­za azt, hogy milyen építészeti és árnyékolási minőség érhető el akkor, ha az árnyékolási felada­tokat már a ter­vezéskor átgon­do­lják.

Ebben a pro­jek­t­ben leg­nagy­obb kihívás az épület­nek egye­di karak­tert adó „lebegő terasz” árnyékolása és eső elleni védelme, valamint két mel­lék­terasz árnyékolása volt. E mel­lett cégünk ter­vezhette és gyár­tot­ta a külön­leges építészeti megoldá­sok­ban bővelkedő épület nyílászárói­nak árnyékolóit is.

A megtisztelő felkérésre több árnyékolástech­nikai eszköz egye­di jellemzőinek har­mo­nizálásá­val válas­zoltunk.

A fő terasz árnyékolását a felette lévő „lebegő” acél­sz­erkezetbe inte­grált, önál­ló tetősz­erkezetet alkotó Algarve Aero per­go­larend­sz­er­rel oldot­tuk meg. A másik két teraszra Icarus struk­turális árnyékolót ter­veztünk be olyan lamel­lázat­tal, ame­ly har­mo­nizál a lebegő terasz felet­ti, zárható lamel­lás teraszfedés­sel. A fő cél a mel­lék­teras­zok esetében az volt, hogy a funkcional­itás mel­lett tart­suk meg az építész által megálmod­ott dizájnt.

Az épület nyílászárói elé szúnyo­gháló­val kom­binált, nagy méretű, Alumark zsaluziarend­sz­erek kerül­tek. Miv­el az épületen a füg­gőleges bor­dá­zottság több teras­zon is meg­je­lenik, ezért a zsaluz­iák lamel­la típusát a terasz­ba inte­grált for­gath­ató lamel­lás árnyékolókkal har­mo­nizál­tan kel­lett megválasz­tani.

Az emeleti közlekedő részen a belátásvédelem céljából megren­delői kérésre, minél kevesebb láthatóság­gal, sodronyos megvezetésű tex­tilárnyékolók let­tek beépítve.

Algare Aero bioklimatikus lamellás pergola, sodronyos zsaluzia, Icarus plano
Algare Aero bioklimatikus lamellás pergola, sodronyos zsaluzia, Icarus plano
Algare Aero bioklimatikus lamellás pergola, sodronyos zsaluzia, Icarus plano
Algare Aero bioklimatikus lamellás pergola, sodronyos zsaluzia, Icarus plano
Sodronyos zsaluzia, budai luxusingatlan
Sodronyos zsaluzia
Sodronyos zsaluzia, budai luxusingatlan
Sodronyos zsaluzia
Sodronyos zsaluzia, budai luxusingatlan
Sodronyos zsaluzia
Sodronyos zsaluzia, budai luxusingatlan
Sodronyos zsaluzia
Sodronyos zsaluzia, budai luxusingatlan
Sodronyos zsaluzia
Sodronyos zsaluzia, budai luxusingatlan
Sodronyos zsaluzia
Sodronyos és standard zsaluzia, budai luxusingatlan
Sodronyos és standard zsaluzia
Alarve Aero bioklimatikus lamellás pergola, sodronyos zsaluzia, budai luxusingatlan
Algare Aero bioklimatikus lamellás pergola
Alarve Aero bioklimatikus lamellás pergola, sodronyos zsaluzia, budai luxusingatlan
Algare Aero bioklimatikus lamellás pergola, sodronyos zsaluzia
Icarus plano strukturális árnyékoló, budai luxusingatlan
Icarus plano strukturális árnyékoló
Sodronyos zsaluzia, budai luxusingatlan
Sodronyos zsaluzia
Sodronyos zsaluzia, budai luxusingatlan
Sodronyos zsaluzia
Sodronyos zsaluzia, budai luxusingatlan
Sodronyos zsaluzia
Sodronyos zsaluzia, budai luxusingatlan
Sodronyos zsaluzia
Fixscreen textilárnyékoló, budai luxusingatlan
Fixscreen textilárnyékoló
Sodronyos zsaluzia, budai luxusingatlan
Sodronyos zsaluzia
Standard zsaluzia, budai luxusingatlan
Standard zsaluzia
Algare Aero bioklimatikus lamellás pergola, sodronyos zsaluzia, budai luxusingatlan
Algare Aero bioklimatikus lamellás pergola, sodronyos zsaluzia
Algare Aero pergola, sodronyos zsaluzia, budai luxusingatlan
Algare Aero, sodronyos zsaluzia

Projektről

  • Az Algarve Aero bioklimatikus pergolarendszer 150°-ban elforgatható lamellákkal és integrált vízelvezető rendszerrel rendelkezik, így a terasz eső elleni védelmét teljes körűen biztosítja.
  • Az Icarus széles lamella profil- és színválasztékából könnyen tudtunk az Algarve Aero pergola lamelláival harmonizáló profilt választani.
  • A beépített Alumark zsaluziák modern, egyedi karaktert adnak az ingatlannak. A lamellák döntésével a beltéri árnyokolóknál sokkal hatékonyabban szabályozható a beáramló fény mennyisége.
  • A zsaluziák lamella típusát a teraszba integrált forgatható lamellás árnyékolókkal harmonizáltan választottuk meg.

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!