Termékcsoportok
Email

Pergola rendszerek a kertben vagy a teraszon

Renson Camargue bioklimatikus pergola
Ren­son Camar­gue biok­li­matikus per­go­la lapozható üveg­fal oldalzárás­sal

Tar­talom:

 1. Mire alka­lmas egy ker­ti- és teraszárnyékoló rend­sz­er?
 2. Ter­vez­zük az árnyékolót! Precíz ter­vezés nélkül nincs pro­fesszionális megoldás
 3. Ter­mékválasztási szem­pon­tok
 4. Ter­vezési folya­mat az Archishade mérnö­ki csap­atá­val
 5. Néz­zük sor­ra az egyes típu­sokat! (elhe­lyezés, kivi­tel)
 6. Az egyes per­go­latí­pu­sok legfőbb jellemzői, ter­mékkínála­ta
 7. Inte­grált vízelvezetés
 8. Oldalárnyékolási módok és aján­lott kiegészítők
 9. Egye­di megoldá­sok
 10. Működtetés
 11. Kar­ban­tartás, javítás, garan­ciák
 12. 12 gyártói tanács, hogy ne csalód­junk
 13. Össze­foglaló
 14. Videó – per­golák ter­vezése előt­ti tudni­valók
 15. Trend­közel­ben: Per­goláink bemu­tatkoz­nak a Viasat3 műsorán is!

Mire alkalmas egy kerti- és teraszárnyékoló rendszer?

Az elmúlt évben kialakult helyzet rávilágí­tott, hogy men­nyire fontos kertün­ket és udvarunk­at max­imálisan kihasznál­hatóvá ten­ni.

A jelen­leg elérhető leg­mod­ernebb ker­ti és teraszárnyékolási lehetőségeket a külön­böző típusú újgen­erá­ciós per­go­la szerkezetek alkotják. E rend­sz­erek segít­ségév­el egy újabb hely­iséggel növel­hetjük ottho­nunk alapterületét a kert, illetve a terasz irányá­ba, kültéri “nap­pali” vagy pihenőtér gyanánt. Kiváló opció, ha telkünkön elf­o­gy a szabá­lyosan beépí­thető terület, hiszen a télik­ertekkel szem­ben, egy ilyen szerkezet a legtöbb eset­ben építési engedé­ly nélkül kialakítható. Nem elhanyagol­ható szem­pont, hogy ezál­tal ingat­la­nunk értékét is jelen­tősen növel­hetjük.

Az újgen­erá­ciós ker­ti és teraszrend­sz­erek szá­mos néven ismertek. Biok­li­matikus per­go­larend­sz­erek, alumíni­um vagy prémi­um per­golák, 4 évsza­kos teraszárnyékolók. A klasszikus per­golák­tól eltérően e szerkezetek már töb­bet nyúj­tanak, mint csupán árnyékolás. Egy­fa­j­ta életérzés (gar­den casu­al) megteremtését hiva­tot­tak elérni a szabad­ban, ahol időjárástól függetlenül, a leg­nagy­obb kom­fort mel­lett, egész évben minősé­gi időt töl­thetünk csalá­dunkkal, bará­tainkkal.

Mégis mi a különbség köztük?

Közös tula­j­don­ságuk az alumíni­um szerkezetük, de tetőkialakítá­suk lehet elfor­gath­ató alumíni­um lamel­lás (biok­li­matikus), fes­zes tex­til (vás­zon) vagy ponyvás (bal­dachin gyűjtésű), melyekkel külön­böző módon és mérték­ben enged­hetjük be a napfényt és a lev­eg­őt teraszunkra.

Ma már szám­ta­lan gyártó for­gal­maz hason­ló ter­mékeket. Az egyes típu­sok azon­ban gyártóként is eltérnek. A kül­ső hason­lóság ne tévesszen meg ben­nün­ket, pl., ha két lamel­lás árnyékolót látunk jelen­tős árkülönb­séggel. A per­golák közti lényeges különb­ség a rés­zletek­ben rej­lik, mely az esztétikában, funkciók­ban, var­iál­hatóság­ban és az árban is jelen­tkezik.

