Termékcsoportok
Email

Esztétikus és modern megoldás

Kül­ső és bel­ső tereink árnyékolására szá­mos lehetőség kínálkozik. A zsaluzia, egysz­erű működtetésének és előnyös meg­je­lenésének köszön­hetően egyre nagy­obb nép­sz­erűségnek örvend.

Alumark zsaluzia
Mod­ern és hatékony árnyékolás zsaluz­iá­val

Tar­talom:

 1. Mit tud a zsaluzia?
 2. A zsaluzia kiválasztása, ter­vezése
 3. Klasszikus és mod­ern zsaluzia típu­sok
 4. Zsaluz­iák cso­por­tosítása műsza­ki szem­pon­tok szerint
 5. Rend­hagyó for­májú ablakokra: alakos zsaluzia
 6. Lamel­la típu­sok, színek
 7. A zsaluzia működtetése
 8. Kar­ban­tartás
 9. Össze­foglaló
 10. Meg­bízható zsaluzia már­ka: Alumark
 11. Videó — Így ter­vez­zünk zsaluz­iát!

Mit tud a zsaluzia?

Az alumíni­um ötvözet anyagú zsaluzia egy kül­ső lamel­lás árnyékoló, mag­as műsza­ki tar­talom­mal. Kültéri árnyékolóként, a nap káros sug­árzását már az üve­g­en és az épületen kívül felfog­ja, ezál­tal a bel­ső árnyékoló szerkezeteknél mag­a­sabb hővédel­mi hatékonyság­gal bír (nem alakul ki üveg­házhatás stb.).

Alumark zsaluzia

Hason­ló elven működik, mint a közis­mert beltéri reluxa, ugya­nis a bejutó fény men­ny­isége a lamel­lák bil­len­tésév­el szabá­ly­ozható, de akár igény szerint tel­je­sen fel‑, vagy leenged­hetjük árnyékolónkat. Min­dezen tula­j­don­sá­gok­nak köszön­hetően az árnyékolás mel­lett a szabad kilátást sem akadá­ly­oz­za.

Alumark zsaluzia

Azzal, hogy a fény beesési szögén is állíthatunk, túl­mu­tat a hagy­ományos redőnyökön, melyek mindössze­sen két lehetőséget kínál­nak: leengedett, illetve fel­hú­zott állapo­tot, ezál­tal sokkal inkább sötétítő szerkezetek, mint árnyékolók.

Alumark zsaluzia

ELŐNYEI:

 • hatékony hővédelem,
 • hosszú élet­tar­tam,
 • nagy szélál­lóság mel­lett,
 • nem igényel rend­sz­eres kar­ban­tartást,
 • nagy méretű ablakok árnyékolására is alka­lmas,
 • foko­zott fényzárás­ra képes,
 • működtetése egysz­erű,
 • autom­a­tizál­ható,
 • pro­fil­választé­ka az adott környezethez illesz­thető.

A mod­ern kivitelű zsaluz­iák, vagy más néven RAFFS­TORE-ok alka­lmasak:

 • foko­zott fényzárás­ra,
 • szélál­lób­bak hagy­ományos tár­saiknál,
 • nagy­obb méretű ablakokra is megfelelők,
 • szabadonál­ló szerkezetként (nem csak ablak előtt) is alka­lmazhatók, de ebben az eset­ben a szélál­lóságuk kor­lá­to­zott.

A zsaluzia kiválasztása, tervezése

A választást feltétlenül előzze meg az alapos tervezés!

TERVEZÉSI SZEMPONTOK:

 • a szerkezet szé­lessége 50 cm és 500 cm közöt­ti érték lehet tokkal együtt,
 • a mag­a­sság 50 cm és 400 cm közöt­ti érték lehet tokkal együtt,
 • a mélység a falazat­ban min­i­mum 14 cm.

