Termékcsoportok
Email

A tűző napsütésben is lehet élvezhető a kint töltött idő

A jól megválasz­tott, kön­nyen kezel­hető és jó minőségű napel­len­zőv­el erké­lyün­ket, teraszunkat ottho­nunk egyik legkényelme­sebb zónájává alakíthatjuk a nyári idősza­k­ban.

Toko­zott napel­len­zőv­el a teras­zon

Tar­talom:

  1. Napel­len­ző típu­sok
  2. Napel­len­ző tex­tilek
  3. A napel­len­ző szerelése, tájolása
  4. A napel­len­ző rögzítése, moz­gatása, autom­a­tizálása
  5. A napel­len­ző kar­ban­tartása, tisztítása
  6. A napel­len­ző kényel­mi extrái
  7. Fontos tanác­sok vásár­lás előtt
  8. Össze­foglaló
  9. Videó — Így ter­vez­zünk napel­len­zőt!

Sokunk számára ismerős a hom­lokza­tra rögzített, kur­bli­val kiha­jtható, könyökkaros, akril, vagy poliészter tex­til napel­len­ző, melyet min­den sze­zon ele­jén, majd a végén is le és fel kell szerel­ni, a garázs­ban, vagy a pincében tárol­ni, a heves szelek­től és zivatarok­tól pedig lehető­leg kímél­ni.

Ide­je tehát olyan korsz­erű szerkezetekre vál­ta­nunk, melynek anya­ga és rögzítése is jól bír­ja az időjárás vis­zon­tagsá­gait, moz­gatása egysz­erű, szerel­ni pedig egysz­er kell, amikor a helyére kerül.

Varisol K450 tokozott napellenző

Napellenző típusok

nyi­tott könyökkaros szerkezet, valójában a múlt évezred ter­méke és ahogy már említet­tük, hoz­záférhető a tex­til és a könyökkar, elöl pedig az úgy­n­evezett drapéria talál­ható, mely a könyökkar nem igazán esztétikus látványát takar­ja. Ez a típus még csukott állapot­ban is ki van téve a környezeti hatá­sok­nak, ezért gyor­san elhasználódik, a tex­til hamar kifakul.

Nyitott könyökkaros napellenző

fél­toko­zott szerkezet nagy­on hason­lít a nyi­tot­tra, de itt talál­ható egy fél­tok és egy hom­lok­lap, melyek behúzáskor felül­ről védik a szerkezetet.

Féltokozott napellenző

A leg­mod­ernebb és leko­molyabb kivi­tel a toko­zott szerkezet, melynél egy tok­ba csukódik a napel­len­ző. Így a könyökkarok és a tex­til is védett, az egész szerkezet esztétikus meg­je­lenésű.

Tokozott napellenző

Inno­vatív és impozáns megoldás­nak számí­tanak a hom­lokzat­ba inte­grál­ható tokok, melyek a hom­lokzat burko­latá­val takarhatók. Különösen a mai, mod­ern építészet letisz­tult von­alait ked­velők körében nép­sz­erű ez a megoldás. Az utóla­gos sül­lyesztés is megold­ható, azon­ban költ­séges és sok munká­val jár, tehát ezzel már jobb a ház ter­vezésekor szá­mol­ni.

Homlokzatba süllyeszthető tokozott napellenző

Napellenző textilek

A minősé­gi tex­tilek sokáig megőrzik ere­de­ti szép­ségüket és minőségüket, nem fakul­nak ki, színüket nem szív­ja ki a nap. A speciális, impreg­nált tex­tilek vízleper­gető hatása pedig kön­nyen tisztán tart­ja, öntisztít­ja a tex­tilt. A mod­ern napel­len­zők anya­ga uv-álló tex­til, ebből pedig a 80-as uv-állóságú az aján­lott. Az uv-állóság értékére azért figyeljünk, mert ha nem elég mag­as, akkor a napel­len­ző alatt ülve is csúnyán leéghetünk.

Napellenző textilek

A napellenző szerelése, tájolása

Man­ap­ság egy napel­len­zőnek egyre nagy­obb terület árnyékolásáról kell gon­do­skod­ni, hiszen a teras­zok és az erké­lyek mérete is lényege­sen meg­növekedett. A nagy méret azon­ban fel­veti a szélál­lóság fontos kérdését. A mod­ern napel­len­zők 40 km/h‑ig bír­ják a szelet, de ez függ a rögzítési felület­től és a megfelelő, szak­sz­erű szereléstől is.

Homlokzatba süllyeszthető tokozott napellenző

A kiválasztás előtt fontos tisztában lenni a tájolás­sal is. A napel­len­zőt a déli hom­lokza­tra aján­lott fel­sz­erel­ni, a keleti, illetve a nyu­gati irány­ból érkező nap­sug­árzás­nak más a beesési szöge, valószínű tehát, hogy itt nem tudnánk tökélete­sen kihasznál­ni ezt a típusú árnyékolót. Ekkor érdemes fontolóra ven­ni valam­i­lyen kiegészítő, árnyék tol­dat alka­lmazását, melyek a déli irány­on kívül más tájolás­ra is alka­lmassá teszik az árnyékolót.