A kiváló minőségű, pro­fesszionális per­golák szerkezetét kom­plett rend­sz­erként alkot­ták meg. Nem lego jel­legű kialakítás­ról beszélünk, ahol egy meglévő szerkezethez utólag (látható módon) építenek kiegészítő ele­meket, hanem min­den rész pon­tosan, előre megter­vezett módon van kialakít­va, inte­grált jel­leggel, azaz elre­jtve a szem elől. Inte­grált ele­mek lehet­nek (vízelvezetés, fűtő‑, zen­emod­ul, oldalele­mek, világítás, kábelezés stb.). Emel­lett, az anyagok minősége, típusválaszté­ka, tech­nológiá­ja mel­lett sem érdemes elsik­la­nunk, ha hosszú évekre keresünk gond­ta­lan, minősé­gi megoldást.

Tervezzük az árnyékolót! Precíz tervezés nélkül nincs professzionális megoldás.

A ter­mékválasztás azon­ban általában nem annyi­ra egysz­erű. E per­golák telepítését min­denkép­pen komoly ter­vezési folya­mat előzi meg, hiszen a helyszíni adottsá­gok nagy­ban befolyá­solják a lehetőségeket. Érdemes olyan sza­kértőkhöz for­dul­ni, akik azon túl, hogy értékesítik vagy beépítik a ter­méket, az építésszel, sza­kkivitelezőkkel karöltve végigkísérik a ter­vezéstől a kivitelezésig a folyam­a­tot. Sok prob­lémától kímél­hetjük meg magunkat.

Legcél­sz­erűbb az árnyékolást már az építkezés előt­ti, a terasz kialakításá­nak ter­vezési sza­kaszában elgo­n­do­l­nunk, ugya­nis ez eset­ben érhető el az, amikor teraszunk szinte az épületünk részévé válik, egy egységes képet alkot­va. Amen­ny­iben erre már nincs lehetőség, az előző­leg már kialakí­tott teraszhoz kell igazí­tani a megfelelő árnyékoló rend­sz­ert.

Termékválasztási szempontok

Ha a teraszt nem csak a meleg hónapok­ban használjuk, feltétlenül szük­ségünk lesz az oldalzárókra. Téli használathoz legjobb az alu lamel­lás tető és ekkor üveg oldal­falakkal is körbe kell zár­nunk a teraszt. Nyári idősza­k­ban is aján­lott a tex­til oldalárnyékoló alka­lmazása, de bizonyos esetek­ben ez elenged­hető, vagy utólag is fel­sz­erel­hető.

Fontos tud­nunk, hogy az alu tetős megoldás szinte min­den eset­ben megfelelő, vis­zont árfekvés­ben mag­a­sabb. Ha az épület stílusához job­ban illik, jó lehet a tex­til tető is, de műsza­k­i­lag az alu lamel­lás tető nyújt­ja a legtöb­bet.

A ker­ti- és teraszárnyékolók egye­di gyártású ter­mékek, mindig az épület és a vevő igényei­hez iga­zod­nak, de van­nak bizonyos fizikai kor­lá­tok, melyekre tek­in­tet­tel kell lennünk – alátá­masztó oszlopok szük­sége­sek és a sta­tikai szem­pon­tok sem elhanyagol­hatók.

Nagy előnyük, hogy ezek a teraszrend­sz­erek sorol­hatók. Ez azért fontos, mert az egyes ele­meknek van­nak bizonyos méretko­r­lá­taik és az adott méret­nél nagy­obb igényekhez csak így alka­lmazhatók. Ezek általában stan­dard méretek, amire ter­vezés során figyelem­mel kell lenni, bár­mi­lyen gyártó ter­mékét válasszuk.

