Termékcsoportok
Email

Modern és energiahatékony öntartó zsaluzia rendszer

Tar­talom:

 1. Amit a zsaluz­iákról tudni érdemes
 2. Miért válasszunk öntartó rend­sz­ert (S‑Kompakt)?
 3. Mit tud az S‑Kompakt EVO rend­sz­er?
 4. Hogyan ter­vez­zünk zsaluz­iát?
 5. Alumark, a meg­bízható már­ka
 6. Videók

Amit a zsaluziákról tudni érdemes

A zsaluzia egy kültéri, alumíni­um-lamel­lás árnyékoló, leg­nagy­obb előnye más kültéri árnyékolókkal szem­ben, hogy ked­vünkre szabá­ly­ozhatjuk a fény beáram­lását, hiszen nem csak fel­húzható és leenged­hető, de a lamel­lákat el is for­gath­atjuk nap­sza­k­nak megfelelően. Ha a lamel­lák zárt állapot­ba kerül­nek, akkor a nyílászáró és a szerkezet között a lev­egő áram­lása min­imális­ra csökken­thető, ami jobb szigetelést biz­tosít.

Miért válasszunk öntartó-rendszert (S‑Kompakt)?

Nap­jainkban egyre előtérbe kerül az ener­giatudatos élet­mód kialakítása.

A hőhi­dak ala­posan meg tudják keseríteni a ház­tu­la­j­donosok életét, mert jelen­tős ener­giaveszteséget jelen­tenek, valamint ezek men­tén penészesedés lép fel, ame­ly az egészsé­gre foko­zot­tan ártal­mas. Miv­el min­den épület többféle anyag­ból épül fel, ezért nem létezik hőhíd­mentes épület. Mindig van olyan része a fal­nak, ame­ly az anyagából adódóan hidegebb lesz, mint a fal töb­bi része. Ebből a különb­ség­ből adódóan min­den épület­ben van­nak hőhi­dak. Hőhíd­mentes szerkezetről mégis csak akkor beszél­hetünk, ha min­i­mal­izál­tuk az ener­giaveszteséget és a hőmérsék­let-csökkenést is. A megelőzés már a ter­vezőasz­talon el kell kezdőd­jön.

Az öntartó zsaluzia-rend­sz­erek nagy előnye hagy­ományos tár­saikkal szem­ben, hogy hőhíd­mentes kialakítást tesznek lehetővé az épületen, így használatukkal nagymérték­ben növel­hető az ener­gia­hatékonyság. Ezen kialakítás segít­ségév­el meg­gá­tol­hatjuk a pára­kic­sapódást, a bel­ső falak penészesedését. Az épület­ben lakók kom­fortérzetét is javítják azál­tal, hogy egészséges, kellemes klímát biz­tosí­tanak az épületen belül. A szerkezet időv­el megtéríti a ter­mékbe fek­tetett összeget.

Jellemzői:

 • hőhíd­mentes rend­sz­er kialakítása lehet­séges
 • kom­pakt kialakítás
 • akár tel­je­sen elvakol­ható
 • inte­grált szúnyo­gháló­val is
 • szá­mos csomópon­ti kialakítást lehet adap­tál­ni
 • kön­nyebb beépítés, kevesebb hibale­hetőséggel

Mit tud az S‑Kompakt EVO rendszer

Az Archishade által fejlesztett S‑Kompakt EVO egy újgen­erá­ciós öntartó-zsaluziarend­sz­er, az S‑Kompakt fejlesztett vál­toza­ta, mely a jelen­leg elérhető zsaluz­iák leg­mod­ernebb típusa.

Egy kom­plett rend­sz­er, mely nem lego darabok­ból áll, amit a helyszí­nen kell összeépíteni, hanem sokkal egysz­erűbb szerelést igényel tár­saival szem­ben.

Tok­ja extrudált alumíni­um pro­filok­ból és öntött alumíni­um tokvég ele­mek­ből áll, így kiemelkedően időtál­ló, sokkal egye­ne­sebb, alak­tartóbb, méret­pon­tosabb, mint a hagy­ományos tokkialakítá­sok.

Szerelésénél min­imális­ra csökken­thető a hibale­hetőség, hiszen egyál­talán nem igényel csavaros rögzítéseket a külön­böző alkatrészek és tar­tozékok összeépítésénél – kizárólag egymás­ba pat­tanó pro­filokkal dol­go­zik (kivéve nyílászáróra történő rögzítés­nél).

A rend­szerbe rend­kívül esztétiku­san, rejtett módon inte­grál­hatók a külön­böző szúnyo­gháló típu­sok – akár a közked­velt pliszé rovarháló -, melyek beépítéskor vagy utólagosan is beépí­thetők.

Készül­het lát­szó vagy vakol­ható (rejtett) tokkal egyaránt, jól illeszkedik bárme­ly épület hom­lokza­tához.

Igényes meg­je­lenésű épületek esetén meg­fontolandó ezt a ter­méket válasz­tani, hiszen egyál­talán ninc­senek látható illesztési pon­t­jai, így rend­kívül impozáns.

Alumark S-Kompakt EVO logo

Hogyan tervezzünk zsaluziát?

„A PROFESSZIONÁLIS ÁRNYÉKOLÁS ÉS SZELLŐZÉS ALAPVETŐEN TERVEZÉSI KÉRDÉS” – valljuk ősz­in­tén.

Zsaluziarend­sz­er vásár­lása esetén szá­mos ter­vezési szem­pon­tot kell figyelem­be ven­ni, melyek befolyá­solják a lamel­la- és megvezetés típusát. Ilyen pl. az árnyékolandó hely­iség funkció­ja, szükséges‑e foko­zott fényzárás vagy fontos‑e a fény minél jobb men­nyezet irányú reflex­ió­ja. Felmerül, hogy a szerkezet milyen mértékű szél­ter­helés­nek lesz kitéve, eset­leg szük­ség van‑e érzékelőre emi­att. Meg­fontolandó a szerkezetek prak­tikus osztási lehetősége, ha pl. egy nyíló és egy fix nyílászáró talál­ható egymás mel­lett.

Az Archishade mérnö­ki csap­a­ta az építésszel, kivitelezőv­el együttműködve, az ügyfél igényeit figyelem­be véve, végigkíséri az árnyékolási folyam­a­tot a ter­vezéstől a kivitelezésig.

Alumark, a megbízható márka

Az Archishade zsaluz­iák Alumark márkanéven ismertek, melyek inno­vatív, minősé­gi rend­sz­erek széles kínálatát nyújtják Önnek nagysz­erű ár-érték arány párosítás­sal.

Valósít­sa meg álmai otthonát és ter­vezzen az Archishad­del! Pro­fessszionális árnyékolók, állandó, sza­kképzett vis­zon­te­ladó csap­at, garan­ciát jelen­tenek Önnek a beépítés minőségére.

alumark by archishade

Videók

S‑Kompakt EVO zsaluzia-rendszer a budai hegyekben

Trendközelben: az Alumark zsaluziák bemutatkoznak a Viasat3 műsorán is!

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!