Termékcsoportok
Email

Per­go­la vásár­lás – Ker­tünk éke vagy tró­jai faló?

Per­go­la pro­jek­tek a ter­ve­zés­től a kivitelezésig

Mi az amit sok keres­ke­dő nem mond el a megrendelésnél?

A per­go­lák manap­ság rene­szán­szu­kat élik és egy­re szé­le­sebb kör­ben alkal­maz­zák eze­ket a modern kerti- és terasz­ár­nyé­ko­ló rend­sze­re­ket. Per­sze nem egy­sze­rű a dön­tés, ha arra adjuk a fejün­ket, hogy per­go­lát válasszunk, hiszen a 3 fő típu­son belül ‑alu­mí­ni­um lamel­lás, tex­til­te­tős, és ponyvás- szám­ta­lan modell érhe­tő el pia­con. Saj­nos egy­re több­ször talál­ko­zunk olyan meg­té­vesz­tő rek­lá­mok­kal, ösz­tön­zé­sek­kel, ahol a for­gal­ma­zók irre­á­lis ígé­re­te­ket tesz­nek annak érde­ké­ben, hogy minél több meg­ren­de­lést gyűjt­se­nek be. Az Archis­ha­de szak­ér­tő­i­vel sor­ra vet­tük, hogy mik azok a szem­pon­tok, ami­ket sokan vagy egy­ál­ta­lán nem mon­da­nak el, vagy nem az igaz­ság­nak meg­fe­le­lő­en közöl­nek velünk annak érde­ké­ben, hogy a meg­vá­sá­rolt per­go­la való­ban ker­tünk éke lehes­sen és ne egy tró­jai faló, ami nem várt meg­le­pe­té­sek elé állít­ja majd a vásárlót.

Elké­szü­lé­si és beépí­té­si határ­idő: a Mis­si­on Impos­sib­le és a realitás

Az első és leg­ha­té­ko­nyabb csa­li a per­go­lák elké­szü­lé­si határ­ide­je. Sok­szor ígé­ri egy-egy hir­de­tés, hogy akár már 3 hét múl­va áll­hat a szer­ke­zet a ker­tünk­ben vagy tera­szun­kon. Ez azon­ban „Mis­si­on Impos­sib­le”, vagy­is reá­li­san meg­va­ló­sít­ha­tat­lan ilyen rövid idő alatt, hiszen ilyen­kor az érdek­lő­dő leg­több eset­ben még azt sem tud­ja, hogy milyen modellt sze­ret­ne válasz­ta­ni, a kiegé­szí­tők­ről és oldal­zá­rá­sok­ról már nem is beszél­ve. Amennyi­ben átes­tünk a pro­fi szak­em­be­rek­kel tör­té­nő kon­zul­tá­ci­ón, meg­néz­tük a lehe­tő­sé­ge­ket és kivá­lasz­tot­tuk a szá­munk­ra leg­ide­á­li­sabb per­go­lát, akkor kez­dőd­het a meg­ren­de­lés, a gyár­tás, majd a beépí­tés. A kivá­lasz­tott modell meg­ren­de­lé­sét köve­tő­en reá­li­san nagy­já­ból 5 – 8 hét alatt való­sít­ha­tó meg egy-egy per­go­la pro­jekt attól füg­gő­en, hogy hazai vagy kül­föl­di gyárt­má­nyú szer­ke­ze­tet válasz­tot­tunk. A fel­mé­rés ‑idő­pont egyeztetéssel- nagy­já­ból 1 hetet vesz igény­be, majd a gyár­tás­ra kb. 4 hét­tel érde­mes szá­mol­ni (ez fősze­zon­ban ter­mé­sze­te­sen nagy­ban meg­nö­ve­ked­het). Ami­kor a szer­ke­zet elké­szült, akkor kül­föl­di gyár­tás ese­tén nagy­já­ból 1,5 hét amíg a fuvar cél­ba ér és a sze­re­lés­re is érde­mes nagy­já­ból 1 hetet szá­mol­ni. Így ez tehát 7,5 hét és ebben nincs ben­ne az az idő­szak, amíg a szak­ér­tők segít­sé­gé­vel vagy anél­kül kivá­lasz­tot­tuk a meg­fe­le­lő típust és modellt. Így amennyi­ben olyan hir­de­tés­sel talál­ko­zik, ami 6 hét­nél keve­sebb idő alatt ígé­ri a per­go­la elké­szü­lé­sét és beépí­té­sét, legyen óvatos.

4 évsza­kos kivi­te­lek: kapunk egy szo­bát a kert­ben, vagy mégsem?