Renson Camargue bioklimatikus pergola

Tervezési folyamat az Archishade mérnöki csapatával

 1. Igények felmérése, a per­go­la típus kiválasztása: a vevő előzetes elképzelése alapján születik egy hoz­závetőleges (előzetes) ára­ján­lat. Ekkor még nem történik helyszíni felmérés.
 2. Ter­vezési sza­kasz (rend­kívül fontos a szak­sz­erű eljárás, itt dől el a végered­mény minősége): látványter­vvel, helyszíni felmérés­sel, vál­toz­tatá­sokkal, az anyagok, színek kiválasztásá­val, műsza­ki tanác­sadás­sal.
 3. Végső (kom­plett) ára­ján­lat készítése. Amen­ny­iben a ter­mék megren­delésre kerül, a ter­vezés és a helyszíni sza­k­tanác­sadás díja nem kerül kiszám­lázás­ra!
 4. Megren­delés és Szál­lítás: az Archishade munkatár­sai megren­de­lik, legyár­tatják és leszál­lít­tatják a ter­méket beszál­lító part­nertől, a szerződés­ben foglal­tak szerint.
 5. Helyszíni beépítés: engedél­lyel (sza­kvizs­gá­val) ren­delkező, szerződött vis­zon­te­ladó építi be a szerkezetet az Archishade felü­gyelete alatt/közreműködésével, hiszen a szak­sz­erű beépítés a végered­mény tek­in­tetében legalább olyan fontos, mint a ter­vezés.

Nézzük sorra az egyes típusokat!

Az újgen­erá­ciós biok­li­matikus teraszrend­sz­erek megálmod­ó­ja és innová­to­ra a bel­ga Ren­son cég. Az általuk kife­jlesztett rend­sz­erek és tech­nológiák, kiemelkedő minőséget képvisel­nek, piacvezetők a prémi­um kategóriában. Első­sor­ban lamel­lás árnyékolóikkal jár­nak az élen, de fes­zített vás­zon­tetős megoldá­sok­ban is kínál­nak minősé­gi ter­mékeket.

A német Varisol a napel­len­zők gyártása mel­lett egye­di megoldású vás­zon­tetős rend­sz­erű, és bal­dachin gyűjtésű per­golái­val hív­ja fel a figyel­met a német már­ka elkötelezettjei felé.

A ked­vezőbb árfekvésű Alumark per­golák ponyvás árnyékolói pedig kitűnő ár-érték arán­nyal páro­sul­nak szin­tén euró­pai gyártók kínálatából.

Ter­mészete­sen továb­bi márkák is elérhetők kínálatunkban, cikkünkben e ter­mékeken keresztül mutatjuk meg az egyes típu­sok lehetőségeit, előnyeit.

A pergolák elhelyezése terasztól függően lehet:

 • szabadon álló kivi­tel
 • épülethez inte­grált
 • kész szerkezetbe beépí­thető, vagy arra ráül­te­th­ető megoldás

Tetőszerkezetük szerint

1. LAMELLÁS TETŐVEL (Square design):

 • For­gath­ató lamel­lás tetősz­erkezet lábak nélkül (Aero)
 • For­gath­ató lamel­lás tetősz­erkezet lábakkal és akár inte­grál­ható oldalele­mekkel (Algarve, Camar­gue)
 • For­gath­ató és össz­e­gyűj­thető lamel­lás tetősz­erkezet lábak nélkül (Aero Skye)
 • For­gath­ató és össz­e­gyűj­thető lamel­lás tetősz­erkezet lábakkal és akár inte­grál­ható oldalele­mekkel (Skye)

2. VÁSZON TETŐVEL (Inclined design):

 • Behúzható, zip-es fes­zítésű, vás­zon­tetős szerkezet lábakkal és akár inte­grál­ható oldalele­mekkel – csak épülethez inte­grál­tan (Lapure)
 • Speciális moz­gatású, fes­zített tető- és oldalvás­zon­nal, szabadon álló kivitel­ben (Qbus)

3. KOMBINÁLT TETŐSZERKEZET: VÁSZON + ACÉLLEMEZ (Square design):

 • Fix rögzítésű, két rétegű árnyékoló lábakkal, oldalzárási lehetőséggel (Algarve Can­vas)
 • Fix rögzítésű, két rétegű árnyékoló, lábak nélküli kivi­tel (Algarve Aero Can­vas)

4. PONYVÁS TETŐVEL:

 • Eltol­ható, bal­dachin-meg­je­lenésű gyűjtés­sel (Ele­gan­cy, Cubic, Sim­ple, Qbus per­go­la)

Az egyes pergolatípusok legfőbb jellemzői, termékkínálata

1.  LAMELLÁS KIVITEL

 • Alumíni­um szerkezetek, mag­as minőségű alumíni­um ötvözettel
 • 150°-ban elfor­gath­ató lamel­lák
 • Inte­grált vízelvezetés
 • A hur­rikán-állósá­gi minősítés min­den eset­ben 160 km/h.
 • Felületüket porszórá­sos fes­tési eljárás­sal színeznek a RAL skála színeire
 • Kérhető összetet­tebb szin­terezés, pl. fa‑, bronz‑, eloxált alumíni­um, vagy arany­hatású felület.

