Termékcsoportok
Email

KIVÉ­TE­LES AJÁN­LAT!
KÉSZÜL­JÖN MÁR MOST A KÖVET­KE­ZŐ SZEZONRA!

KER­TI ÉS TERASZ­ÁRNYÉKOLÓK
sze­zon­zá­ró ajánlata

NE VÁR­JON, VÁLASSZON MOST!
LEGYEN MOST ÖNÉ KIVÉ­TE­LES ÁRON ‑SZE­ZON­ZÁ­RÓ AKCI­ÓNK KERE­TE­IN BELÜL- A REN­SON, VARIS­OL ÉS ALU­MARK PERGOLA­REND­SZEREK EGYIK ÉKKÖVE

Cégünk, az Archis­ha­de Kft., a bel­ga Ren­son magyar­or­szá­gi már­ka­nagy­kö­ve­te, a német Varis­ol kizá­ró­la­gos hazai for­gal­ma­zó­ja és az árnyé­ko­lás­tech­ni­ka épí­té­sze­ti ter­ve­zé­sé­nek úttö­rő­je, az Alu­mark már­ka tulaj­do­no­sa kivé­te­les sze­zon­zá­ró per­go­la akci­ót hir­det, mely­nek kere­té­ben Ön rend­kí­vül elő­nyös fel­té­te­lek­kel, ingye­nes épí­té­sze­ti tanács­adás­sal való­sít­hat­ja meg ker­ti és terasz­ár­nyé­ko­lá­si elképzeléseit.

Az akció novem­ber 10-december 21. közöt­ti idő­szak­ban érhe­tő el az aláb­bi feltételekkel:

 • 10% ked­vez­ménnyel kínál­juk a Ren­son luxus és a Varis­ol, Alu­mark pré­mi­um per­go­lá­kat, az opci­ó­ként választ­ha­tó oldal­zá­rá­sok­kal (Fixsc­reen tex­til­zá­rás, üveg­pa­ne­lek, log­gia toló­pa­nel) és kiegé­szí­tők­kel (LED vilá­gí­tás, beépí­tett fűtő­pa­nel, integ­rált hangmodul)
 • Épí­té­sze­ti szak­ta­nács­adó szol­gál­ta­tá­sun­kat az akció kere­tén belül ingye­ne­sen vehe­ti igény­be, az árnyé­ko­ló ter­ve­zé­sé­től a kivi­te­le­zé­sig végig kísér­jük a folya­ma­tot, annak érde­ké­ben, hogy Ön hosszú­tá­von élvez­hes­se befektetését 
 • Szak­ér­tő beépí­tő part­ner­rel együtt­mű­köd­ve kerül tele­pí­tés­re az árnyé­ko­ló, mely­nek költ­sé­gét az akció nem tartalmazza
 • Az akció kizá­ró­lag a meg­adott idő­tar­ta­mon belül, azaz decem­ber 21-ig leadott meg­ren­de­lé­sek­re vonatkozik
 • A vég­le­ges műsza­ki tar­ta­lom leadá­si határ­ide­je decem­ber 21. déli 12 óra. Mind­eh­hez szük­sé­ges az elő­leg, illet­ve a hiány­ta­lan és elfo­ga­dott műsza­ki tartalom
 • Az aján­lat­ké­rést egyez­tet­het­jük tele­fo­non vagy akár sze­mé­lye­sen is (Ter­mék­ta­nács­adás­hoz, kap­cso­lat­fel­vé­tel­hez, aján­lat­ké­rés­hez gör­ges­sen lejjebb) 
 • Bemu­ta­tó­ter­münk­ben meg­te­kint­he­tők, kipró­bál­ha­tók a termékek

Az akci­ó­ban részt­ve­vő ter­mé­kek­ről itt tájé­ko­zód­hat részletesebben:

HAZAI REFE­REN­CI­Á­INK

SZAK­ÉR­TŐ TANÁCS­RA
VAN SZÜK­SÉ­GE?

