fbpx
Termékcsoportok
Email

OUTDOOR ÁRNYÉKOLÁS

NAPELLENZŐK

A napel­len­zőv­el történő árnyékolás a teraszfedések egyik legrégeb­bi for­má­ja. Man­ap­ság a leg­nép­sz­erűbb vál­tozat a toko­zott kivi­tel, melynek köszön­hetően a napel­len­zők élet­tar­ta­ma expo­nen­ciálisan növekedett, hiszen az árnyékoló zárt állapot­ban egyál­talán nincs kitéve az időjárás vis­zon­tagsá­gainak. Érdemes külön­böző érzékelőkkel is fel­sz­erel­ni egy ilyen rend­sz­ert, hiszen egy megfelelően beál­lí­tott értékek szerint működő napel­len­ző esetében alapvetően nem kell aggód­nunk azon, hogy a szél letépi az árnyékolót, stb.

NAPELLENZŐK
ELŐNYEI:

  • A mod­ern napel­len­zők nem csak funkcionálisak, de egy jól megválasz­tott szerkezet hom­lokza­ti dizájn elemként is megáll­ja a helyét
  • Típustól füg­gően egészen kic­si vagy rend­kívül nagy felületek árnyékolása is lehet­séges
  • Utólag is kön­nyen szerel­hető az épülethez és a széles választék­nak köszön­hetően szinte bár­mi­lyen meg­je­lenéshez találunk har­mo­nizáló megoldást
  • Bizonyos típu­sokhoz választható füg­gőleges árnyék­tol­dat, illetve oldalárnyékoló elem is, így szinte tel­jeskörű teraszárnyékolóként funkcionál­hat

TOKOZOTT NAPELLENZŐK ELÉRHETŐ TÍPUSAI:

K100 MINI

A Varisol K100 a legú­jabb mod­ell a toko­zott napel­len­zők család­jában. Íves mini tokkal készül, így a K100 a leg­fil­i­grán­abb toko­zott szerkezet, de ennek ellenére erős, stra­pabíró.

K200 KOMPAKT

A Varisol K200 egy kom­pakt toko­zott napel­len­ző, mely ötvözi a tren­di meg­je­lenést és a tökéletes tech­nológiát. Ideális választás közepes méretű teras­zok és erké­lyek árnyékolására.

K350

A Varisol K350 egy prémi­um toko­zott napel­len­ző, mely az elegáns soft­line kivitelek család­já­ba tar­tozik. Fil­i­grán, közepes méretű tokkal készül, ugyanakkor nagyméretű teras­zok árnyékolására is tökéletes.

K450 SZÖGLETES DIZÁJN

A Varisol K450 az egyetlen hom­lokzat­ba sül­lyesz­thető toko­zott napel­len­ző. A szö­gletes for­mav­ilág­nak köszön­hetően jól illeszkedik a mai mod­ern, min­i­mal­ista épületekhez.

K500 PRÉMIUM

A Varisol K500 a prémi­um napel­len­zők közé tar­tozik, azon belül is az elegáns soft­line kivitelek cso­portjá­ba. Igény szerint ellátható füg­gőleges árnyék­tol­dat­tal is.

HAZAI REFERENCIÁINK

SZAKÉRTŐ TANÁCSRA
VAN SZÜKSÉGE?

A meghird­e­tett árnyékolók több­sége építészeti tanác­sadást igényel ahhoz, hogy a ter­mék hosszútávon meg­bízható működést, mag­as esztétikai élményt jelentsen. Kol­légáink segítik Önt sza­k­mai kérdések­ben, legyen szó a megfelelő ter­mék kiválasztásáról, építészeti ter­vezés­ről, ter­mékrés­zletekről.

TERVEZÉSI FOLYAMAT
az Archishade szakértő csapatával

  1. Igények felmérése, a per­go­la típus kiválasztása: a vevő előzetes elképzelése alapján születik egy hoz­závetőleges (előzetes) ára­ján­lat. Ekkor még nem történik helyszíni felmérés.
  2. Ter­vezési sza­kasz (rend­kívül fontos a szak­sz­erű eljárás, itt dől el a végered­mény minősége): látványter­vvel, helyszíni felmérés­sel, vál­toz­tatá­sokkal, az anyagok, színek kiválasztásá­val, műsza­ki tanác­sadás­sal.
  3. Végső (kom­plett) ára­ján­lat készítése. Az akció keretében a ter­vezés és a helyszíni sza­k­tanác­sadás díja nem kerül kiszám­lázás­ra!
  4. Megren­delés és Szál­lítás: az Archishade munkatár­sai megren­de­lik, legyár­tatják és leszál­lít­tatják a ter­méket beszál­lító part­nertől, a szerződés­ben foglal­tak szerint.
  5. Helyszíni beépítés: engedél­lyel (sza­kvizs­gá­val) ren­delkező, szerződött vis­zon­te­ladó építi be a szerkezetet az Archishade felü­gyelete alatt/közreműködésével, hiszen a szak­sz­erű beépítés a végered­mény tek­in­tetében legalább olyan fontos, mint a ter­vezés.

ELŐZETES ÁRAJÁNLATOT KÉRNE?

Töltse ki űrla­punkat a megfelelő ter­mék­tí­pus kiválasztásá­val, vagy írjon nekünk az ajanlatkeres(kukac)archishade.hu cím­re.

KAPCSOLAT­FEL­VÉ­TEL,
elérhetőség, bemutatóterem

Irodánk és bemu­tatóter­münk ‑valamint part­nervál­lalatunk az Atenád Kft gyártó üzeme — a Dunakeszi Auchan Ipari park területén talál­ható, a McDonald’s ‑ot és Burg­er Kinget összekötő Pal­lag utcában. Bemu­tatóter­münkben per­goláink, napel­len­zőink, télik­ert árnyékolóink megtekinthetők. A ren­delkezésre álló lehetőségekről, szín- és anyagválasztékról, extra funkciókról is bővebb tájékoz­tatást adunk.

Találkoz­zunk szemé­lye­sen bemu­tatóter­münkben:
2120 Dunakeszi, Pal­lag u. 47

Nyit­vatartás: H‑P: 07–16h-ig (előzetes időpont­foglalálás aján­lott)

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!