Típusok:

ALGARVE

A lamel­lás teraszrend­sz­erek első gen­erá­ció­ja, ár-érték aránya miatt ked­velt típus hazánkban. Fil­i­grán pro­filok­ból áll, vízelvezetése és vezetékezése inte­grált, az oldalárnyékolók kizárólag a szerkezethez rögzítve kerül­nek beépítésre. Lábakon áll, de épí­thetjük szabadon álló vagy fal­hoz rögzített kivitel­ben. Kapc­solt és sorolt szerkezettel ren­delkezik. Kapc­solt szerkezetnél két szerkezet oszlop nélkül egymáshoz kapc­sol­ható (max. 6×6 m‑ig), sorol­ni tet­szőleges darab­szám­ban lehet, de az oszlopokkal működik.

ALGARVE CLASSIC LINE

Az Algarve szerkezet klasszikus meg­je­lenésű, díszített vál­toza­ta, mely leginkább a tradi­cionális jel­legű, vil­la épületekhez nyújt stílus­ban hoz­záil­lő terasz árnyékolást. A stílus­j­e­gyek az árnyékoló tete­jét megko­ronázó díszítőelem­ben és az oszlopdíszítések­ben jelen­nek meg.

AERO

Az Algarve tetősz­erkezete lábak nélkül. Csak tetőárnyékolóként funkcionál rejtett vízelvezetés­sel, mely bár­mi­lyen meglévő szerkezethez illesz­thető vagy ráépí­thető.

CAMARGUE

A leg­sokoldalúbb és leg­nép­sz­erűbb típus hazánkban is. Az Algarve rend­sz­er továbbfe­jlesztett vál­toza­ta. Szá­mos előnye mel­lett egy kifi­no­mult megoldá­sok­ban bővelkedő rend­sz­er. Masszív szerkezet, sta­tikailag töb­bet bír, az oldalele­mek és kiegészítők rend­kívül esztétikus módon, inte­grál­tan épí­thetők be, akár utólag is. Var­iál­hatósá­ga és kiegészítő ele­meinek kínála­ta csak a képzelet­nek szab határt. Sorol­ható úgy, hogy a sorolási pon­tokon egy oszlop jelenik meg.

SKYE

A teraszrend­sz­erek csúc­skategóriá­ja. Egy erős gerendázat­tal ellá­tott rend­sz­er, a Camar­gue típus tovább bővített vál­toza­ta, ahol a lamel­lák nem­c­sak for­gath­atók, hanem össz­e­gyűj­thetők is, biz­tosít­va a kel­lő napfényt teraszunkon, például napozáshoz. A lamel­lákat – füg­gőleges állás­ban – az egyik oldal­ra, vagy középről két oldal­ra húz­za össze egy összetett mech­a­niz­mus. A szerkezet lehet aero vagy oszlo­pos kivitelű.

AERO SKYE

Így nevez­zük az oszlopok nélküli kivitelt, mely csak tetőárnyékolóként funkcionál egy meglévő szerkeze­tre ráül­tetve, vagy mélyedés­be sül­lyesztve.

Skye Aero Dual bioklimatikus, lamellás pergola

2. TEXTILTETŐS (VÁSZON) SZERKEZETEK

 • Alumíni­um szerkezetek, mag­as minőségű alumíni­um ötvözettel
 • Több­ségében épülethez inte­grál­tan épí­thetők be
 • A tex­til a pro­fil­lal együtt behúzható, ninc­senek zavaró ele­mek
 • Oldalele­mekkel is kiegészí­thetők
 • Inte­grált vízelvezetés – ezt vis­zony­lag mag­as dőlésszög mel­lett látják el (13–15 fok)
 • Előnyük a nagy szélál­lóság (min. 120 km/h)
 • Felületüket porszórá­sos fes­tési eljárás­sal színezik a RAL skála színeire