TOVÁBBI DÖNTÉST IGÉNYEL:

 • Hom­lokza­tra vagy a falkává­ba kerül‑e?
 • Rejtett tokos (vakol­ható), vagy kül­ső tokos legyen?
 • Sodronyos, eset­leg sínes megvezetés­sel ren­delkezzen? (A sza­kértők az utób­bit ajánlják, a sodronyos már elavult tech­nológiá­nak számít.)
 • Kapc­solt vagy egye­di szerkeze­tre lesz‑e szük­ség?
 • Hogyan alka­lmazkodik más, külön­féle szerkezetekhez (pl.: kil­inc­sek, vízvezetők, szúnyo­ghálók)?
 • Kézi, vagy motoros működtetést szeretnénk?
 • Nem utol­só­sor­ban pedig a várható szél­ter­helés­sel is kalkulál­ni kell.
Alumark zsaluzia

Klasszikus és modern zsaluzia típusok

1. STANDARD RENDSZER

Sodronyos, vagy sínes megvezetés­sel – ezt sza­k­mai berkek­ben LEGO rend­sz­ernek is nevezik, mert kom­po­nensenként lehet összeépíteni (FIGYELEM! Nem a vásár­ló építi!), ezért nagy­obb a hibák elő­for­dulásá­nak lehetősége, valamint a rovarháló beépítése is körülménye­sebb. A nélkülözhetetlen élő mun­ka miatt az ára mára egyre kevés­bé vonzó.

2. ÖNTARTÓ RENDSZER

Gyári­lag készre épített ter­mék, ami azon­nal, egysz­erűen szerel­hető. Itt kom­pakt, előre kidol­go­zott rend­sz­erekről van szó, mely kizár­ja a hibákat és hőhíd­mentes beépítésre ad lehetőséget. A rovarhálók utóla­gos elhe­lyezése egysz­erűbb és esztétikus­abb.

ELŐNYEI

 • kom­plett rend­sz­er
 • kevesebb hibale­hetőség a beépítés­nél
 • kön­nyebb beépítés
 • hőhíd­mentes kialakítás
 • esztétikus meg­je­lenés
 • min­imál design
 • korsz­erű, jól átgon­do­lt rend­sz­er
 • rejtet­ten inte­grál­ható szúnyo­ghálók: akár a mobil, akár a vízsz­intes működtetésű pliszé szúnyo­gháló

Miv­el az élő mun­ka egyre drágább, már nem csupán a ter­mék ára számít, hanem a járulékos költ­ségekkel is kalkulál­nunk kell. A helyszíni beépítésre ez a rend­sz­er költ­séghatékonyabb megoldást kínál.

Az öntartó zsaluzia-rend­sz­er készül­het: 

 • lát­szó tokkal
 • vakol­ható lemez­tokkal egyaránt.

3. LÁNCOS RENDSZER

Raffs­tore-ok legú­jabb gen­erá­ció­ja.


A hagy­ományos raffs­tore-októl eltérően, a lamel­lák dön­tését emelősza­lagok és biz­tosító létrák nélkül végzi. Ezál­tal for­gath­ató és össz­e­gyűj­thető lamel­lái­val vizuálisan szabad­abb, légiesebb meg­je­lenést kölc­sönöz. Tel­je­sen leengedett állapot­ban markáns design­ja zárt közeg hatását kelti. Lamel­lái megemelése alsó végál­lás­ban gátol­va van, így egy szel­lőztetés esetén megfelelő akadá­lyt biz­tosíthat bes­ur­ranó tolva­jok ellen, ugya­nis a lamel­lák eltávolítása zajt kel­thet.

A rend­sz­er moz­gatását a határo­zott meg­je­lenésű lefutósínek rejtik. Lán­cos működtetés biz­tosít­ja a moz­gató mech­a­niz­must, zárt állapot­ban a fel­tolás­gátlást.

A lamel­la cso­mag teherhordása öntartó jel­legű – ter­heit a lefutósín pro­fil­ra továb­bít­ja -, ennek ellenére nem beszél­hetünk tel­je­sen öntartó rend­sz­er­ről, mert az opcionális tokoza­tot kon­zo­los megoldás­sal lehet a teherhordó felülethez rögzíteni.

