Termékcsoportok
Email

NE MARADJON LE!
ELŐSZEZONI ÁRNYÉKOLÓ ÁRKEDVEZMÉNYEK!

TAVASZI SALE
AZ ARCHISHADE AJÁNLATÁBAN

télikert árnyékoló

ÜSSÖN KÉT LEGYET EGY CSAPÁSRA!
MOST 10 VAGY AKÁR 20% KEDVEZMÉNNYEL LEHETNEK ÖNÉ KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÁRNYÉKOLÓINK!

Elősze­zoni akciónk keretében 10 vagy akár 20% ked­vezmén­nyel vásárol­hat per­golákat, per­go­la kiegészítőket, télik­ert árnyékolókat, zsaluz­iákat, illetve szel­lőző design­burko­la­tokat. Min­dezt az árnyékolás ter­vezés mag­yarorszá­gi sza­kértőjétől, a minősé­gi árnyékolókat gyártó Archishade Kft-től.

AZ AKCIÓBAN SZEREPLŐ TERMÉKEK:

Pergolák és kiegészítőik

Nap­palit szeretne varáz­sol­ni kertjébe vagy teraszára? Most jelen­tős ked­vezmén­nyel és a per­go­la ter­vezés­ben Mag­yarorszá­gon a leg­nagy­obb tapasz­ta­lat­tal ren­delkező csap­at segít­ségév­el teheti ezt meg!

Az akció keretében biok­li­maitikus lamel­lás, tex­til­tetős és fix­tetős per­golákat illetve per­go­la kiegészítőket (tex­til, üveg és lamel­lás oldalárnyékolókat, világítási rend­sz­ereket, hősug­árzókat, per­go­la hangrend­sz­ereket) kínálunk ked­vezményes áron.

Az akcióban résztvevő ter­mékek:

 • Algarve, Algarve Can­vas
 • Cam­r­gue
 • Skye
 • Sim­ple
 • Ele­gan­cy
 • Flat
 • Cubic
 • Lapure
 • P550
 • Qbus

Télikert árnyékolók

Télikert árnyékoló

A nyári hőség­ben üveg­ház­zá vál­tozik és elvisel­hetetlenül felfor­ró­sodik a télik­ert­je? Most ked­vezményes áron talál­hat megoldást erre a prob­lémára, ráadá­sul sza­kértő csap­atunk meg is ter­vezi Önnek új télik­ert árnyékoló rend­sz­erét!

Az akció keretében üveg­tető felet­ti, üveg­tető alat­ti, ellen­feszített, motoros vagy kézi moz­gatású télik­ert árnyékolókat kínálunk jelen­tős ked­vezmén­nyel.

Az akcióban résztvevő ter­mékek:

 • Top­fix
 • Top­fix Max (F)
 • Varisol W350
 • Varisol W550
 • Varisol W450
 • Varisol T350
 • Varisol T200
 • Varisol T90
 • Mark­ilux M893

Zsaluziák

Zsaluzia

Egye­di karak­tert kíván adni házá­nak, miközben hatékonyan kíván­ja árnyékol­ni otthona hely­iségeit? Az Archishade által gyár­tott Alumark zsaluz­iákkal min­dez gyerekjáték, most ráadá­sul jelen­tős ked­vezmén­nyel.

Az akció keretében újgen­erá­ciós öntartó, lán­cos illetve hagy­ományos stan­dard, sodronyos és alakos zsaluz­iákat kínálunk ked­vezményes áron.

Az akcióban résztvevő ter­mékek:

 • Alumark S‑Kompakt EVO Öntartó zsaluzia
 • Alumark S‑Kompakt Öntartó zsaluzia
 • Alumark Lán­cos zsaluzia
 • Alumark Stan­dard zsaluzia
 • Alumark Per­fekt tokos stan­dard zsaluzia
 • Alumark Sodronyos zsaluzia
 • Alumark Alakos zsaluzia

Szellőző designburkolatok

Linarte

Letisz­tult, min­i­mal­ista, esztétikus kül­sőt kíván adni házá­nak, épületének? Vagy egységes hom­lokza­ti képet kíván teremteni? Akkor Önnek a Linarte-ére van szük­sége!

Akciónk keretében egye­di ked­vezményt biz­tosí­tunk a füg­gőleges pro­filok­ból álló Linarte ter­mékc­salád ele­meiből épített folyam­atos szel­lőző design­burko­la­tokra.

Az akcióban résztvevő ter­mékek:

 • Linarte füg­gőleges pro­filok
 • Linarte kiegészítők

MINŐSÉG + KEDVEZŐ ÁR = KIVÁLÓ LEHETŐSÉG

Éljen vele Ön is!

Fontos tudni­valók az akciós árakról

Akciónk keretében a következő ter­mékek kaphatók a meghird­e­tett ked­vezményes árakon:

 • Per­golák és per­go­la kiegészítők: min­den weboldalunkon feltün­tetett per­go­la és per­go­la kiegészítő
 • Zsaluz­iák: min­den weboldalunkon feltün­tetett zsaluzia
 • Télik­ert árnyékolók: min­den weboldalunkon feltün­tetett télik­ert árnyékoló
 • Szel­lőző design­burko­la­tok: Linarte szel­lőző design­burko­lat

Az akció 2024. már­cius 1‑től 2024. május 31-ig tart. A feltün­tetett ked­vezményt a ter­mék java­solt fogyasztói árából biz­tosítják vis­zon­te­ladó part­nereink. Ter­mékeink ára, így a ked­vezményes ár part­nereink árképzésétől füg­gően kerül kialakítás­ra. A ked­vezményes ár nem tar­tal­maz­za a helyszíni felmérés valamint beépítés munkadíját, illetve a beépítéshez esetlege­sen szük­séges segé­danyagok költ­ségét.