TÍPUSAI

LAPURE

Az egyre inkább teret hódító ún. “láthatat­lan építészet” irányvon­alat képvi­selve, megszületett ez a légies és min­i­mal­ista meg­je­lenésű szerkezet, mely kialakítása révén méltón nevezhető panorá­ma árnyékoló­nak. Vízál­ló tex­til tetősz­erkezete láthatat­lan módon, oldal­só illesztés nélkül csat­lakozik az elegáns és dis­zkrét alumíni­um oszlopokhoz. A vás­zon­tető behúzásá­val szinte tel­je­sen elre­j­thető az árnyékolónk. Az oszlopok elhe­lyezése és a tetőkinyúlás var­iál­ható, így teraszunkhoz igazítható.

QBUS

Külön­leges alumíni­um per­go­la, vízsz­in­te­sen dön­thető tex­til tetőv­el és merőleges árnyékoló­val, melyek egymástól függetlenül moz­gath­atók, így az árnyékolás hatékonyságát a nap­sütés­nek megfelelően szabá­ly­ozhatjuk. A tető igény esetén akár tel­je­sen kinyitható, ninc­senek zavaró ele­mek. Esőben is megfelelő védel­met nyújt. Az oszl­op­ma­gasság var­iál­hatóságá­val végte­len pozí­cionálási lehetőséget kínál. Zip-es kivitel­ben is elérhető. Telepí­thető szabadon álló vagy fal­hoz rögzített kivitel­ben. Mind­két típus sorol­ható.

3.  KOMBINÁLT TETŐSZERKEZETEK (VÁSZON + ACÉLLEMEZ)

 • Alumíni­um szerkezetek, mag­as minőségű alumíni­um ötvözettel
 • Épülethez inte­grál­tan vagy szabadon álló módon épí­thetők be
 • Fix­en rögzített 2 rétegű tetősz­erkezet (hul­lám trapé­zle­mez + fes­zített vás­zon) egyrészről biz­tosít­ja a rejtett vízelvezetést, más­felől a speciális, Fixscreen tech­nológiás vás­zon a szö­gletes, letisz­tult for­mav­ilá­got jeleníti meg
 • Oldalele­mekkel is kiegészí­thetők
 • Inte­grált vízelvezetés
 • A tetővás­zon garan­tált 120 km/h‑ás szélál­lóság­gal bír. Oldalárnyékolóként leengedett állapot­ban 60 km/h.
 • Felületüket porszórá­sos fes­tési eljárás­sal színezik a RAL skála színeire
 • A Can­vas fix tetősz­erkezet kom­binál­ható az elfor­gath­ató lamel­lás Algarve szerkezettel, így mind­két árnyékoló előnyét kihasznál­hatjuk.

ALGARVE CANVAS

Speciális Algarve szerkezet egy kétrétegű árnyékoló­val, melynek rögzítése fix. Első­sor­ban akkor válasszuk, ha fix, szélál­ló tetőfedés­ben gon­do­lko­dunk. A rend­szer­ben a zip-es Fixscreen tex­tilárnyékolót kom­binálták az inte­grált vízelvezetés­sel ren­delkező, acél­sz­erkezetű lamel­lás rend­sz­er­rel. Min­i­mal­ista stílus­j­e­gyének köszön­hetően jól illesz­thető a letisz­tult épületekhez és kiválóan alka­lmas gép­koc­si beál­ló­nak is.

4. PONYVÁS SZERKEZETEK

 • Alumíni­um szerkezetek, mag­as minőségű alumíni­um ötvözettel
 • A tex­ti­lanyag nem szövött, hanem tömör pvc
 • A pony­va bal­dachin-gyűjtés­sel eltol­ható
 • Épülethez inte­grál­tan vagy szabadon álló módon épí­thetők be
 • Oldalele­mekkel is kiegészí­thetők
 • Inte­grált vízelvezetés
 • Felületüket porszórá­sos fes­tési eljárás­sal színezik a RAL skála színeire
 • Kevés­bé szélál­lóak fes­zített vagy lamel­lás típu­sokhoz képest
 • Több­ségük ked­vezőbb árfekvés­sel érhetők el

