Termékcsoportok
Email

Pergola vásárlás – Kertünk éke vagy trójai faló?

Per­go­la pro­jek­tek a ter­vezéstől a kivitelezésig

Mi az amit sok kereskedő nem mond el a megrendelésnél?

A per­golák man­ap­ság reneszán­szukat élik és egyre széle­sebb kör­ben alka­lmaz­zák ezeket a mod­ern ker­ti- és teraszárnyékoló rend­sz­ereket. Per­sze nem egysz­erű a dön­tés, ha arra adjuk a fejün­ket, hogy per­golát válasszunk, hiszen a 3 fő típu­son belül ‑alumíni­um lamel­lás, tex­til­tetős, és ponyvás- szám­ta­lan mod­ell érhető el pia­con. Sajnos egyre több­ször találkozunk olyan megtévesztő rek­lámokkal, ösztönzésekkel, ahol a for­gal­mazók irreális ígéreteket tesznek annak érdekében, hogy minél több megren­delést gyűjt­senek be. Az Archishade sza­kértőiv­el sor­ra vet­tük, hogy mik azok a szem­pon­tok, amiket sokan vagy egyál­talán nem mon­danak el, vagy nem az igazság­nak megfelelően közöl­nek velünk annak érdekében, hogy a megvásárolt per­go­la valóban kertünk éke lehessen és ne egy tró­jai faló, ami nem várt meglepetések elé állít­ja majd a vásár­lót.

Elkészülési és beépítési határidő: a Mission Impossible és a realitás

Az első és leghatékonyabb csali a per­golák elkészülési határide­je. Sok­szor ígéri egy-egy hird­e­tés, hogy akár már 3 hét múl­va áll­hat a szerkezet a kertünkben vagy teraszunkon. Ez azon­ban „Mis­sion Impos­si­ble”, vagyis reálisan meg­valósíthatat­lan ilyen rövid idő alatt, hiszen ilyenkor az érdek­lődő legtöbb eset­ben még azt sem tud­ja, hogy milyen mod­ellt szeretne válasz­tani, a kiegészítőkről és oldalzárá­sokról már nem is beszélve. Amen­ny­iben átestünk a profi sza­kem­berekkel történő konzultá­ción, meg­néztük a lehetőségeket és kiválasz­tot­tuk a szá­munkra legideális­abb per­golát, akkor kezdőd­het a megren­delés, a gyártás, majd a beépítés. A kiválasz­tott mod­ell megren­delését követően reálisan nagyjából 5–8 hét alatt valósítható meg egy-egy per­go­la pro­jekt attól füg­gően, hogy haz­ai vagy külföl­di gyárt­mányú szerkezetet válasz­tot­tunk. A felmérés ‑időpont egyeztetés­sel- nagyjából 1 het­et vesz igénybe, majd a gyártás­ra kb. 4 hét­tel érdemes szá­mol­ni (ez fősze­zon­ban ter­mészete­sen nagy­ban meg­növeked­het). Amikor a szerkezet elkészült, akkor külföl­di gyártás esetén nagyjából 1,5 hét amíg a fuvar cél­ba ér és a szerelésre is érdemes nagyjából 1 het­et szá­mol­ni. Így ez tehát 7,5 hét és ebben nincs benne az az időszak, amíg a sza­kértők segít­ségév­el vagy anélkül kiválasz­tot­tuk a megfelelő típust és mod­ellt. Így amen­ny­iben olyan hird­e­tés­sel találkozik, ami 6 hét­nél kevesebb idő alatt ígéri a per­go­la elkészülését és beépítését, legyen óvatos.

4 évszakos kivitelek: kapunk egy szobát a kertben, vagy mégsem?

