Termékcsoportok
Email

KERTI-ÉS TERASZ­ÁR­NYÉ­KO­LÓ RENDSZEREK

LAMEL­LÁS ÉS FIX PERGOLÁK

A per­go­lák manap­ság egy­re nagyobb teret hódí­ta­nak, hiszen alkal­ma­zá­suk­kal egy jól kihasz­nál­ha­tó, kényel­mes plusz helyi­ség ala­kít­ha­tó ki. Az úgy­ne­ve­zett biok­li­ma­ti­kus, vagy­is lamel­lás per­go­lák a leg­prak­ti­ku­sabb model­lek, hiszen ezek a leg­job­ban fel­sze­relt vál­to­za­tok, illet­ve akár egész évben kihasználhatók.

Lamel­lás per­go­lák
ELŐ­NYEI:

 • A meg­fe­le­lő kiegé­szí­tők és oldal­zá­rá­sok alkal­ma­zá­sa mel­lett egész évben kihasználhatók.
 • Remek lehe­tő­sé­get nyúj­ta­nak egyé­ni vagy cso­por­tos prog­ra­mok lebo­nyo­lí­tá­sá­ra (pl. ott­ho­ni edzés, sütö­ge­tés, stb.).
 • A lamel­lák elfor­gat­ha­tók vagy akár el is húz­ha­tók, így min­dig ide­á­lis mennyi­sé­gű fényt enged­he­tünk be a per­go­la alá, illet­ve a ter­mé­sze­tes szel­lő­zés is megoldott.
 • Az elfor­gat­ha­tó lamel­lák biok­li­ma­ti­kus hatást kel­te­nek, mely­nek köszön­he­tő­en folya­ma­tos a ter­mé­sze­tes szel­lő­zés a per­go­la alatt.
 • Akár tel­je­sen elhúz­ha­tó lamel­lák­kal is választható.
 • Az integ­rált víz­el­ve­ze­tés­nek köszön­he­tő­en esős idő­ben sem kell aggód­ni, hiszen a szer­ke­zet nem ázik be.
 • Bár­mi­lyen RAL szín­ben elérhető.

Lamel­lás per­go­lák
elér­he­tő típusai:

Algar­ve

Az Algar­ve a modern, lamel­lás per­go­lák első alap modell­je, mely a szá­mos inno­vá­ci­ó­nak köszön­he­tő­en kor­sze­rű, még­is pénz­tár­ca kímé­lő megoldás.

Algar­ve Aero

Algar­ve Aero biok­li­ma­ti­kus per­go­la I Archis​ha​de​.hu

Az Algar­ve Aero az Algar­ve tar­tó­osz­lo­pok nél­kü­li kivi­te­le, melyet egy meg­lé­vő szer­ke­zet­re ültet­he­tünk vagy födém­ki­vá­gás­ba
süllyeszt­he­tünk.

Camar­gue

A Camar­gue kíná­la­tunk leg­ke­re­set­tebb modell­je, mely­hez külön­bö­ző oldal­zá­rá­sok és kiegé­szí­tő ext­rák is választhatók.

Skye

A Skye a lamel­lás per­go­lák csúcs­mo­dell­je. Lamel­lái nem csu­pán elfor­gat­ha­tók, de akár tel­je­sen el is húz­hat­juk őket.

Fix tető­szer­ke­zet­tel fel­sze­relt
per­go­lák elér­he­tő típusai:

Algar­ve Canvas

Az Algar­ve Can­vas egy spe­ci­á­lis, két­ré­te­gű fix tető­szer­ke­zet­tel ellá­tott modell, mely­nek tete­je egy hul­lám tra­péz­le­mez­ből és egy feszí­tett vászon­ból áll. Remek válasz­tás pél­dá­ul gépkocsibeállónak.

Algar­ve Aero Canvas

Az Algar­ve Aero Can­vas az Algar­ve Can­vas tar­tó­osz­lo­pok nél­kü­li kivi­te­le, melyet egy meg­lé­vő szer­ke­zet­re ültet­he­tünk vagy födém­ki­vá­gás­ba süllyeszt­he­tünk. Remek válasz­tás udvar lefedésére.