TÍPUSAI

ALUMARK ELEGANCYCUBICSIMPLE, FLAT

Az Ele­gan­cy típus elegáns, össz­e­gyűj­thető ponyvás per­go­la, mely bárme­ly építészeti stílushoz illeszkedik. Alka­lmazható nagy felületek ‑akár 13×6 méteres- árnyékolására is. A pony­va köztes állapot­ban is bárhol megál­lítható, zárt állapot­ban pedig tel­je­sen vízál­ló a gyári­lag kialakí­tott vízelvezető rend­sz­ernek köszön­hetően. A szerkezet kiemelt szélál­lóság­gal bír, valamint opcionálisan kiegészí­thető oldalele­mekkel és LED világítás­sal. Szabadon álló vagy fal­hoz rögzített kivitel­ben is elérhető. Igény szerint hóter­helésre alka­lmas szerkezet is ren­del­hető.

Cubic külön­legessége, hogy a tex­til 2 oldali lejtés­sel vezeti el a vizet az oszlopok­ba. Stílusá­nak és for­mav­ilágá­nak köszön­hetően különösen aján­lott olyan épületek mel­lé telepíteni, ahol a dizájn fontos szerepet ját­szik. Elérhető fal­hoz rögzített vagy szabadon álló szerkezetként. Alka­lmazható nagy felületek ‑akár 13×6 méteres- árnyékolására is. A szerkezet kiemelt szélál­lóság­gal bír. Opcionálisan kiegészí­thető oldalele­mekkel és LED világítás­sal.

Sim­ple típus az ár és a dizájn kom­pro­mis­szu­ma a ponyvás teraszárnyékolás­ban. Impozáns látványt nyújt akár mod­ern, akár hagy­ományos környezetben. Beépítése kife­jezetten a kisebb, privát beruházá­sok részére aján­lott. Kézi vagy motoros vezér­lés­sel egyaránt ren­del­hető, ellen­ben csak hom­lokza­thoz rögzített vál­tozat­ban érhető el. Választható tex­til oldalele­mekkel, kiegészítőkkel, melynek köszön­hetően időjárástól függetlenül élvezhető a terasz koratavasztól későőszig.

Flat típust első­sor­ban a mod­ern építészet szerelme­seinek java­soljuk. Miv­el meg­tart­ja a helyes szögeket, így tökélete­sen illeszkedik a mod­ern építészeti for­mákhoz. Tetősz­erkezete tökélete­sen vízál­ló, illetve UV-álló, így megóv­ja a per­go­la alatt elhe­lyezett beren­dezé­sein­ket mind az elázástól, mind az UV- és hőhatá­sok­tól. A Flat-re jellemző a vizuális kön­nyed­ség és egysz­erűség, mégis kife­jezetten sta­bil és szilárd, illetve rend­kívül jól ellenáll az időjárás vál­tozá­sainak. Elérhető szabadon álló vagy fal­hoz rögzített kivitel­ben.

Jellemzők

Integrált vízelvezetés

Zárt állás­ban, a lamel­lák tel­je­sen víz­záróak. Az esővíz az oszlopokon keresztül jut a csatorná­ba. A vízelvezetés akkor is működik, amikor a lamel­lákat eső után nyi­tott állás­ba helyez­zük, így megvéd­hetjük a teras­zon lévő bútorainkat.

Oldalárnyékolási módok és ajánlott kiegészítők

OLDALÁRNYÉKOLÓK TÍPUSTÓL FÜGGŐEN

 • Zip-es, extrém szélál­lóságú Fixscreen árnyékoló, mely átlát­szó Crys­tal ablakkal is kérhető
 • Log­gia pan­elek, (fix vagy moz­gath­ató lamel­lás, fa, alu, screen)
 • Üveg tolóa­jtók
 • Kom­binált árnyékolás (Üveg­tolóa­jtó + Fixscreen + Füg­göny)
 • Lin­ius fal
 • Kültéri füg­göny (kom­binál­tan is)

KIEGÉSZÍTŐ EXTRÁK TÍPUSTÓL FÜGGŐEN

 • Fűtés és hangtech­ni­ka – Inte­grált infrafűtő pan­el és zen­emod­ul (Beam)
 • Led világítás (meleg fehér fény, tisz­ta fehér fény, RGB)
 • Felfelé, vagy lefelé irányuló világítás (up and down led)
 • Oszlopok­ba inte­grált világítás (colom­no led)
 • Lamel­lák­ba inte­grált led (Lineo® led)
 • Átlát­szó lamel­lák – Lineo® Luce (nyi­tot­tabb tér, elegáns­abb hatás)