Zsaluziák csoportosítása műszaki szempontok szerint

Megvezetés szerint a zsaluzia lehet: 

 • sodronyos,
 • stan­dard lefutó sínes,
 • rejtett lefutó sínes,
 • öntartó, kom­bile­futó sínes.

Tokoza­tok szerint: 

 • alu lemezes tok kialakítás, vagy
 • anyagában hőszigetelt tok megoldá­sok választhatók. E tokok ener­getikailag előnyösebb megoldást kínál­nak.

Min­dezek egymás­sal var­iál­hatók igény szerint.

Rendhagyó formájú ablakokra: alakos zsaluzia

A zsaluzia egyik nagy előnye, hogy segít­ségév­el a hagy­ományostól eltérő for­májú szerkezetek árnyékolásá­nak sincs akadálya, hiszen készül­het­nek három­szög, vagy trapéz for­májú szerkezetek is.

Alakos zsaluzia

Két­féle rend­szer­ben lehet gon­do­lkod­ni: 

 • Vízsz­intes lamel­la állás – bárme­lyik lamel­la típus alka­lmas erre, megvezetésük sínes vagy sodronyos, árban ked­vezőbb, vis­zont a lamel­lák csak bil­len­thetők, de össze nem gyűj­thetők.
 • Tok síkjá­val egyező lamel­la állás – elfor­gath­ató és össz­e­gyűj­thető a lamel­la. Vis­zont egyetlen típus­ból, csak a pere­mezetlen 80-as lamel­lából lehet kialakí­tani. Megvezetése lehet stan­dard, vagy lefutó sínes. Drágább megoldás.

DRÁGA ÁRNYÉKOLÁS! Érdemes mér­legel­ni épület ter­vezésekor, hogy az alakos zsaluz­iák árban megközelítő­leg három­szor anny­i­ba kerül­nek a stan­dard típu­sokhoz képest, de az össz­e­gyűj­thető alakos szerkezet ára akár kilenc­sz­eres eltérést is mutathat.

Lamella típusok, színek

Alumark zsaluzia

A lamel­la lehet C, Z, illetve S for­májú. Ez azért fontos, mert amikor kiválasztjuk a zsaluz­iát, tud­nunk kell, hogy a…

 • C lamel­la nem alka­lmas fényzárás­ra, a fény beesési szögének szabá­ly­ozására kor­lá­to­zot­tan alka­lmas, szélál­lósá­ga alac­sonyabb és nagy­obb a gyűjtési mag­a­ssá­ga. Ez azt jelen­ti, hogy amikor fel­húz­zuk a zsaluz­iát, több helyre lesz ehhez szük­ség, nagy­obb a takarása.
 • Z lamel­lá­val már foko­zott fényzárást kapunk, szélál­lósá­ga nagy­obb, gyűjtési mag­a­ssá­ga ked­vezőbb, a fény beesési szöge job­ban állítható, ebből a típus­ból nagy­obb méretek készí­thetők.
 • Az S for­májú műsza­k­i­lag egyenértékű a Z lamel­lá­val, esztétikailag van különb­ség a ket­tő között, árát tek­intve azon­ban drágább.
Zsaluzia lamellatípusok

Lamel­la színek: a keretsz­erkezet és tok színe meg­e­gyzik a szín­terezett, porszórt felület­tel, a RAL skála vala­men­nyi színe szerint. A lamel­la ala­pa­nyagként színezett, nem porszórt, de hason­lít a RAL skála színei­hez. Tehát a szerkezet és a lamel­lák színvilágá­nak össze­hang­olása nem egysz­erű, de nem is lehetetlen, kom­pro­mis­szumokkal jár.

FIGYELEM! Ragaszkodás az egye­di színekhez rend­kívüli módon meg­drágíthat­ja az árnyékolónkat. A nyílászáró színének meghatározása előtt érdemes tájékozód­ni a zsaluzia alapáron elérhető színeiről.

Alumark zsaluzia

A zsaluzia működtetése

Lehet kézi vagy motoros. A motoro­son belül választhatunk a kapc­solós, rádiós, épület­felü­gyeleti rend­szerbe inte­grált, intel­li­gens rend­sz­erek között.

