Termékcsoportok
Email

KERTI-ÉS TERASZÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK

PONYVÁS PERGOLÁK

A per­golák man­ap­ság egyre nagy­obb teret hódí­tanak, hiszen alka­lmazá­sukkal egy jól kihasznál­ható, kényelmes plusz hely­iség alakítható ki. A ponyvás tetősz­erkezettel ellá­tott mod­ellek amel­lett, hogy elegáns, légies meg­je­lenés­sel bír­nak, ár/érték arány­ban a legjobb lehetőségeket kínálják, így egyre nép­sz­erűbbek mind a lakosság, mind a HoRe­Ca szek­tor körében.

PONYVÁS pergolák
ELŐNYEI

 • Rend­kívül ked­vező ár/érték arány­ban érhetők el.
 • A pony­va bal­dachin-szerű gyűjtésének köszön­hetően kön­nyed, légies meg­je­lenés­sel bír­nak, mégis jól illeszked­nek a mod­ern épületekhez is.
 • Választható hoz­zájuk külön­böző oldalzárá­sok és kiegészítő extrák.
 • Az inte­grált vízelvezetés­nek köszön­hetően esős időben sem kell aggód­ni, hiszen a szerkezet nem ázik be.
 • Akár hóter­helésre alka­lmas szerkezet is ren­del­hető.
 • A szerkezet bár­mi­lyen RAL szín­ben választható.

PONYVÁS pergolák
elérhető típusai

Flat

A Flat alka­lmazását gyakran ajánljuk a mod­ern építészet szerelme­seinek. Meg­je­lenése kön­nyed, de a helyes szögek meg­tartásá­nak köszön­hetően jól illeszkedik a mod­ern építészeti ele­mekhez.

Elegancy  

Az Ele­gan­cy a ponyvás per­golák egyik leg­gyakrab­ban válasz­tott mod­ell­je. Elérhető hom­lokza­thoz rögzített vagy szabadonál­ló kivitel­ben is. Nagy felületek is lefed­hetők.

Cubic

A Cubic egy külön­leges kialakítású tetősz­erkezettel fel­sz­erelt ponyvás per­go­la, hiszen a tex­til 2 oldali lejtés­sel vezeti el a vizet az oszlopok­ba.

Simple 

Ahogy a neve is mutat­ja, a Sim­ple a ponyvás per­golák leg­e­gysz­erűbb kivitele, mely­ben találkozik az ár és a dizájn kom­pro­mis­szu­ma.

HAZAI REFERENCIÁINK

SZAKÉRTŐ TANÁCSRA
VAN SZÜKSÉGE?

A meghird­e­tett árnyékolók több­sége építészeti tanác­sadást igényel ahhoz, hogy a ter­mék hosszútávon meg­bízható működést, mag­as esztétikai élményt jelentsen. Kol­légáink segítik Önt sza­k­mai kérdések­ben, legyen szó a megfelelő ter­mék kiválasztásáról, építészeti ter­vezés­ről, ter­mékrés­zletekről.

TERVEZÉSI FOLYAMAT
az Archishade szakértő csapatával

 1. Igények felmérése, a per­go­la típus kiválasztása: a vevő előzetes elképzelése alapján születik egy hoz­závetőleges (előzetes) ára­ján­lat. Ekkor még nem történik helyszíni felmérés.
 2. Ter­vezési sza­kasz (rend­kívül fontos a szak­sz­erű eljárás, itt dől el a végered­mény minősége): látványter­vvel, helyszíni felmérés­sel, vál­toz­tatá­sokkal, az anyagok, színek kiválasztásá­val, műsza­ki tanác­sadás­sal.
 3. Végső (kom­plett) ára­ján­lat készítése. Az akció keretében a ter­vezés és a helyszíni sza­k­tanác­sadás díja nem kerül kiszám­lázás­ra!
 4. Megren­delés és Szál­lítás: az Archishade munkatár­sai megren­de­lik, legyár­tatják és leszál­lít­tatják a ter­méket beszál­lító part­nertől, a szerződés­ben foglal­tak szerint.
 5. Helyszíni beépítés: engedél­lyel (sza­kvizs­gá­val) ren­delkező, szerződött vis­zon­te­ladó építi be a szerkezetet az Archishade felü­gyelete alatt/közreműködésével, hiszen a szak­sz­erű beépítés a végered­mény tek­in­tetében legalább olyan fontos, mint a ter­vezés.

ELŐZETES ÁRAJÁNLATOT KÉRNE?

Töltse ki űrla­punkat a megfelelő ter­mék­tí­pus kiválasztásá­val, vagy írjon nekünk az ajanlatkeres(kukac)archishade.hu cím­re.

KAPCSOLAT­FEL­VÉ­TEL,
elérhetőség, bemutatóterem

Irodánk és bemu­tatóter­münk ‑valamint part­nervál­lalatunk az Atenád Kft gyártó üzeme — a Dunakeszi Auchan Ipari park területén talál­ható, a McDonald’s ‑ot és Burg­er Kinget összekötő Pal­lag utcában. Bemu­tatóter­münkben per­goláink, napel­len­zőink, télik­ert árnyékolóink megtekinthetők. A ren­delkezésre álló lehetőségekről, szín- és anyagválasztékról, extra funkciókról is bővebb tájékoz­tatást adunk.

Találkoz­zunk szemé­lye­sen bemu­tatóter­münkben:
2120 Dunakeszi, Pal­lag u. 47

Nyit­vatartás: H‑P: 07–16h-ig (előzetes időpont­foglalálás aján­lott)

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!