Termékcsoportok
Email

Hogyan tegyük tökéletessé életünket a kertben is

Az árnyékolás fogal­ma sokak számára kimerül a nyílászárók lefedésében. Valójában azon­ban itt nem ér véget az árnyékolástech­ni­ka alka­lmazása, hiszen kertünk és teraszunk árnyékolása épp annyi­ra fontos, mint a bel­ső tereké. Ha job­ban utá­nanézünk szá­mos lehetőség tárul elénk, külön­féle módok közül választhatunk a kert és az épület har­monikus összekapc­solására. Egy-egy árnyékolási megoldás alka­lmazásá­val kül­ső élet­tereink is sokkal élhetőb­bé és kihasznál­hatób­bá vál­nak. Helyi adottsá­gok alapján érdemes tehát jól átgon­do­l­ni, hogy mi a szá­munkra leginkább megfelelő választás, ha kertünk árnyékolásáról van szó.

A jól ismert egysz­erű napernyőket felváltó, korsz­erű és autom­a­tizált napel­len­zőkön is túl­mu­tat­nak az újgen­erá­ciós, biok­li­matikus ker­ti per­go­la-rend­sz­erek, melyek rejtelmeibe kalau­zol­unk el most Téged.

Nagy­on fontos meg­j­e­gyeznünk, hogy e rend­sz­erek ker­ti ter­vezése és beépítése ala­pos ter­vezői, mérnö­ki munkát igényel min­den eset­ben, a hosszútávú, biz­ton­sá­gos működés és esztétikum érdekében!

Camargue bioklimatikus pergola
Camar­gue biok­li­matikus per­go­la

LAMELLÁS KERTI- ÉS TERASZÁRNYÉKOLÓK

A ker­ti per­go­la jel­legű rend­sz­erek legked­vel­tebb fajtáit az alumíni­um lamel­lás szerkezetek külön­böző típu­sai alkotják. Tek­intve, hogy ezen árnyékolók min­den alkatrésze alumíni­um­ból készül, így rend­kívül stra­pabíró és időtál­ló szerkezetek, melyek szél- és hóte­herbírása is kiemelkedő. Fontos, hogy a max­imális kényelem érdekében ezen szerkezetek min­d­e­gyike fel­sz­erel­hető oldalárnyékoló ele­mekkel (tex­tilárnyékolók, üveg­tolóa­jtók, log­gia panelek…stb) és külön­böző extra kiegészítőkkel, mint világítás, fűtés, zen­emod­ul stb.

Kinek mit ajánlunk?

ALGARVE

Algarve ker­ti árnyékolónkat első­sor­ban a szö­gletes for­mák és a min­imál dizájn szerelme­seinek java­soljuk. Lamel­lás alumíni­um szerkezetének és inte­grált vízelvezető rend­sz­erének köszön­hetően egész évben élvezhetjük és tel­jes értékűen kihasznál­hatjuk teraszunkat. A 150°-ban elfor­gath­ató lamel­lázat segít­ségév­el pon­tosan annyi napfényt engedünk be a szerkezet alá, amen­ny­it kívá­nunk. Célunk a fel­használók kényelmének max­i­mal­izálása, így a lamel­lák és egyéb extra fel­sz­erelt­ségek működtetése autom­a­tizált módon történik. Fontos, hogy az esővíz akkor sem foly­hat be a szerkezet alá, ha esőzés után kiny­itjuk a tetősz­erkezetet. Egy időtál­ló, ugyanakkor elegáns meg­je­lenésű szerkezetet válasz­tunk precíz rés­zletekkel hosszútávra, mely nem igényel bony­olult kar­ban­tartást. Amen­ny­iben szeretnénk fokozni a bel­ső kom­for­tot, szélál­ló oldalárnyékolási ele­meket is épí­thetünk a szerkezethez.

Az Algrave választható klasszikus kivitel­ben, az eltérés csupán meg­je­lenésében mutatkozik meg. A rusztikus jegyek a tartóos­zlopok mintáza­tában, illetve a gerendáza­tra illeszkedő, jel­legzetes deko­ratív díszítőelem­ben érvényesül, mint­e­gy „megko­ronáz­va” a szerkezetet. Bátran ajánljuk az Algarve „Clas­sic line”-t a klasszikus vagy rusztikus stílus ked­velőinek.