HAZAI REFE­REN­CI­Á­INK

SZAK­ÉR­TŐ TANÁCS­RA
VAN SZÜK­SÉ­GE?

A meg­hir­de­tett árnyé­ko­lók több­sé­ge épí­té­sze­ti tanács­adást igé­nyel ahhoz, hogy a ter­mék hosszú­tá­von meg­bíz­ha­tó műkö­dést, magas esz­té­ti­kai élményt jelent­sen. Kol­lé­gá­ink segí­tik Önt szak­mai kér­dé­sek­ben, legyen szó a meg­fe­le­lő ter­mék kivá­lasz­tá­sá­ról, épí­té­sze­ti ter­ve­zés­ről, termékrészletekről.

TER­VE­ZÉ­SI FOLYA­MAT
az Archis­ha­de szak­ér­tő csapatával

 1. Igé­nyek fel­mé­ré­se, a per­go­la típus kivá­lasz­tá­sa: a vevő elő­ze­tes elkép­ze­lé­se alap­ján szü­le­tik egy hoz­zá­ve­tő­le­ges (elő­ze­tes) áraján­lat. Ekkor még nem tör­té­nik hely­szí­ni fel­mé­rés.
 2. Ter­ve­zé­si sza­kasz (rend­kí­vül fon­tos a szak­sze­rű eljá­rás, itt dől el a vég­ered­mény minő­sé­ge): lát­vány­terv­vel, hely­szí­ni fel­mé­rés­sel, vál­toz­ta­tá­sok­kal, az anya­gok, szí­nek kivá­lasz­tá­sá­val, műsza­ki tanács­adás­sal.
 3. Vég­ső (komp­lett) áraján­lat készí­té­se. Az akció kere­té­ben a ter­ve­zés és a hely­szí­ni szak­ta­nács­adás díja nem kerül kiszámlázásra!
 4. Meg­ren­de­lés és Szál­lí­tás: az Archis­ha­de mun­ka­tár­sai meg­ren­de­lik, legyár­tat­ják és leszál­lít­tat­ják a ter­mé­ket beszál­lí­tó part­ner­től, a szer­ző­dés­ben fog­lal­tak szerint.
 5. Hely­szí­ni beépí­tés: enge­déllyel (szak­vizs­gá­val) ren­del­ke­ző, szer­ző­dött viszont­el­adó épí­ti be a szer­ke­ze­tet az Archis­ha­de fel­ügye­le­te alatt/közreműködésével, hiszen a szak­sze­rű beépí­tés a vég­ered­mény tekin­te­té­ben leg­alább olyan fon­tos, mint a tervezés.

ELŐ­ZE­TES ÁRAJÁN­LA­TOT KÉRNE?

Tölt­se ki űrla­pun­kat a meg­fe­le­lő ter­mék­tí­pus kivá­lasz­tá­sá­val, vagy írjon nekünk az ajanlatkeres(kukac)archishade.hu címre.

KAPCSOLAT­FEL­VÉ­TEL,
elér­he­tő­ség, bemutatóterem

Iro­dánk és bemu­ta­tó­ter­münk ‑vala­mint part­ner­vál­la­la­tunk az Ate­nád Kft gyár­tó üze­me — a Duna­ke­szi Auchan Ipa­ri park terü­le­tén talál­ha­tó, a McDonald’s ‑ot és Bur­ger Kin­get össze­kö­tő Pal­lag utcá­ban. Bemu­ta­tó­ter­münk­ben per­go­lá­ink, nap­el­len­ző­ink, téli­kert árnyé­ko­ló­ink meg­te­kint­he­tők. A ren­del­ke­zés­re álló lehe­tő­sé­gek­ről, szín- és anyag­vá­lasz­ték­ról, ext­ra funk­ci­ók­ról is bővebb tájé­koz­ta­tást adunk.

Talál­koz­zunk sze­mé­lye­sen bemu­ta­tó­ter­münk­ben:
2120 Duna­ke­szi, Pal­lag u. 47

Nyit­va­tar­tás: H‑P: 07 – 16h-ig (elő­ze­tes idő­pont­fog­la­lá­lás ajánlott)

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!