Napellenző függőleges árnyéktoldattal

A szerelés során aján­lott 5–10 cm-rel eltar­tani a napel­len­zőt a falazat­tól, ezzel biz­tosíthatjuk a lev­egő mozgását. Egyébként a napel­len­ző alatt megreked a meleg, amitől hamarosan elvisel­hetetlen lesz a klí­ma a teras­zon.

A napellenző rögzítése, mozgatása, automatizálása

Rögzítéskor tisztában kell lennünk a fizikai kor­lá­tokkal: egy mod­ern toko­zott, 120–130 kg-os napel­len­zőt egy régi épület szarufái nem bír­nak el. Ekkor kisebb méretű napel­len­zőben kell gon­do­lkod­nunk, vagy válasszuk a hagy­ományos nyi­tott könyökkaros típust.

hajtókaros a régről ismert megoldás, a motoros ennél lényege­sen gyorsabb és kényelme­sebb, az árban pedig nincs akko­ra különb­ség, hogy ne érné meg a motoros mel­lett dön­tenünk. A motor­ral haj­tott napel­len­ző kapc­soló­val, távirányító­val, okostele­fon­nal is moz­gath­ató, vagy akár az épület automatiká­ba is inte­grál­ható.

Motoros működtetésű rend­sz­erek esetén lehetőség van tel­jes autom­a­tizálás­ra. Kiegészí­thetjük a rend­sz­ert szél‑, napfény‑, esőérzékelőv­el, igényeink szerint.

Napellenző távirányítású működtetéssel

A napellenző karbantartása, tisztítása

Jó hír, hogy külön­leges kar­ban­tartást sem a nyi­tott könyökkaros, sem pedig a toko­zott típu­sok nem igényel­nek. Utób­binál a tel­je­sen zárt tokozat meg­mag­yaráz­za ezt. Arra figyeljünk, hogy 5–10 év alatt a mozgó alkatrészeket aján­lott mego­la­jozni. A pony­va eny­hén szap­panos vízzel tisztítható, a szálak nem szen­nyeződ­nek, csak a felület. A szen­ny­taszító réteget nem szabad károsí­tani, külön­ben tönkre­m­egy a tex­til.

Tokozott napellenző


A napellenző kényelmi extrái

Infra fűtő­pan­el­lel, hangszóró­val vagy világítás­sal otthonos, meghitt hangu­la­tot terem­thetünk napel­len­zőv­el fel­sz­erelt teraszunkon akár az esti vagy hűvösebb órák­ban is.

Fontos tanácsok vásárlás előtt

A minősé­gi ter­mék első pil­lan­tás­ra nem lát­szik. Vásár­lás előtt a kereszt­met­szetet vizs­gáljuk meg: mekko­ra az alumíni­um vastagsá­ga, milyen a bor­dá­zottság, ami a pro­fil sta­bil­itásáról gon­do­skodik.

A könyökkar lehet lán­cos, sodronyos, gurt­nis (min­d­e­gyik lehet jó), de a sodronyos múlt száza­di tech­noló­gia, minőségi­leg gyengébb. A lán­cos és gurt­nis kivitel­ben a lán­cos meg­bízhatóbb, de a lánc mech­a­niz­mus helyigénye­sebb, robosz­tus­abb szerkezet. A gurt­nis­nál át lehet húzni egy vezetéket. Mégis a lán­cos lehet a leginkább meg­bízható.

Könyökkaros, homlokzatba süllyeszthető tokozott napellenző

Összefoglaló

Össze­foglal­va elmond­hatjuk, hogy a trend és a fejlesztések kizárólag a toko­zott napel­len­zők irányában zajlanak. Nyi­tott napel­len­zőt csak oda érdemes válasz­tani, ahol vala­mi speciális körülmény nem teszi lehetővé a toko­zott napel­len­ző alka­lmazását. A fél­toko­zott napel­len­zőknek létjo­go­sult­sá­ga megkérdő­jelezhető, hiszen árban azonos szin­ten mozog­nak a toko­zott napel­len­zőkkel, de tech­nikailag nem nyúj­tanak anny­it.

Ha napel­len­zőben vagy teraszárnyékolás­ban gon­do­lko­dunk, érdemes gyártó-for­gal­mazó, vagy megfelelő ref­er­en­ciákkal ren­delkező sza­kem­ber véleményét és tanác­sát kikérnünk.

A több, mint 50 éves múl­tra vis­sza­tek­in­tő, német Varisol ter­mékek komoly tech­nikai tudást képvisel­nek, jellemzőjük a mag­as minőség és a kifi­no­mult műsza­ki megoldá­sok kiváló ár-érték arán­nyal.

Tokozott napellenző

Videók

Így tervezzünk napellenzőt!

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!