ALGARVE AERO

Az Algarve Aero típust akkor választhatjuk, ha teraszunkon már ren­delkezünk egy meglévő szerkezettel, de szeretnénk kihasznál­ni az Algarve lamel­lás tetőrend­sz­er nyúj­tot­ta előnyöket. Ez eset­ben a tartóos­zlopok nélküli, önál­ló Aero tetősz­erkezetet egy már meglévő épít­ményre, vagy meglévő mélyedés­be helyez­zük el.

CAMARGUE

Ha szívesen bővítenénk a bel­ső élet­teret a kert irányá­ba, akkor a Camar­gue a legjobb választás. Ez a típus az Algarve előnyeit kibővítve fan­tasztikus megoldá­sokra képes. A leg­sokoldalúbb lamel­lás per­go­la, ahol min­den elem inte­grált módon kerül beépítésre a szerkezetbe, legyen szó oldalele­mekről, vízelvezetés­ről, infra fűtőtestről, hangszóróról, világítás­ról, stb. Kiegészítő ele­mek sokasá­ga, rend­kívüli oldal­pan­el és tex­til­választé­ka ámu­lat­ba ejtő módon, min­den igényt kielégít. Tek­intve, hogy szám­ta­lan módon var­iál­hatjuk a szerkezetet és a hoz­záren­delt kiegészítőket, így bárme­ly építészeti stílushoz kitűnően illeszkedik.

A szerkezetek sorol­hatók egymás mel­lé, így akko­ra területet fed­hetünk le, amekko­rát csak szeretnénk. Működtetése szin­tén autom­a­tizált módon történik.

SKYE

Skye szerkezetün­ket azok­nak java­soljuk, akik a teraszárnyékolás­ban is a csúc­stech­nológiát szeretnék válasz­tani. Ennek az alumíni­um lamel­lákkal fel­sz­erelt Camar­gue szerkezetnek az innová­ció­ja és külön­legessége abban rej­lik, hogy a lamel­lák nem csupán elfor­gath­atók, de tel­je­segészében el is tol­hatjuk őket. Ez a vál­tozat tel­je­sen egyedülál­ló, seme­lyik másik lamel­lás szerkezet nem képes az égboltot tel­je­sen meg­ny­it­ni felet­tünk. Amen­ny­iben közvetlenül a bel­ső tér elé kerül fel­sz­erelésre az árnyékoló, rend­kívül prak­tikus, hiszen így adott eset­ben lakóterünk vilá­gossá­ga maradék­ta­lan­ul fen­ntartható.

Ter­mészete­sen a lamel­lák biz­ton­sá­gosan eltol­hatók, 145°-ban elfor­gath­atók és tökélete­sen zárhatók a szabadal­maz­ta­tott S‑drive tech­noló­gia segít­ségév­el, és az inte­grált vízelvezetés­nek köszön­hetően itt sem kell a beázástól fél­nünk. Végte­len módon testre szab­ható, választhatjuk például úgy­n­evezett Dual kivitel­ben is, mely segít­ségév­el kétoldal­ra is elhúzhatjuk a lamel­lákat. A pia­con egyedülál­ló módon 2020-tól már ez a típus is elérhető Aero kivitel­ben, mely beépí­thető bár­mi­lyen szerkezeti elem­re vagy acél­sz­erkeze­tre. Működtetése szin­tén autom­a­tizált módon történik, akár okostele­fon vagy táblagép használatá­val is lehet­séges.

FIX TEXTILTETŐS KERTI- ÉS TERASZÁRNYÉKOLÓK

ALGARVE CANVAS

Elősz­eretet­tel java­soljuk az udvar – árnyékolási cél­ból történő – lefedésére vagy egy elegáns és nem min­den­napi autóbeál­ló létre­hozásához.

A szerkezet – a lamel­lás rend­sz­ertől eltérően -, kétrétegű, fix tetősz­erkezettel ren­delkezik – max­imális szélál­lóság­gal -, melyet az alsó rétegű, fes­zített, zip-es tex­til­vás­zon biz­tosít. A fel­ső réteget egy stra­pabíró, trapéz hul­lám­le­mez képezi, mely első­sor­ban a vízelvezetésért felelős. Ennek a ket­tősségnek köszön­hetően képes a Can­vas egysz­erre elegáns és stra­pabíró lenni.

Mod­ern for­mav­ilágá­nak köszön­hetően kitűnően alka­lmazható min­imál, mod­ern vagy bauhaus stílusú épületek mel­lé, olyan ingat­lanoknál, ahol fontos az épület­e­gyüttes stílusá­nak összhang­ja.

