Termékcsoportok
Email

KERTI-ÉS TERASZ­ÁR­NYÉ­KO­LÓ RENDSZEREK

PONY­VÁS PERGOLÁK

A per­go­lák manap­ság egy­re nagyobb teret hódí­ta­nak, hiszen alkal­ma­zá­suk­kal egy jól kihasz­nál­ha­tó, kényel­mes plusz helyi­ség ala­kít­ha­tó ki. A pony­vás tető­szer­ke­zet­tel ellá­tott model­lek amel­lett, hogy ele­gáns, légi­es meg­je­le­nés­sel bír­nak, ár/érték arány­ban a leg­jobb lehe­tő­sé­ge­ket kínál­ják, így egy­re nép­sze­rűb­bek mind a lakos­ság, mind a HoRe­Ca szek­tor körében.

PONY­VÁS per­go­lák
ELŐ­NYEI

 • Rend­kí­vül ked­ve­ző ár/érték arány­ban érhe­tők el.
 • A pony­va baldachin-szerű gyűj­té­sé­nek köszön­he­tő­en könnyed, légi­es meg­je­le­nés­sel bír­nak, még­is jól illesz­ked­nek a modern épü­le­tek­hez is.
 • Választ­ha­tó hoz­zá­juk külön­bö­ző oldal­zá­rá­sok és kiegé­szí­tő extrák.
 • Az integ­rált víz­el­ve­ze­tés­nek köszön­he­tő­en esős idő­ben sem kell aggód­ni, hiszen a szer­ke­zet nem ázik be.
 • Akár hóter­he­lés­re alkal­mas szer­ke­zet is rendelhető.
 • A szer­ke­zet bár­mi­lyen RAL szín­ben választható.

PONY­VÁS per­go­lák
elér­he­tő típusai

Flat

A Flat alkal­ma­zá­sát gyak­ran ajánl­juk a modern épí­té­szet sze­rel­me­se­i­nek. Meg­je­le­né­se könnyed, de a helyes szö­gek meg­tar­tá­sá­nak köszön­he­tő­en jól illesz­ke­dik a modern épí­té­sze­ti elemekhez.

Ele­gancy  

Az Ele­gancy a pony­vás per­go­lák egyik leg­gyak­rab­ban válasz­tott modell­je. Elér­he­tő hom­lok­zat­hoz rög­zí­tett vagy sza­ba­don­ál­ló kivi­tel­ben is. Nagy felü­le­tek is lefedhetők.

Cubic

A Cubic egy külön­le­ges kiala­kí­tá­sú tető­szer­ke­zet­tel fel­sze­relt pony­vás per­go­la, hiszen a tex­til 2 olda­li lej­tés­sel veze­ti el a vizet az oszlopokba.

Simp­le 

Ahogy a neve is mutat­ja, a Simp­le a pony­vás per­go­lák leg­egy­sze­rűbb kivi­te­le, mely­ben talál­ko­zik az ár és a dizájn kompromisszuma.

HAZAI REFE­REN­CI­Á­INK

SZAK­ÉR­TŐ TANÁCS­RA
VAN SZÜK­SÉ­GE?

A meg­hir­de­tett árnyé­ko­lók több­sé­ge épí­té­sze­ti tanács­adást igé­nyel ahhoz, hogy a ter­mék hosszú­tá­von meg­bíz­ha­tó műkö­dést, magas esz­té­ti­kai élményt jelent­sen. Kol­lé­gá­ink segí­tik Önt szak­mai kér­dé­sek­ben, legyen szó a meg­fe­le­lő ter­mék kivá­lasz­tá­sá­ról, épí­té­sze­ti ter­ve­zés­ről, termékrészletekről.

TER­VE­ZÉ­SI FOLYA­MAT
az Archis­ha­de szak­ér­tő csapatával

 1. Igé­nyek fel­mé­ré­se, a per­go­la típus kivá­lasz­tá­sa: a vevő elő­ze­tes elkép­ze­lé­se alap­ján szü­le­tik egy hoz­zá­ve­tő­le­ges (elő­ze­tes) áraján­lat. Ekkor még nem tör­té­nik hely­szí­ni fel­mé­rés.
 2. Ter­ve­zé­si sza­kasz (rend­kí­vül fon­tos a szak­sze­rű eljá­rás, itt dől el a vég­ered­mény minő­sé­ge): lát­vány­terv­vel, hely­szí­ni fel­mé­rés­sel, vál­toz­ta­tá­sok­kal, az anya­gok, szí­nek kivá­lasz­tá­sá­val, műsza­ki tanács­adás­sal.
 3. Vég­ső (komp­lett) áraján­lat készí­té­se. Az akció kere­té­ben a ter­ve­zés és a hely­szí­ni szak­ta­nács­adás díja nem kerül kiszámlázásra!
 4. Meg­ren­de­lés és Szál­lí­tás: az Archis­ha­de mun­ka­tár­sai meg­ren­de­lik, legyár­tat­ják és leszál­lít­tat­ják a ter­mé­ket beszál­lí­tó part­ner­től, a szer­ző­dés­ben fog­lal­tak szerint.
 5. Hely­szí­ni beépí­tés: enge­déllyel (szak­vizs­gá­val) ren­del­ke­ző, szer­ző­dött viszont­el­adó épí­ti be a szer­ke­ze­tet az Archis­ha­de fel­ügye­le­te alatt/közreműködésével, hiszen a szak­sze­rű beépí­tés a vég­ered­mény tekin­te­té­ben leg­alább olyan fon­tos, mint a tervezés.

ELŐ­ZE­TES ÁRAJÁN­LA­TOT KÉRNE?

Tölt­se ki űrla­pun­kat a meg­fe­le­lő ter­mék­tí­pus kivá­lasz­tá­sá­val, vagy írjon nekünk az ajanlatkeres(kukac)archishade.hu címre.

KAPCSOLAT­FEL­VÉ­TEL,
elér­he­tő­ség, bemutatóterem

Iro­dánk és bemu­ta­tó­ter­münk ‑vala­mint part­ner­vál­la­la­tunk az Ate­nád Kft gyár­tó üze­me — a Duna­ke­szi Auchan Ipa­ri park terü­le­tén talál­ha­tó, a McDonald’s ‑ot és Bur­ger Kin­get össze­kö­tő Pal­lag utcá­ban. Bemu­ta­tó­ter­münk­ben per­go­lá­ink, nap­el­len­ző­ink, téli­kert árnyé­ko­ló­ink meg­te­kint­he­tők. A ren­del­ke­zés­re álló lehe­tő­sé­gek­ről, szín- és anyag­vá­lasz­ték­ról, ext­ra funk­ci­ók­ról is bővebb tájé­koz­ta­tást adunk.

Talál­koz­zunk sze­mé­lye­sen bemu­ta­tó­ter­münk­ben:
2120 Duna­ke­szi, Pal­lag u. 47

Nyit­va­tar­tás: H‑P: 07 – 16h-ig (elő­ze­tes idő­pont­fog­la­lá­lás ajánlott)

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!