Alumark zsaluzia

JÓ TUDNI! A kézi működtetés kevés­bé aján­lott – különösen a vakol­ható tokos típu­soknál -, mert kialakítása körülményes. Ez leginkább akkor jöhet szó­ba, ha a vil­lam­os vezetékek kiépítése nem megold­ható. Az esetek jelen­tős részében – csak az árnyékolót tek­intve – a kézi működtetés kialakításá­val járó töb­blet helyszíni mun­ka költ­ségei miatt a motoros és kézi működtetés azonos árban lesznek. Sőt, a kézi működtetésű típus­sal hőhíd és az ezzel járó kellemetlen­ségek alakul­hat­nak ki, tehát gon­do­ljuk meg a választást!

Karbantartás

A sínes rend­sz­erek nem igényel­nek kar­ban­tartást, csupán a gumíro­zott részeket aján­lott évente teflon spray-vel lefújni. Ezzel kapc­so­lat­ban érdemes a besz­erelést végző sza­kem­ber vagy a gyártó/forgalmazó aján­lása szerint eljárni.

Alumark zsaluzia

Összefoglaló

Összességében elmond­hatjuk, hogy nap­jaink igényeit figyelem­be véve, a zsaluz­iák egyre nagy­obb teret hódí­tanak.

A mod­ern épület­for­mákhoz jól illeszkedő zsaluzia, az árnyékolási funkción túl alka­lmas a napfény átmeneti szabá­ly­ozására és nagysz­erűen alka­lmazható a közked­velt, hatal­mas üveg­felületek kültéri árnyékolására. Ha kom­pakt és hőhíd­mentes rend­szer­ben gon­do­lko­dunk, ahol szeretnénk igénye­sen (rejtett módon) szúnyo­ghálót is alka­lmazni, akkor öntartó rend­szer­ben gon­do­lkoz­zunk. A mod­ern raffs­tore zsaluz­iák akár önál­ló szerkezetként is funkcionál­hat­nak, nem szük­séges ablak elé építeni őket.

Ha lehetőség van rá, az árnyékolót már az épület ter­vezésénél válasszuk ki – kér­jük ki sza­kem­ber véleményét -, így érhető el leginkább, hogy a szá­munkra legvonzóbb zsaluzia típus épületünk részévé váljon.

Érdemes épületünk ter­vezésénél körül­tek­in­tőnek lenni nyílászáróink kiválasztásánál is, hiszen a megszokot­tól eltérő alakos for­májú ablakok árnyékolása, illetve az egye­di színek választása súlyos pénztöb­bletekkel nyomhat­ja meg a költ­ségvetést.

alumark by archishade

Miért Alumark?

 • Inno­vatív, minősé­gi rend­sz­erek széles kínála­ta
 • Nagysz­erű ár-érték arány párosítás
 • Extrudált alumíni­um tok­megoldá­sok (S‑Kompakt EVO rend­sz­er) – sokkal egye­ne­sebb és precízebb tokok és tűrések
 • A rovarháló szerkezetek (pliszé, mobil szúnyo­gháló) bizonyos rend­sz­erekbe csavarozás­mente­sen inte­grál­hatók
 • Egysz­erű szerel­hetőség – hibale­hetőségek kiküszöbölése
 • Egysz­erű kezel­hetőség, min­imális kar­ban­tartási igény
 • Ninc­senek napfénynek kitett műanyag alkatrészek
 • A fordítózs­inór, a létra, a húzósza­lag és a betétek kevlár erősítésűek: UV sug­árzás­nak foko­zot­tan ellenáll­nak, súr­lódáskor nem (elhanyagol­ható mérték­ben) kop­nak

Alumark zsaluzia-rend­sz­ereink fejlesztésénél első­sor­ban azt a tartjuk szem előtt, hogy minél kom­pak­tabb módon old­juk meg a külön­böző rend­sz­erek inte­grá­cióját.

Archishade
Archishade bemutatóterem

Videók

Trendközelben: az Alumark zsaluziák bemutatkoznak a Viasat3 műsorán is!

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!