Egy másik aspek­tus, amit sok­szor kom­mu­nikál­nak a cégek nem tel­je­sen a valóság­nak megfelelően az a szerkezetek kihasznál­hatósá­ga hideg és csapadékos időben. Elősz­eretet­tel kom­mu­nikálják például azt, hogy egy for­gath­ató lamel­lás per­go­la akár egy tel­je­sen zárt térként is funkcionál­hat és a víz­záró képességének köszön­hetően nem kell aggód­nunk az alat­ta elhe­lyezett beren­dezé­seinkért. Tény, hogy a for­gath­ató lamel­lás szerkezetek hóter­helésre is alka­lmasak és télen is nyu­god­tan használ­hatjuk őket, illetve mind­három tetősz­erkezeti típus esetén inte­grált vízelvezetés­sel van­nak fel­sz­erelve, azért mégsem várhatunk tökéletes víz­zárást olyan szerkezetek­től, melyek nem fix tetősz­erkezettel van­nak ellát­va. Fontos meg­j­e­gyezni azt is, hogy a biok­li­matikus per­golák ‑megfelelő kiegészítők és oldalzárá­sok alka­lmazása mel­lett- télen is kihasznál­hatók, azon­ban ter­mészete­sen hőhi­das szerkezetek, így ren­tá­bil­isan nem kifű­thetők egész sze­zon­ban. Ezek a szerkezetek ‑min­den tévhit ellenére- nem kivitelezhetők hőszigetelt megoldás­ban, hiszen alumíni­um­ból készül­nek, ami pedig az emberiség által ismert egyik legjobb hővezető a Földön. A lamel­lák ugyan szigetelés­sel van­nak ellát­va, de ez nem hő‑, hanem hangszigetelés, ami a ‑például eső által előidézett- kopogóza­jt hiva­tott csil­lapí­tani.

Megfelelő rögzítés: újabb „csavar” a történetben

Szin­tén érdemes résen lenni, ha azzal rek­lá­moz­nak, hogy rend­kívül alac­sony szerelési költ­séget szá­mol­nak fel. A szerelési díj legtöbb eset­ben nem azért mag­as, mert a szerelők sokat szeretnének keres­ni raj­ta, hanem azért, mert a járulékos költ­ségek mag­a­sak. Ahhoz, hogy kor­rekt módon, megfelelő segé­danyagokkal legyen rögzítve a per­go­la, ‑akár egy hom­lokza­thoz, akár az aljza­thoz- adott eset­ben több­százez­er forint­nyi segé­danyagot szük­séges vásárol­ni. Tehát amen­ny­iben azt látjuk, hogy a szerelési költ­ség hízel­gően alac­sony, akkor fel­te­hetően a szerkezetet nem a megfelelő anyagokkal ter­vezik rögzíteni (pl. aggá­lyos dűbelezés, stb.), ez pedig utólag szá­mos prob­lémát okozhat és extra költ­ségeket ered­ményezhet.

Fali csatlakozás vízszigetelése

Elő­for­dul, hogy a „per­golás vál­lalkozók” lemezből vagy külön­böző sza­lagok­ból alakítják ki a vízszigetelő fali csat­lakozást (pl. dagadó sza­lag, kátrányos melegítő lábaza­ti sza­lag, stb.). Tapasz­ta­lataink szerint ezek nem jól működő megoldá­sok és inkább a házi prak­tikák körébe sorol­hatók egy olyan kom­plex rend­sz­er telepítése esetén, mint egy per­go­la. Az egyetlen valóban megfelelő víz­zárást biz­tosító fali csat­lakozás a falazat­ba bemart bádogle­mez csat­lakozás, kent vízszigetelés­sel kiegészítve, ame­ly hosszú távon megoldást jelent a per­go­lasz­erkezet és a fal között meg­je­lenő ned­vesség távoltartására.

Amint a fen­ti példák­ból is látható, érdemes sza­kértői segít­séget kérnünk a per­go­la ter­vezés, választás, és telepítés folya­matá­nak min­den sza­kaszában, hiszen a pro­fesszionális árnyékolás és ter­mészetes szel­lőzés első­sor­ban ter­vezési kérdés.

Konstruktíva — Bódis László, az Archishade ügyvezetője elmondja mire érdemes figyelni pergolák esetén

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!