A meg­hir­de­tett árnyé­ko­lók több­sé­ge épí­té­sze­ti tanács­adást igé­nyel ahhoz, hogy a ter­mék hosszú­tá­von meg­bíz­ha­tó műkö­dést, magas esz­té­ti­kai élményt jelent­sen. Kol­lé­gá­ink segí­tik Önt szak­mai kér­dé­sek­ben, legyen szó a meg­fe­le­lő ter­mék kivá­lasz­tá­sá­ról, épí­té­sze­ti ter­ve­zés­ről, termékrészletekről.

TER­VE­ZÉ­SI FOLYA­MAT
az Archis­ha­de szak­ér­tő csapatával

 1. Igé­nyek fel­mé­ré­se, a per­go­la típus kivá­lasz­tá­sa: a vevő elő­ze­tes elkép­ze­lé­se alap­ján szü­le­tik egy hoz­zá­ve­tő­le­ges (elő­ze­tes) áraján­lat. Ekkor még nem tör­té­nik hely­szí­ni fel­mé­rés.
 2. Ter­ve­zé­si sza­kasz (rend­kí­vül fon­tos a szak­sze­rű eljá­rás, itt dől el a vég­ered­mény minő­sé­ge): lát­vány­terv­vel, hely­szí­ni fel­mé­rés­sel, vál­toz­ta­tá­sok­kal, az anya­gok, szí­nek kivá­lasz­tá­sá­val, műsza­ki tanács­adás­sal.
 3. Vég­ső (komp­lett) áraján­lat készí­té­se. Az akció kere­té­ben a ter­ve­zés és a hely­szí­ni szak­ta­nács­adás díja nem kerül kiszámlázásra!
 4. Meg­ren­de­lés és Szál­lí­tás: az Archis­ha­de mun­ka­tár­sai meg­ren­de­lik, legyár­tat­ják és leszál­lít­tat­ják a ter­mé­ket beszál­lí­tó part­ner­től, a szer­ző­dés­ben fog­lal­tak szerint.
 5. Hely­szí­ni beépí­tés: enge­déllyel (szak­vizs­gá­val) ren­del­ke­ző, szer­ző­dött viszont­el­adó épí­ti be a szer­ke­ze­tet az Archis­ha­de fel­ügye­le­te alatt/közreműködésével, hiszen a szak­sze­rű beépí­tés a vég­ered­mény tekin­te­té­ben leg­alább olyan fon­tos, mint a tervezés.

ELŐ­ZE­TES ÁRAJÁN­LA­TOT KÉRNE?

Tölt­se ki űrla­pun­kat a meg­fe­le­lő ter­mék­tí­pus kivá­lasz­tá­sá­val, vagy írjon nekünk az ajanlatkeres(kukac)archishade.hu címre.

KAPCSOLAT­FEL­VÉ­TEL,
elér­he­tő­ség, bemutatóterem

Iro­dánk és bemu­ta­tó­ter­münk ‑vala­mint part­ner­vál­la­la­tunk az Ate­nád Kft gyár­tó üze­me — a Duna­ke­szi Auchan Ipa­ri park terü­le­tén talál­ha­tó, a McDonald’s ‑ot és Bur­ger Kin­get össze­kö­tő Pal­lag utcá­ban. Bemu­ta­tó­ter­münk­ben per­go­lá­ink, nap­el­len­ző­ink, téli­kert árnyé­ko­ló­ink meg­te­kint­he­tők. A ren­del­ke­zés­re álló lehe­tő­sé­gek­ről, szín- és anyag­vá­lasz­ték­ról, ext­ra funk­ci­ók­ról is bővebb tájé­koz­ta­tást adunk.

Talál­koz­zunk sze­mé­lye­sen bemu­ta­tó­ter­münk­ben:
2120 Duna­ke­szi, Pal­lag u. 47

Nyit­va­tar­tás: H‑P: 07 – 16h-ig (elő­ze­tes idő­pont­fog­la­lá­lás ajánlott)

Az akció rész­le­te­i­ről érdek­lőd­het tele­fo­non is, kér­jen idő­pon­tot tanács­adás­hoz:
Bódis Lász­ló keres­ke­del­mi veze­tő: +36 30 219 4740
Oláh Mátyás épí­tész szak­ta­nács­adó: +36 70 639 2000

Hiba történt az adatok mentése során!
Sikeresen feliratkoztál!