MIÉRT AZ ARCHISHADE?

STÍLUSOS ÁRNYÉKOLÓK VILÁGA
Enged­je el a fan­táz­iáját és válo­gas­son ked­vére a stílu­sos árnyékolók közül! Min­den igényt ki tudunk elégíteni legyen szó klasszikus vagy mod­ern árnyékolókról.
MEGTERVEZZÜK ÁRNYÉKOLÓJÁT
Mag­yarorszá­gon egyedülál­ló sza­k­mai tapasz­ta­latunkra építve, az Archishade Kft. sza­kem­berei nem csak javasla­tot tesznek, de meg is ter­vezik Önnek
árnyékolórend­sz­erét.
KIVÁLÓ ÁR / ÉRTÉK ARÁNY
A minősé­gi árnyékolókat akár évtizedekig is használjuk. Legyen az Archishade vásár­ló­ja, így időt, pénzt, energiát és kellemetlen­séget is megspórol­hat!
EGYEDI MÉRETRE GYÁRTOTT TERMÉKEK
Az egye­di mére­tre gyár­tott minősé­gi, esztétikus árnyékolók, hosszú távú megoldást jelen­tenek. Az ár-érték arányt tek­intve Ön job­ban jár, mint az olc­só, szab­vány árnyékolókkal.
ORSZÁGOSAN ELÉRHETŐ VISZONTELADÓI HÁLÓZAT
Ter­mékeink az országsz­erte elérhetők vis­zon­te­ladóinkon keresztül. Part­nereink segít­ségére lesznek a helyszíni felmérés­ben, ára­ján­lat készítés­ben és gon­do­skod­nak a beépítéséről is.
TÁMOGATÁS TERVEZÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG
Igény esetén az árnyékolási pro­jek­tet végigkísér­jük a ter­vezéstől a kivitelezésig, ezzel biz­tosít­va a sza­k­mai hát­teret a beépítés során is, kiküszöbölve a hibale­hetőséget.

SZAKÉRTŐ TANÁCSRA
VAN SZÜKSÉGE?

A meghird­e­tett árnyékolók több­sége építészeti tanác­sadást igényel ahhoz, hogy a ter­mék hosszútávon meg­bízható működést, mag­as esztétikai élményt jelentsen. Kol­légáink segítik Önt sza­k­mai kérdések­ben, legyen szó a megfelelő ter­mék kiválasztásáról, építészeti ter­vezés­ről, ter­mékrés­zletekről.

TERVEZÉSI FOLYAMAT
az Archishade szakértő csapatával

 1. Igények felmérése, a per­go­la típus kiválasztása: a vevő előzetes elképzelése alapján születik egy hoz­závetőleges (előzetes) ára­ján­lat. Ekkor még nem történik helyszíni felmérés.
 2. Ter­vezési sza­kasz (rend­kívül fontos a szak­sz­erű eljárás, itt dől el a végered­mény minősége): látványter­vvel, helyszíni felmérés­sel, vál­toz­tatá­sokkal, az anyagok, színek kiválasztásá­val, műsza­ki tanác­sadás­sal.
 3. Végső (kom­plett) ára­ján­lat készítése. Az akció keretében a ter­vezés és a helyszíni sza­k­tanác­sadás díja nem kerül kiszám­lázás­ra!
 4. Megren­delés és Szál­lítás: az Archishade munkatár­sai megren­de­lik, legyár­tatják és leszál­lít­tatják a ter­méket beszál­lító part­nertől, a szerződés­ben foglal­tak szerint.
 5. Helyszíni beépítés: engedél­lyel (sza­kvizs­gá­val) ren­delkező, szerződött vis­zon­te­ladó építi be a szerkezetet az Archishade felü­gyelete alatt/közreműködésével, hiszen a szak­sz­erű beépítés a végered­mény tek­in­tetében legalább olyan fontos, mint a ter­vezés.

ELŐZETES ÁRAJÁNLATOT KÉRNE?

Töltse ki űrla­punkat a megfelelő ter­mék­tí­pus kiválasztásá­val, vagy írjon nekünk az ajanlatkeres(kukac)archishade.hu cím­re.

KAPCSOLAT­FEL­VÉ­TEL,
elérhetőség, bemutatóterem

Irodánk és bemu­tatóter­münk ‑valamint part­nervál­lalatunk az Atenád Kft gyártó üzeme — a Dunakeszi Auchan Ipari park területén talál­ható, a McDonald’s ‑ot és Burg­er Kinget összekötő Pal­lag utcában. Bemu­tatóter­münkben per­goláink, napel­len­zőink, télik­ert árnyékolóink megtekinthetők. A ren­delkezésre álló lehetőségekről, szín- és anyagválasztékról, extra funkciókról is bővebb tájékoz­tatást adunk.

Találkoz­zunk szemé­lye­sen bemu­tatóter­münkben:
2120 Dunakeszi, Pal­lag u. 47

Nyit­vatartás: H‑P: 07–16h-ig (előzetes időpont­foglalálás aján­lott)

Az akció rés­zleteiről érdek­lőd­het tele­fonon is, kér­jen időpon­tot tanác­sadáshoz:
Bódis Lás­zló kereskedel­mi vezető: +36 30 219 4740
Oláh Mátyás építész sza­k­tanác­sadó: +36 70 639 2000

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!