A Can­vas is választható Aero vál­tozat­ban. Ez eset­ben egy már meglévő szerkeze­tre kerül beépítésre a kétrétegű tetősz­erkezet.

Amen­ny­iben szeretnénk egysz­erre kihasznál­ni a Can­vas fix tetősz­erkezetének és az Algarve for­gath­ató lamel­lás tetősz­erkezetének előnyeit, arra is van lehetőség az úgy­n­evezett Dual kivitel­lel. Ez a vál­tozat sorolt szerkezet esetében lehet­séges.

ELTOLHATÓ TEXTILTETŐS ÉS PONYVÁS RENDSZERŰ KERTI- ÉS TERASZÁRNYÉKOLÓK

Az alumíni­um lamel­lá­val ren­delkező ker­ti árnyékolók mel­lett nép­sz­erűek a tex­til­tetős szerkezetek, melyek a lamel­lás szerkezetekkel szem­ben, kevesebb lég­mozgást biz­tosí­tanak az árnyékoló alatt (zárt állapot­ban job­ban megreked alat­tuk a lev­egő).

A vás­zon- illetve ponyvás tetőt leszámít­va a szerkezetek alkatrészei is alumíni­um­ból készül­nek, így rend­kívül stra­pabírók. Meg­je­lenésük – tetősz­erkezetüknek köszön­hetően – fil­i­grán­abb, mint a lamel­lás vál­toza­toké.

Az eltol­ható tex­til­tetős rend­sz­erek fes­zített zip-es vász­nak, melyek rend­kívül szélál­lóak, míg a ponyvás tete­jű árnyékolók – tek­intve, hogy a pony­va nem fes­zített, teherbírása kisebb – nagy­obb odafi­gyelést igényel­nek szélfúvás vagy hóesés esetén (nem véletlen, hogy a mediter­rán vidékeken közked­vel­tek). Azon­ban emi­att költ­séghatékonyab­bak, mint vás­zon­tetős vagy lamel­lás tár­saik. Ter­mészete­sen külön­böző kiegészítő lehetőségek ren­delkezésre áll­nak, csakú­gy, mint a lamel­lás szerkezeteknél. Rejtett vízelvezető rend­sz­er­rel kerül­nek fel­sz­erelésre és kézi vagy autom­a­tizált módon működte­th­etők.

Kinek mit ajánlunk?

LAPURE

E kiemelten szélál­ló, zip-es tex­til­tetőv­el ren­delkező, hom­lokza­thoz épí­thető teraszárnyékoló szerkezetün­ket bátran ajánljuk a min­i­mal­ista for­mák ked­velőinek. Mint neve is mutat­ja, ez egy fil­i­grán, elegáns meg­je­lenésű, letisz­tult szerkezet. Prak­tikum szem­pon­tjából egyedülál­ló módon lehetőséget biz­tosít arra, hogy a tex­til­tető túl­nyúljon a teras­zon, így például a medence fölé is kön­nyedén árnyékot vethetünk segít­ségév­el. Lábai eltol­hatók, ha négyze­ta­lakútól eltérő for­májú teras­zon szeretnénk alka­lmazni. Amen­ny­iben a nap­sug­arak­nak utat enged­nénk, a tex­til tel­jes egészében behúzható a tok­ba, rend­kívüli módon tel­je­sen nyi­tot­tá válik a terasz, ahol zavaró, robosz­tus tartósz­erkezetek nélkül, gyönyörköd­hetünk a panorámában.

Összefoglaló

Össze­foglal­va elmond­hatjuk, hogy az újgen­erá­ciós ker­ti és teraszrend­sz­erek min­den igényt kielégí­thet­nek, kizárólag helyszíni adottsá­gunk, igényeink és pénztár­cánk szab­hat­nak határt.

A szerkezeteket hosszú távra ter­vezték, így lényeges, hogy már – lehető­leg az építkezési sza­kaszban – de min­denkép­pen a kert és terasz ter­vezési fázisában kér­jük ki az árnyékolási sza­kértő véleményét a csalódá­sok elk­erülése érdekében, hiszen nem olc­só szerkezetekről beszélünk, melyek mérnö­ki ter­vezést igényel­nek.

Ebben segít­sége­dre lehet­nek az Archishade sza­k­tanác­sadói.

Videók

Még több tudnivaló a témában: Kerti- és teraszrendszerek az Archishade kínálatából

Trendközelben: Pergoláink bemutatkoznak a Viasat3 műsorán is!

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!