Egyedi megoldások

MEGNÖVELT ÁRNYÉKOLÓTÉR

Camar­gue, Algarve, Lapure rend­sz­ereknél lehetőség van az oszlopok áthe­lyezésére. Ez nem­c­sak esztétikailag érdekes, hanem olyan esetek­ben is hasznos lehet, amikor teraszunknak ki kell lép­nie a teraszburko­la­ton kívülre annak érdekében, hogy még alac­sony napál­lás­nál is kel­lő árnyékot adjon teraszunk. Néhány eset­ben építészeti szem­pon­tok is megkíván­ják az oszlopok áthe­lyezését. Fontos, hogy a lábakat max­i­mum a piv­ot oldal 1/5‑vel lehet­séges eltol­ni.

Működtetés

Működtetés szem­pon­tjából, a tető és a stan­dard kiegészítők távirányító­val vezérel­hetők, a rend­sz­er tel­je­sen autom­a­tizál­ható, érzékelőkkel fel­sz­erelt (eső, szél, fény, stb.), intel­li­gens épület­felü­gyeleti rend­sz­er­hez csat­lakoz­tatható, tele­fonos app-pal is működte­th­ető, sőt, egyes típu­sok vezér­lése csak így lehet­séges. Csak motoros működtetésre van lehetőség, a kézi vezér­lés kizárt. A mobil üveg­falak és az oldal­só toló­pan­elek ugyan kézzel moz­gath­atók, de az oldal­só pan­elek moz­gatása is megold­ható motor­ral, csak az üveg­falaké nem.

Karbantartás, javítás, garancia

Jó hír, hogy a kert- és teraszárnyékoló rend­sz­ernek nincs kar­ban­tartási igénye. A mechaniká­ja olyan tökéletes, hogy nem szük­séges kar­ban­tar­tani. A tisztán­tartása vis­zont nagy­on fontos, hiszen fizikai sérülések elő­for­dul­hat­nak. Gon­do­skod­ni kell arról, hogy a mozgó részek működése akadá­ly­ta­lan legyen.

Az alumíni­um részeket nagy nyomású mosó­val, a tex­tilt eny­hén szap­panos, nem nag­y­ny­omású folyóvízzel tisztíthatjuk. A javítást bíz­zuk a telepítést végző cég sza­kem­berére.

Garancia Renson termékek esetén

 • az árnyékolóra vonatkozó alap­garan­cia 5 év,
 • a vezér­lésre 2 év,
 • a zip-es tech­nológiára (Fixscreen) 7 év,
 • a felületkezelésre 10 év a garan­cia.

12 gyártótói tanács, hogy ne csalódjunk

1.

Fontos, hogy a ker­ti- és teraszárnyékoló rend­sz­er ren­delkezzen inte­grált vízlevezetés­sel, inte­grált vil­lam­osvezetékezés­sel úgy, hogy min­dez ne men­jen az esztétikum rovására, sőt, marad­jon észrevétlen. Az inte­grált vízelvezetés itt azt jelen­ti, hogy a pro­filon belül külön alakítják ki az elvezető, zárt csatornarend­sz­ert.

2.

Az illesztések, felületek kidol­go­zása, a sarokele­mek, kiegészítők egységes rend­sz­erként legyenek kialakít­va, ne pedig egyenként hoz­zárakos­gat­va egy keretsz­erkezethez.

3.

Elenged­hetetlen a mag­as szélál­lóság, a jó var­iál­hatóság. A környezethez, egyéni igényekhez jól lehessen hoz­záren­del­ni, akár rend­sz­er szin­ten. Egye­di látvány meg­valósítására ugyanc­sak legyen alka­lmas. A gyártó ren­delkezzen erre kész megoldá­sokkal. Barkács mód­sz­erek alka­lmazása kizárt!

4.

Győződ­jünk meg arról, hogy milyen és hányféle kiegészítő adap­tál­ható a rend­sz­er­hez és milyen módon (oldalzárá­sok, üveg­fal rend­sz­erek, világítás, fűtés, stb.).