Egy másik aspek­tus, amit sok­szor kom­mu­ni­kál­nak a cégek nem tel­je­sen a való­ság­nak meg­fe­le­lő­en az a szer­ke­ze­tek kihasz­nál­ha­tó­sá­ga hideg és csa­pa­dé­kos idő­ben. Elő­sze­re­tet­tel kom­mu­ni­kál­ják pél­dá­ul azt, hogy egy for­gat­ha­tó lamel­lás per­go­la akár egy tel­je­sen zárt tér­ként is funk­ci­o­nál­hat és a víz­zá­ró képes­sé­gé­nek köszön­he­tő­en nem kell aggód­nunk az alat­ta elhe­lye­zett beren­de­zé­se­in­kért. Tény, hogy a for­gat­ha­tó lamel­lás szer­ke­ze­tek hóter­he­lés­re is alkal­ma­sak és télen is nyu­god­tan hasz­nál­hat­juk őket, illet­ve mind­há­rom tető­szer­ke­ze­ti típus ese­tén integ­rált víz­el­ve­ze­tés­sel van­nak fel­sze­rel­ve, azért még­sem vár­ha­tunk töké­le­tes víz­zá­rást olyan szer­ke­ze­tek­től, melyek nem fix tető­szer­ke­zet­tel van­nak ellát­va. Fon­tos meg­je­gyez­ni azt is, hogy a biok­li­ma­ti­kus per­go­lák ‑meg­fe­le­lő kiegé­szí­tők és oldal­zá­rá­sok alkal­ma­zá­sa mellett- télen is kihasz­nál­ha­tók, azon­ban ter­mé­sze­te­sen hőhi­das szer­ke­ze­tek, így ren­tá­bi­li­san nem kifűt­he­tők egész sze­zon­ban. Ezek a szer­ke­ze­tek ‑min­den tév­hit ellenére- nem kivi­te­lez­he­tők hőszi­ge­telt meg­ol­dás­ban, hiszen alu­mí­ni­um­ból készül­nek, ami pedig az embe­ri­ség által ismert egyik leg­jobb hőve­ze­tő a Föl­dön. A lamel­lák ugyan szi­ge­te­lés­sel van­nak ellát­va, de ez nem hő‑, hanem hang­szi­ge­te­lés, ami a ‑pél­dá­ul eső által előidézett- kopo­gó­zajt hiva­tott csillapítani.

Meg­fe­le­lő rög­zí­tés: újabb „csa­var” a történetben

Szin­tén érde­mes résen len­ni, ha azzal rek­lá­moz­nak, hogy rend­kí­vül ala­csony sze­re­lé­si költ­sé­get szá­mol­nak fel. A sze­re­lé­si díj leg­több eset­ben nem azért magas, mert a sze­re­lők sokat sze­ret­né­nek keres­ni raj­ta, hanem azért, mert a járu­lé­kos költ­sé­gek maga­sak. Ahhoz, hogy kor­rekt módon, meg­fe­le­lő segéd­anya­gok­kal legyen rög­zít­ve a per­go­la, ‑akár egy hom­lok­zat­hoz, akár az aljzathoz- adott eset­ben több­száz­ezer forint­nyi segéd­anya­got szük­sé­ges vásá­rol­ni. Tehát amennyi­ben azt lát­juk, hogy a sze­re­lé­si költ­ség hízel­gő­en ala­csony, akkor fel­te­he­tő­en a szer­ke­ze­tet nem a meg­fe­le­lő anya­gok­kal ter­ve­zik rög­zí­te­ni (pl. aggá­lyos dűbe­le­zés, stb.), ez pedig utó­lag szá­mos prob­lé­mát okoz­hat és ext­ra költ­sé­ge­ket eredményezhet.

  Fali csat­la­ko­zás vízszigetelése

  Elő­for­dul, hogy a „per­go­lás vál­lal­ko­zók” lemez­ből vagy külön­bö­ző sza­la­gok­ból ala­kít­ják ki a víz­szi­ge­te­lő fali csat­la­ko­zást (pl. daga­dó sza­lag, kát­rá­nyos mele­gí­tő lába­za­ti sza­lag, stb.). Tapasz­ta­la­ta­ink sze­rint ezek nem jól műkö­dő meg­ol­dá­sok és inkább a házi prak­ti­kák köré­be sorol­ha­tók egy olyan komp­lex rend­szer tele­pí­té­se ese­tén, mint egy per­go­la. Az egyet­len való­ban meg­fe­le­lő víz­zá­rást biz­to­sí­tó fali csat­la­ko­zás a fala­zat­ba bemart bádog­le­mez csat­la­ko­zás, kent víz­szi­ge­te­lés­sel kiegé­szít­ve, amely hosszú távon meg­ol­dást jelent a per­go­la­szer­ke­zet és a fal között meg­je­le­nő ned­ves­ség távoltartására.

  Amint a fen­ti pél­dák­ból is lát­ha­tó, érde­mes szak­ér­tői segít­sé­get kér­nünk a per­go­la ter­ve­zés, válasz­tás, és tele­pí­tés folya­ma­tá­nak min­den sza­ka­szá­ban, hiszen a pro­fesszi­o­ná­lis árnyé­ko­lás és ter­mé­sze­tes szel­lő­zés első­sor­ban ter­ve­zé­si kérdés.

  Konst­ruk­tí­va — Bódis Lász­ló, az Archis­ha­de ügy­ve­ze­tő­je elmond­ja mire érde­mes figyel­ni per­go­lák esetén

  Hiba történt az adatok mentése során!
  Sikeresen feliratkoztál!