5.

Ezeknek a tereknek speciális az akusztiká­ja, torzítják a hang­ot. Érdemes ún. plein wave hangtech­nikai megoldá­sokat igényel­ni, melyek jobb hangzást biz­tosí­tanak – ennek főleg a kültéri zene­hall­gatás alka­lmá­val lesz jelen­tősége.

6.

A gyártótól kér­jük el a bevizs­gálás­ra vonatkozó ada­tokat. Fontos lehet pl. a szélál­lóság, csapadékelvezetés, hóter­helés esetén. Kérdez­zünk rá, hogy léteznek‑e gyári­lag kialakí­tott pro­filok és kiegészítők a külön­böző rögzítési szi­tuá­ciókhoz. Ugyanc­sak nem aján­lott a házi barkác­solás!

7.

A kar­ban­tartás, tisztán tartás rés­zleteiv­el legyünk tisztában.

8.

Az elek­tro­mos betá­plálási igényekkel kapc­so­latos infor­má­ciók ugyanc­sak fontosak. Az elek­tro­mos rác­sat­lakozás előre egyeztetett módon készüljön. Az elek­tro­mos ter­vezést a megfelelő sza­kem­ber­rel végeztessük el, az igényeinkről előzete­sen egyeztet­nünk kell a for­gal­mazó­val.

9.

A megfelelő alapzat kialakítása nagy­on fontos, ugya­nis ehhez lesz rögzítve a szerkezet. Min­denkép­pen sta­tikailag megfelelő alapozás szük­séges.

10.

Kérdez­zünk rá, hogy a kiválasz­tott szerkezethez melyik a megfelelő dőlésszög.

11.

Kérdez­zünk rá, hogy a lamel­lák­ba inte­grált LED világítás spo­tokat takar‑e – ami kevés­bé prak­tikus – vagy a lamel­la síkjában és tel­jes hosszá­ba sül­lyesztett LED csíkot.

12.

Kér­jünk ref­er­en­ciát (ne csak képet)!

Összefoglaló

Összességében elmond­hatjuk, hogy ma már a ker­ti teraszárnyékolás töb­bről szól, mint egy árnyékoló felál­lítása.

Igényeink növekedésév­el és a tech­nikai fejlődés következtében élet­minőség javulást, un. „gar­den casu­al” életérzés megteremtését szeretnénk elérni a szabad­ban, ahol a kom­fort mel­lett több minősé­gi időt töl­thetünk csalá­dunkkal, bará­tainkkal. Az újgen­erá­ciós ker­ti teraszárnyékolók erre kitűnő alapot teremtenek. Ahhoz, hogy a kívánt hatást érjük el meg­je­lenésében és funkciójában, e teraszrend­sz­erek felál­lítását már lehetőség szerint az építkezés ter­vezési sza­kaszában gon­do­ljuk át sza­kértő segít­ségév­el.

Jó tudni!

A rend­sz­erek meg­je­lenésük óta, az évek alatt komoly fejlesztéseken mentek keresztül az igényekhez ido­mul­va, a Ren­son innová­cióját követően. Ma már szá­mos cég kínál teraszárnyékolókat, ahol meg­je­len­nek a biok­li­matikus per­go­larend­sz­erek jellemző jegyei, mint a lamel­lás rend­sz­erek, vízelvezetés, oldalárnyékolók, vagy éppen a kiegészítő extrák. Ha meg­bízható, hosszútávú és prob­lé­ma­mentes megoldást keresünk a pénzünkért, min­denkép­pen jár­junk el körül­tek­in­tően és fordít­sunk megfelelő figyel­met a rés­zletekre, mert nincs is bosszan­tóbb, mint amikor sok pénzt kifizetünk valamiért és az mégsem válik be. Érdemes a rend­sz­er kife­jlesztőjének gyártói tanác­sait megszívlel­ni (ld. fen­tiek­ben: 12 pont).

Videók

Pergolák tervezése előtti tudnivalók

Így ter­vez­zünk per­golát!

Trendközelben: Pergoláink bemutatkoznak a Viasat3 műsorán

Archishade per­golák a Viasat3 műsorán!

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!